Eger - hetente négyszer, 1942/1

1942-06-27 / 101. szám

4 EGER 1942.június 27. tükre volt a munkának. Már a kez­dők és kicsinyek is sok jó tulaj­donságot mutattak, annál többet a haladók és nagyobbak. Erhardt Julia ügyes, billentése pontos, biz­tos. Grigássy Éva temperamentumos, szinte férfias erővel, lendülettel ját­szik a zongorán, és a zongora hangzási lehetőségeiből már sokat használ. Szentgyörgyi Dénes gyors- mozgású élménykereső. Szentgyörgyi Márta pedig szépen fejlett techni­kájával, elmélyülésével nagy tudás­ról tanúskodik. (Gáspárdy növen­dékek.) Sátori Ilona játéka helyes, Szabó Edité pontos. Pál Márta rit­musa kitűnő, Bányász Márta simán, gördülékenyen játszik, Magyar Ár­pád intelligens. Berkes Zsuzsi már már közeledik az élménykeltéshez, Polgáry Anna pedig lendületes, a hangot hűen fejezi ki, elmélyülő. (Gyárfásné növendékek.) Kelemen Edit jóhangzásával hat, Szamos- völgyi Flóra biztos technikájával, fegyelmezettségével, Szamosvölgyi Attila elmélkedő játékával, higgadt­ságával, a formák ügyes tagolásá­val tűnt ki. (Garamné növendékek.) Suba Ágoston kezében tisztán szól a hegedű, Eisler Aliz igyekvő já­téka kedves, Horváth Imre ponto­san hangsúlyoz. Preszler Anikó fel­tűnt szabatos, tehetséges, sokat ígérő játékával. Nagyon kitűnt Magyar Riel év­folyamát nagyon is meghaladó szép vonóvezetésével, hangulatos játéká­val. Sárváry Erzsébet játékából az érzelem csendült ki, Székely György tiszta intonálása tetszett. Mezey Klári pedig finomságával fogott meg. Élmény volt hallgatni a két kiváló hegedűst: Kroó Györgyöt és Preszler Istvánt. Kroó György hegedűjében él; leikéből játszott korától szokatlan elmélyüléssel, szí­nes meleg, komoly tónussal, Presz­ler István pedig átgondolt, mélyen megérzett, a szépséget hangsúlyozó, a hangulatokat fölfokozó érzéssel. Mindketten nagy sikert arattak. (Fógelné növendékek). A csellón Oláh Gyula tisztán, jó csengéssel adott elő. (Fógel növendéke.) A hangverseny közepén igen üdén ha­tott a kis vidám zenekar (Stocker Marika, Jolsvay Ilonka, Magyar Riel, Molnár Szilviké, Bánházy Já­nos) jó összjátékával, pompás rit­musával. Igen jó volt a hangszere­lés, s a zenekar játékán átcsillo­gott mesterük üde vidámsága! A növendékeknek juttatott sok taps egyúttal a tanárok munkájá­nak is elismerése volt. Falubiró Győző. — Augusztus 31-ig vonják be a forgalomból a nikkel ér­méket. MTI. jelenti: A pénzügy- miniszter rendeletet adott ki, az 50 20 és a 10 filléres nikkel érmék­nek a forgalomból való bevonására megállapított határidő módosítása tárgyában. A Magyar Nemzeti Bank az említett érméket 1942. augusz­tus 31-ig vonja be a forgalomból. Holnap honvédnap lesz a színházban A kultuszminiszter rendelkezése értelmében a színtársulatok minden év június 28-án a honvédekre emlé­keztetnek műsorukkal, hogy így is ápolják azt a mély rokonszenvet és közösségi érzést, amely a nemzetet harcoló és harcra hivatott tagjai­val összefűzi. Vitéz Jakabffy Dezső színigazgató vasárnapra tűzte ki a honvédnapot s ez alkalomra a Valahol Lengyel- országban c. remek huszároperettet adja elő a társulat. Előadás előtt Lendvay Lajos a Honvédroham c. verset adja elő, amelyet a tábori színház műsorából vettek át. A darab egyébként nagy siker- relt indult meg három napos elő­adására pénteken este. D. Kovács csengő tenorja és Kovács Irén gaz­dagon zengő szopránja az előadás két, szinte kézzelfogható kiemel­kedő értéke. Meleg örömmel látta a közönség Kovács Irén meleg, színes és közvetlen játékát, amely meredek fejlődési. vonalon halad a kiforrottság csúcsai felé. Szokoly el­bűvölő, mint mindig, s Földessy Lilla egyéni bája remekül érvénye­sül mellette. A zenekar finoman dolgozik Fest Vidor kezében. Külön meg kell em­líteni a darab kiállítását, a máso­dik felvonás gyönyörű, sőt pazar­nak mondható díszleteit. HÍREK AZ IDEGEN. Tiufod, akkor eszembe jutott egy régi, nagyszerű film, Janningssal a címszerepben. Az elsodort ember, — azóta újabb hangos változatot is készítettek a témáról, de nekem a régi jobban tetszett, — mondom, azokban a percekben az elsodort ember állt előttem reszketős, fehér fejével, amint könnybe borult te­kintete1 belopakodik a temetőkert rácsain és látja övéit, akik körül- állják sírját, később a karácsony­est havas homályából beles a csil­logó fenyőfa fényébe, mely övéire hull s végül a halott családfő em­lékét körülölelő szeretet súlya alatt roskadozva, kezében az alamizsna­tallérral, amit fia a koldusnak adott, belevész a hőpihés éjsza­kába . . . Megrázó volt, barátom, ez a film! Anyámmal néztem meg, — végig­sírtuk. És akkor azon a vacsorán, amely­ről beszélek, tudod mit éreztem? Nem találod el. Tehetetlen irigysé­get éreztem, barátom ! Kit irigyel­tem? Nem, nem a férjet. Ne cso­dálkozz, megmagyarázom: a» elso­dort embert. Igaz ugyan, hogy csak a rácson és ablakon keresztül sóvárgott utol­jára övéi után, igaz, hogy koldus­tallérral menekült az elmúlás elé, — de az az ember hazulról távozott az éjszakába, az az ember otthon járt az utolsó este, azt az embert családjától sodorta el az élet és az az ember feleségének és gyermekei­nek el nem múló szeretetét vitte magával a markába szorított tallér békéltető karácsonyi szimbólumában. Tovább nem szőhettem gondola­taimat a filmről, mert a házigazda intett, hogy rajtam a sor. Töltött a poharamba. Felálltam. Megköszörültem a tor­kom, pedig nem voltam rekedt. Tudtam, hogy nagyon okosan, na­gyon óvatosan kell beszélnem, mert az asztal körül ülő rokonok és régi, jó ismerősök serege nem sejti, hogy a háziasszonyt nemcsak régebben ismerem, mint ők, hanem jobban simerem, mint a házigazda. — Kedves Házastársak! Mint véletlenül idecsöppent idegent ér az a megtiszteltetés ... — a többire már nem emlékszem, miket mond­tam. De nem is fontos. Annyit láttam, hogy az első sza­vaimnál a háziasszony lehajtotta a fejét. * Na látod édes, öregem. így van ez. Pedig én akkor este bent ülhet­tem a fehér asztalnál. De csak mint vendég és ... idegen. Hát ezért irigyeltem az elsodort embert. (— ás — os.) Tisztelettel kérjük helybeli havi előfizetőinket, hogy az előfizetési ősszeget július hó 5-ig a kiadóhivatalban (Lí­ceum, földszint 10. sz.) fizes­sék ki, hogy ne legyünk kény­telenek a lap további küldé­sét beszüntetni, mert a mai viszonyok mellett ideiglenes pénzbeszedőnket a havi elő­fizetési összegért csak egy­szer küldhetjük el. Az EGEH kiadóhivatala. — Kinevezések a vármegye- házán. Pledry Lőrinc dr. főispán dr. Várady Zoltán és dr. Magyary Pál díjas közigazgatási gyakorno­kokat h. szolgabírákká, dr. Zeke Sándor, dr. Bajnok Jenő, dr. Kovách Albert, dr. Mikő Ferenc és dr. Gröber Iván díjtalan gyakornoko­kat díjas közigazgatási gyakorno­kokká nevezte ki. — Doktorráavatás Dr. pol. Helykál Béla tart. tüzérhadnagyot a pécsi Erzsébet tudományegyete­men a jogtudományok doktorává avatták. A kettős doktor az egri érseki jogakadémiának volt kiváló tanulója. * Singer- varrógépek és rádiók nagy választékban Kocsisnál, Eger, Mozi-épület. — Az Új élet regénytárának hetenként megjelenő 10 filléres fü­zetei kaphatók a Kér. Sajtó szövet kezet könyvkereskedésében. Aranyat, ezüstöt Ä“ Csapó, óraművesl — Az «EGER» legközelebbi száma a hétfői ünnepre való tekintettel kedden délután je­lenik meg a szokott időben. — Az egri gyógyszertárak éjjeli szolgálata. Június hó 27-én este 7 órától július 4-én este 7 óráig: dr. Hibay gyógyszertára, Piac-tér. * Rádiók javítása Busáknál Kaszinó utca. IRODALOM Ködországban. H. Szombathíj Ilona verskötete. Mintegy száz verset összefoglaló vaskos kötettel lépett most az olvasó­közönség elé Hamzáné Szombathy Ilona, az ismert és becsült egri költő. A »Ködországban * című könyv második kötete H. Szombathy Iloná­nak s első köteténél jobban, élesebben mutatja költői arculatát. Akik a pon­tosan megmért, egymás mellé illesz­tett szavak, kicicomázott kifejezések és üvegcipőben járó rímek szép játékai között értékelik a költőt, nem fognak eljutni H. Szombathy Ilona meglátásáig. Szombathy Ilona a küzdő és harcoló lelki alkatú költőkhöz tartozik. Az eszmékért, a szépség, jóság és emberség ma­gasabb világáért küzd e versek írója, beszédje tehát nagy és állandó belső lázadás hatását kelti „Köd­országban“, a kis polgári megalku­vások, megbújások, elbukások vilá­gában. Ezt a küzdelmet mély hiva­tással vállalja és verekedi Szom­bathy Ilona. A küzdelem, a győzelem és ve­reségek sorozata adja a lélek hősi színét és jellegét, s ez a jelleg va­lami finoman érezhető balladai erőt ad Szombathy Ilona verseinek. Ez a szellemiség egyébként a gondo­latok kapcsolása és társítása köz­ben is jelentkezik verseiben. Sokszor szerkezetének logikájában,kifejezése­inek folyamatos térkitöltésében észre­vehető a balladai szünetjel; várat­lan, de jellemzően érdekes monda­tok merülnek fel a költő lelkivilá­gából, amelyet a képzelet és való­ság dús és szövevényes jelenségei tartanak ihletében megszállva. Ez a ballada-alkotó jelleg a legérde­kesebb vonása H. Szombathy Ilona költészetének. A nagy vonatkozások mellett helyet találnak költészetében az élet tiszta kis örömei, a szerelem halk zengése s a kis bánatok gyöngy-cseppjei is. A kötet végén Galoppok cím alatt a keserű és maró szatíra ostorcsa- pásaival vág végig az élet fonák oldalán, ez a groteszk mozdulat is hozzátartozik az élet és a költő személyes küzdelmeihez.’ Bizonyos, hogy Szombathy Iloná­ban egy érdekes és rendkívül tar­talmas költői egyéniséget ismer meg az olvasó. (por)

Next

/
Oldalképek
Tartalom