Eger - napilap, 1941/1

1941-02-26 / 32. szám

EGER "941. február 26. 2 Magyarok! Miuden magyar egye­sületre szükség van. Testvéri érzéssel felkérünk benneteket, csatlakozzatok és az egyesületekben rejlő erővel fegyelmezetten álljatok a már meg­nyilatkozott egyesületek mellé és vállaljatok munkát a nemzet szol­gálatára. (Cím: Eszterházy u. 30. Százszázalékosok Társasága.) Dr. Éliás Lajos, s. k. vitéz Faragó Ede, s k. 646 pengő volt a szegénygondoző IllmelőadásalnaiE tiszta bevétele A szegénygondozó hivatal most készítette el az „Isten vele tanár úr“ filmelőadásainak elszámolását. Az elszámolás szerint a most bemu­tatott darab tiszta bevétele messze maradt az őszi filmelőadás (Nyomo­rultak) sikere mögött, mert mig ősszel 1095 pengő, most 646 pengő jutott a szegénygondozásnak. A részletes elszámolás a követ­kező : Teljes bevétel 1878'95 pengő. A film kölcsöndíja 778'64 pengő, az Uránia rezsiköltsége 453’68 pengő. A kiadások tehát 1232 32 pengőt tesznek ki, amit a nyers bevétel­ből levonva, tiszta haszonként 646'63 pengő mutatkozik. Kicsi uolt a Legényegylet hatalmas terme a farsangi álarcos bálon Eger, február 26. Farsang vasárnapján rendezte meg az Egri Katolikus Legény­egylet álarcos, jelmezes táncestjét. A Legényegylet báljai mindig híre­sek voltak nagy sikerükről, az idei táncmulatság azonban túlszárnyalta méretekben és hangulatban egyaránt az eddigi kereteket. A Legényegylet hatalmas terme a szó szoros értelmé­ben szűknek bizonyult a közönség befogadására, hiszen kétszáznál több hölgy nevét jegyezte fel a rendező­ség a báli krónikába. A bál képét ízléses jelmezek tették színessé s a vidámság hajnalig tartott, egyre fokozódó lelkesedéssel. A táncmulatságon a következő hölgyek jelentek meg a rendezőség által rendelkezésünkre bocsátott névsor szerint: Asszonyok: Bartha Ignáczné, Ben- csik Istvánná, Bodó Andrásné, Csák Jánosné, Török Lajosné, Kerekes Kálmánná, Pál Emánuelné, Nagy Sándorné, Répássy Gusztávné, Ankli Józsefué, Ernyi Andrásné, Urbano- vies Simonné, Csepreghi Józsefné, özv. Tóth Jánosné, Okos Miklósué, Saáry Endréné, Libertényi Ferencné, Földi Sándorné, Generál Sándorné, Inancsik Jenőné, Juhász Pálné, Koncz Bernátné, Bíró Béláné, Né­meth Ferencné, Sándor Béláné, Ben- venutti Gáborné, Szarvas Ferencné, özv. Bóta Jánosné, Bozsik Gáborné, Becskey Sándorné, Joó Lászlóné, Wágner Józsefné, Forgó Józsefné, Sárvári Józsefné, Bartha Gyuláné, Bányay Imréné, özv. Spudil Fe- renezné, Rudlof Gusztávné, Rudlof Istvánné, Szabó Józsefné, Rolicsek Istvánná, Farkas Andrásné, Kiss Józsefné, Farkas Andrásné, Hisz Lajosné, Szojácsek Ferencné, dr. Erlach Istvánná, Hagymássy Jó­zsefné, özv. Hangay Ferenczné, Korepta Gyuláné, Bakos Józsefné, Rajtner Sándorné, Mézes Lajosné, Bakos Lászlóné, Dudás Józsefné, Szoó Kálmánná, Gulyás Mihályné, Balogh Józsefné, Merczel Lajosné, Stefán Gézáné, Flaskál Jánosné, Tóth Bernátné, Turcsányi Lajosné, Pók Miklósné, Garabás Ferenczné, Erdélyi Istvánné, dr. Csorba János­né, Odry Józsefné, Szturofka Mik­lósné, Okos Bertalanná, Szabolcsi Dezsőné, Liptay Andrásné, Mácsay Miklósné, AszlajtnerIstvánné, Lökös Béláné, Baranyay Zoltánná, Presz- ler Ferenczné, Som Ernóné, Laka­tos Ignáczné, Marossy Lajosné, Cseh Jánosné, Bírincsik Imréné, Köböl Mihályné, Urbán Istvánné, Kozák Józsefné, jSipos Gyuláné, Domboróczky Lászlóné, Debrey Ist­vánné, Vincze Istvánné, Pénz Sán­dorné, Faragó Miklósné, Wülk Jó­zsefné, Sárossy Antalné, Pogonyi Kálmánná, Gyenge Lajosné, Tanner Bertalanná, Nagy Jánosné, Gyöney Józsefné, Ruzsin Ferenczné, Hám Jánosné, Gulyás Pálné, Kormos Rudolfné, Kovács Tihamérné, Nagy Lászlóné, Mata Károlyné. Leányok: Bartha Olga, Bencsik Erzsébet, Török Juci, Herendovics Etelka, Csömör Erzsébet, Nagy Anci, Nagy Bözsi, Ankli Mária, Tamasi Erzsébet, Földi Mária, Juhász Évi, Koncz Katalin, Bíró Anci, Molnár Mária, Benvenutti Klári, Benvenutti Ica, Bata Karola, Vilma Klári, Szarvas Emilia, Becskei Rózsi, Kuncz Jolán, Por Irén, Kovács Margit, Szabó Mar­git, Kiss Jolán, Szanyi Erzsébet, Rolicsek Rózsi, Farkas Rozália, Bállá Bözsi, Szojácsek Rózsi, Húsz Mag­dolna, Húsz Rózsika, Gál Mária, Hajmási Margit, Hangai Erzsébet, Korepta Ilona, Bakos Rózsi, Tasi Anna, Mézes Rózsi, Bojtos Irén, Marsi Margit, Polgár Erzsébet, Koleszál Katinka, Keller Mária, Merczel Klári, Pólyák Erzsi, Balog Erzsébet, Flaskál [Rózsi, Ács Ilonka, Horvát Erzsébet, Hideg Mária, Tóth Anna, Turcsányi Erzsébet, Pók Anna, Erdélyi Gizi, Ódry Mariska, Sza­bolcsi Annus, Mácsai Margit, Asz­lajtner Bözsi, Gál Margit, Lakatos Irmus, Szabó Klári, Marosi Irén, Nagy Irma, Birincsik Erzsébet, Vályi Mária, Faragó Berta, Wülk Anna, Bóta Bözsi, Hegedűs Mária, Gyenge Rózsi, Tanner Mária, Nagy Erzsébet, Tipari Etuka, Rusz Rózsi, Mata Rózsi, Koller Mária. A jelmezesek névsora a követke­ző: Tamásfalvi János cowboy, Bodó Tériké török, Csáky Manci római, Kondor Ferenc cowboy, Gyetvai Má­ria tengerész, Tóth Ica felhőkar­coló, Fazekas János magyar legény, Pálok Erzsébet iskolás, Urbanovics Teri kukorica, Ernyi Tériké boy, Csepregi Julia orosz, Tarnóczy Er­zsébet rózsalovag, Fehér Klára tö­rök nő, Zancsó Gyüla hortobágyi. Keskeny István gentleman, Nagy Panni Baross Szövetség, Sárvári Anna tiroli, Bakos Rózsi kalász, Balogh Erzsébet tiroli nő, Birinyi Bözsi kertész, Bóta András paraszt legény, Nagy Magda gárda hadnagy, HELLEH-órák 1897... mutatják a pontos Időt! Gyulai Rózsa bohóc lány, Lakatos Irma cigánylány, Bárdos István lát­hatatlan ember, Vülk Anna suszter­inas, Halmai Ernő, Gyetvai János és L;ptai Borbála cowboy, Boró Jó­zsef, Hajas Imre és Giday Mihály orvos. A megtartott jelmezversenyen az I. dijat 118 szavazattal Bakos Rózsi kalász nyerte, a II. dijat [111 szav. Csáki Manci római, a III. díjat 37 szav. Nagy Panni Baross Szövetség, a IV. dijat 31 szav. Vülk Anna suszter inas. fl vasárnapi filmmatiné: út az egri vitorlázó gépek beszerzése felé Vitéz Hefty Frigyes tábori pilóta szól Eger közönségéhez a matinén Eger, február 26. A MESE sportrepülő szakosz­tálya nagy lelkesedéssel készíti elő a március 2-án, vasárnap délelőtt 11 órakor rendezendő filmmatinét, amelyre az Uránia megértő igazga­tósága készséggel bocsátotta ren­delkezésre a mozi helyiségét. A fia­tal repülőgárda lelkei előkészítő munkája érthető, hiszen ennek a matinénak a tiszta bevétele, kellő siker esetén, nagy lépéssel viszi előbbre az egri repülöélet megvaló­sításához szükséges vitorlázó repülő­gépek beszerzésének tervét. Min­denki, aki megváltja jegyét a va­sárnapi matinéra, azzal a gondo­lattal tegye, hogy filléreivel nagy nemzeti ügyet szolgál s lehetővé teszi, hogy Dobó városa új nemze­dékeket tudjon nevelni a magyar repülésnek. A repülőosztály meghívására ez alkalommal Egerbö érkezik vitéz Hefty Frigyes tábori pilóta, a világ­háború egyik legendás repülője, aki hőstetteivel szerzett kitünteté­sei alapján háromszorosan érdemelte volna ki a vitézi címet. Vitéz Hefty Frigyes a műsor előtt fog szólni Eger közönségéhez. A műsor maga külön is nagy vonzó erőt képvisel, mert a bemu­tatásra kerülő „Repülő ember“ a Paramount filmgyár egyik legkitű­nőbb alkotása, egész műsort betöltő színes, nagy film. Az előadás jegyeit Vámossy szak­üzlete árusítja (Széchenyi utca) elő­vételben, vasárnap reggeltől kezdve pedig a mozipénztárban lehet jegyet váltani. Letétbe kell helyezni a hadikölcsönkötvényeket Aki elmulasztja, elveszti igényjogosultságát a kötvény értékének visszatérítésére A hivatalos lap, február 26-i szá­mában közétett 500/1941. M. E. sz. rendelet értelmében a Magyaror­szágon levő összes hadikölcsön köt­vényeket megfelelő bejelentési nyom­tatvány kitöltése mellett letétbe kell helyezni, letéti helyek am.kir. adóhivatalok, a Pénzintézeti Köz­pont és tagintézetei, valamint az OKH és kötelékébe tartozó szövet­kezetek. Ezzel szemben a vissza­csatolt keleti és erdélyi országré­szeken csakis a Magyar Nemzeti Bank fiókintézeteiuél és kirendelt­ségeinél, a kincstári postahivatalok­nál és a rendelet mellékletében fel­sorolt pénzintézeteknél lehet hadi­kölcsön kötvényeket letétbe he­lyezni. Azokra a hadikölcsönkötvényekre, amelyek a rendeletben felsorolt le­téti helyeknél már is letétben van­nak, az érdekelt feleknek csakis a megfelelő bejelentést kell megten­niük, mégpedig magánál a letéti helynél. A letétbehelyezésének, il­letve a bejelentés megtételének ha­tárideje 1941. márc. 31. A letétbe­helyezés, vagy bejelentés megtéte­lének elmulasztása esetén ahadiköl- csönkötvény alapján semmiféle jogot gyakorolni nem lehet. A nyomtat­ványok a kijelölt hivataloknál és intézeteknél kaphatók. FERENCJŐ7SEF KESERÜVIZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom