Eger - napilap, 1941/1

1941-04-04 / 52. szám

! v*4l áprÜ's 4 FERENC Ji gr 7 JZSEF KESERŰ) fiz Társadalmi naptár. Április 5: Este fél 9 órakor Si­monies Antal gyümölcstermelési intéző előadást tart a Kaszinóban „Eger gyümölcstermesztésének irányítása“ címmel. Április 7—8 — 9'- Este 6 órakor az egri férfi intelligencia lelki- gyaborlatos konferenciája a feüér teremben. Tartja P. Varga László S. J. Április 13—14: Délután 7,5 órai kezdettel a Kolping Leányegylet operett-előadása: Tatárjárás. — Az egri gyógyszertárak éjjeli szolgálata. Március 29-én este 7 órától április 5-én estig: FeteseyHuuyadi-tér 5. gyógyszertára. — Halálozás Mély részvéttel vettük a hírt, hogy Dr. lurtsányi Gyula, kir. tanácsos, Heves várme­gye ny. tiszti főorvosa, Heves vár­megye törvényhatósági bizottsági tagja, a Ferenc József tiszti ke­resztjének, a hadi díszítmény es II. o. Vöröskereszt díszjelvényének tulaj­donosa, életének 81., házassága 52. évében április 3-án meghalt. Teme­tése 4-én délután 4 órakor lesz a Kisasszony-temető kápolnájából, az engesztelő szentmisét a szervúák templomában 5-én reggel 8 órakor mutatják be lelkeüdvéért. — Doktorráavatás. Ráczkevy József jogszigorió, egerszalóki se­géd) egyzőt a Kolozsvári Ferenc Jó- zsef-tudomáuyegyetemen az állam- tudományok doktorává avatták. — Az egri leventék nagy sikerrel ismételték meg színi- előadásukat. Az egri levente e- gyesülat szórakoztató szakosztálya vasárnap délután a Szvorényi úti Olvasókörben nagy sikerrel ismé­telte meg vitéz Pölöskey János „Hiszek egy Istenben“ című bárom felvonásos színművét. Az előadást most is igen nagy közönség nézte végig és őszinte elismeréssel tap­solta a leventék és leányszsreplők rátermett játékát.A darab szerepeit Simonyi I Ágnes, Szeredi Mária, Majoros J., Pál Maria, Domboróczki L., Czicza V., Lakatos M., Szeredi T. B., Fodor A., Fülöp Mária, László Anna, Fodor J., László Erzsébet, Rácz Mária, Gyulai L., Szabó M., Gál M., Horváth F., Mezei S., Ba­lázs Gy., Elek Mária, Balázs Mar­git, Visontai M., Vass I., Fodor A. játszották megérdemelt sikerrel. — Szombaton zárul a máso­dik egri tűzoltó altisztképző tanfolyam. A hevesvármegyei tör­vényhatósági altisztképző második tanfolyam szombaton fejeződik be az egri tűzoltólaktanyában. A záró- gyakorlatokat szombaton délelőtt tartják meg. EGER 18 óra 17 perckor nyugszik a nap április 4-én, de Ön nem nyugszik aznap, ha el­felejtette megvásárolni a sorsjegyét, mert 5-én mára húzások kezdődnek Tegnap este megszűnt Belgrádban a világítás Tegnap este 10 órakor Belgrád­ban megszüntették a világítást. — A rádió előzetesen három ízben is Zárából eltávolítják a polgári lakosságot A Stefani jelenti: a dalmát ten­gerparton lévő Zára olasz kikötő, városból megkezdték a polgári la­Gibraltárből angol hajók futottak ki Gibraltárból tegnap számos egy­ségből álló nagyobb angol hadi ha­jóraj futott ki. Ugyancsak elhagyta a kikötőt négy nagyobb csapit­Korlátozzák a gumiabroncsok forgalmát Kik tarthatnak igéngt elsősorban gumiabroncsokra felhívta a lakosságot az elsötétítési gyakorlat rendelkezéseiuek pontos betartására. kosság eltávolítását. Az első hajó­val háromezer polgári személyt távolították el. szállító hajó és nagyobb létszámú egységből álló kereskedelmi hajófaj. Útirányuk és céljuk ismeretlen. — Újból kinyílt a Preszler- féle méezárosüzlet. Megírtuk, hogy Preszler Ferenc mészáros be­szüntette üzemét. Szerdán délután Preszler Ferenc megváltoztatta el­határozását és estére újból meg­nyitotta mész&rosüzletét. Egy kive- teiével visszafogadta alkalmazottait. — Megváltozott a honvéd­zenészek és folyamórtisztek rendfokozati jelzése. Nagyfon­tosságú öltözeti újításokat tártál máznák a legutóbb megjelent hon­védelmi miniszteri körrendeltek, amelyek a hegyi alakulatokat, a szárazföldi erők zenekarait, a fo­lyamőr altiszteket és tiszteseket érintik. A hegyi alakulatok részére Magyarország kormányzójának leg­felsőbb elhatározása alapján a hon­védelmi miniszter körrendeletével hegyi sapkát és sapkajelvényeket rendszeresített. A hegyi sapka a honvédségnél általánosan használa­tos táborisapka, azzal a különbség­gel, hogy a nap sugara ellen védő bőrszemernyővel van ellátva, ezen­kívül a sapkára hegyi toliforgó, va­lamint fehér fémből sajtolt hegyi sapkajelvény kerül. A hegyi fel­szerelésű határvadász alakula­tok a hegyi tollforgőt viselik, a sapkajelvény helyébe azonban a korábban rendszeresített úgy­nevezett vadászkürtöt varrják. — A honvéd szárazföldi erőis zeneka­rainak tagjai annak a fegyvernem­nek a hajtókáját viselik — a tiszt­viselői rangban levő karmestert ki­véve —, amelynek állományába szervezetszerűen tartoznak. Meg­különböztetésül azonban a zubbo­nyon rendfokozati jelzések, — te­hát a csillagok és suj tások — mö­gött fehér fémből sajtolt, illetve ezreddobosok ezüst femfouálból, a karmesterek pedig arany fonálból hímzett lantot viselnek. Ugyan­ilyen mrgkülönbözíető jelzéot visel­nek & köpeny bal felső ujjanak közepére varrva is. A folyamerők lisztjei számára körrendeletileg mind­két vállou arany vállzsinórt írtak elő, a köpenygallért ugyanolyan színű sötétebb zöld posztóval kell borítani, mint a szárazföldi csapa­tok tisztjeinél. A jövőben elmarad a folyami erők altisztjei és tiszjei- nek zubbony-, illetve köpany- ujjáról az eddigi általánosan hasz­nált sötétkék posztóalapra varrt csillagjelzés. A rendfokozatot a jövőben sávok jelzik, mégpedig al­tiszteknél ezüst, tiszteseknél sötét­kék színű paszományból. A nyári zubbonyon az altiszti rendfokozat jeleéses a váilapra kerülnek, csak­úgy mint a tiszteknél. A TALMUD ismertetése magyarul irts: Roblinq Ágoston ör. Darabja 1 P. Felelős kiadó: túrkevei Büki g Szabó István. Kapható az Egri Kér. Sajtó­szövetkezet könyvkereskedé­sében. Eger, április 4. A miniszterelnök most megjelent rendeletével elrendeli, hogy gummi- abroncsot csak a kereskedelmi mi­niszter engedélyével szabad elide­geníteni vagy a rendeltetéstől el­térő célra felhasználni. Gummiab- roncsnak gépjárművel történő elide­genítéséhez ugyancsak szükséges a kereskedelmi miniszter engedélye. Akár új, akár régi gummiabron- csot csak a kereskedelmi miniszter engedélyével lehet beszerezni. Azok a személy- és tehergépjárművek, a- melyeknek a közúti forgalomban való használatát közérdek nem in­dokolja es a luxuscélokra szolgáló gépkocsik részére gummabroncsot nem utalnak ki, míg az állami és önkormányzati hatóságok, hivatalok, intézetek és üzemek, a VV rend­számú, orvosok és állatorvosok hi­vatásuk gyakorlásához nélkülözhe­tetlen, közalkalmazottak és a Nem­zeti Bank alkalmazottainak szolgá­latúk ellátásához nélkülözhetetlen — Megjelent a repülők lapja. A Horthy Miklós Nemzeti Repülő Alap támogatásával szerkesztett repülésügyi folyóirat, uj száma most jelent meg. A lap közli Bisits Ti­bor őrnagy légikrónikáját, Bencze István alezredes ellenség feletti re­pülését és dr. Rados Imre főorvos repülésügyi egészségtanát. Nagyon érdekes még a vitorlázó gépeken történő csapatszállításokról és a távolkeleti léginagyhatalomról kö­a közúti forgalomban való haszná­latához közérdek fűződő teherjár­művek, hadi- és közellátási üzemek, közhelyről és telephelyről fuvarozó géperejű bérkocsik rendkívül mél­tánylást érdemlő esetben kaphatnak gummit. Gumiabroncs kiutalásának igény­lését elsősorban a következő gép­kocsik nyújthatják be: közbizton­sági szervek, mentőegyesületek be­tegszállító, egészségügyi és állat­egészségügyi célokra, tűzoltásra, gáz- és légoltalom céljaira szüksé­ges gépjárművek, közhasználatú gépjárművallalatoí teherkocsijai, közhasználatú betegszállító válla­latok kocsijai, hadi- és közellátási üzemek teherkocsijai, állami hivata­lok és önkormányzati hatóságok, hivatalok, intézetek és üzemek nél­külözhetetlen teherkocsijai és autó­buszok. A rendelet továbbiakban ismer­teti a kiutalás kérésének módjait és a büntető szankciókat. zölt cikk, Udvary Jenő százados repülőhírekről, vitéz Hefty Frigyes pedig a kétkormányos vitorlázó ok­tatásról ír. Cikket írtak még Jánosy István főszerkesztő, Nagy Béla szá­zados és Raczkó Lajos. Ezen kívül még a szokásos rovatok és a rend­kívül érdekes légifelvételek tarkít­ják az uj számot. A Magyar Szár­nyak mindenütt kapható. Ára 50 fii. Mutatványszámot a kiadóhivatal (VIII. Üllói-ut 12.) ingyen küld.

Next

/
Oldalképek
Tartalom