Eger - napilap, 1941/1

1941-02-14 / 25. szám

4 EGER 1941. február 14. MEGJELENT a M. Kir. Honvéd Térképé­szeti Intézet kiadásában Zsebatlasz = 1940. = A TÉRKÉPEK .SORA: Hazánk Szomszédaink Európa A többi világrészek Ara: 50 fillér. Kapható: az Egri Keresztény Sajtószövetkezetben, __-FILfTL__ * Uránia. Pénteken: Bécsi tör­ténetek. A főszerepeket Bolváry Géza rendezésében Hans Moser, Paul Hörbiger, Oily Holzmann és Sima Oszkár játsszák. — Szombaton: Ez a birtok eladó. Mikszáth Kálmán regényéből irta: Harsány! Zsolt. Zenéjét szerezte: Fráter Lóránt és dr. Balázs Gyula. Főszerepekben Szeleczky Zita és Páger Antal. — E film, híradó kíséretében, négy napig marad műsoron. KÖZGAZDASÁG Erdély részvétele a mezőgazdasági kiállításon. Az OMGE által március 29—áp­rilis 6. napjain rendezendő mező- gazdasági kiállításon és ötvenedik, jubiláris tenyészállatvásáron több, mint egy negyed évszázad múltán ismét részt fog venni Erdély mező­gazdasága is. A visszatért Kelet* magyarország és Északerdély rész­vétele számára az OMGE egy kü­lön kiállítási csarnokot ajánlott fel, amelynek benépesítésére az Erdélyi Magyar Gazdasági Egyletet kérte fel. Az EMGE a felkérést örömmel vállalta és már hosszabb ideje élénk szervező tevékenységet fejt ki an­nak érdekében, hogy az erdélyi mezőgazdaság minél tanulságosabb anyaggal és minél tetszetősebb ke­retek között mutatkozhassék be a kiállítás látogatói előtt. Végül az EMGE magára vállalta a vissza­csatolt keletmagyarországi és er­délyi kisgazdák csoportos felutazá­sának megszervezését is a buda­pesti kiállítás megtekintése cél­jából. Piaci árak: Sertéshús . . . kgr. 2T4 P Marhahús . . . „ 1 46—1-58 „ Borjúhús . . . „ 1 60—1-80 „ Juhhús. . . . „ 1-28—1-36 „ Zsír.................... * 2-48 „ Zsírszalonna . „ 2 36 „ Füstölt szalonna „ 2-76 „ Sózott szalonna . „ 2 40 „ Háj ..................... * 2-48 „ Füstölt kolbász . „ 2 00-3-40 „ Felvágott . . . „ 2-80 „ Sertéssajt . . . „ 2-20—3 00 „ Hurka . . . „ 0-80—1-80 „ Csirke . . . l pár 2-50—6-00 „ Kappan . . . „ 7-00-12-00 „ Kacsa . . . „ 4 80—10 00 „ Sovány liba . . „12-00—16-00 „ Hízott liba . db 9-00—15-00 „ Pulyka . . „ 5-00—16-00 „ Káposzta (fejes) kgr. 20 „ Káposzta (sav.) . „ 0-30—0-32 „ Kelkáposzta . . „ 0-30 „ Kalarábé . . . „ 016-0-18 „ Répa . . . . „ 10-14 „ Zöldség . . . „ 20-22 „ Burgonya . . . „ 011—013 „ Fokhagyma . . „ 1-00 „ Vöröshagyma „ 0-24 „ Torma . . . „ 1 00-P40 „ Spenót . . . „ 0-60 „ Cékla . . . „ 0-14 „ Zeller darabja 4—5 „ Tej .... liter 0-24—0-26 „ Tejfel . . . . » 1 10 „ Túró . . . . kgr. 50 „ Vaj . . . . „ 4-20-4 80 „ Tojás . . . . drb 0-9—O’ll „ Búzakenyér . . w 38 „ Rozskenyér . . „ 38 „ Alma . . . . „ 1-20—2 00 „ Körte . . . . * i oo „ Narancs . . . „ 1-20-1 50 „ Citrom darabja 12-14 „ Tésztaliszt . . „ 0 45-0-52 „ Búza . . . . q 22-40 „ Árpa . . . . „ 23 60 „ Zab . . . . „ 20-90 „ Tengeri . . . „ 18-70 „ Hirdessen az „EGER“-ben Budapesti rádió^mfisor Péntek, február 14. 4.10 s Magyar helyesírás. Fekete Miklós dr. előadása. Utána: Ifjúsági közlemények. 4.45: Pontos idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. 8 s Hírek szlovák és ruszin nyelven. 5.16: Hevesi Aladár hárfázik. 5.30: Hatvanéves a m. kir. csendőrség. Piuczós Zoltán csendőrezredes elő­adása. 6: Miudszenti István magyar dalokat énekel, kíséri Pertis Jenő cigányzenekara. 7 : Hírek magyar, német és román nyelven. 720: Sportközlemények. 7.30: A Filhar­móniai társaság hangversenyének közvetítése az Operaházból. 810: Egészségügyi Kalendárium. 940 s Hírek, időjárásjelentés. 101 Sáray Elemér cigányzenekara muzsikál. 10.30: Bozsica Sarvan Csajkovecz énekel zongorakísérettel, a magyar- jugoszláv művészcsere keretében. 11 : Hírek német, olasz, angol és francia nyelven. 11.25: Olasz Tánclemezek. 12: Hirek. Szombat, február 15. 6.40: Ébresztő. — Torna. 7: Hírek. — Közlemények. — Étrend. — Hanglemezek. 10: Hirek. 10.20: Uzoni Béldi Pál (Felolv.) 1045: Mit nézzünk meg? A hadi zászlókat a Nemzeti Múzeumban (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgá- lat. 12: Harangsző. Himnusz. — Időjárásjelentés. 12.10: Országos Postászenekar. 12.40: Hírek. 1.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásjelen­tés. 1.30: Hanglemezek. 2.30: Hí­rek. 2.45: Műsorismertetés. 3: Ár­folyamhírek, piaci árak, élelmiszer- árak. 3.20: Chappy-tánczenekar. 4.10: Ifjúsági rádió. 4.45: Idő­jelzés, idójárásjelentés, hírek. 5; Hírek szlovák és ruszin nyelven. 5.15: A Rádió Szalónzenekara. 6: Anna Vaszilijevna leánya. Tóth László dr. elbeszélése. 6.30: Innen- onnan. Hangképek. 7: Hírek ma­gyar, német és román nyelven. 7.20: Talajvizek és árvizek. Kogu- towitz Károly dr. előadása. 7.35: Közvetítés a Magyar Színházból. „Gyergyói bál.“ Zenés játék három felvonásban. 8 40: Hírek.. 10.05: Hírek, időjárásjelentés. 10.50: Bura Sándor cigányzenekara. 11 : Hírek német, olasz, angol és francia nyel­ven. 11.25: Tanclemezek. 12: Hí­rek. Laptulsjdonoí* EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő: DR. KAPOR ELEMÉR Felelős kiadó -. RADIL KAROLY. Meghívó. A Tiszafüredi Tégla- és Cse­répgyár Bészvéngtársaség tiszafüredi bej. cég 1941 év március hó 10-én d. e. 11 órakor Tiszafüreden a vállalat Igari-úti 477. szám alatti iro­dahelyiségében tartja. IXVE1 évi rendes közgyűlését melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazgatóság. Tárgysorozat: 1. A közgyűlés határozatképességé­nek megállapítása. 2. Az igazgatóság és felügyelőbizott­ság jelentése az 1940. üzletévről. 3. Az 1940. december 31-iki mérleg megállapítása és határozathozatal a veszteség felett. 4. Az igazgatóság ős felügyelőbizott­ság részére a felmentvény megadása. 5. Esetleges indítványok. Kivonat az alapszabályokból; 12. §. Azon részvényes, ki a közgyűlésen szavazati jogával élni kíván, köteles részvényét legalább 3 nappal a köz­gyűlési határnapot megelőzőleg Tisza­füreden, a Tiszafüredi Tégla- és Cse­répgyár RT.-,nak az Igari úi 477. szám alaiti pénztáráéi letétbe helyezni, mely alkalommal részére a letétbe helyezett részvényekről letéti jegy állítandó ki. 27. §. Az 1940. üzletővi mérleg, nye­reség-veszteség számla, igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések a köz gyűlés előtt 8 nappal a Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár RT.-nak Tisza­füreden, az Igari úti 477. szám alatt megtekinthetők. Mérlegszámla 1940 december 31-én. Vagyon: Pénztár P 17.407 58. Ingat­lan P 29.392 29. Építmények P 8958 10, Gépek, berendezés P 6.082-06. Felsze­relés P 17.590 34. Árúkészlet P 22.882 30. Szépirodalmi és ismeretterjesztő értékes könyvek nagy árleszáilitása 1941 február I—15-lg 40-80°0 engedménnyel ♦ az Egri Keresztény Sajtószövetkezet Könyvkereskedésétien. Adósok P 13.091-56. Póstatakarék P 801-13. Ve-zteség P 9 507-08. Összesen P 125.712 44. Teher: Részvénytőke P 60.000. El­fogad ványok P 11.000. Hitelezők P 64.712-44. Összesen P 125.712 44. Tiszafüred, 1940 december 31. A Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár RT. Igazgatósága : Rubinstein Adolf sk,, Rubinstein Adolfné sk., Dr. Roboz László sk.. Grósz Miksa sk., Dr. .Grósz Pál sk. Tiszafüred, 1941. február 19. Fenti mérlegszámlát megvizsgáltuk és rendben levőnek találtuk. Tiszafüred, 1941. február 22. A Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár RT. Felügyelőbizottsága: Kiss Ferenc sk., Feuer Géza sk., Héber Dezső sk. Meghívó. A Tiszafüredi Takarékpénztár Bészvénytársaság önkéntes felszámolás alatt tiszafüredi bej. cég 1941. évi márcus hó 7. nap­ján délelőtt 11 órakor Tiszafüreden az intézet székházában megtartandó évi rendes közgyűlésére­Tárgysorozat. 1. Jegyzőkönyv hitelesítők választása. 2. A felszámoló és felügyelőbizottság jelentése. 3. Az 1940. évi vagyonkimutatás elő­terjesztése és megállapítása. 4. Határozathozatal a könyvszerű veszteségnek a következő üzletévre való átvitele tárgyában. 5. Afehzámoló ésa felügyelőbizottság részére a felmentvény megadása. 6. Az alapszabályok 37. §-a értelmé­ben beadott indítványok tárgyalása. 7. Esetleges indítványok. Figyelmeztetés. A számadások és mellékletei az intézet hivatalos helyisé­gében az üzleti órák alatt megtekint­hetők. Az alapszabályok 31. § a értei­mében a közgyűlésen felszólalási és szavazati joga csak annak a részvé­nyesnek van, alii a közgyűlés napját megelőzőleg 30 napp-il, az intézet rész­vénykönyvébe be volt jegyezve. Vagyonkimutatás 1940. évi decem­ber ho 31-en. Vagyon : Készpénz 404-25 P. Pénzintézeti Központ lebonyolítási számla 9.238-84 P, Váltó 10'.934 P, Pe­res váltó 32.955 24 P, Folyószámlaadő- sok 17.959 94 P, Intézeti székház 12.144 P, Ingatlanok 1.842 65 P, Értékpapír 18 15 P, Berendezés és felszerelés 398-30 P, Veszteség 3.761-41 P. Összesen: 187.65678 P. — Teher: Részvénytőke 25.0C0 P, Tartalékalapok 28.015-20 P, Visszleszámítolt váltók 24.116 P, Ta­karékbetétek 71.037-12 P, Folyószámla- hitelezők 39.488-46 pengő, Összesen : 187-656-78 P. A Pénzintézeti Központ, mint az in­tézet kirendelt felszámolója a fenti va­gyonkimutatást az intézet könyvei és irományai alapján történt alakszerű felülvizsgálat után számszerűen álla­pította meg. Az egyes vagyontételek belső értéke és így a fenti számszerű állapottal szemben mutatkozó vegyonhiány is csupán a felszámolás további folyamán lesz megállapítható. Pénzintézeti Központ, mint a Tiszafüredi Takarékpénztár rt öfa. felszámolója. A fenti vagyonkimutatást megvizs­gáltuk és azt a könyvekkel egyezőnek találtuk. A Felügyelőbizottság. KISHIRDETÉS A hirdetéseket kérjük naponta délelőtt 10 óráig leadni. Kishirdetéa (apróhirdetés) hétköznap szavanként 8 fillér vasárnap szavanként 10 fillér. (Vastag betűvel szedett szó két­szeresen lesz számítva). LEJTŐ UTCÄ 4. számú ház eladó. Cím a kiadóban. JÓKARBAN lévő fekete fedeles hintó, 6 üléses, és egy sárga futókocsi, 4 üléses, eladó. Arany János-u. 29. sz. alatt lehet érdeklődni. (25.) Nyomtatta az Egyházmegyei Szent János-Nyomda, Eger. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom