Eger - napilap, 1941/1

1941-02-15 / 26. szám

Eger, LIL évfolyam, 26. szám. 1B> 12 FILLÉR ♦ Szombat # Trianon 22, 1941, február 15. ELŐFIZETÉSI DÍJ: ggy hónapra 1 pengő 60 fillér, negyedévre i pengő. Egges szám: hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. VÁBMEGYEl POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: Líceum fsz. 3. Tel.: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János-Ngomda. Telefon: 176. szám. Csekkszámla: 54.558. 163 ezer pengős közmunkát ualósít meg a uáros az országos nép- és Csaláó- uéőelmi Rlapból Elkészült az alap új, átdolgozott költségvetése Milyen munkálatok kerültek az új költségvetésbe Eger, február 15. Az Országos Nép és Családvédelmi Alap igen nagy összegekkel támo­gatja a magyar dolgozókat, munka- alkalmakat teremt, hogy keresethez juttassa őket. Eger városa 1940-re 50 ezer pengőt kapott a kereset nél­kül maradtak foglalkoztatására s 1941-re 150 ezer pengőt utalt ki az Alap erre a célra. Összesen azonban 163 ezer pengős keret áll a város rendelkezésére, mert 1940-ben 13 ezer pengőt nem lehetett felhasználni. Frank Tivadar városi főjegyző, a Nép és Családvédelmi Alap elő­adója a következőkben állította ösz- sze az egri munkálatok 1940. évi elszámolását és költségvetését. Az 1940. évi 50 ezer pengő így oszlott meg: (zárójelben az eddig már felhasznált összegek) külső hegyi utak javítása 5000 P (5523 P, itt 523 P túlfizetés állt elő); útépítések­hez kavicstermelés 9810 P (4557 P); vincellér iskola előtti gyalogjáró földmunkái 1035 P (986 P); Cifra­kapu-utcai telkek víztelenítése 1792 P (561 P); menekülttelep víztelení­tése 6800 P (869 P); Türk Frigyes utcából kiinduló új út munkálatai 6963 P (Amennyiben az összeg a telkek megszerzésének nehézségei miatt nem lesz felhasználható, azt a város kölcsönként veszi fel s a teljesen leromlott városháza épület tatarozására fordítja); a szegény­gondozó háziipari foglalkoztatójá­nak támogatására 5000 P; Tarújfalu testvérközség segélyezésére 702 P. A még fel nem használt összegek keretében a megnevezett munkák még tartanak, Az említett munká­latok 36,102 pengőbe kerülnek, te­hát 13,897 pengő megmaradt. En­nek az összegnek a terhére szabá­lyozta a város az északi patakrészt eddig 4313 pengő költséggel, a déli patakrészt 8936 pengő költséggel, ezt azonban a város visszafizeti az Alapnak abból az államsegélyből, amit külön erre a célra kap a föld- művelési minisztériumtól. (A patak északi szabályozása 14,973, déli szabályozása 10,022 pengőbe fog kerülni, ezt a földművelési minisz­ter adja segélyként a városnak.) A megmaradt 13,897 pengővel 163,896 pengő az az összeg, ami 1941 évre felhasználható. Erre az összegre a következő költségvetési tervezetet állította ösz­sze az előadó: Munkaképtelenek téli tá­mogatására .................... 25.897 P S zellemi szükségmunkások díjazása......................... 20.000 P Sportpálya földmunkái . . 5.000 P Hegyi útak javítása . . 5.000 P Külvárosi utak javíiása . 4.000 P Városi gyümölcstelepek földmunkái.................... 4.000 P Kólyuktető és Kistályai-út közti út rendezése. . . 2.000 P Eger-noszvaji út víztelení­tésének földmunkái . . 8.000 P Az északi pataksz&bályo- zásnál felmerült különle­ges kiadásokra .... 5.000 P Napközi otthon építésére . 10.000 P Aszfaltgyalogjárók építé­sére .................................. 10.000 P H atvan nagycsaládú nincs­telen földbérlethez jutta­tása (egyenként 800 négy­szögöl) .............................. 5.000 P Tíz nagycsaládú nincstelen részére tíz kislakás épí­tése.................................. 40.000 P Egyé b szociális munkaprogramm: (Hegyi utak építése, Ser­vita utca kiépítése, Eger- patak rendezése) . . . 20.000 P Amennyiben a szőllőskei erdő par­cellázás céljára megszerezhető, az utóbbi 20 ezer pengőt erre a célra fordítják. A m. kir. Kereskedelmi Hivatal Egerben is megkezdte működését Hadfizeoet a Nagy Kaszásnak Az ember legnagyobb, legértéke­sebb kincse az élet. Ezt az igazsá­got érezte lelke mélyén minden idők és minden korszakok halandó em­bere. És mégis ez a legnagyobb kincs az, amellyel az emberiség a legutóbbi időkig a legpazarabbul, legkönnyelmübben gazdálkodott. Az emberek ijesztően nagy tömege ott sem védte kellőképpen az életet, ahol ezt a tudomány segítségével eredményesen tehette volna. A hi­giénia legegyszerűbb ábécéjét sem tanulták meg a tömegek. Nem ta­nulták meg, hogy a tisztaság, a víz, a szappan és a napfény milyen ha­talmas szövetségesei volnának az idő előtti halál ellen való küzdelem­ben. A mi drága jó magyar népünk lakásviszonyai még mindig nem kielégítóek. A Nagy Kaszás járőrei, a különböző miazmák és bacillusok sok helyen ott tanyáznak otthonaik­ban s még mindig nem tanulták meg, hogy az életet, a legnagyobb kincset a természetes emberi életkor határáig lehet konzerválni annak, aki egészségesnek született. Ez az elmaradottság az oka an­nak, hogy nálunk a „szegények be­tegsége“, a tuberkulózis még ma is ijesztő százalékát okozza az idő előtti elhalálozásoknak, hogy ser­dülő ifjak és javakorbeli emberek térnek sírba csak azért, mert nem védekeztek kellőképpen a tuber­kulózis ellen. Pedig már az 1940. évi VI. törvénycikk közfeladattá nyilvánította a gümőkór elleni vé­dekezést és az újabb kor szociális szelleme a kormányok kötelességévé tette a nemzet életfájának gondo­zását, a népegészségügy odaadó szolgálatát. Hiába küzd azonban a kormány a népegészségügyért, ha a széles tömegek fásultan nézik ezt az értük és rajtuk keresztül az egyetemes nemzetért folyó küzdel­met. Hiába hirdeti az apostol az igét ott, ahol siketek a fülek, hiába dolgozik a magvető a sziklák te­tején. Ha azt akarjuk, hogy a jövőben ne essék áldozatul a tuberkulózis­nak évente 16.000—17.000 virágzó magyar élet és hogy ez a gyilkos kór ne tegyen százezreket munka- és keresetképtelenné, akkor mozgó­sítanunk kell ebben az országban mindenkit, annál inkább, minél szerényebb anyagi viszonyok kö­zött él. Ezért alakult meg a Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség és ezért rendezi most, február 16-iaa és 22 ike között az Országos Tuberkulózis Hét néven nevezett társadalmi mozgósí­tást. — Az ország minden részében szakemberek ezrei tartanak előadá­sokat ezen a héten a tuberkulózis elleni védekezésről. Iskolákban, ka­szárnyákban, levente-otthonokban is­mertetik a védekezés eszközeit és módjait, plakátok tömege és röplapok százezrei fogják felhívni a Nagy Kaszás ellen megindult harcra min­denki figyelmét. Köszöntjük ezt a propagandát, köszöntjük ezt a megmozdulást. Köszöntjük, mert a magyar életet szolgálja és mert — sajnos — olyan kevesen vagyunk mi, magyarok. Nekünk nem szabad magyar életet pazarolni, azzal rosszul gazdálkodni. Mi nem engedhetjük meg magunk­nak azt a fényűzést, hogy a tudo­mány segítségével megmenthető vi­ruló életeket dobjunk áldozatul saját Pató Páloskodásunknak. Nekünk sok magyar munkáskézre, sok jó és vitéz magyar katonára van szükség, ha a másik ezer esztendőt is meg akar­juk élni és ha komolyan vesszük azt a dogmát, hogy az ember örök­életű. Mert nincs az a nemzet, amely elviselné az életfáján rágódó férgek pusztítását. Védekezni kell ellene! Védekezni a bacillusok, a miazmák ellen úgy, mint ahogyan végig­permetezzük szőlőnket és gyümöl­csösünket. A tudomány legyőzte például a fekete himlőt és számos más olyan kórt, amely még a múlt század de­rekán is ezrével szedte áldozatait. Le fogja győzni, sőt kellő formák megtartása esetén, máris legyőzte a tudós orvos a tuberkulózist. De nem egymaga! Az orvos, a páciens akarata nélkül, vagy éppen akarata ellenére tehetetlen a betegségekkel szemben. A most meginduló propa­ganda célja az, hogy mindenkit az orvos szövetségesévé, segítő társává tegyen a gümőkór elleni küzdelem­ben. Polgári kötelességteljesítésre hív fel mindnyájunkat a Tuberkulózis Elleni Országos Szövetség. Nemzeti, vagy még inkább nemzetmentő mun­kára, amely alól éppen úgy nem vonhatja ki magát egyetlen magyar ember sem, mint a honvédelmi kö­telezettség alól. Es harc ez is: Harc a magyar életért! Ebben a harcban küzdeni vala­mennyiünknek hazafias, erkölcsi és emberi kötelessége, mert nemzetünk jövője, sorsa fordul ezen. A M. Kir. Kereskedelmi Hivatal minden törvényhatósági székhelyen kirendeltséget állított fel. A kiren­deltségek belső kereskedelmi, árel- lenőrzési és külkereskedelmi teen­dőket látnak el. Az Egerben működő kirendeltség már meg is kezdte működését Káp­talan u. 5. Telefon 353. A Kiren­deltség vezetője ; Milvius Jenő fő­titkár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom