Eger - napilap, 1940/1

1940-03-02 / 35. szám

6 EGER 1940. március 2. Az Egri Főkáptalani Uradalom egri hizlaldájában príma ZSÍRSERTÉSEK beszerezhetők Előjegyzés: a Fökápta- lani Uradalom Számve­vőségénél Eger, Káptalan udvar, I * Az asszonyok oly makacs bélrekedésénéi a régóta bevált, tisztán természetes «Ferenc Jó­zsef» keserűvíz reggel éhgyo­morra egy pohárra! bevéve — kü­lönösen ajánlatos, mert hatásában megbízható és rendkívül enyhe. Kér­dezze meg orvosát! Laptulajdonos: EGEI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő: DB. KAPOB ELEMÉH. Felelős kiadó: ________HflDIL KAROLY.________ író gép-, varrógépjavítás, karbantartás Busáknál, Kaszinó-utca. cd 4851/1940. Hirdetmény. Közhírré teszem, hogy az Egri Hely­őrség egri alakulatai 1940. március hó 5, 6, 12 és 13. napján a Töviskes-völ- gyi lőtéren naponkint reggel 6 órától 18 (este 6 óráig) éles tölténnyel lő- gyakorlatot tartanak. Veszélyeztetett terület: P i r i 11 y ó, Szarvaskő, Szarvaskő Ny-i kijáratról Felsőgilitkán át Gyöngyvirág hegy, Baktai-hegy, Pirittyó vonalon belüli terület. Ezen területre lépők esetleges szerencsétlenségéért semmi felelősség nem terheli a katonai kincstárt. Eger, 1940. február 29. Dr. KÄLNOKY sk. polgármester. 19/940. sz. Hirdetmény. A m. kir. Belügyminiszter Űr 133.000/ 1939. sz. rendeletével 1939. év IV. ne­gyedére és 1940. évre az ínségenyhítö tevékenység költségeinen fedezésére ínségjárulék kivetését rendelte el. Az 1919. év IV. negyedére szóló ín­ségjárulékot a városi javadaimi hiva­tal már kivetette s a kivetésről az adó­zó közönséget adóív kikézbesítésével értesítette. Az 1940. évre kivetendő ínségjáru­lék az együttes adókezelésbe való be­utalás folytán az együttes adóval egy­idejűleg az évnegyed közepéig, illetve a havonként fizetőknél minden hó 15-ig fizetendő. Az ínségadó kivetésénél alapul szol­gál az általános kereseti-, jövedelem-, társulati-, tentiém-adéknál számításba vett előző évi kereset, illetve jövede­lem. Ha a kereseti adó kivetése alapjául vett adóalap az évi 500 pengőt nem éri el, úgy a kereseti adó alapján ín ségjárulékot nem lehet kivetni. Felkérem az adózó közönséget, hogy a rendelet céljának megfelelőien addig is, míg az 1940. évre szóló ínségjáru­lék kivetése megtörténik, az előző évre megállapított ínségjárulék hozzáadásá­val nagyobb összegű együttes adóbefi getést szíveskedjenek teljesíteni. Eger, 1940. január 12. Dr. Pál Endre s: k. a ▼. adóhivatal főnöke. Üzletberendezés fiókos-polcos, egy ú) férfi-, egy használt fiú kerékpár ol­csón eladó. Kossuth-tér 1. szám. Házfelügyelőnél. Az egri m. kir. Pénzügyigazgatóságtól. 20.300/1. 1940. Önkéntes árverési hirdetmény. Az egri m. kir. Pénzügyigazgatóeág a m. kir. Pénzügyminisztérium 161.185/ 1939. számú, 1940 évi január hó 4-én kelt felhglalmazá8a alapján az egri 3 467. számú, 8, 9 sor. 10.600, 10.601/1. helyrajzi számú 240 négyszögöl telken épült két szobakonyhás ház ingatlanok (Kerecsendi úti volt katonai lőszerrak­tár, puskaporos) eladása céljából ön­kéntes nyilvános árverést hirdet. Az ingatlan kikiáltási ára 1800 P., azaz Egyezernyolcszáz pengő. Az árverés ideje és helye: 1940 évi március hó 18-án d. u. 15 órakor a m. kir. pénzügyigazgatŐBág Györgyényi u. 3—5 sz. alatt I. emelet 73 sz. helyi­ségében. Részletes árverési feltételek a kir. pénzügyigazgatóség I. emelet 57 ajtő- Bzám alatti helyiségben hétköznapokon de. 11—13 óráig megtekinthetők. Eger, 1940. évi február hó 29-én. GERMARZ sk. kir. pénzügyigazgató b. ad: 2938/1940. szám. Versenytárgyalási hirdetmény. Eger megyei város polgármestere a városi tűzoltólaktanya területén lé­tesítendő hatósági légoltalmi szertár épületének építési munkálataira nyil­vános versenytárgyalást hirdet. A munkálatok költségei biztosítva vannak. Ajánlatot tehet minden egri iparen­gedéllyel bíró oki. építőmester és kő­művesmester. Ajánlat csakis az összes kiírt munkákra együttesen tehető, az egyes iparosmunkákra külön ajánlatot tenni nem lehet. Az ajánlati min‘a, költségvetési űr­lap, tervek a városi mérnöki ügyosz­tály helyiségében a hivatalos órák alatt megtekinthetők, a szükséges ajánlati nyomtatványok ugyanott díjtalanul megszerezhetők. Ajánlatot csakis ezen nyomtatványok felhasználásával lehet tenni. A szabályszerűen kiállított, sértetlen borítékban elhelyezett pecséttel lezárt ajánlatok a v. mérnöki ügyosztályban f. évi március hó 14-én (csütörtökön) déli 12 óráig adandók be. (amikor is azok haladéktalanul felbontás alá ke­rülnek) és ugyanezen időpontig kell az ajánlati végösszeg 2%-ának meg­felelő bánatpénzt Eger m. város köz­pénztáránál letenni. A letéti nyugta az ajánlathoz csatolandó. Ajánlattevők kötelesek az ajánlatuk­hoz az Országos Társ. Bizt. Intézet igazolását is csatolni, amelyben neve­zett intézett igazolja, hogy ajánlattevő­nek az Intézetnél hat hónapnál régeb­ben esedékessé vált tartozása nincs. Eger, 1940. február hó 29. Dr. Kálnoky István s. k. polgármester. Az egri kir. jbiróság, mint tkvi hatóság. 14.185/1939 tk. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Dobay Magda és Kornélia végrehaj- tatóknak Antal Péter végrehajtást szen­vedő ellen indított végrehajtási ügyé­ben a telekkönyvi hatóság a végre­hajtási árverést 5340 P és egyéb tő­kekövetelés és járulékai behajtása vé­gett a Dormánd községben fekvő s a I. dormándi 337. sz. betétben A I. 2. 9—11 sorsz. alatt felvett s Antal Péter (nős Kecsmár Terézzel) nevén álló rét és szántó ingatlanra 8741 P kikiáltási árban, II. a dormándi 627. sz. betétben A kereszt 1 sorez. alatt felvett s Antal Péter (nős Kecsmár Terézzel) nevén ál.ó legelő ingatlanra 39 P kikiáltási árbaD, III. az ugyanazon betétben A kereszt 2 sorsz. alatt felvett Antal Pé­ter nős Kecsmár Terézzel nevén álló szántó ingatlanra 106 P kikiáltási árban elrendelte. Az árverést 1940. évi március hó 19. napján délután 3 órakoi Dormánd községházánál fogják megtartani. Az árverésre kerülő ingatlanok a kikiáltási ár kétharmadánál alacsonyabb áron nem adhatók el. Bánatpénz a kikiáltási ár 10 száza­léka, amelyet a magasabb ígéret ugyan­annyi százalékára kell kiegészíteni. Eger, 1939. évi okt. hó 4. napján. Dr. Skultéthy sk. kir. jbirő. A kiadmány hiteléül Steklfics sk. ki­adó. FUTOR c* PEKK! UVAIASHHATATLANOK Adagoljuk mindig együtt és pedig 4 rész Futor - 1 rész Pekk, mert: FUTOK adja az alapot a csontképződéshez. Futor az állati szervezet építő­köve - alapja. Futor alegtisztábbjinomőrlésü anyag, bélbántalmakat nem okoz. irányítja a Futor felhasználásával a csontképződést. Pekk az állati szervezet fel­építésének építőmestere. Pekk biztosítja a drága takar­mány jobb kihasználását — tehát az olcsó és gyors hizlalást. Főraktár: BALKAYISVÁN "sSiJÜSJTEgerben. W Kereskedőknek gyári engedmény. Meghívó. Ä Tiszafüredi Tégla- és Cserépggár Részvénytársaság tiszafüredi baj. cég 1940 évi március hó 12. napján d. e. 11 órakor Tiszafüreden a vállalat Igari úti 477. szám alatti irodahelyiségében tartja évi XXVII. rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meghívja az Igazzatóság. Tárgysorozat. 1. A közgyűlés határozatképességé­nek megállapítása 2. Az igazgatóság és felügyelőt izott- ság jelentése a?. 1939. üzletévről. 3. Az 1939 december 31-iki mérleg megállapítása és határozathozatal a veszteség felett. 4. Az igazgatóság és felfigyelőbizott­ság részére a felmenivény megadása. 5. Esetleges indítványok. Kivonat az alapszabályokból: 12. §. Azon részvényes, ki a közgyűlésen szavazati jogával élni kíván, köteles részvényét legalább 3 nappal a köz­gyűlési határnapot megelőzően Tisza­füreden a Tiszafüredi Tégla- és Cse- répgyár Részvénytársaságnak az Igari úti 477. sz. alatti pénztáránál letétbe helyezni, mely alkalommal részére a letétbe helyezett részvényekről letéti jegy állíttatik ki. 27. §. Az 1939. üzletévi mérleg, nye­reség-veszteség számla, igazgatósági és felügyelőbizottsági jelentések a köz­gyűlés előtt 8 nappal a Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár Részvénytársa­ságnak Tiszafüreden az Igari úti 477. szám alatti irodahelyiségében közszem­lére kitétetnek és a hivatalos órák alatt megtekinthetők. Mérlegszámla 1939 december 31-én. VAGYON: Pénztár P 373 80. Ingat­lan P 29S0LT5. Építmények P 9140-92. Gépek és berendezés P 6206-18- Felsze­relés P 15749-32. Árukészlet P 33053-17. Adósok P 16378-59 Postatakarékpénz­tár P 1793-69. Veszteség P 12310*29. Összesen P 123107-11. TEHER: Részvénytöke P 60000. EI- fogadványok P 12000. Hitelezők P 51107-11. Összesen P 123107-11. Tiszafüred, 1939. december 31. A Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár Részvénytársaság Igazgatósága: RubinBtein Adolf sk. Rubinstein Adolfné sk. Dr. Roboz László sk. Grósz Miksa sk. Dr. Grósz Pál sk. Tiszafüred, 1940 február 19. Fenti mérlegszámlát megvizsgáltuk és rendben lévőnek találtuk. Tiszafüred, 1940 február 22. A Tiszafüredi Tégla- és Cserépgyár Részvénytársaság Felűgyelőbizottsága: Kiss Ferenc sk. Feuer Géza sk. Héber Dezső sk. Férfi szabósegédet nfli- munkára keresek. Cím a kiadóhivatalban. Írógépek, varrógépek kedvező rész­letfizetésre kaphatók BUSÄK IMBE — műszerésznél, Kaszinó-utca. — KISHIRDETÉ Kishirdetés (apróhirdetés) hétköznap szavanként 8 fillér vasárnap szavanként 10 fillér. (Vastag betűvel szedett szó két- szeresen lesz számítva). A hirdetéseket kérjük naponta délelőtt 10 óráig leadni. BEJÁRÓNŐ minden munkára ötórás he­lyet keres. Makiári út 59. SZIKVÍZGÉP, élig használt, 200 darab üveggel, sürgősen eladó. Bővebbet: Er­dőtelek, Vermes Imrénél. KIADÓ 3 szoba, fürdőszoba, Síp-köz 3. Érdeklődni Széchenyi-utca 47. FEKETE Bösendorfer-zongora sürgősen eladó. Rózsa-utca 10. NÉGYSZOBR fürdőszobás lakás Szent János-utca 9. alatt május 1 re kiadó, esetleg április l én elfoglalható. — Egy komplett hálószoba eladó. Érdeklődni Szervita-utca 28. FAJTISZTA kölgökpulik eladók. Deák Ferenc-utca 26, ELKÖLTÖZÉS miatt kocsik és bútorok eladók. Széchenyl-utca 47. NÉGYSZOBÁS lakás májusra kiadó. Er- dődy-tér 6. EGY négyszobás ház, több gazdasági épület 363 négyszögöl telekkel eladó. Cím a kiadóhivatalban. KÉTSZOBÁS, üveges zártverandás lakás magányosnak vagy kis családnak má­jusra kiadó. Cím a kiadóhivatalban. KIADÓ májustól háromszobás lakás. Ser- tekapu-utca 17. NÉGYSZOBÁS, komfortos lakás május elsejére kiadó. Rózsa utca 2. HAROMSZOBAS modern lakás kiadó Schulcz vaskereskedőnél. SERTEKAPU-UTCA 19. számú ház el­adó, három szoba, konyha, istálló, nagy gazdasági udvarral. Érdeklődni ugyanott. TÍZ hold szőlő és 2 hold szántó részes művelés alá kiadó. Dr. Bajzáth, Széche- nyi-utca 13. DÍSZESEN faragott fekete úriszoba-gar- nitúra, külön kártyaasztal négy karszék­kel, eladó. Megtekinthető: Maklári-út 91. sz. KIADÓ 1 szoba, konyha, nyári konyha, speiz, május 1-re. Gyóni Géza-utca 11. sz. EREDETI koncert mesterhegedű (Jakob Peters 1763-1780, Vils) eladó. Cim a kiadóban. Belvárosban PIUPI F T F ^ jól jövedelmező hluLbL I L> [I i 7 modern 4 szoba, fürdőszoba, ll t\L nagy pince, üzlethelyiséggel ELADÓ. Cin^ndadóhivatalban. BBBB-8 I LHÜP4MÜÍB8—^— (35.) Nyomtatta Szent János Nyomda Eger (Érseki Líceumi Nyomda). — Felelős Nyomdaigazgatót Radii Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom