Eger - napilap, 1940/1

1940-01-02 / 1. szám

Eger, LL évftyam. 1. szám Ä R A 8 FILLÉR * Kedd # Trianon 21, 1940. január 2, ELŐFIZETÉSI DÍJ egg hónapra 1 pengi 50 fillér, negyedévre 4 pengő. Egyes szám: hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. SZERKESZTŐSÉG: Líceum fsz. 3 Tel.: 11. KIADÓHIVATAL: Szent János-Ngomda. Telefon: 176. szám. Csekkszámla: 54.558. Dr. Káinok Istvánt választották Eger váns polgármesterévé 79 szavazat kzül 44-et Kálnoky István dr., 35-ötrrank Tivadar kapott Rz új pigármester nagyszabású (ogrammot adott Eger, jiuár 2. Eger város képviselőttülete de­cember 30-án, szombati délután tartotta polgármestervásztó köz­gyűlését Okolicsányi Ire alispán elnökletével. A közgyűléa'ánt rend­kívül nagy volt az éBt-lődés, a karzat zsúfolásig megtel sót a köz­gyűlési terem földszint is tele volt közönséggel. A tisztújító közgyűlé. ünnepé­lyes hangulatban nyiiot'meg Oko­licsányi Imre alispán és tjelentette, hogy a polgármesteri állá-ra két pályázat érkezett be, Frank Tiva­dar főjegyzőé és Kálnoky István dr. tanácsnoké. Az elnöklő alispán ez után megalakította a kijelölő vá­lasztmányt, amely visszavonult, hogy a jelölést elvégezze, majd kis idő múlva jelentette az elnök, hogy a választmány mindkét pályázót, jelölte, ezután pedig elrendelte a szavazást és a szavazás idejére fel­függesztette a közgyűlést. Megkezdődik a szavazás A szomszédos kis táncteremben állították fel a szavaz« urnát, itt, sezdte meg működését i szavazat­szedő küldöttség SzaftóSzilárd dr. elnökletévé!. A képviseUestijJeti ta­gok a polgármesteri ivatal elő­szobáján keresztül metek a kis tanácsterembe, az előszókban meg­kapták a két hivatals szavazó­lapot, majd jelentkezteka szavazat­szedő küldöttség elnökáél. Körülbelül negyedóríg tartott a szavazás s ez alatt a teremben cső' portokba verődtek a képviselőtestü­let tagjai és latolgatták az eshető­ségeket, találgatták a szavazatok arányát. Kis idő múlva hire terjedt, hogy a szavazást lezárták és 79 köz­gyűlési tag szavazott le. A kis ta­nácsteremben csak a szavazatszedő küldöttség maradt, amely Okolicsányi Imre alispán és dr. Búzás Endre vm. főjegyző jelenlétében megkezdte a szavazatok összeszámlálását. Dr. Kálmky Istvánt megválasztott polgármesternek jelentem ki Néhány perc telt el nég, azután bevonult az alispán és Szabó Szi­lárd dr. jelentést tett eki: — Leadtak 79 szavzatot, ebből 44-et kapott dr. Kálnky István, 35-öt Frank Tivadar. Okolicsányi Imre alspán emelt hangon hirdette ki a szivazás ered­ményét, majd így foljtatta: Ezek alapján, kilenc szavazittöbbséggel dr. Kálnoky István lett Eger város polgármestere, ót tehát megválasz­tott polgármesternek jelentem ki. Lelkes éljenzés és taps hangzott fel az elnöki enunciációra a terem­ben s a közép felől többször kihal- lattszott a kiáltás: a centrum győ­zelme. Küldöttség hozta a terembe az új polgármestert, akit belépésekor meleg ünneplésben részesítettek. Az emelvényre lépő új polgármes­tert Okolicsányi Imre alispán a kö­vetkező szavakkal fogadta: gom gyakorolni és a jövőben nem vagyok hajlandó tűrni, hogy a vá­ros törvénytelen intézkedéseket te­gyen. Szívem mélyéből üdvözlöm polgármester urat megválasztása al­kalmából, örömmel és szíves szere­tettel iktatom be díszes tisztségébe és kérem a jó Istent, hogy műkö­dését árassza el minden áldásával. Az alispán szavait percekig tartó ünneplés, éljenzés és taps követte. Az éljenzés csillapultával dr. Urbán Gusztáv jogakademiai tanár emel­kedett szólásra és a városi képvi­selőtestület tagjai nevében felaján­lotta támogatását a polgármester munkájához. A mai súlyos helyzet békét, összetartást, harmóniát kíván a képviselőtestülettől. Előttünk csak egy cél lebeg: Magyarországnak és az ezeréves katolikus városnak jó­léte és érdeke. Ne legyen a mi új polgármesterünk az új alkotások alkotó polgármestere, legyen csak az eddigi alkotások konzerválója és megtartója, s mi ehhez a feladat­hoz és munkához készséggel ajánl­juk fel szolgálatainkat a képviselő­testületben. Az üdvözlő beszéd után hossza­san ünnepelték az új polgármestert, majd dr. Kálnoky István, a meg­választott új polgármester emelke­dett szólásra nagy éljenzés között és a következőket mondotta: R polgármesteri programm — Amidőn Eger város nemes tra­díciókkal ékes polgármesteri székét elfoglalom, — mondotta — első sza­vam & köszönet és hála szava. — Méiy tisztelettel köszönöm a Méltóságos Alispán Úrnak azokat a meleg szeretettől áthatott szívé­lyes szavait, amelyekkel engem Eger város polgármesteri székébe beiktatni, s az azzal együtt járó ha­talmat kezembe átadni kegyes volt. — Mélységes hálámat és köszö- netemet fejezem ki a Tekintetes Képviselőtestületnek, a személyem­mel kapcsolatban megnyilvánult bi­zalomért, s azért a kitüntetésért, hogy engem Eger város polgármes­teri székébe emelni kegyes volt. — Ezzel elértem a legnagyobb kitüntetést, amelyet egri polgár bi­zalom alapján elérhet. — A Tekiutetes Képviselőtestület tagjainak bizalma megoszlott. Jntott abból egy másik férfiúnak is, aki kiváló képességeivel és eredményes munkásságával, a Tekintetes Kép­viselőtestület egy igen tekintélyes részének jól megérdemelt bizalmát váltotta ki, s akinek közhasznú munkásságát polgármesteri műkö­désem alatt is leghőbb vágyam lesz a város és a köz javára továbbra is hasznosítani. — Ez a körülmény — a bizalom megoszlása — azonban nem ked­vetlent el. Ez csak figyelmeztetés a jövőre, hogy még önzetlenebb munkával, még több szociális ér­zéssel, s még rendíthetetlenebb hű­séggel dolgozzam tovább, ennek az annyi sebből vérző, annyi gonddal küzdő városnak jövendő boldogulá­sán, abban a keresztényi és nemzeti szellemben, amely ennek az ezer esztendős múltra visszatekintő vá­rosnak történelmi levegőjéből és beszélő köveiből felénk árad. — Fogadom őszintén, férfias szó­val s bizakodó ígérettel, hogy azok­kal a tisztviselőkkel, akiket a Te­kintetes Képviselőtestület bizalma munkatársaimul jelölt ki, s akiknek ma irányítójává és vezetőjévé vá­lasztott, harmonikus együttértésben, teljes odaadással, s minden erőm latbavetésével akarok együttmun­kálkodni a város jövő fejlődésén és boldogulásán. — Rendíthetetlen híve vagyok az önkormányzatnak. Ezt a meggyő­ződést nemcsak három évtizedes köztisztviselői múltam váltotta ki és érlelte meg bennem, de az a szükségszerű lelki adottság is, amit e viharos földön a fennmaradásért, sőt sokszor a puszta életért folyta­tott küzdelem és az évszázados gyakorlat formált ki. — Teljes és zavartalan harmó­niában akarok a T. Képviselőtes­tülettel együtt működni. Tagjainak gyakorlati tudását, bölcs tapaszta­latát, elvi kérdésekben pedig e vá­ros lelket formáló milliőjében ki­forrott nézeteit, gondolatvilágát hasznosítani akarom a köz javára. — Híve vagyok a szólásszabad­ságnak és a személyeskedéstől ment tárgyilagos kritikának. — Polgármesteri működésem alatt a való élet talaján akarok járni. Tudom jól, hogy egy város életében a fejlődés nem állhat meg, tehát alkotni keil, — de ép oly jól tudom azt is, hogy nem szabad olyan al­kotások ntán áhítozni, amelyek bé­kés időben még rendezett pénzügyi és gazdasági viszonyok mellett sem voltak megvalósíthatók, annál ke vésbbé ma. — Az alkotások ma, ha ugyan arról egyáltalában szó lehet, csak Az alispán üdvözlő szavai tudni megoldani. Irányító eszmeje az a gondolat legyen, hogy nem a nép van értünk, hanem mi vagyunk a népért. (Nagy taps) — Minden reményem megvan arra, hogy polgármester úr ezeket az irányelveket betartja és má­sokkal is betartatni fogja. Kérem, de meg is követelem a polgármes tér úrtól, hogy az egri városházán új rendet és új fegyelmet teremt­sen. A magam részéről a felügye­leti hatáskörömet fokozottabban fo­Örömmel hozom tudomására, hogy Eger város polgármestiri székébe emelte a város polgárságának bi­zalma. A feladat, amit vállalnia kell, nagyon nehéz. A város komoly anyagi nehézségekkel küzd, a köz- igazgatás menete nem kielégítő s bizonyos, hogy ezzel a választással sokan és sokáig nem lesznek meg­elégedve. A polgármester úr nem új ember a városházán, hanem ki­próbált, régi tisztviselő és én hi­szem, hogy feladatát sikerrel fogja

Next

/
Oldalképek
Tartalom