Eger - napilap, 1939/2

1939-07-01 / 102. szám

Eger, L. évfolyam, 102. szám A H A 8 FILLÉR * Szombat ♦ Trianon 20, 1939. július 1. ELŐFIZETÉSI DÍJ: egg hónapra: 1 pengő 50 fil­lér, negyedévre 4 pengő. Egyes szám; hétköznap 8 fillér, vasárnap 12 fillér. SZERKESZTŐSÉG: Líceum földszint 3. Telefón; 11. KIADÓHIVATAL: Szent János Nyomda. Telefón: 176. sz. Postatakarékp. csekkszámla: 54.558 sz. Megjelent az új gazdavéclelmi rendelet Ismét száz mázsa rézgálicot kapott Eger Intézkedések a védettségi korlátozások fokozatos lebontásáról Külföldi behozatallal biztosítja a kormány a rézgálic-szükségletet Eger,,junius 30. A hivatalos lap csütörtöki számá­ban tette közzé a kormány, 6500— 1939. M. E. szám alatt a gazdatar­tozások fizetésére és rendezésére vo­natkozó rendelkezések kiegészítésé­ről és módosításáról szóló rendele­tet. Ez a rendelet egyfelől 1940 ok­tóber hó 31-ig meghosszabbítja a védettségi feljegyzéshez fűződő jog­szabályt, másfelől pedig tartalmazza azokat a már régebben tervbevett intézkedéseket, amelyekkel a mező- gazdasági hitel újjáéledésének elő­segítése érdekében a védettséggel járó korlátozások fokozatos lebon­tása megkezdődik. Ezek a rendelkezések a követke­zők : 1. Azoknak a birtokoknak védett­sége, amelyeknek jelzálogi megter­helése a kataszteri tiszta jövedelem húszszoros szorzatát el nem éri, folyó évi október hó 31-én megszű­nik. Ez a rendelkezés mindamellett nem vonatkozik a 10 katasztrális holdnál kisebb területű, sőt még a nagyobbak közül sem a 100 K-nál kisebb kát. tiszta jövedelmű védett birtokokra, vagyis azokra, amelyek javára már az eddigi rendelkezések is biztosították az úgynevezett kon­verziós teherrendezés kedvezmé­nyét. 2. Az 500 kát. holdnál nagyobb területű birtokok védettsége — ha az előbbi pont alapján, vagy más okból már korábban meg nem szűnt — a folyó év végén általában meg­szűnik. 3. Az ú. n. konverziós teherren­dezés kedvezményét, amit az eddigi rendelkezések a 10 kát. holdnál kisebb területű és a nagyobbak kö­zül csupán a 100 K-nál kisebb ka­taszteri tiszta jövedelmű védett bir­tokok javára biztasítottak, az új rendelet most kiterjeszti mindazokra a védett kisbirtokokra, amelyeknek területe 30 kát. holdnál nem na­gyobb. Ezek az érdekelt birtokosok és hitelezőik — amennyiben a te- herrendezési berendezést eddig még nem tették meg — ezt a bejelen­tést az illetékes m. kir. adóhivatal mellett működő helyi bizottságnál legkésőbb folyó évi november hó 15-ig kötelesek megtenni. Ezeket a bejelentéseket a helyi bizottságok­nál az érdekeltek megtekinthetik és azokra 1940. évi január 31-ig ész­revételt tehetnek. Részletesebb fel­világosításokat a m. kir. adóhiva­talnál és az azok mellett működő helyi bizottságoknál lehet kapni. 4. A védett gazdák által fizetendő kamat mérvét a rendelet az 1939. évi november hó 1-től 1940. évi áp­rilis hó 30. napjáig terjedő időre 4 és fél %-ban, attól kezdve pedig 5°/o-ban határozza meg. Azok azonban, akik mint 30 hol­don aluliak a konverziós rendezésre igényjogosultak, arra az átmeneti időre, amig a konvertált tartozásaik első annuitása esedékessé nem válik, csak évi 4 és fél százalék kamat fizetésére köteieztetnek. 5. A nem védett gazdák által fize­tendő kamat mérvét pedig akként szabályozza a rendelet, hogy közü­lük azok, akiknek birtoka 50 kát. holdnál kisebb, továbbra is évi 5 százalékot, az 50—100 hold közöt­tiek évi 5% százalékosa 100—1000 holdasok évi 6 százalékot, az 1000 holdon felüliek 672 százalékot köte­lesek fizetni. Kedvezmények meghosszabbí­tása az 1959-40. gazdasági évre Ugyancsak a hivatalos lap csü­törtöki számában jelent meg a kor­mány rendelete, amely a mezőgaz­daságnak az előző gazdasági évben nyújtott kedvezményeket biztosító rendeletek hatályát az 1939—40. gazdasági évre is meghosszabbította. Ez a rendelet változatlanul fenn­tartja a mezőgazdaság megsegítésére szolgáló alapot az 1939—40. gaz­dasági évre is és ennek segítségé­vel a mezőgazdaság részére bizto­sítja azokat a kedvezményeket, ame­lyekben a múlt évben részesült a mezőgazdaság földadó - megtérítés, közmunkaváltság-térités és vasúti fuvardíj kedvezmény címén. Ugyan­csak az említett alap segítségével történik gondoskodás az új gazda­sági évben is a mezőgazdasági ter­mények és termékek értékesítésének előmozdításáról, valamint a mező- gazdaságnak más módon való meg­segítéséről. A hosszú ideig tartó esőzések folytán hirtelen fellépő és az egész országban megnyilvánuló perronosz- póra-járvány a kormányt arra kész­tette, hogy a hazai rézgálicgyárak által kitermelt rézgálic-mennyiségen felül, amely mennyiség normális kö­rülmények között az ország réz- gálic-szükségletének fedezésére ele­gendő volt, a szőlősgazdák részéről megnyilvánuló rézgálic-igénylések fedezésére külföldi származású réz- gálic behozataláról gondoskodjék. Belgiumból 20 vágón rézgálic már útban van Magyarország felé, szer­dán pedig Jugoszláviából már 25 vágón rézgálic jött át a határon, amely mennyiségek a legrövidebb időn belül szétosztásra kerülnek. Ezenkívül tárgyalások vannak folyamatban, hogy Olaszországból 32 vágón rézgálic behozatala biztosít­tassák s amennyiben az ekként be­hozni engedélyezett 77 vágón réz­gálic a szükségletet mégsem fedez­né, ez esetben még megfelelő meny- nyiség beengedéséről gondoskodás Eger, június 30. Az idegenforgalom első évtizedé­nek végén ez is megszületett: a ki­zárólagos, hasznában senkit sem részesítő, a rendezés számára min­den anyagi előnyt lefoglaló idegen- forgalom, céltalan, de legalább in­gyen kiszállással. A látnivalók teljes mellőzésével, mert személyenként egy pengőbe kerül, legfeljebb néhány falat uzsonnát kap a külföldi ven­dég, mert éhen halni nem szabad neki, hátha jövőre is visszajön . . • Ilyen furcsa tapasztalatokat sze­reztek legutóbb az egri vendég- forgalom vezetői a svéd kirándulók városlátogatásával kapcsolatban. A svédeket egyik utazási iroda hozta Magyarországra s ugyanaz az utazási iroda osztotta szét őket, hadd lássák, mit tud nyújtani a kis Magyarország történelemben, kultú­rában, üdülésben. Egerbe is jutott egy harminchattagú társaság és az idegenforgalmi hivatal el is készítette a programmot, amely rövid volt, „mert hiszen a vendégek délután történik. Ezek a mennyiségek, hozzá­számítva a hazai rézgálicgyárak napi produkcióját, a jelentkező szük­séglet fedezésére teljesen elegendők lesznek. A külföldi származású réz­gálicot ugyanolyan áron hozzák for­galomba, mint amilyet az országban gyártott rézgálicért fizetnek a sző­lősgazdák. Az egri szőlősgazdák rézgálic- szükségletének biztosítása céljából Braun Károly polgármester a héten tárgyalásokat folytatott a földmive- lésügyi minisztériumban és sikerült neki újabb egy vágón rézgálicot biztosítani Eger részére. Ebből 50 mázsát a Hangya, a másik ötven mázsát az Egri Kereskedelmi Rt. hozza forgalomba. A Hangya Verböczy-úti központi kirendeltségétől nyert értesülésünk szerint a kirendeltséghez a védő­anyag még nem érkezett le Buda­pestről, azonban értesítést kaptak, hogy a mai napon, de legkésőbb holnap már árusítható lesz a réz­gálic Egerben is. négy órakor érkeztek és este már tovább is utaztak; de összefoglalta Egerből azt, amire egy órányi idő alatt is rá kell érni: a várat, amely európai ritkaság és a fürdőt, ami hosszú autóbusz-utazás után testileg és lelkileg felüdíti a vendégeket. Természetes, ez mindenütt a göm­bölyű világon így van, ezekre a he­lyekre belépőjegyet kell váltani. Ezt tudja mindenki, bizonyára a svédek is ; csak a budapesti utazási iroda nem tudja, képviselője ennél­fogva csodálkozással, sőt megdöbbe­néssel vette tudomásul, hogy pél­dául a vár csoportos látogatása ese­tén személyenként kedvezményesen 40 fillért kell fizetni, a fürdésért pedig, ugyancsak kedvezményesen 60 fillért. A vezető nagyon sajnálta, de így egyik programmpontot sem lehet megvalósítani s a harminchat svéd szépen megnézett mindent, ami kívülről s főként díjmentesen lát­ható, rácsodálkozott a várra is, no szép dolog, aztán bement a Koro­nába és elfogyasztotta az uzsonná Ä legújabb pesti ötlet: ingyen idegenforgalom a uiöéknek csak az utazási iroda keressen

Next

/
Oldalképek
Tartalom