Eger - napilap, 1939/1

1939-03-05 / 37. szám

1939, március 5. EGER 3 mmmammmmammmmmmm gyulatlan maradt 9, meghalt 23. Ápolás alatt maradt az 1939. év elején 255 beteg. Az ápolási napok száma 94.334 volt. győző bizonyítékai annak a hatal­mas munkának, amelyet az Irgalmas- rend a hivatásában vállalt szama- ritánusi parancs szerint végez. Ezek a számok világos és meg- — ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ Nem sikerültek a Degyedmesteri eskütételi ünnepség filmfelvételei Eger, március 4. Az 1939. évre megválasztott uj egri negyedmesterek idei Szent Apollónia-napi ünnepségének külö­nösebb érdekességet kölcsönzött, hogy a Testület vezetőségének köz­benjárására a Magyar Film Iroda üt. filmoperatőrje felvételeket ké­szített a negyedmesterek felvonu­lásáról s az eskütételi ünnepség né­hány részletéről. A Negyedmesteri Testület vezetőségét erre irányuló tervének megvalósításánál az a szán­dék vezette, hogy az egész ország­ban egyedül fennálló érdekes vá- rosközigazgatásjogi intézményt, az egri fertálymesterséget a filmfelvé­teleknek az összes mozgóképszín­házakban a magyar világhíradó ke­retében történő bemutatásával min­denütt megismertesse s az érdeklő­dést reá felhívja. Érthető érdeklődéssel várták ter­mészetesen a negyedmesteri felvé­telek bemutatását Egerben is, kü­lönösen azok, akik a megörökítés dicsőségében részesülhettek, azon­ban dr. Petro Kálmán, a Negyed­mesteri Testület elnöke a napok­ban levelet kapott a Magyar Film Iroda Rt. igazgatóságától, melyben arról értesítik, hogy részint a ked­vezőtlen időjárás, részint pedig az esemény filmszerűtlensége következ­tében nem iktathatták be a filmfel­vételeket a „Magyar Világhíradó“- ba annak veszélye nélkül, hogy az egyébkéut éedekes eseménynek az értéke kárt ne szenvedjen és ne keltse egy kiskaliberű esemény be­nyomását. A Magyar Filmiroda értesítéséből kitűnőleg tehát az egri közönségnek nem lesz alkalma feríálymestereit a filmhíradóban viszontlátni s így a Negyedmesteri Testület vezetőségé­nek nemes szándékú terve a téli ködös időjárás következtében egy­előre nem sikerült. Hol találhatók meg a szakmai családpénztárak Eger, március 4. A nevelési pótlékra igényjogosul­tak összeírása befejezést nyert. A nevelési pótlékoknak a kifizetése már kezdetét vette és a nevelési pótlékot minden igényjogosult leg­később március 10-ig kézhez kapja. Mint már közöltük, a családi se- gé yt nem a vállalatok fizetik ki, hanem a szakmai családpénzíárak a postatakarékpénztár révén. így mind­azok, akikn k bármilyen panaszuk van, azt nem a vállalatnál, hanem a szakmai családpénztárnál jelent­hetik. A miskolci Kerületi Kereskedelmi és Iparkamara alant közli az ipar­ban, kereskedelemben, valamint a bányászatban és kohászatban alkal­mazott munkások gyermeknevelési pótlékáról szóló törvény alapján fel­állított szakmai családpénztárak cí­meit. I. számú szakmai családpénztár a vas-, fém-, és gépiparra. Buda­pest, Gr. Tisza István-u. 6. sz. IV. em. 3. (Postatakarékpénztári csekk­számlája száma: 62.361). II. számú szakmai családpénztár a kő-, a föld-, az agyag-, az az­beszt-, az üveg- és az építőiparra. Budapest, IX., Lónyai-u. 41. sz. félemelet 3. (Postatakarékpénztári csekkszámlája száma: 62.362). III. sz. szakmai családpénztár a fa-, a csont-, a papír- és a sokszo­rosítóiparra. Budapest, Széchenyi- rakpart 8. sz, IV. em. 4. (Posta­takarékpénztári csekkszámlája szá­ma: 62.363). IV. számú szakmai családpénztár a bőr-, a sörte-, a toll- és a vegyé­szeti iparra. Budapest, V. Tükör-u. 4. sz. (Postatakarékpénztári csekk­számlája száma: 62.364). V. számú szakmai családpénztár a fonó-, a szövő - és ruházati iparra. Budapest, XI. Bocskay-út 134. sz. II. emelet. (Postatakarékpénztári csekkszámlája száma: 62.365). VI. számú szakmai családpénztár az élelmezési iparra. Budapest, V. József-tér 1. sz. I. emelet. (Posta­takarékpénztári csekkszámlája szá­ma: 62,366). VII. számú szakmai családpénz­tár a bányászatra, a kohászatra és a közhasználatú villamossági iparra. Budapest, V. Akadémia-utca 1. sz. IV. emelet. (Postatakarékpénztári csekkszámlája száma: 62.367). VIII. számú szakmai családpénz­a m-aqyoA- kdilaSSjanx/ok jóé lud- ják, kcqi/ a ItßhCix kávépóíéék és a HlWspp Macák*kávé minden Szeme magifar 4ermék & magifar gi/arbnátiy. fíasiwfya ezuíán is biialomnaf! tár a kereskedelem- és a közleke­désügyi miniszter ügykörébe utalt ipari (kereskedelmi) szakmákra. Budapest, V. Gr. Tisza István-u. 8. sz. V. emelet. (Postatakarékpénz­tári csekkszámlája száma: 62.368. a a Ünnepélyesen uéget ért az első önkéntes leuente-tdborozds az egri utírban Eger, március 4. Pálosi Ervin dr. érseki jogaka­démiai tanár, az egri vár neves feltárójának kezdeményezésére ala­kult meg három héttel ezelőtt az első magyar önkéntes leventetábor Füzéry József őrnagy parancsnok­sága alatt az egri várban. A vár­megye alispánja támogató együtt­érzéssel karolta fel a tervet akkor, amikor a vármegye hat községéhez felhívást intézett az önkéntes mua- katábor összetoborzása érdekében. A községek leventeegyesületei ösz- szesen 54 önkéntes jelentkezőt, 15—20 éves fiúkat küldöttek be az első magyar levente munkatá­borba, amelyet az egri várban he­lyeztek el, A tábort a vármegye közjóléti alapja szervezte meg a vármegyei katonai parancsnokság hatékony közreműködésével. A tá­bor rendjét a katonai parancsnok­ság állapította meg hasznos és gya­korlati célok szem előtt tartásával. Ezek a célok két irányúak vol­tak. A tábor katonai parancsnoksá­gát elsősorban az a cél vezette, hogy a falvak ifjúságát, mint jövő katonaanyagot bekapcsolja a kato­nai nevelésbe, lelkileg testileg a leventeintézmény magvává, jövő ki­képzőkké neveljék a tábor lakóit. Másfelől igen hasznos munkacélt is szolgált a tábor. A leventék ugyanis önként bekapcsolódtak a várásatá­sok munkáiba, délelőttönkint dr. Pálosi professzor szakszerű irányí­tása mellett nagy kedvvel foglal­koztak a várfeltárásnál és hasz­nos ismeretekre tettek szert, ami­ket otthonukba visszatérve is kamatoztathatnak, mivel a hat köz­ség mindegyikében műemléki értékű várromok vannak. Ezek feltárásá­hoz a vármegye további támogatá­sát is kilátásba helyezte a közsé­geknek. A tábor parancsnoksága alkalmat adott a leventéknek Eger műemlé­keinek megszemlélésére is, amit szakszerű előadások kisértek. A munkatábor leventéi ma dél­előtt a várlaktanyában tartott dísz­szemle keretében mutatták be ka­tonai képzettségüket, s a rövid ki­képzési idő ellenére is teljes meg­elégedését és elismerését vívták ki a szemlén megjelenő Szentistvány József ezredesnek, Bozóky Tasziló alezredesnek és Füzéry József őr­nagy, táborparancsnoknak. Fegyel­mezett, katonás mozgásuk, határo­zott fellépésük, a katonai alap­ismeretekben való jártasságuk biz­tosítéka annak, hogy leventegyesü- leteiknek jó oktatói lesznek. A diszelvonulás után Szentistvány József ezredes elismerését fejezte ki a látottak felett a leventéknek és oktatóiknak, Pálosi Ervin dr. pedig megköszönte önzetlen munkájukat és közreműködésüket a várásatási munkákban. cssrszsssfí2s,m, mastsmsMsaKEacsKsa Képkiállítás nyílt meg hires budapesti festőművészek alkotásai­ból Szent János u. 3. sz. alatt. (Nagy László hentes m. házában.) * Eljegyzés. Bodor Júlia tisza- gyulaházai tanítónőt eljegyezte Dián György gazdatiszt. Hirdessen az EGER újságban A szőlő- és ggümölcstelepltésbe fektetett tőke és munka csak akkor aem vész kárba, ha a kártevők ellen védekezünk. H-Ogyan ^ Ezt^n^emondüijij^íeresdjnjyíiniő^esfá^^ melyet 28 fillér helyes: beküldése ellenében bér mentve küldünk Mivelv ALFA 8z5íö-„®8f permetezőkkel ALFA SEPARATOR S. T. Budapest, XI., Csurgói u. 15/d. Prospektust és árjegyzéket-ingyen küldünk. Képviseli: KORDA IMRE Eger, Hangya-ház. Tej- és mezőgazdasági gépek ugyancsak részletre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom