Eger - napilap, 1938/2

1938-07-01 / 104. szám

SHB 8 FILLÉR ♦ Péntek # Trianon 19, 1938. július 1 Eger, XTIX. év/. 104. szám. ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 1 PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 PENGŐ. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 8 FILLÉR, VA­SÁRNAP® 12 FILLÉR. SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM,FÖLD­SZINT 3. - TEL: 11. — KIADÓHIVATAL: SZT JÁNOS NYOMDA, EGER. TELEFON: 176. — POSTATAKARÉK­PÉNZTÁRI CSEKK­SZÁMLA: 54.558. SZ. VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP Küzdelmes Moll ifjúsága A Bajtársi Egyesületek értekez­letén elhangzott egy miniszterelnöki beszéd, amelynek minden szava ve­retes igazságokat tartalmazott. Egy­mással szemtől-szemben állott az ország közügyeinek irányitó faktora Imrédy Béla miniszterelnök és az az ifjúság, amely mindannyiunk szemefénye és dísze-virága a nem­zetnek. Helyes szempont vezette a miniszterelnököt, amikor az ifjúság körében megjelent, mert soha nem volt annyira fontos a köz szempont­jából, de főként a köz érdekeit te­kintve az, hogy egyrészt megismer­jük ifjúságunk lelkületét, másrészt az ifjabb generáció ismerje meg a nemzet meglett férflait. Imrédy Béla kitűnő jellemzését adta a mai ma­gyar fiatalság ^elkületének. Ez a fiatalság valóban a küzdelmek ifjú­sága. A legnagyobb küzdelmek ko­rában ringatták bölcsőjét, ilyen küz­delmekben cserepedett fel s úgy­szólván minden szellemi és fizikai erejét megfeszítve jutott el arra a magas színvonalra, amelyben élni látjuk. Talán túlkorán megismerke­dett az élet kegyetlen realitásával és mégis eszmék duzzasztják lelkét, nagy szándékok, törekvések töltik el gondolkozását. Ezt a fiatalságot szeretni Kell tudni. Markáns egyé­nisége talán keményebben és har­cosabban nyilatkozik meg, mint az elmúlt idők fiatalságáé, de amilye­nek az idők, olyanok az emberek. De nagy értékek is szunnyadnak abban a valóságban, hogy a mai fiatalságot nem a könnyű élet múló örömei övezték, hanem göröngyös utakon járta sorsa napjait. Az bi­zonyos, hogy erre a fiatalságra a nemzet a legsúlyosabb megpróbál­tatások idejében is számíthat. Szá­míthat elsősorban képzettsége által gondokkal szerzett tudása, művelt­sége, kultúrfoka és széleskörű isme­retei révén, de számíthat erkölcsi tekintetben is, mert ez az ifjúság már pelyhesedő korában sikraszállt a keresztény gondolat s az erkölcs igazságai mellett. De talán először kellett volna említeni nemzeti érzé­sét, a magyar haza iránti önfelál­dozó hűségét. Az az ifjúság, amelyik ilyen gondolatvilágban él s lelkét a leg­nemesebb eszmék töltik ki, valóban reménysége a nemzeti jövőnek. Im­rédy Béla mindezt elismerte ifjúsá­gunkról, de a körükben történt fel­szólalása sokkal többet jelentett a pusztán formailag vett megjelenés­nél. A bölcsen látó állam férfiú atyai júindulata szólott tanácsadó és oktató módon az ifjúsághoz, fel­hívja figyelmét olyan kérdésekre, amelyek valóban rendkívül idősze­rűek ma. Fiatalságunknak meg kell ismernie önmagát. Gondolkodóba kell esnie jövő feladatairól, mert az a fiatalság képtelen felemel­kedni hivatása magaslatára, ame­lyik önmagával nincs tisztában, nem ismeri gyarlóságait, vagy akár leértékeli, akár felértékeli önma­gát. Az a belső revízió, amiről»a mi­niszterelnök szólott, kell hogy nyi­tott fülekre találjon a fiatalság körében, mert csak így lehet meg­vetni tartós alapjait annak a jövő elhivatottságnak, amelynek előbb- utóbb részese lesz. A miniszterel­nök éles elmével utalt arra, hogy a nemzet és a társadalom élete két pólus tengelye körül forog s ez a tekintély és a szabadság. A közélet irányító faktorainak feladata az, hogy a kettőt olyan viszonyba hoz­zák egymással, hogy közöttük az élet hasznos áramlása induljon meg, ne pedig a közéleti villongások, és társadalmi, vagy gazdasági robba­nások területe legyen. A közélet itt feladatokat támaszt azokkal szem­ben, akik annak irányítására szere­pet vállalnak. Ez a legnagyobb tudomány, amelyet kontárkézzel, avatatlanul irányítani nem lehet. Ifjúságunkon múlik, hogy a poli- litikai művészet e nehéz tudomá­nyát is megtanulja. Azt is csak a legbárgyubb agy hirdetheti, hogy a közélet irányítására bárki vállalkoz­hat s bárki beülhet azokba a szé­kekbe, amelyekből a nemzet sorsát irányítják. Hosszú és nehéz iskolája van a politikai életnek, amelyet csak megfelelő élettapasztalatok szerzése által lehet sikerrel elvé­gezni. A mai generáció ne retten­jen vissza a közéleti tapasztalatok szerzésétől, mert a nemzet sorsa is megkívánja, hogy felvértezve ké­szen álljon arra az időre, amikor kezébe kapja az ország sorsának irányítását. A fiatalságé a jövő, ő viszi a lelkesedést és a lendüle­tet az élet minden fázisába. De az előtte járó korosztályok hordozzák magukban a tapasztalatokat, az irá­nyításra és a vezetésre való képes­séget. Az öregek pedig mindenkor készen állanak a hosszú életben szerzett tapasztalatok átadásával. Ebben a hármas rétegeződésben egy helyes belső revízióval találja meg helyét a magyar ifjúság. h belügyminiszter Jelentéktelen változtatással Jóváhagyta Eger 1938. évi költségvetését Eger város legutóbbi közgyűlésén az elöljáróság bejelentette, hogy a belügyminiszter jóváhagyta a vá­ros 1938. évi költségvetését. A közgyűlésen napirend előtt Soós Mihály a szépasszonyvölgyi út rossz állapotára hívta fel a figyelmet és szóvátette, hogy a hegyőröknél nincs fegyver. Szederkényi János a Mély-utca rendbehozatalát sürgette, Vida Fe­renc a szőlőtermelés állandósult válságáról szólt. Az egri bor nem kell a borkereskedőknek, akik al­földi borokat hoznak be Egerbe s így a bornak nincs ára, holott a munkáltatás egész vagyonba ke­rül. Braun Károly polgármester Ígé­retet tett arra, hogy a nevezett utcákat a városi mérnöki hivatal­lal megvizsgáltatja és a lehetőség szerint még az őszi ínségmunka keretébe beállítja. A hegyőrök fel- fegyverezéséröl majd a hegyközség fog intézkedni, amely valószínűleg augusztusban már megkezdi műkö­dését. A történelmi borvidékek helyzetén a kormány az uj bortör­vénnyel kíván segíteni, amikor a homoki borokat visszaszorítja. A közgyűlés tárgysorozatán Kakuk Jenő számvevőségi főtanácsos ismer­tette a belügyminiszternek a költség- vetést jóváhagyó rendeletét. Annak­idején a város a következő tételek­kel állította össze költségvetését: szükséglet: 1.297,628 P. fedezet: 1.114,763 P. A 182,865 pengős hiány fedezé­sére a pótlékolható 338,660 pengő adóalap után 54 százalékos pótadó kivetését határozta el. A belügyminiszter néhány kisebb törlés és beállítás után a követke­zőkben állapította meg a tételeket: szükséglet: 1.291,521 P. fedezet: 1.106,586 P. A 184,935 pengő hiány fedezésé­re a miniszter 343 ezer pengő adó­alap figyelembevételével ugyancsak 54 százalékos pótadót állapított meg. A kereseti adó kulcsa ugyan­csak 5 százalék maradt. mit kell a közönségnek tudni a 5zent lobb fogadtatásának rendjéről Délután 4 órakor már kordon zárja el a felvonulás útvonalát Eger, június 30. A Szent Jobb fogadására erősen készülődik Eger városa. Az Idegen- forgalmi Hivatal rendezésében és tervei szerint már díszítik a várost, készül a felvonulási útvonal zászló­sorfala a vármegye és a város szí­neivel, összeírták a jelentkező egye­sületeket és a rendezőség mindent elkövet, hogy a kivételes ritkaságú ünnepi alkalom minden mozzanata a legteljesebb rendben bonyolód­jék le. Az alábbiakban néhány intézke­désre hívjuk fel a közönség figyel­mét, melyek a rend fenntartását szolgálják. A Szent Jobb délután 6 órakor érkezik s a rendőrség már 4 órakor felállítja a kordont a felvonulási utakon. Ez az intézkedés részben a közlekedés biztosítására való, részben pedig arra, hogy a közön­ségnek a körmenetben részt nem vevő tagjai már jó előre elhelyez­kednek a kordon mentén. A kör­menetben ugyanis a szűk térbeli le­hetőségek miatt nem vesz részt a város egész társadalma. Csak a tár­sadalmi szervezetek közül 45 egye­sület jelentkezett a körmenetre, több ezer taggal. A felvonulási út­vonal alig haladja meg az egy ki­lométert, ezen a rövid útvonalon ilyen óriási tömeget megmozdítani nem lehet. Éppen azért a rendező­ség az egyesületeket csak képvise- seletük kiküldésére kérte, a körme­netben a többi tagok a kordonon kívül foglalnak helyet. A körme­netben résztvevők száma így is meg­haladja a kétezret. A Szent Jobb megérkezése után azonnal megindul a várba. A vas­út állomáson semmi ünnepség nem lesz, a körmenet rögtön elindul a város felé. Az ünnepségek a főszékesegyház előtt és a főszékesegyházban zajla­nak le. A körmenet után a kor­dont bevonják, úgy, hogy a közön­ség is csatlakozik a menethez.

Next

/
Oldalképek
Tartalom