Eger - napilap, 1938/1

1938-03-01 / 34. szám

EGER 1938. március 1. elnöke nyitotta meg, Liszt Nándor dr.-ról„ a fővárosi lapok ismert hu­moristájáról s annak nevettető művé­szetéről elmondott ismertetővel. Han­gulatos képekben és idézetekben mutatta be Lisztius tehetségét, ame­lyet egyébként a közönség nem él­vezhetett a humorista saját előadá­sában, mivel a Társaság meghívott vendége váratlan akadályok miatt kénytelen volt lemondani egri sze­replését. Breznay Imre ny. tanítóképző intézeti igazgató, a Társaság ügy­vezető alelnöke irodalmi anekdot- ták színes és közvetlen elmondásá­val szórakoztatta a közönséget. Az irodalmi nagyságok életének derűs epizódjait, az irodalmi és művész társaságokban elhangzott arany­mondásokat elevenítette fel finom humorérzékkel s nagy irodalmi tá­jékozottsággal. Dr. Kapor Elemér szerkesztő, rendes tag a nagy háború anek­dotakincséből vett finom és színes karcolatét olvasta fel. Szügyi Trajtler Géza ig.-tanító, rendes tag ismeretlen szerzőnek természettudományi értekezését ol­vasta. A széles tárgyismeretre valló előadást nagy érdeklődéssel és él­vezettel hallgatta a közönség. Les­tál Anna rendes tag személyes kész­ségének sokrétű színével Lisztius humoros verseiből és karcolataiból adott elő. Az előadó bő humorú temperamentuma eredeti izekkel tett élvezetessé minden számot, ame­lyek után melegen ünnepelte a kö­zönség a felolvasót. A gyűlés vitéz Veszprémy Dezső alelnök zárószavaival ért véget. Vitéz Hunyor Sándor dr. királyi ügyészt a pestvidéki ügyészséghez helyezték át Szabó Ignác dr. meghatottan búcsúztatta el a távozó fiatal ügyészt Eger, február 28. Az egri jogásztársadalom nagy sajnálattal veszi tudomásul, hogy vitéz dr. Hunyor Sándor kir. ügyészt az igazságügyminiszter a pestvidéki kir. ügyészséghez helyezte át. Ko­moly vesztesége ez az áthelyezés az egri jogászvilágnak, mert a ki­váló fiatal ügyészt rendkívül kép­zett s az igazság szellemében mű­ködő közvádlóként becsülte, de példaként tisztelte azért is, mert az emberséges megértés és meg­fontoltság irányította működésében. Ezeknek az értékeknek elismerését jelenti az ország második ügyész­ségi állomására történt áthelye­zése hivatalosan is. Vitéz dr. Hunyor Sándor szom­baton képviselte utoljára Egerben a közvádat, amikor is dr. Szabó Ignác tanácselnök meghatott sza­vakkal búcsúztatta el a fiatal ügyészt, az ügyvédi kar nevében pedig a jelenlévő dr. Kozma Győző ügyvéd fejezte ki jókívánságait. A megemlékezéseket vitéz dr. Hu­nyor Sándor meghatottan köszönte meg. Egyébként vitéz dr. Hunyor Sándor március elsején foglalja el uj állomáshelyét, utódja dr. Kovács Vendel, aki eddig a pestvidéki tör­vényszéknél működött titkári mi­nőségben. Kitünően sikerült az Egri Katolikus Legényegylet jelmezestje Eger, február 28. Az Egri Katolikus Legényegylet farsang vasárnapján rendezte meg jelmezbálját székházának nagyter­mében. Talán még soha nem volt ilyen szines és közvetlen melegségű az egyleti jelmezest, mint az idén. Most először történt, hogy a folyo­sókat és a nagytermet feldíszítették színes papírszalagok sátraival. Sülé Iván testőművész, rajztanár művé­szi ízlésű lámpákat, ötletes felira­tokat helyezett el az épületben s színösszeállításban is sikerült a far­sang hangulatát elővarázsolnia. Tíz órakor vonultak be a jazz-zenekar tagjai, mint a zene rabjai, darócban, láncokkal, börtönőr kíséretében s hangos derültség közben foglalták el helyüket a börtönné átalakított színpadon. Nemsokára bevonult a jelmezesek színes tömege is s meg kezdődött a bál, hogy a késő haj­nali órákig vidámsággal és örömmel töltse meg a szíveket. Az esten a következők jelentek meg jelmezben: Kovács József paraszt, Fischer István-Sándor Gyula Zoro-Huru, Morvái Piri bridzs, Rády Béla ma­haradzsa, Dózsa Károlyné tiroli le­ány, Sődy Lászlóné covboy, Nyári Maca bohóc, Holcreiter Mária szív- dáma, Zselinszki Márta iskoláslány, Svéda Ica kalóz, Földy Mária ti- roli-leány, Nagy Erzsébet matróz, Karácsonyi Margit cukorbaba, Csorna Eta mézeskalács huszár, Hofman Sándor zsákbamacska, Mor­vái Erzsébet szaxofon Zsuzsi, Förs­ter József skót, Vülk Anna tenge­rész, Nahóczki Ilona orosz-nő, Pong- rácz Ilona matyómenyecske, Deme­ter Mária matyólegény, Janoyics nagy választékban kaphatók! Takarékosság 6—12 havi hitel. Kerékpárok VAS- ÉS EDÉNYCSARNOK EGER, Erzsébet spanyol, Kocsis Erzsébet kalmár, Polgár Aranka romi, Ko­vács Józsefné matróz, Sztrelkó Ella spanyol, Kelemen Erzsébet byder- mayer baba. Ujj Erzsébet rokokó, Bornemisza Margit fiit, Rakvács Margit palócmenyecske, Simon Er­zsébet palócm., Monus Ernő palócm., Szigetvári Mária napfelkelte, Asz- lajter Mária rózsa, Bobkó Bözsi táncosnő, Bodor Manci francia tiszt, Losonczi Mária olasz, Sipos Irén huszár, Nagy Manci kozák, Szabó Ica ringlispil, Nyilánszki Mihály zsákbamacska, Molnár Béla matróz, Sándor Árpád boy, Vince András kozák, Polgár József menyecske, Dongó Mária kukorica, Fogarasi János kukorica. Asszonyok: Beniczky Miklósné, Nagy Sándorné, Losonczy Sándorné, Adamcsek Jánosné, Csetényi István­ná, Kalocsai Miklósné, Korupszki Ferencné, Ipacs Józsefné, Gyetvai Jánosné, ifj. Tóth Jánosné, Földi Antalné, id. Brindza Béláné, Tóth Józsefné, Göltl Jánosné, Delli Ist­vánná, Barta Ignácné, Kis Dezsöné, Udvari Béláné, Kis Béláné, Kádas Gézáné, Farkas Tiborné, Tóth Já­nosné, Szilágyi Dezsőné, Nahocki Ivánné, Bodor Ivánné, Lóci Béláné, Somay Béláné, Szabó Aladárné, Kováts Istvánná, ifj. Brindza Bélá­né, Német Jánosné, Szabó Jánosné, Szűcs Zoltánná, dr. Magyar Árpád- né, Major Lászlóné, Minárovics Gyu- láné, Csetekovics Lajosné, Wilmeg Ferencné, Dallos Lászlóné, Kiss Lászlóné, dr. Szabó Árpádné, La­kács Dánielné, Gál Lajosné, Kalóz Józsefné, Bágyi Péterné, Kis Sán­dorné, Göböly Jánosné, Tóth Sándor­né, Kocsis Bertalanná, Szamosvölgyi Jánosné, Bakonyi Lászlóné, Tokay Kálmánná, Élő Lajosné, dr. Szabó Béláné, Sárvári Kálmánná, Csépány Béláné, Okolicsányi Imréné, Intze- Trak Gézáné, Pázmány Lajosné, dr. Angyal L-né, Szokolovszky B'-né, Merő L-né, dr. Csepreghy Lászlóné, dr. Besznyák Istvánná, Török Józsefné, Kassai Pálné, Bárdos Árpádné, Gres- kovits Lászlóné, S. Nagy Józsefné, Tóth Jánosné, Juhász Istvánná, Paszterik Gyuláné, Biró Györgyné, Vincze Gyuláné, vitéz Kerékgyártó Jánosné, dr. Petro Kálmánná, Filep Gyuláné, Blokman Gyuláné, Sam Ernőné, Nyári Béláné, Bobkó Kál­mánná, Csutorás Sándorné, Kovács Lászlóné, Meilinger Ödönné, Hado- bás Györgyné, Hám Jánosné, Köles Zoltánná, Welk Gusztávné, Janko- vics Ignácné, Aszlaituer Istvánná, özv. Kristóf Imréné, özv. László Istvánné, Kis Kálmánná, Pilinger Mihályné. A megtartott jelmezversenyen az első dijat Zselinszky Márta, a má­sodikat Kelemen Erzsébet, a har­madikat Bodor Manci nyerte. A jelmez nélkül megjelent höl­gyek névsorát a rendezőség az aláb­biakban bocsátotta rendelkezésünkre: Leányok: Nagy Anna, Nagy Er­zsébet, Gyetvai Mária, Földi Anna, Göltl Manci, Delli Katalin, Barta Olga, Molnár Mária, Mogyorósi Má­ria Kis Mária, Udvari Anna, Ká­das Rózsi, Bohács Manci, Tóth Bö­zsi, Szepesi Ica. Szepesi Mária, Szi­lágyi Margit, Nahocki Ica, Bodor Manci, Sumi Manci, Sumi Bö­zsi, Szabó Baba, Görög Ilona, Korda Irén, Szigetvári Mária, Bíró Mária, Nyári Maca, Bobkó Bözsi, Csutorás Margit, Ladányi Eta, Ladányi Lidia, Csetekovics Etus, Juhász Klári, Wilmeg Juci, Lukács Bözsi, Ujj Bözsi, Kiss Jolán, Vicái Jolán, Bágyi Ica, Bosnyák Magda, Göböly Katalin, Szilágyi Mária, Ha- dobás Klári, Köles Manci, Welk Ella, Aszlaitner Julia, Aszlaitner Bözsi, Bablonkay Pepi, László Irén, Wülk Annus, Farkas Anna, Trint- sák Marianne. Komoly értékeket vonultatott fel egri estjén a Gyöngyösi Kaszinó Eger, február 28. Eger város társadalmának nagy érdeklődése mellett zajlott le a He­ves vármegyei kaszinók közös kul- túrmunkájának első eseménye, a Gyöngyösi Kaszinó szereplése Eger­ben. Az Egri Kaszinó nagytermét zsúfolásig megtöltötte a város tár­sadalmának színe-java s a műsor, amelyben a közönség mindvégig őszintén gyönyörködött, erőteljesen igazolta, hogy az együttműködés gondolata életrevaló, mert a váro­sok komoly kultúrális tartalommal tudják azt valóra váltani. Ennek a gondolatnak adott kifejezést dr. Puky Árpád gyöugyösi polgármes­ter is megnyitó beszédében, amely­ben röviden vázolta a közeledés célját és kifejezést adott Gyöngyös polgársága elismerésének Eger kul­túrája iránt. A tartalmas műsor zömét ének­és zeneszámok alkották. Ezek so­rán elsőnek a Gyöngyösi Katolikus Énekkar vonult fel az emelvényre és már a hatalmas, 70 főnyi lét­szám örvendetes -volt az egri sze­meknek, egy célra összeszervezke­dett hölgyek és urak ekkora gár­dája máris fokozta a várakozást, amit az énekkarról egy-két éve Eucharisztikus kongresszusi jelvény 30 fillértől 1 pengőig minden minőségben kapható az Egri Keresztény Sajtószövetkezet könyvkereskedésében. =

Next

/
Oldalképek
Tartalom