Eger - napilap, 1937/2

1937-10-14 / 164. szám

Eger, XL Vili. évf. 164. szám A E Ä 8 FILLÉS ♦ Csütörtök * Trianon 18, 1937 október 14, ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 1 PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 PiENGŐ. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 8 FILLÉR, VA­SÁRNAP 12 FILLÉR. — POSTATAKARÉK­PÉNZTÁRI CSEKK­SZÁMLA: 54.588. SZ. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VASMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM FÖLD­SZINT 3 SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: SZENT JÁ­NOS KÖNYVNYOMDA. EGER. TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL : SZABÓ JÓ­ZSEF, SZ. BERTALAN- U. 1. TELEFON: 322. Egy esztendő mérlegén Egyetlen esztendő egy ezer éves nemzet életében nem nagy idő, sőt még egy államférfi élete szempont­jából sem mindig jelentőségteljes. De egy kormányelnök első eszten­deje, a legfőbb vezető posztján mindig számottevő. Alkalmat ad a kibontakozásra. Arra, hogy a pro­gramúiba tett Ígéretek a megvaló­sulás útjára lépjenek és nyilván­valóvá legyen: a szép célkitűzése­ket mennyi tetterő, mennyi cselek­vési készség kíséri. És az évforduló mindig kitűnő alkalom a számvetés­re. Pontosan lemérhető, mit vártunk és mi történt —-s az eredményekből következtetést vonhatunk a jövőre is. Darányi Kálmán miniszterelnök és kormánya most töltötte be munkás­ságának első évfordulóját. Egy évvel ezelőtt általános és osztatlan biza­lom fogadta a politikai élet minden tényezője részéről. Most egy év után tényként kell megállapítani, hogy a személye iránt megnyilvánuló bi­zalmat nemcsak megtartotta, hanem fokozni is tudta. A parlament az­előtt sokszor viharos légköre elcsön- desedett. Egy-egy törvényjavaslat­nál valóban elvi küzdelem és szak­szerű vita folyik; olyan, amilyet a törvényhozástól a legideálisabb szem­pontból kívánhatunk. Ez az immár állandósult békés légkör a miniszterelnök politikájá­nak időrendben első nagy pozitív eredménye. És fokozza ennek jelen­tőségét az, hogy a miniszterelnök ezt a békés légkört nem a problé­mák elodázásával érte el. Darányi Kálmán nem tért ki semmiféle idő­szerű kérdés elől. Bátor kézzel vette napirendre a legkényesebb közjogi javaslatokat. Közülük talán a leg­nehezebb, a kormányzói jogkör ki- terjesztésének rendezése példaadó egyhangúsággal ment keresztül az országgyűlésen. Második, a felsőház reformjáról szóló — gondos előké­szítés után már javaslattá formá­lódott, — a választójogi reform elő­készítése pedig olyan stádiumban van, hogy ez év vége előtt ez is a képviselőház elé kerülhet. Alkot­mányos életünk három nagy prob­lémája nyer ilyen módon rendezést. Olyan kérdések, amelyek közül csak egybe is kormányok buktak bele. A miniszterelnök rendkívüli érdeme, hogy ezek a reformok most nem­csak megvalósulnak, hanem hogy az egész nemzeti közvélemény egyet­értése mellett, békés légkörben, közmegnyugvásra kerülnek be a magyar törvénytárba. Pedig a miniszterelnök és kor­mánya munkássága nem merül ki a közjogi kérdések rendezésében. Da­rányi Kálmán vállalta ezek megol­dását, de egy percre sem homályo- sultak el előtte azok a problémák, amelyek szivéhez talán a legköze­lebb álltak: a szociális kérdések. És ezekhez is bölcs megfontolással, de erélyes kézzel nyúlt hozzá. Napi­rendre vette az ifjúság kérdését s új állások létesítésével, a nemzeti önállósítás! alap felállításával, ösz­töndíjakkal sietett a nemzet virá­gának kibontakozási lehetőséget biz­tosítani. Másik oldalon pedig a leg­nagyobb jelentőségű szociális intéz­kedések történtek a legszegényebb rétegek, a falu népének érdekében. A FAKSZ-kölcsönök rendezése, az OFB földek vételárhátrálékának méltányos csökkentése, a gazdavé­dettség új szabályozása, a kilenc- milliós magyarságnak legalább egy- harmadát érinti és hozza konszoli­dáltabb helyzetbe. Az állami költ­ségvetést valamennyi tárcánál át­hatja a szociális szellem. Adómér­séklések történtek épen a legkiseb­bek érdekében, — és magasabb do­tációt kapott minden tétel, ami a kisemberek helyzetének javítására alkalmas. A mérleg, amit egyévi munka után felállíthatunk nagyobb eredménye­ket mutat, mint amit remélni lehe­tett. Csökkent munkanélküliség, ja­vuló búzaárak, növekvő bankbetétek, rendezett államháztartás jelzik az út egyes fázisait, — és ha sok is még a tennivaló szociális téren, ha vannak még mindig — sajnos — vi­dékek, ahol sok a jajszó, ami eddig történt, méltán tölthet el bennünket bizakodással. Darányi Kálmán pro- grammja nem marad ígéret. Csele­kedetek, tények és eredmények kö­szöntik az első esztendő munkáját. ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ — Idő. A Meteorológiai Intézet jelenti ma déli 12 órakor: Északi, északkeleti szél, néhány helyen futó eső, erős éjjeli lehűlés, egyes helye­ken talajmenti fagy, ködképződés. A nappali hőmérséklet kissé emel­kedik.—Egerben ma reggel 7 órakor 3'6 fok, a talajmentén 0-0 fok, a •tegnapi maximum 11*5 fok volt. A légnyomás 752-2 mm., süllyedő. Hz egri helyőrség és Eger uáros közönsége kegyelettel áldozott Dobó Istudn hősei szellemének Eger, október 13. A Dobó István nevét viselő 14. egri honvédgyalogezred ma délelőtt ünnepelte ezrednapját az 1552-i várostrom dicsőséges befejezésének 385. évfordulóján. A hagyományai­ban Dobó István és hős katonái erényeit ápoló s példájukat büszkén követő egri helyőrség ünnepe azon­ban ünnepi alkalmul szolgált a vá­ros egész közönségének is, amely a nagy elődök példájára való emléke­zéssel egységes érzésekben forrt össze ezen a napon. Külsőségeiben is méltó módon ünnepelte az egri gyalogezred és a város közönsége az egri várvédők emlékét. Tegnap este a honvéd­zenekar zenés takaródéval, ma reg­gel zenés ébresztővel járta be a város zászlódíszt öltött, főbb út­vonalait. Délelőtt fél 10 órakor a Minorita rend templomának örök­zöld növényekkel díszített feljáróján felállított tábori oltárnál Kriston Endre felszentelt püspök ünnepi misét pontifikáit nagy papi segéd­lettel. A zászlódíszes és örökzöld füzérekkel ékes Kossuth-téren elhe­lyezkedett ünneplő közönség sorai­ban megjelentek a papság, a hely­őrség, hatóságok, hivatalok, intéz­mények, testületek és egyesületek vezetői és küldöttségei, a helyőrség dísz-százada és alakulatai, valamint az iskolák tanulóifjúsága rendezett sorokban. Mise alatt a honvédzene­kar egyházi énekeket játszott. Mise után az érseki tanítóképző intézet énekkara a Himnuszt éne­kelte Bitter Dezső tanár vezényle- | tével, majd vitéz dr. Jávor Ernő vm. másodfőjegyző mondott lelke­sítő ünnepi beszédet. Történelmi visszapillantást vetett a várostrom eseményeire. Ez a nagyszerű fegyvertény — mondotta többek között — a múlt­nak, az ősöknek a dicsősége. A miénk belőle az a tanulság, hogy a falak és fegyverek ereje nem a kőben és vasban vagyon, hanem a védők lelkében. Hogy a sorsdöntő küzdel­mekben nem a nagy számok törvé­nye érvényesül, nem a sokaság az elhatározó tényező, hanem a lelki erő és a lelki fölény. Az ésszel pá­rosult vitézség, lélekjelenlét, találé­konyság, önfeláldozó hazaszeretet: az örök magyar katona eme jeles vitézi erényei. A nagyhatású szavak után ismét a dalárda énekelt, majd Bozóky Tasziló alezredes intézett mélyen szántó beszédet a honvédséghez Dobó István erényeinek törhetetlen követésére buzdítva őket. Ezután a koszorúk elhelyezése következett. Szentistvány József ez­redes a helyőrség tisztikara, vitéz Vizy Antal alezredes, h. ezredparancs­nok a 14. Dobó István honvéd­gyalogezred, dr. Loydl István vm. tb. aljegyző a vármegye, Nemecsek Aurél v. tanácsnok a város közön­sége, dr. Dely Béla banktisztviselő a 60-as Bajtársi Egyesület nevében helyezett el koszorút az emlékre. Az ünnepség a Hiszekegy hangjai­val ért véget. (A 60-as emlékmű megkoszorúzása | lapzártakor még tart.) Heves vármegyében a két város és az összes községek vezetőségére kimondják a felelősséget az adóhátralékok miatt Heves vármegye közigazgatási bi­zottsága október 15-én, pénteken délelőtt 10 órakor tartja rendes ok­tóberi ülését a vármegyeháza kis­termében. Az ülés egyik főpontja­ként dönt a bizottság Eger és Gyön­gyös megyei városok, valamint a vármegye 113 községe vezetőségé­nek felelőssége kérdésében az adó­hátralékok miatt. A felelősséget a bizottság rendszerint fninden év utolsó hónapjában kimondja, azon­ban fegyelmi és anyagi vonatkozá­sában csak ott érvényesül a fele­lősség, ahol megállapítható a veze­tőség mulasztása az adóbehajtások tekintetében. A közigazgatási bizottság után, délelőtt 11 órakor a kisgyűlés tart ülést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom