Eger - napilap, 1937/2

1937-10-12 / 163. szám

Eger, XL Vili, évf. 163. szám A R R 8 FILLÉR ♦ Kedd ♦ Trianon 18, 1937 október 12. ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 1 PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 PENGŐ. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 8 FILLÉR, VA­SÁRNAP 12 FILLÉR. — POSTATAKARÉK­PÉNZTÁRI CSEKK­SZÁMLA: 54 588. SZ. GYÖNGYÖSI ÚJSÁG WABMEÜYE! POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM FÖLD­SZINT 3 SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ- HIVATAL: SZENT JÁ­NOS KÖNYVNYOMDA. EGER. TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL : SZABÓ JÓ­ZSEF, SZ. BERTALAN- U. 1. TELEFON: 322. Szmrecsányl Lajos dr. érsek válasza Gyöngyös város üdvözlésére Gyöngyös, október 11. Gyöngyös város képviselőtestüle­tének legutóbb tartott gyűlésén fel­olvasták dr. Szmrecsányl Lajos egri érsek köszönő levelét, amellyel a 25 éves érseki jubileuma alkalmából hozzáintézett képviselőtestületi hó­doló feliratra válaszolt. A sajátke­zűig írt levél szószerinti szövegét Orosz Ernő h. polgármester javaslatá­ra jegyzőkönyvben örökítették meg. A kézírással írt levél szószerinti szövege a következő: Nagyságos Polgármester Úr! Székfoglalásom 25-ik évfordu­lója alkalmából Gyöngyös város szívemhezforrt közönsége részéről hozzám intézett meleg üdvözletét s üdvkívánatait hálás szívvel vet­tem s kérem, hogy hálám belső érzelmeit tolmácsolni szíveskedjék. Mindenkor nagy örömömre szol­gált, ha a szeretett város, mely­nek erkölcsi és anyagi előrehala­dása s jóléte annyira szívemen fekszik, közreműködésemmel gya­rapodhatott. Ennek a város ré­széről való elismerését a lefolyt 25 év becses értékei közé soro­lom. Főpásztori szeretetem jele le­gyen az áldás, melyet most az Égből a városra leesdek. Szmrecsányl Lajos egri érsek. zordonságában szükséget ne szen­vednének. Ezeknek szükségét kí­vánja adományaival, legalább rész­ben, enyhíteni az ünnep rendezősége a gazdasági év befejezése alkalmá­ból. Az Actio Catholica és a Szegény­gondozó Bizottság azonban nem ren­delkezik azokkal az anyagi eszkö­zökkel, amelyek elégségesek az összes szükségben lévők megaján­dékozására. Éppen ezért a társada­lom áldozatkészségéhez fordul, kér­ve az egri közönség tehetősebbjeit, adományaikkal: termény, élelmiszer, használt ruha és cipő felajánlásával tegyék lehetővé minél több szegény megajándékozását. Az egri szegények jólelkű párt­fogói : a Negyedmesteri Testület, az egri cserkészcsapatok és az Úrleá­nyok Kongregációjának tagjai ma reggel már megkezdték az adomá­nyok összegyűjtését. Minden ajtón bekopogtatnak és az irgalmasság nevében az áldozatkészség szerény adományait kérik. A terménybetakaritási hálaadás 17-én, délután 4 órakor lesz a Fő­székesegyházban, utáua prédikáció, majd a Főtemplom előtti téren a begyűjtött termények és adományok ünnepélyes megáldása következik. A gyűjtés 13-ig tart. Fogadjuk adakozó szívvel a gyűjtőket és ad­junk a felebaráti szeretet nevében. Eger közönsége ünnepi fénnyel áldoz a uáruéöő hősök emlékének A szerdai ünnepség részletes rendje Eger város közönsége, mint már megemlékeztünk róla, kegyeletes érzésekkel üli meg az 1552-i vár­ostrom dicsőséges befejezésének 385. évfordulóját. Az ünnepségbe be­kapcsolódik a Dobó István nevét viselő 14. honvéd gyalogezred is, amely az évfordulón ezrednapját ünnepli. Az ünnepély rendező bizottsága ez alkalomra ünnepi műsort állított össze az alábbi rend szerint: októ bér 12-én, kedden este 7 órakor zenés takarodó, 13-án reggel 6 óra 20 p-kor zenés ébresztő. Szerdán délelőtt 9 óra 30 p-kor az ünne­pély tábori misével kezdődik a Kossuth-téren, ahol a honvédség tisztikara és legénysége, a hatósá­gok, hivatalok, intézmények, egye­sületek, valamint az iskolák tanuló ifjúsága is megjelennek. Az egyes alakulatok a rendezőség által ki­jelölt helyeket negyet 10 órára el­foglalják. Mise után az érseki tanítóképző­intézet énekkara a Himnuszt énekli. Ünnepi beszédet mond vitéz dr. Jávor Ernő vm. másodfőjegyző. Ezután ismét a tanítóképzős-kar énekel. A honvédséghez buzdító be­szédet intéz Bozóky Tasziló alezre­des. Az ünnepség a Dobó-emlékmű megkoszorúzásával és a Hiszekegy­gyei ér véget. Rossz idő esetén a szentmise a Főszékesegyházban lesz, az ünnep­ség elmarad. Eger, október 11. Jeleztük, hogy a budapesti nem­zetközi fürdőügyi kongresszus részt­vevői dr. József Ferenc királyi her­cegnek, a kongresszus elnökének s feleségének, Anna királyi herceg­asszonynak vezetésével szerdán dél­előtt Egerbe tesznek kirándulást. Ma délelőtt érkezett értesítés szerint a résztvevők közül kétszáz- negyvenen jönnek el az egri kirán­dulásra, hogy megtekintsék a ma­gyar vidék legszebb kultúr- és fürdővárosát. A vendégek szerdán délelőtt fél 1- és 1 óra között érkeznek a Líceum elé, ahol Frank Tivadar v. főjegyző fogadja őket. Az idegen- forgalmi hivatal vezetője és az ide­genvezetők ezután városszemlére vezetik a társaságot s különös gon­dot fordítanak az egri gyógyforrások megtekintésére. Délután két óra tájban Eger vá­rosa ebéden látja vendégül a kon­gresszus kirándulóit, akik ebéd vé­geztével tovább mennek Lillafüredre. Eger város rendkívüli közgyűlése döntött a kertészképzö iskola építési munkáinak vállalatba adásáról A közgyűlés üdvözölte dr. Éliássg Sándort és dr. Kosa Kálmánt kinevezésük alkalmából Ma megkezdődött a gyűjtés a terménybetakarítási ünnepély szegényei részére Eger, október 11. Az egri Actio Catholica és a vá­ros Szegénygondozó Bizottsága által 17-én, vasárnap rendezendő termény­betakarítási hálaadó ünnepet a két intézmény, mint ismeretes, a sze­gények megajándékozásával kívánja egybekapcsolni. Magasztos, de egyben kötelező a szegények sorsára tekinteni akkor, amikor a Gondviselő ajándékait, a fáradságos munka gyümölcsét, a föld termését begyűjtötte a szorgoskodó ember. Mert nincs kietlenebb annál, mint azoknak a vágyakozó érzése, akik önhibájukon kívül megelégítet- lenek maradtak, akiknek a föld ja­vaiból nem jutott annyi, hogy a tél Eger, október 11. Eger város képviselőtestülete szombaton délután Braun Károly polgármester elnökletével rendkívüli közgyűlést tartott. A rendkívüli köz­gyűlést azért hívta egybe a polgár- mester, hogy döntsön a kertészképzö iskola építésére beérkezett pályá­zatok ügyében. A közgyűlés előtt az állandó vá­lasztmány ülésezett, amely előtt Frank Tivadar főjegyző ismertette a pályázatra felhívott 22 egri építő cég ajánlatait. Az állandó választ­mány egyhangúan elfogadásra aján­lotta a legolcsóbb ajánlattévő javá­ra szóló előterjesztést. Tekintettel arra, hogy a fél 5 órára hirdetett közgyűlésen csak alig több képviselő jelent meg, mint az állandó választmányban szavazó képviselők száma, az elnöklő pol­gármester a közgyűlést a választ­mány döntése után azonnal meg­nyitotta. Az egyetlen tárgypont előtt Braun Károly polgármester öröm­mel emlékezett meg dr. Éliássy Sándornak, a város szülöttjének budapesti rendőrfőkapitánnyá tör­tént kinevezéséről, valamint dr. Kása Kálmán miniszteri tanácsosnak mi­niszteri osztályfőnöki címmel történt kitüntetéséről. Javaslatára elhatá­rozta a közgyűlés, hogy a város két kiemelkedő közpályát befutó szülöttjét táviratilag üdvözli. József Ferenc dr. királyi herceg vezetésével szerdán délelőtt /elegy órakor érkeznek Egerbe a fürdőügyi kongresszus résztvevői

Next

/
Oldalképek
Tartalom