Eger - napilap, 1937/2

1937-10-14 / 164. szám

2 EGER—GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1937. október 14. Húsz százalékkal emelkedett a uenöégnapok száma fflátrafüreöen A Szent Kristóf öregraj a tavasszal megrendezi a felsőmagyarországi városok nagy kulturális találkozóját Otthont avatott és bensőséges szeretettel búcsúztatta volt parancsnokát az öregraj Gyöngyös, október 13. Az utóbbi évek vendégcsökkenése után az idén sok biztatást jelente­nek azok az adatok, melyeket Dá­niel Miklós polgári iskolai tanár, a mátrafüredi Üdülőügyi Bizottság fürdőtitkára dolgozott fel a vendég- forgalomról. Az adatok szerint Mátrafüred panzióinak látogatott­sága mintegy 20 százalékkal emel­kedett. Három napnál többet töltött Mátrafúreden 4 ezer egyén, köztük 600 külföldi, különösen sok német, Eger, október 13. A MESE vívószakosztályá szom­baton tartotta tisztújító közgyűlé­sét a Korona fehér termében. A közgyűlést, amelyen komoly tervek merültek fel a vivósport egri nép­szerűsítésére s a vívógárda után' pótlására, dr. Ornstein László ügy­vezető elnök nyitotta meg. Az el­nöki megnyitó után Hegedűs György szakosztályvezető számolt be az el­múlt év eseményeiről. Megállapí­tása szerint az egri vívóéletben ha­tározott fejlődés volt tapasztalható, ami Tóth Ferenc vivómester szak­szerű munkájának köszönhető első­sorban. Az elmúlt év november 17- től június 15-ig tartó idényében 72 alkalommal 216 vívóórát tartottak, amelyeknek 630 látogatója volt. A szakosztályvezető ezután beszámolt a versenyekről, amelyek közül a MESE december 18-i házi verse­nyén tizennyolcán indultak. Május 30-án Eger tőr és kardbajnokságá­ban 12- illetve 14 induló vett részt. Résztvett a MESE a miskolci északkerületi mérkőzéseken is egy csapattal és egyéniben 3 vívóval, a most megtartott Jekelfalussy-Piller serlegversenyen második helyezést ért el. A pénztári jelentés a továbbiak­ban beszámolt a szakosztály súlyos anyagi helyzetéről. Szeptemberben a MESÉ-nek kellett volna megren­deznie a vármegyei versenyt, azon­ban erre nem állott rendelkezé­sére megfelelő anyagi fedezet, úgy, akik leginkább a Pogány, Tanítók- háza, Ivanits és Park panziók ven­dégei voltak. Ezek a vengégek előző évben a Pogány panzióban laktak és annyira megtetszett nekik Mát­rafüred, hogy maguk csináltak pro­pagandát Berlinben a mátrai nya­ralásnak. Anyagi szempontból je­lentőségüket csak emeli az a tény, hogy legalább 3 hetet töltöttek Mát- rafüreden. Az összes vendégnapok száma 40 ezret tesz ki, szemben az j előző évi 32 ezerrel. I hogy kénytelen volt a rendezést Gyöngyösnek átadnia. A jövő évi költségvetés 1700 pengős keretben mozog, a költségvetésnek azonban csak negyedrészben van fedezete. A pénztárosi jelentéssel kapcso­latban elhatározta a szakosztály, hogy körlevelet intéz az egri sport- szerető társadalom tagjaihoz, vala­mint a sajtó utján is felkéri őket, hogy lépjenek a szakosztály pártoló tagjai sorába és akár havonként, akár idényre szóló megajánlással támogassák az egri vívósport ügyét. A közgyűlés végül megadta a fölmentvényt a régi tisztikarnak és uj vezetőséget választott. Dr. Orn­stein Lászlót, akinek nagy és alap­vető érdemei vannak az egri vívó­sport megindítása terén, 'érdemei elismeréséül a szakosztály díszelnö­kévé választották, az ügyvezetői elnöki székbe pedig Frank Tivadar v. főjegyzőt hívták meg, aki a leg­teljesebb odaadásról biztosította a szakosztályt. A további tisztsége­ket a következőkben töltötték be : szakosztályvezető: Hegedűs György, titkár: dr. Acsay Dénes, pénztáros és szertáros: Szenykó Béla, ügyész: dr. Bodnár István. Az indítványok során Hegedűs György mozgalmat javasolt a diák­ságnak a vivósporthoz történő be­vonására, hogy a vívás megkaphassa a szükséges utánpótlást. A választ­mány elhatározta, hogy háromtagú bizottság keresi fel ebben a kér­désben a középiskolák igazgatóit. Eger, október 13. Régi kívánalma ment teljesedésbe a ma már mintegy 80 tagot szám­láló Szent Kristóf öregrajnak azzal a családias ünnepséggel, amelynek keretében a raj felavatta a feren­ces rendházban megnyitott otthonát. Az uj otthonhelyiség módot ad a jövőben a klubélet s ezzel az öreg­raj szellemi és érzelmi kötelékei­nek elmélyítésére s ezzel együtt annak a nagy szociális feladatnak a fokozottabb mértékű teljesítésére, melyet a raj parancsnoka a külvá­rosi szegény gyermekek felkarolá­sával tűzött a raj elé. Az uj otthont hétfőn este 6 óra­kor évnyitó rajgyűlés keretében avatták fel s az avatáson a raj tagjai, a város szellemi életének ve­zetői nagy számban jelentek meg. A gyűlés előtt P. Ungváry Antal ferences házfőnök rövid ima után megszentelte az otthon falait. A szertartás után mondott beszédé­ben kiemelte a 780 sz. Szent Kris­tóf cserkészcsapat és az öregraj munkájának nemes célkitűzéseit, Isten áldását kérve az önzetlen munkára. Ima, a tíz parancs elmondása és a zászló felvonása után Szentgyörgyi Gyula parancsnok megnyitotta a gyűlést. Felkérésére dr. Pálosi Er­vin egyet, magántanár, érseki jog­akadémiai tanár érdekes megvilá­gításban ismertette a kamatkérdés lényegét. Fejtegetései során arra a tételre jutott, hogy a kamatkérdés­ben is az erkölcsi törvénynek kell szerepelni szabályozó gyanánt. Az értekezés anyagához Kozma Sándor dr. ügyvéd vetett fel újabb szempontokat. Szentgyörgyi Gyula parancsnok ezután átadta a használatnak az otthont s kifejezte azt a reményét, hogy abból nemcsak az új Eger, hanem az országos cserkészmunkán keresztül az új Magyarország útjai indulnak ki. Meghatott szavakkal emlékezett ezután dr. Mészáros Béla volt öregraj-parancsnok eltávozásá­ról. Méltatta azt a lelkes és odaadó munkát, amelyet Mészáros Béla dr. a raj megalakulása óta nagy sze­retettel végzett és kérte a távozót, maradjon továbbra is a raj támo­gatója és barátja. Ezután bensőséges és őszinte szeretettől áthatott sza­vak kíséretében átnyújtotta a raj ajándékát, egy díszes kiállítású al­bumot. Kozma Sándor dr. a tagok jókívánságait tolmácsolta, majd Mészáros Béla dr. mondott meg- í indultán köszönetét a baráti szavak­ért és figyelmességért és Ígéretet téve a további cserkészmunkára, kérte a megjelenteket, hogy lanka­datlan buzgalommal dolgozzanak to­vább a raj nagy céljaiért, a jövő biztosítékának : a gyermek lelkének a megmentéséért. A magyar erő — fejezte be sza­vait — a földműves gyermekekben nyugszik és azokból nő ki, akiknek a támogatását az öregraj céljául tűzte ki. A továbbiakban felolvasták a II. cserkészkerület üdvözletét és elis­merését a távozó rajparancsnoknak, majd Szentgyörgyi csapatparancsnok bejelentette, hogy a raj vezetését vitéz dr. Hunyor Sándor kir. ügyész vette át, aki hivatali úton lévén, üdvözletét küldi a raj tagjainak. A tisztikar kiegészítése után a megjelentek a raj gyűlések idejét minden hónap első csütörtökjén este 6 órára tűzték ki a ferences kata­komba-terembe, az otthont csak szombat, vasárnap fűtik. Végül a parancsnok az évi mun- kaprogrammot ismertette. A havi rajgyűléseket alkalmul használják fel az időszerű társadalmi, szociális és világnézeti kérdések megbeszé­lésére, amelyekre esetröl-esetre meg­hívják a felsőországi városok kép­viselőit is, a tavasszal pedig meg­rendezik az összes északmagyaror- országi városok kulturális találko­zóját Egerben. Szentgyörgyi Gyula parancsnok intézett buzdító beszédet befejezőül a tagokhoz, kérve a zűrzavaros kor eszmeharcaiban utat világitó cser­készliliom szolgálatára őket. Az egyik elhunyt tag emlékének rövid, néma felállással tisztelgett a raj s a gyűlés véget ért. — Báomlott a föld munka­közben. Súlyos szerencsétlenség történt Szentdomonkos község ha­tárában. Kakuk József 30 éves nap­számos községi közmunkát végzett több társával egy hídépítésnél. Föld­ásás közben egy magas fóldfal le­omlott és maga alá temette. Társai eszméletlen állapotban emelték ki a föld alól, majd kocsin beszállították az Irgalmasok egri kórházába, ahol megállapították, hogy súlyos belső zúzódásokat szenvedett a baleset alkalmával. Állapota súlyos. A fele­lősség kérdésének tisztázására vizs­gálat indult. Csütörtökön megkezdődik Egerben a negyedik cipészipari továbbképző tanfolyam Eger, október 13. Az egri ipartestület rendezésé­ben csütörtökön este újabb cipész­ipari továbbképző tanfolyam kezdő­dik Egerben a halaspiaci elemi is­kolában. A tanfolyamon a legmo­dernebb munkagépekkel, kitűnő elő­adók előadásában fejleszthetik to­vább szakképzettségüket a kisipa­rosok. Az egri cipészipar törekvő szel­lemére jellemző, hogy már a ne­gyedik továbbképző tanfolyamot tartják meg a legteljesebb sikerrel. Jelentkezni még lehet az ipartes­tületnél. ÚJ mozgalmakat kezd az egri vivéélet továbbfejlesztésére a MESE vivészakosztálya Eucharisztikus kongresszusi jelvény Er'SSi ~ könyvkereskedésében. ~

Next

/
Oldalképek
Tartalom