Eger - napilap, 1937/2

1937-10-12 / 163. szám

EGER—GYÖNGYÖSI ÚJSÁG aaaaaaaniiiiWBaBBraimMME^ 1937. október 12. I Ezután Frank Tivadar főjegyző , térően utólag úgy határoztak, hogy még egyszer ismertette a közgyű- j az épületet nem üreges, hanem a lési tagokkal a kertészképző iskola drágább, tömör téglából építik, amit építési munkáira beérkezett pályá- ; az a körülmény tett szükségessé, zatokat. A város 22 egri építő mes- : hogy az iskola tanszemélyzetének tért és építészt hívott fel ajánlat- ! szaporításával emelet ráépítésére tételre. Ezek közül 7 adott be aján- lesz szükség. A tömör tégla pedig latot, éspedig Galovics Emil 26.817 jobban bírja a megterhelést. Amun- pengős, Takács József 30.194 pen- kát 60 nap alatt be kell fejezni, gös, Szász Béla 27.962, vitéz Már- j A földmívelési minisztérium a kus Béla 28,061, Nagy Péter 30.274, : várostól kérte az épület belső víl- Wágner József 28 651 és Volszky lanyszerelési munkálatainak a vál- Béla 25.558 pengős ajánlati vég- í lalását. A város gondoskodik a belső összeggel. szerelések elvégeztetéséről, a mun­Az állandó választmány a legol- j kát, — mint a főjegyző kijelentette, csóbb ajánlattevőnek, Volszky Bélá- ' szintén egri iparosnak adják ki. nak javasolta kiadni a munkát. A I Az épülethez vezető út elkészí- javaslat értelmében a közgyűlés j tése különösebb nehézségek nélkül, névszerinti szavazással, egyhangúan ; kis költséggel történhetik meg. Az Volszky Bélát bízta meg az iskola- j iskolaépület közelében lévő terüle- épület és lakás felépítésével. ! tét kanyarogva átszelő és a’csorda­Frank Tivadar bejelentette ez- | kút vizét levezető árkot is szabá- után, hogy a vállalati összeg 25.558 ; lyozzák, amivel 5—6 hold nagy­pengő helyett 26.258 pengő lesz, j ságú legelőterülethez jut a város, mivel a pályázati feltételektől el- j — Vasárnap Budapestről filléres gyors jön Egerbe Gyöngyösről Budapestre indul filléres Eger, október 11. , A Máv. igazgatóságának szómba- | tón kiadott közlése szerint október 17-én, vasárnap filléres gyors indul Budapestről Egerbe. Tekintettel ar­ra, hogy a budapesti közönség ál­landóan nagy érdeklődést tanúsít Eger iránt s minden valószínűség szerint elegendő számú jelentkező­vel a gyorsvonat indítható lesz, a Máv. már megállapította a filléres menetrendjét is. A filléres vonat Budapestről 6 óra 38 p-kor indul, Egerbe érkezik 9 óra 36 p-kor, visszaindul 20 óra 16 p-kor és Budapestre érkezik 23 óra 23 p-kor. Ugyancsak vasárnap, megfelelő utaslétszám esetén, Miskolcról és Gyöngyösről Budapestre indul fillé­res. A menettérti jegy ára Gyön­gyösről 2-40 pengő. A vonat menet­rendjét még nem közölték. Rajta legyen-e Gyöngyös udros címere a mátrauióéhi löuészek udnöorserlegén Gyöngyös, október 11. Gyöngyös város képviselőtestüle­tének szombaton tartott rendkívüli közgyűlésén tárgyalták a MOVE mátravidéki főosztályának azt a kérelmét, hogy az egyesület lövész­szakosztálya vándordíjának alapítá­sához a város adjon hozzájárulást és engedje meg a város címerének az örökös vándorserlegbe való be­vésését s az új zászlón való el­helyezését. Az állandó választmány a polgármester javaslatára anyagi hozzájárulás címén a serleg és a zászló alapításához 25—25 pengőt szavazott meg, amelyet a képviselő- testület egyhangúlag el is fogadott. A címer használatának engedélye­zése körül azonban vita kerekedett. Dr. Kossá Lajos felszólalásában nem találta helyesnek, hogy a vá­ros címerét jutalomtárgyakra rá­véssék. A felszólalásra Nagy Dezső a városi villamosművek igazgatója válaszolt, kifejtve, hogy annak az egyesületnek, amelynek a fiatal ge­neráció nemzetvédelmi nevelése a célja, ily irányú kérelmét nem sza­bad mellőzni, sőt azt mindenben pártfogolni kell. Többek felszólalása után újra dr. Kossá Lajos emelkedett szólásra s indítványát visszavonta azzal, hogy a javaslatot félreértette, mert azt úgy értelmezte, hogy a MOYE a város címerét minden verseny díjára bevésni kívánja, nem pedig csak az örökös vándorserlegre. Végeredményben a képviselőtestület egyhangúlag elfogadta az állandó választmánynak a MOVE kérelme ügyében előterjesztett javaslatát. f»«MI «MMWMMfWMMMM — Idő. A Meteorológiai Intézet jelenti ma déli 12 órakor: Élénk északnyugati, északi szél változó felhőzet, néhány helyen eső. A hő­mérséklet kissé csökken. — Egerben ma reggel 7 órakor 9-8 fok, a talaj­mentén 8 9 fok, a tegnapi maximum 19-0 fok volt. A légnyomás 75D2 mm., süllyedő. Tegnap alkoholmérgezésben meghalt egy két és féléves fiú, akit testvére új borral itatott meg Eger, október 11. Tegnap délután négy órakor sú­lyos alkoholmérgezéssel szállították az Irgalmasok kórházába Sóskúti László két és fél éves gyermeket szüleinek Cifrakapu utca 59. sz alatti házából. A gyermek szülei vasárnap reg­gel eltávoztak hazulról és a kis Lászlót, aki akkor még aludt, né­hány évvel idősebb testvérének őri­zetére bizták. Sóskúti László nem­sokára fölébredt és szomjúságról panaszkodott, mire testvére behozott a konyhából egy új borral teli kor­sót és megkínálta vele öccsét. A gyermeknek ízlett a bor, nagyobb mennyiséget ivott belőle és ismét elaludt. A szülők később hazajöttek s amikor a gyerek délben sem ébredt fel, gyanakodni kezdtek. Faggatni kezdték a nagyobb gyereket, aki elmondotta, hory öccse bort ivott. Próbálták eszméletre téríteni, de sikertelenül, végre délután bevitték a kórházba. Ekkor azonban az al­kohol már teljesen felszívódott a szervezetbe, úgy, hogy az orvosi beavatkozás már nem segíthetett. Sóskúti László, anélkül, hogy eszméletét visszanyerte volna, dél­után fél hatkor meghalt. A vizsgálat megindult a felelősség megállapí­tására. Az országúti tolvajok lelopták a vásárosok szekeréről a csizmadiainast is Eger, október 11. j Az utóbbi időben a felvidéken j nagy mértékben elszaporodtak az • országúti fosztogatók, akik az éj- j szaka sötétjében a vásárokról haza- i felé tartó iparosok szekeréről lelop- j kodták az árut és csendben tovább j álltak. Az egész napi munkától fá- j radt iparosokat rendszerint elnyomta j az álom s így csak akkor vették ! észre a tolvajlásokat, amikor már csak bottal lehetett ütni a tettesek nyomát. Most — amint egy nyírvidéki új­ság írja — sikerült elfogni a tokaji országúton egy fosztogató bandát s valószínűleg sikerül közöttük meg­találni a Heves megyében garázdál- kodókat is. A fosztogató vándor­cigányok kézrekeritése rendkívül mulatságos körülmények között tör­tént. A lármaverő egy jámbor csiz­madiainas volt, akit a „többi áruval együtt“ a cigányok leloptak a ko­csiról. Ez a fatális tévedés aztán bosszút állt a tolvajokon. A tokaji országúton haladt haza­felé éjszaka három nyíregyházi csiz­madiamester kocsija. A kocsin ülők szokás szerint elszundítottak. A ci­gányok lesben állottak s látván a helyzetet, habozás nélkül megdézs­málták az elöl haladó két kocsit s az egyikről tíz pár csizmát, a má­sikról nyolc pár cipőt lekerítettek. A két vásáros szekér kifosztása után a harmadikra került a sor. A tolvajok a már bevált módszer sze­rint dolgoztak. Felhasították a sze­keret lekötő ponyvát s a zsákokba kötött csizmákat adogatták le a szekérről. Egy nagyobb zsákköteget I ketten emeltek le. A zsák nehéz volt és remek zsákmányt sejtettek benne. Amikor azonban a csomagot a földre dobták, őrült jajgatás tört elő a zsákból. Az történt, hogy a csiz­madiatanuló, aki elkísérte a szeke­ret, a hűvös éjszakában beburkoló­zott a zsákokba, mélyen elaludt s csak arra ébredt, hogy a tolvajok a csizmákkal együtt őt is ellopták. A tanuló jajgatására kitört a pá­nik, a tolvajok menekülni próbál­tak, a lármára felébredtek a szeke­resek, üldözőbe vették a csizmatol­vajokat, a csendőrök is előkerültek és izgalmas hajsza után elfogták a a tolvaj cigányokat. EMERICANA — Az Agria corporatio 9-én este tartotta a Koronában évnyitó kiskáptalanját. — Dr. Urbán Gusztáv az Agria priora mondott megnyitó beszédet. Hangsúlyozta, hogy a Szent István eszme legyen a következő év vezérgondolata. — Vass István senior a Curia múlt évi életéről tartott be­számolót. Dr. Okos Ernő secretari- us a Convent munkásságát vázolta. Dr. Csepreghy Lászlóné az Agria I corporatió Dominája a Família mű- ’ ködését ismertette. Ezután dr. Holik Sámuel a corporatio lelkésze tartott élvezetes és tanulságos előadást az idő filozófiájáról. A hivatalos részt fidelitás követte, mely után regge­lig táncolt a corporatió ifjúsága. Az Agria Corporatio 13-án, szerdán este fél 9 órakor tartja apródavató curiálisát az Agria lo­vagtermében. A curia tagjait ké­rik, minél nagyobb számban jelen­jenek meg. Hirdessen az Eger-Ggőnggősi újságban! Eucharisztikus kongresszusi jelvény 30 fillértől 1 pengőig minden minőségben kapható az Egri Keresztény Saitószövetkezet könyvkereskedésében. ^

Next

/
Oldalképek
Tartalom