Eger - napilap, 1937/1

1937-01-01 / 1. szám

Eger, XL VIII. évf. 1. íbj 10 FILLÉR * Péntek ♦ Trianon 18,1937 január 1 ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL EGY HÓNAPRA: 1 PENGŐ 50 FILLÉR, NEGYEDÉVRE 4 P, FÉLÉVRE 7 PENGŐ 50 FILLÉR. — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAP 6 F, VASÁRNAP 10 FILLÉR. —POSTA­TAKARÉKPÉNZTÁRI CSEKKSZÁMLA 54 588 GYÖNGYÖSI ÚJSÁG VÁRMEGYEI POLITIKAI NAPILAP SZERKESZTŐSÉG: EGER, LÍCEUM FÖLD­SZINT 3 SZÁM. — TELEFON: 11. KIADÓ­HIVATAL: SZENT JÁ­NOS KÖNYVNYOMDA, EGER. TELEFON: 176. — GYÖNGYÖSI SZER­KESZTŐSÉG és KIADÓ­HIVATAL : SZABÓ JÓ­ZSEF, SZ.BERTALAN- ü. 1. TELEFON: 322. Egy esztendő mérlege A nemzetek életében minden év­forduló alkalmából illik, sőt köte­lesség is visszatekinteni a megtett pályára, amely az újesztendővel mögöttünk marad. Ha az ország visszatekint arra a legutóbbi út­szakaszra, amelyet nem könnyű külpolitikai helyzetben és aránylag rövid idő alatt megtett, megelége­déssel állapíthatja meg, hogy az út kilométer-kövei értékes eredménye­ket hirdetnék. Mindenek előtt azt kell az évforduló alkalmából a kor­mány egyik legjelentékenyebb sike­rének lerögzíteni, hogy az ország belső életében megteremtődött az a nyugodt és éltető politikai at­moszféra, amely a legjelentősebb közjogi javaslatnak, a választójogi törvénynek letárgyalására feltétle­nül alkalmasnak látszik. Történelmi jelentőségüeknek mond­hatjuk azokat a külpolitikai tárgya­lásokat, tanácskozásokat, utazáso­kat és ünnepélyes demonstrációkat, amelyek az elmúlt esztendő utolsó kilenc hetében folytak le. Gondo­lunk a bécsi, majd római hármas tanácskozásra, az olasz és osztrák államférfiak magyarországi látoga­tására, majd pedig a legfontosabb eseményre, amikor Magyarország kormányzóját a hatalmas és nem­zeti reneszánszát élő olasz nép ki­tüntető barátsággal és ünnepélyes keretek között fogadta. Általában jóleső érzéssel állapíthatjuk meg, \ hogy Magyarország hiánytalanul megtartotta mindazokat a pozícióit, amelyeket kormányaink több éves fáradozásainak gyümölcseként a kül­földön baráti és kereskedelmi szer­ződések formájában magának kiví­vott. Nem változtatott ezen a té­nyen az sem, hogy egyes külföldi államok, amelyekkel szoros össze­köttetésben állunk, pénzüket idő­közben átértékelték, mert a magyar kormánynak és a nemzeti banknak céltudatos és eredményes deviza- és valutapolitikája idehaza fölösleges­sé tett minden valutarendezési mű­veletet és azok a tárgyalások, ame­lyek külföldi devalváció következ­tében szükségessé válltak, a legsi­mábban és eredményesen folytak le. Új területeken is eredményesen működött a magyar külpolitika, a- melynek hivatalos intézői ugyan­csak a legutóbbi időben nagyobb hatáskört nyertek kereskedelmi té­ren is. Sikerült Jugoszláviával és Csehszlovákiával olyan kereskedel­mi megállapodásokat létesíteni, ame­lyek külkereskedelmi mérlegünk szempontjából bizonyára jótékonyan fognak a jövő évben jelentkezni ki­viteli statisztikánkban is. Kultúr- egyezményeink, amelyeket szintén a legutóbbi időben épített ki terv­szerűen a kormány, alkalmasak arra, h°gy — mint pl. a német-magyar egyezmény — a barátságos nemze­tekkel való kapcsolatainkat tovább­ra is kimélyítsük. Idebenn a törvényhozás válto­zatlanul annak a népies szociálpo­litikának jegyében fejtett ki tevé­kenységet, amely a kormány belpo­litikai vonalvezetését jellemzi. Ezen a téren elég, ha a gazdatiszti nyug­díjtörvényre és uj ügyvédi rend­tartásra hivatkozunk, melyeknek mindkettője régen érzett szociális szükségleteket elégített ki. Eze­ken a törvényeken kívül létrehozta a kormány az ifjúság megsegítése érdekében a hárommiliós nemzeti önállósági alapot, a legkisebb em­berek terheinek csökkentése céljá­ból pedig tovább végezte a már megkezdett munkát, jelentékeny kedvezményt nyújtott a Faksz köl­csönök kifizetésénél, mindazokat az akciókat pedig, amelyek elsősorban az Alföldön fellendülést jelentenek, erőteljesen tovább folytatta. Ezek a tények és ezek az ered­mények teszik örvendetesen aktív­vá a letűnt esztendő politikai, szo- | ciális és gazdasági mérlegét. a Kárpátok aljáról, a nyugati vé­gekről és a Bánát kövér földjéből a koronázási dombot. Összeölelkezett ebben az ünnepben a Duna mentén a trencséni tót és a délvidéki ma­gyar, az erdélyi székely és a du­nántúli sváb. Nem tarthatjuk meg a mai ülést anélkül, hogy ennek a napnak emlékét meg ne örökítsük jegyzőkönyvünkben és szívünkbe ne véssük, hogy ezer gondunkat csak a nagy Magyarország szüntetheti meg és annak ragyogó jelképe: a magyar Szent Korona. A képviselőtestület nem fogadta el a MOKTÁR mellékkikötéseit A lelkes éljenzéssel fogadott meg­emlékezés után Frank Tivadar fő­jegyző ismertette a 170 ezer dolláros MOKTÁR kölcsön rendezésére vonat­kozó megállapodást. A MOKTÁR a kölcsön rendezésére az 1937—38 és 39 években évi 100 ezer pen­gőt kíván tőkében és kamatokban, 1940-től kezdve pedig évi 180 ezer pengőt a kölcsön kifizetéséig. A pénzintézet a pénzügyi tervezet mellé súlyos kikötéseket szabott, így meghatározta, hogy a város a kölcsön kifizetéséig nem végezhet a MOKTÁR beleegyezése nélkül 15 ezer pengőnél nagyobb beruhá­zást, nem szállíthatja le a víz- és csatornadíjakat, a város nem kérhet nagyobb hozzájárulást az üzemek­től és az üzemek nem vállalhatnak kezességet a város adósságaiért. Végül azt a követelését közölte, hogy kölcsönét a város a Speyer kölcsön utáni rangsorban biztosítsa. Ezek a feltételek sértették a város \ önkormányzatát, éppen azért a pol- j gármester tárgyalásokat kezdett | a pénzintézettel azok enyhítésére. A tárgyalások eredményeként a MOKTÁR mindössze abba egyezett bele, hogy a város az üzemektől nagyobb hozzájárulást kérhet és megelégszik a Magyar-Olasz Bank kölcsöne után következő rangsorral. Heller József dr. felszólalásában rámutatott arra, hogy ezek a felté­telek arcpirítóak, mert gúzsbakötik a várost és megfosztják cselekvő- képességétől. A város hajlandó a tervezetet elfogadni, de nem fogad­hat el olyan kikötéseket, amelyek önérzetét mélyen sértik. Radil Károly hasonló értelemben szólalt fel, majd a képviselőtestület kijelentette, hogy a MOKTÁR ki- 1 kötéseit nem fogadhatja el. Az OTI százszobás üdülőt, vagy bérházsi épít Egerben A városi közgyűlés nem fogadta el a MOKTÁR feltételeit — Frindt Jenő pápai kamarás megemlékezése a 20 év előtti koronázásról Eger város képviselőtestülete szerdán délután tartotta decemberi rendes közgyűlését Braun Károly polgármester elnökletével. Napirend előtt Nagy László szó­lalt fel és megállapította, hogy valóban készült a városi adóhiva­talban adófizetési térkép elektromos berendezéssel és úgy tudja, hogy a város költségén akarták azt elké­szíteni, holott erre költségvetési fedezet nem volt. Elégtétellel veszi tudomásul, hogy a rendelést vissza­adták. Braun Károly polgármester ki­jelentette a felszólalásra, hogy a térképet a városi adóhivatal veze­tője saját költségén akarta elké­Építkezni akar Egerben az OTI Braun Károly polgármester: A város vezetősége mindent elkövet, hogy Egerben nagyobb szabású épít­kezések induljanak, Érintkezésbe lépett az OTI-val, hogy vagy bér­házat, vagy százszobás üdülőt épit­Húsz évvel ezelőtt. A következőkben, ugyancsak na­pirend előtt Frindt Jenő szólalt fel. — Hazafias kötelességet vélek tel­jesíteni — mondotta — amikor visz- szaidézem a húsz évvel ezelőtti, nagy események emlékét. A nemzet bajait a vezető tényezők nem tud­szittetni, mint ahogy saját költsé­gén hozatta rendbe hivatali helyi­ségét is két ízben. Nagy László a polgármester vá­laszát nem vette tudomásul. Vida Ferenc szintén napirend előtt szólalt fel és az építőipar sú­lyos helyzetét ismertette. Egerben évek óta szünetelnek a nagyobb építkezések, úgy, hogy az épitő- szakmák legnagyobb része válság­ba került. Kérte a város vezetősé­gét, hogy írjon fel az illetékesek­nek, mozditsák elő Egerben az épít­kezéseket. Egyben kérdést intézett a polgármesterhez, hogy történt-e intézkedés a vízdíjaknak a házadó­tól való mentesítése ügyében. sen. Erre meg is van minden re­mény. Az OTI vezérigazgatója ja­nuárban Egerbe érkezik, hogy a helyi viszonyokról tájékozódjék és tárgyalásokat kezdjen ebben az ügyben. ják megoldani, mert az ország súlyos sebekből vérzik és megcsonkítottan vonszolja magát a történelem útjain. Ezekben a válságos időkben sugár­zik elő húsz év távlatából az egye­düli reménység fénye. Pontosan ma húsz éve annak, hogy összehordták

Next

/
Oldalképek
Tartalom