Eger - napilap, 1936

1936-12-01 / 190. szám

4 EGER—GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1936. december 1. — Egri anyakönyvi hírek. Új­szülöttek: Várkonyi József fmves Rozália, Pap József fm. Lajos, Biró Sándor fm. Rozália, Pleva Miklós cukrász Éva, |Lukácsa Sándor hit­községi portás Mária,'Vasas Erzsé­bet htb. Éva, Huszár Antal gép­kocsivezető Katalin, Simon József fm. Rozália, dr. Jablonszky György vm. árvaszéki ülnök Anna, Cseh Béla motoroshajtány vezető Anna, Ábelt Mihály fm. Erzsébet, Magyari Sándor gőzmalmi fütő Erzsébet, Drinovszki Sándor fm. László, Fo­géi Elemér gépészmérnök^ Judit, László János asztalos segéd Béla, Branner Mária htb. Géza, Pressler Lajos mészáros Ildikó, Szabó Gábor rendházi portás Sarolta, Bodnár Márton m. kir. honv. törzsőrmester Gyula, Tóth István m. kir. tszéki fogház felügyelő Ilona, Sallay Ist­ván fakereskedő (Kompolt) Anna, Nagy Sándor fm. Sándor, Urbán Róza (Szihalom) Ibolya, Simon Sándor kántor-tanitó (Balaton) Miklós, Csák Gábor fm. László nevű gyermeke.!— Jegyesek: Jakab János honvéd egri és Sike Magdolna felnémeti, Jakab Sándor rk. kántor-tanitó borsodiván- kai és Mikuska Mária egri, Lóczi János cipész s. kistályai és Mé­száros Rozália egri, Pálok Sándor fm. és Vincze Anna egri lakosok. Házasságot kötöttek: Kosztolisz Mihály kereskedő celldömölki és Schwarcz René egri, Sütő József kőműves felnémeti és Leibinger Má­ria egri, Kameniczki István fm. és Vas Erzsébet, Fried Miklós m. tiszt­viselő és Grünfeld Margit, Cseh Ist­ván m. kir. posta forg. díjnok és Szeredi Sarolta, Csehovics Imre fm. és Keskeny Szidónia, Liptai Bernát szobafestő tanuló és Csirke Terézia, Pallagi Bernát fm. és Tregova Má­ria, Csirke Sándor fm. és Román Rozália, Stregova Bernát fm. és Molnár Erzsébet, Tóth Ferenc fm. és Liptai Mária, Kormos János fm. és Pogonyi Anna, Kis József fm. és Makk Rozália, Kocsis Ferenc fm. és Vadász Mária, Gyulai Gábor fm. és Kelemen Julianna, Víg Lajos fm. és Szabó Erzsébet, Rabóczki Berta­lan hentes s. és Gyulai Mária, Mo­gyorósi Sándor m. kir. postakocsis és Barta Margit, Szabó János v. kézbesítő és Pálok Etelka egri la­kosok. — Meghaltak: özv. Bozóky Béláné sz. Kobza Anna 77 éves, Zaja István cipész 34 éves, Kovács István napsz. 33 éves, Hrabóczki Lajos fm. 45 éves, özv. Czebeczauer Józsefné szül. Rainics Erzsébet 67 éves, Kormos Mária 4 éves, Kol- man Julianna 16 hónapos, özv. Ir- házi Györgyné szül. Platmann Anna 63 éves, Szilvási Sándorné szül. Adorján Franciska 55 éves, Vida Ferencné szül. Juhász Irén 55 éves, Barta Lajosné sz. Berecz Rozália (Novaj) 55 éves, Mészáros Mihály ny. csendőr őrm. 90 éves korában. Hirdessen Eger—Ggönggösi Újságban * Aranyérnél derék- és ke­resztfájásnál, a máj és a vég- bél felé irányuló vértolulások­nál az igen enyhe hatású termé­szetes «Ferenc József« keserü- viz lehetőleg mindennap reggel és este fél-félpohárnyi mennyiségben használandó. — Minden előfizető negyed­évenként lapunk hétköznapi számai­ban 10 szóig két ingyenes kishir- detésre jogosult. Film, Uránia. Hétfőn az Én voltam című magyar film utolsó két elő­adása egynegyed 7 és fél 9 órakor. Főszereplők: Bulla Elma, Törzs, Csortos, Uray és Erdélyi Mici. — Magyar világhíradó. Kedden, szer­dán és csütörtökön a francia film­gyártás remeke: Königsmark Pierre Benoit „Királyasszony szere­tője“ című regényének filmváltozata. Főszereplő: Elisa Landy. — Fox- híradó. Előadások kezdete egyne­gyed 7 és fél 9 órakor. Sakk. A Reál csapata biztosí­totta harmadik helyét. Vasárnap d. e. 11 órakor került sorra a Reál—Kereskedelmi csapat- verseny, amely egyúttal a csapat- verseny III. helyéért folyt. A na­gyobb rutinnal rendelkező Reál csapata 4 : 2 arányban győzte le a Kereskedelmi fiatalabb csapatát. A Reál evvel a győzelmével befejezte szereplését és biztosította magának a harmadik helyét. Még egy csa­patverseny lesz vasárnap a Jog­akadémia és Kereskedelmi csapata között. Evvel a mérkőzéssel befeje­ződik Eger város fő- és közép­iskoláinak csapatversenye, amely­nek győztese az Egri Sakk Kör ezüst-serleg vándordíját nyeri. A csapatbajnokság állása: I. Jog­akadémia 3 pont (veretlen) 9:3 partiarány; II. Gimnázium 3 pont 8:10 partiarány; III. Reál 2 pont, , 9:9 partiarány: IV. Kereskedelmi | 1 pont 4:8 parti arány; V. Jegy- | zőtanfolyam 0 pont 0:0 partiarány, j SPORT Ggak I: Lengyel SC (Budapest) 4:5 (4:1) Játékvezető Pollák, Gyöngyös, barátságos mérkőzés. Hideg téli időben játszotta a i GyAK a budapesti Cégliga kitűnő j helyezetével barátságos mérkőzé- j sét, amely valóban barátságos ke- I retek között, minden lelkesedéstől I mentesen a futballjátéknak csak ; rossz propagandát nyújtott. A mér- ■ kőzés tulajdonképen kapuspróba \ volt, amennyiben a GyAK a Len- j gyei SC kapusát akarja megsze- • rezni a jövő tavaszra, hogy egyen­lőre kilátástalan helyzetén az első­osztály bajnokságában segítsen. Az első félidőben állandóan a GyAK j volt fölényben, amikor Szalay 2, Hovanyecz és Bárányi góljaival a GyAK óriási előnyre tett szert. A második félidőben feljöttek a bu­dapestiek és nemcsak, hogy kiegyen­lítettek, hanem még Hernády har­madik góljával az utolsó percek­ben a vezetést is megszerezték. Gyak: Levente Sport Egylet Ökölvívó mérkőzés. Kevés számú közönség előtt zaj­lott le a GYAK Egri úti klubházá­ban az ökölvívómérkőzés, amely a következő eredményt hozta: Kovács Gyak győzött Nagy Gyak ellen, Zombori Gyak, Megyeri Le­vente, Hegedűs Levente, Bottka Gyak ellen, Somodi Levente Kossá Gyak ellen, Porupsánszky Gyak Czövek Levente ellen, Czövek Le­vente Mayer Gyak ellen győzött s végül bemutató mérkőzésen Nagy Gyak győzött Kiss Gyak ellen. Ho- mola József testnevelési felügyelő közvetlen szavakkal mondott a mér­kőzés végén köszönetét a sport­pártoló közönségnek. * Karácsonyi zenealbumok már kaphatók a Sajtószövetkezet­ben. Az Eger Gyöngyösi Újság gyöngyösi szerkesztősége í és kiadóhivatala: Szent Bertalan u. 1. Telefonszám 322. Budapesti rádió-műsor Hétfő, november 30. 415: A rádió diákfélórája. 4 45: Pontos időjelzés, időjárás­jelentés, hírek. 5: „Milyen szép volt akkor.“ Révész Béla elbeszé­lése. 5 30 : A Magyarországi Mun- kásdalegyletek Szövetsége képvise­letében a Magyar Ruggyantaárugyár Dalköre és a Hírlapterjesztő Mun­kások Szakegylete Dalárdája. 6.30: „Geopolitika és geostratégia.“ Rátz Kálmán előadása. 7: „A legnéme­tebb muzsikus.“ Kilián Zoltán elő­adása hanglemezekkel. 8.05: „Sor­sát senki sem kerülheti el.“ Szász Ila csevegése. 8.35: Az Operaház tagjaiból alakult zenekar. 9.40: Hírek, időjárásjelentés. 10: Feraz- zano argentinjai tangózenekar ját­szik, Kalmár Pál énekel. 11 : Hí­rek német nyelven. 11.05: Bura Sándor és cigányzenekara. 0.05: Hírek. Kedd, december 1. 6.45: Torna. Utána Hanglemezek. 7.20 : Étrend. 10: Hírek. 10.20: „A vendéglátás technikája.“ Simon Blanka felolvasása. 10.45: Kesztyű, táska, kalap, cipő. (Felolvasás). 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgá- lat. 12: Déli harangszó az Egye­temi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Setét György szalonzene­kara. 12.30: Hírek. 1.20: Időjel­zés, időjárás- és vízállásjelentés. 1.30: Hanglemezek. 2.40: Hírek, étrend, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4.10: „Asszonyok tanácsadója.“ Arányi Mária előadása. 4.45 : Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: „A falu kultúrája.“ Ta­rák István előadása. 5.30 : A rádió szalónzenekara. 6.30: „Modern osz­trák elbeszélők.“ Dr. Ernst Hackel. (Felolvasás). 7; Willem Hercken- rath holland énekművész műsora. 7.35: Rátkai Márton klasszikus előadóestje. 8.40: Rácz Zsiga és cigányzenekara muzsikál. 9.35: Hírek, időjárásjelentés. 10: Sugár Vikor orgonahangversenyének köz­vetítése. 10 40: „Constructive peace policy.“ Ottlik György dr. angol- nyelvű előadása. 11 : Jávor Sándor jazz-zenekera játszik. 0.05: Hírek. Lapíulajdouos EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő Dr. Kapor Elemér. Felelős kiadó Radii Károly. gyümölcsfa telepítői; ügyekébe!-----------=»,ü Eladó a ■*■-==.——■ ——— a z egri érseki uradalom pusztaszikszói faiskolájában 15.000 darab nemes alma, körte, szilva, kajszi- és francia-barack 1 és 2 éves gyümölcsfa-csemete, a legjobb fajtákból. Almából és kör­téből egy« és kétkarú alakfák is kaphatók. A csemeték ára drb.-ként 40-60 MII. Az alakfák ára drb.-ként 80—100 fill. Megrendeléseket felvesz az uradalom egri kertészete, Fürdő ucca 4. szám. _____ _____________ M inden szó 6 fillér, az első szó kővér betűből 12 fillér. RÓZSASAPKA rózsafák téli megvé­désére, olcsón kapható a Sajtószövetke­zetben. Katolikus Magyarok Vasárnapja c. amerikai lap. Kapható a Sajtószövet­kezet könyvkereskedésében. KÉT hold príma föld eladó. Bővebbet Kossuth tér 4 alatt. UTAZÓBUNDA kerestetik megvételre. Bátor, Szövetkezet. VETÍTŐGÉP kerestetik megvételre, fényképek vetítésére, villany nincs. Aján­latok Bátor, Szövetkezet. SZARVASMARHÁT (rideg marhát) te­lelésre elvállalok, trágyázásért kosztolom. Cím a kiadóban. A hirdetéseket kérjük naponta délelőtt 11 óráig leadni. (190) Nyomtatta Szent János Nyomda Eger (Érseki Líceumi Nyomda). — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom