Eger - napilap, 1935/1

1935-06-08 / 90. szám

4 EGER—GYÖNGYÖSI ÚJSÁG. 1935 junius & Hozzászólás az »Előre«-kupa leg­utóbbi mérkőzéséhez. Kaptuk a kővetkező levelet. Igen tisztelt Szerkeiztő Úr! Legyen szabad nagybecsű lap* juk f. évi június 6 i száménak sportrovatában foglaltakra a kö­vetkező észrevételeket tennünk. Ha a kérdéses mérkőzést sine ira et studio vizsgáljuk készség­gel állapítjuk meg, hogy a re* áliskola futballcsapata sportsze­rűen viselkedett, lelkesen játszott és tudősitőjuk szerint meg is ér­demelte a győzelmet. Ez van a mérleg egyik serpe­nyőjében. Minden sportágban rendesen a jobb osapat győz. Ebhez azon­ban nyugodt atmoszféra bizto* sitása szükséges. Fiatal erők nemes vetélkedése minden ver­seny, de azok idegeit eléggé igénybe veszi a nagy erőpróba láza, vérük könnyen lobban s így igazán nagy körültekintéssel és föltétien tárgyilagossággal telí­tett játékvezetőnek kell a gyep­lőt a kezében tartania. Nincs jogunkban, nem is kí­vánjuk a bíró jóhiszeműségét kétségbevonni, d9 azt sok tár­gyilagos néző megállapította, hogy tévedései az idegfeszültsé­get fokozták. Nem lehet a labdarúgás céljai­val összeegyeztetni az egyik fél­nek az előnyös helyzetektől való elütését, nem lehst az ifjúság leikéből az igazságérzetei kiir­tani mert legnemesebb eszmé­nyeitől raboljuk meg. A neveléssel és oktatással fog­lalkozó intézetek a kor szelle­mének megfelelően a labdarúgást is űzik. Teszik ezt azért, mert ebbe is férfias és lovaglás fel­fogást akarnak vinni. Hogy ez nem mindig sikerül, annak a kérdéses mérkőzés és a fenti ofeok szomorú bizonyitékai. Fö­löslegesnek tartjuk azoknak a felduzzasztását. Ezek álljanak a másik serpe­nyőben a mérkőzés elbírálásá­nak mérlegén,hogy annak egyen­súlyát biztosítani lehessen. Egy eset — mégha az excas- ■us a tényállásnak meg is felel­ne — meggyőződésünk szerint nem alkalmas arra, hogy egy intézet sportköre terhére végső következtetést vonjuok le. * A bizottság a kér. iskola óvása okait indokoltnak találta, de at iskola as óvást visszavonta, an­nak a megállapodásnak ellené­ben, hogy a két intését csapata barátságos mérkőzés keretében méri össte erejét. Fogadja igen tisztelt Szerkesztő Űr kiváló nagyrabecsülésünk nyilvánítását. At *Előre* kupa bizottsága: Dr. Gsepreghy László sk., Be- reczky Lőránd sk., Szokolovszky Béla sk., dr. Soheffler Mihály sk. psüBiisisasisssüiüSisasiSBSüiii 1 ü H Dl I 1 1 i Az Országos Szarvasmarhatenyésztő Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom 18 fillérért friss, tejet házhoz szállít. Előjegyzéseket elfogad Az érseki uradalom gazdasági hivatala. i I 1 i 18 i Hirdessen az Eger—Gyöngyösi Újságban! Az Egri Polgári Lövész­társulat 8-, 9. és 10.-én rendezi évngitó verse­nyét. Az Egri Polgári Lövésztársu- lat junius 8 án d. u. 2 őrátől 6 óráig 9. és 10-őn reggel 8—12, 2—6 óráig rendezi évnyitő bároa- versenyét a következő verseDy- ■zámokkal: Bárcaverseny mesterlövészek számára három testhelyzetben. BSrcaverseny haladó és főlö­vészek számára állő és fekvő dományi főiskola énekkara. 6.40: Hangjáték miniatűrök. 7.50: «Amit a virágok beszélnek.» Rádióegyve­leg. 9.20: Hírek, ügető verseny eredmények 9.40: Pertis Jenő és cigányzenekara. 10 20: Időjárásje­lentés. Majd: A Mária Terézia 1. honvédgyalogezred zenekara. 1120: Len Baker jazzenekara. 0 05 Hí­rek. Laptulajdonos: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztő Dr. Kapor Elemér. Felelős kiadó Radii Károlg. Az egri községi kereskedőtanonciskola felügyelő-bizottsága, Eger. testhelyzetben. Bároaverseny kezdő, valamint középiskolai tanulók és leventék részére, csak fekvő testhelyzet­ben. — Távolság 50 méter. Bár­milyen rendszerű nyitott irány- zéku kis puska használata még van engedve, csak a szabványos fegyverszíj- és találat megfigye­lésére távcső használható. Neve­zési díj: 190 f., 2 60 f, 3 30 fill. Minden további megismételt 10 lövésből állő sorozat 20 fillér. Minden verzenyszámban testbely- zetenkint a legjobb sorozatot számítják be. Töltény beszerzési firoa a lötéreD. Prőbabárca 10 f. A határidőig le nem lőtt bárcák érvényüket vesztik és más idő­ben és napon le nem lőhetők. Díjazás minden versenyszámban tiszteletdíj és éremdijazás. Pályázati hirdetmény. Az egri községi kereskedő tanonc­iskolánál a hároméves időköz letelté­vel az óraadó igazgatói és a földrajz áruismereti tanszéken (heti 3 óra) az óraadó tanítói teendők ellátására, to­vábbá a lemondás folytán megürese­dett könyvvitel-levelezési tanszéken ugyancsak óraadói tanítói állásra (heti 5 óra) pályázatot hirdetek. Az óraadó javadalma a fenntartó vá­ros által megállapított mindenkori óra­díj. Pályázhatnak felső keresk. isk. ta­nárok. Felhívom a pályázni óhajtókat, hogy anyakönyvi kivonatukat, tanári okleve­lüket, erkölcsi és politikai megbízható­ságukat, valamint eddigi működésüket igazoló bizonyítvánnyal ellátott kérel­müket folyó évi junius hó 15-ig a ke­reskedő tanonciskola igazgatóságához (Eger, Irgalmas u. 4. sz.) annál is in­kább adják be, mert a később beadott kérelmeket a felügyelöbizottság figye­lembe nem veheti. Eger, 1335 junius hó 1. vitéz Subik Károlg prelátus, kanonok, a felügyelőbizottság elnöke. Bank rt. ö. f. a. tiszafüredi székházá­ban levő irodahelyiségében közszem­lére kitétetnek és a hivatalos órák alatt megtekinthetők. — Mérlegszámla 1934 december 31-én : Vagyon : Posta­takarékpénztár 17-96 P. Gépberendezés 8-800 P. Építmények 12000 P. Érték­papír 716-65 P. Igazgatói lakásbérlet 6.400 P. Ingatlan 36.105-21 P. Váltók 149 P. Tiszavidéki Bank rt. 1 486 72 P Felszerelések 35.863-57 P. Folyószám­lák. 7.042-68 P. Vagyonhiány 28.736-98 P. Összesen 137.308 67 P. — Teher: Részvénytőke 60.000 P. Átmenő téte­lek 1.272-16 P. Osztalék 36 51 P. Elfo- gadványok 76.000 P.Összesen 137.308 67 P. Tiszafüred, 1935 május 24. Az igaz­gatóság. Megvizsgáltuk, és azt úgy a fő-, mint a mellékkönyvekkel egyezők­nek találtuk. Tiszafüred, 1935 május 27. A felügyelőbizottság. MENETRENDEK tavaszi) már kaphatók a Sajtószövetkezet Könyvkereskedésében. Pk. 11239 sz. 1932. Árverési hirdetmény. Dr. Julesz Jenő és dr. Feuer Mihály, budapesti ügyvéd által képviselt Hazai Kőolaj 112 P kérelmére és csatlakozott Vacuum Oil. Comp. 167"32 és 164-80 ja­vára 112 P tőke és több követelés járul­ékai erejéig az egri kir. járásbíróság 1932. évi Pk 11239 sz. végzésével elren­delt kielégítési végrehajtás folytán vég­rehajtást szenvedőtől lefoglalt 1540 P-re becsült ingóságokra az árverés megtar­tását elrendelem, végrehajtást szenvedő lakásán, üzletében Mezőtárkány község 506 sz. alatt közbenjöttel leendő meg­tartására határidőül 1935 évi junius hó 14. napjának délután 5 órája tűzetik ki, amikor a biróilag lefoglalt benzinmotor, cséplőszekrény, mérleg s egyéb ingósá­gokat el fogom adni. Eger, 1935 május 21. Rolik Lajos kir. jbsági végrehajtó. Pályázati hirdetmény. Az egri bözs. fiuiparostanonciskolá- nál az 1935/36. tanévben ellátandó 4 faipari szakrajzi órára és 6 közisme­reti (könyvelés/is számtan) órára a VK. Miniszter Úrnak 41.640/933 számű rendelete értelmében pályázatot hirde­tek. Pályázhatnak állásnélküli okleveles tanárok és tanítók, a rajzi órákra rajz­tanárok, iparművészeti iskolai vég­bizonyítvánnyal rendelkezők. Kérvények a felügyelőbizottsághoz címezve, az iskola igazgatójához (Ir­galmas u. 1.) nyújtandók be, 1935 ju­nius 21-ig. A később benyújtott kérvények fi­gyelembe nem vétetnek. Eger, 1935 junius 6. vitéz Subik Károlg prelátus- kanonok, felügyelőbizottsági elnök. * Gróf Corti Cäsar: Erzsé * Vegyen Osztálgsorsjegget a Sajtószövetkezetben. Szeren­cséjét csak azzal biztosíthatja. Budapesti rádió-műsor. Szombat, június 8. 6 45 : Torna. Utána : Hangleme­zek. 10: Hírek. 10.20 .- Aik először látták meg a végtelen kicsiny vi­lágát. (Felolvasás) 10.45: Mit néz­zünk meg vasárnap ? A Közleke­dési Múzeumot ismerteti Orosz Bé­la. (Felolvasás.) 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat; 12: Déli harang­szó az Egyetemi templomból, idő­járásjelentés. 12.05: Radios János szalőnötöse. 12.30: Hírek. 1.20: Időjelzés, időjárás- és vízállásje­lentés. 1.30 : Hanglemezek. 2 40 Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4.10: Filmcsevegés. 4 45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: Lugossy István tároga­tózik, harmóniumon kíséri Polgár Tibor. 5.25: Mit üzen a rádió. 5.55: Az esztergomi érseki hittu* Meghívó. A Tiszafüredi Tégla- és Cserép- ggár rt. tiszafüredi tej. cég 1935 évi junius hó 25. napján d. e. 12 órakor tartja Tiszafüreden a vállalatnak a Ti­szavidéki Bank rt. öf. a. tiszafüredi székházában levő irodahelyiségében XXII. évi rendes közgyűlését, melyre a t. részvényeseket tisztelettel meg­hívja az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Az igazgatóság és felügyelöbizottság jelentése. 2. Az 1934. december 31-i mérleg megállapítása és határozatho­zatal a veszteség felett. 3. Az igazga­tóság és felügyelöbizottság részére a felmentvény megadása. 4. Esetleges in­dítványok. Figyelmeztetés. Az alap­szabályok 12. § a szerint azon részvé­nyes, aki a közgyűlésen szavazati jo­gával élni kivár, köteles részvényét legalább 3 nappal a közgyűlési határ­napot megelőzőleg Tiszafüreden, a Ti­szavidéki Bank rt. ö. f. a.-nál letétbe helyezni, mely alkalommal részére a letétbe helyezett részvényről kívánatra letéti jegy állíttatik ki. A letétbe he­lyezés díjtalan. Az 1934. üzletévi mér­leg, veszteség-nyereség-számla, az igaz­gatósági és felügyelőbizottsági jelenté­sek a közgyűlés előtt 8 nappal Tisza­füreden, a vállalatnak a Tiszavidéki bet. A magyarok királynéjának életregénye a legmegbízhatóbb for­rások alapján, számtalan eddig is­meretlen titkos adattal és a sok ritka kép anyaga feltűnést keltő, ára 6'50. Kapható a Sajtószövet- kezet könyvkereskedésében. KIHIRDETÉS ■:i ..... i ................ü. M inden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér. CSUKOTT Plymuth személykocsi jó­karban, jó gumikkal eladó. Dr. Tremkó, Gyöngyös, Egri út 13. sz. SÍP-köz 4. szám alatt egy bútorozott szoba, vagy anélkül kiadó. KETTŐ drb. 350 kbc. motorkerékpár kifogástalan állapotban és 2 drb. hasz­nált kerékpár ugyanott eladó. Cím: Brá- zovics. Széchenyi u. 36. IRATSZEKRÉNYT vennék. Címet a ki­adóhivatalba kérek. SS! (90) Nyomatott as Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigasgató: Radii Károly*

Next

/
Oldalképek
Tartalom