Eger - napilap, 1933/2

1933-12-29 / 247. szám

4 EGER-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG. 1933 december 29. — Karácsonyi pásztorjáték. A ka- ráoíonyi ünnepek alkalmával Gyöngyösön nagy sikert aratott a fehérvári intézet párztorjátéke, amelyet igen sokan néztek meg. A felsővárosi Mária leányok ját­szottak zsúfolt terem mellett. — Az »EGEH« kiadóhivatala Líceumi Könyvnyomda. Telefonszáma 176. Film. * Uránia. Csütörtökön utolsó két előadásban 6 és fél 9 órakor: Ketten az éjszakában. Fősze­replők : Liane Haid, Gustav Diessl és Paul Kemp. Varázsszőnyeg ős híradó. Pénteken, szombaton és vasárnap Jan Kiepura nagy sikert aratott második filmje: Dalol a mámor. Jan Kiepura mellett a főbb szerepeket Jenny Jugo, Ida Wüst, Paul Hörbiger, Paul Kemp ős Julius Falkenstein játszák. — Híradó. — Szilveszter est és újév napján a Színház mozgóban (Vá­rosi színház) Tom Mix, Zoro Huru, Jack Holt filmek egy műsorban 3, 6 és 9 órai kezdettel. IRODALOM. A magyarság néprajza: a nemzeti öntudat könyve. Tőbbizör kerdsztek tőlem — írja egy helyen Jókai — hogy olyan sokat összeírok, ninoi-e titokban valami munkatársam? Igenis van. Ez az eszmékben kifogyhatatlan munkatárs az et­nográfia. A halhatatlan magyar mese* költő magából a népből merítette regényeinek soha nem hervadó néprajzi színeit. De azóta nagyot fordult a világ. A vasút, a gyár­ipar hődftő útja, a folyók sza­bályozása, a moosárvilág kiszá­rítása, a nomád pásztorkodás alkonya egyre szükebb keretek közé szorítja mindazt, ami ősi, ami magyar, ami szép és nem­zeti. Évtizedek mulasztását pótolja tehát az a díszes remekbe sza­bott könyvsorozat, mely CzabS Elemérnek a Magyer Néprajzi Társaság művészlelkfi elnöké­nek irányításával Bátky Zsig- mond, Viski Károly, Győrffy István, Madarassy László, Soly- mossi Sándor, Tolnai Vilmos, Kodály Zoltán, Móra Ferenc és a magyar néprajzi tudomány többi jeles művelőjének évtize­des kutató munkásságát foglalja össze áttekinthető egésszé. A most karácsonykor megjelent első kötettel egész múltúnk fel* becíülhetetlen értékű néprajzi kincsei vonulnak be minden ma­gyar hajlékba. Ez a több ezer képpsl díszí­tett gyönyösű kötet megismertet a néprajz módszerével, célkitű­zéseivel, a táplálkozás, település, építkezés, bútorzat, fűtés és vi­lágítás, mesterkedések és ruház­kodás képh-rz kötött lebilincselő tárgykörével. Ebben a munkában szétizag- gatottságunkban is egységes ké­pet kapunk a magyarságról: a csallóköziek, rábaköziek, sovo- gyiafc,ör*égiek,hetésiek,göciei8k, zselic k, sárköziek, rétköziek, kis és nagykunok, matyók, barkók, székelyek, csángók minden jel­legzetes tárgya felvonul előttünk, gazdag szókincsük szövegből Ős képekből együtt elevenedik meg. Évezredes kultúránk néprajzi íe dolgozása négy kötetben je­lenik meg a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda officinájában. Bolti ára 80.— P. Megrendelhető kedvező részletfizetés mellett is. Közgazdaság, Borforgalom. A magyar borpLoon a vásár­lási kedv fokozódik. A bor szál­lításánál azonban a hideg nagy szerepet játtzik. Igen sok bor ment kárba a szétfagyott hor­dók miatt, miértis a szállításo­kat szüneteltetik, vagy p?dig a bor nagyobb hiánnyal lesz szál­lítva. A nagykereskedelemben eladatott Gyöngyösön egy va­gon otelló literenként 22 fillérért, Alsődabason 100 hl. ezerjó, 108 fokos, literesként 18 fillérért, Bácskában eladstoit 200 hl. 10 6 fokos literenként 20 fillérért, Sze­ged és környékén kisebb téte­lekben parasztéi u, 6—8 vagon, Malligand fo'e o >kánt 15 filléres árban, seprősen. Szo'nok vidé­kén eladatott 500 hl. apróbb té­telekben Maliigand-fokouként 12- 14 filléres alapon. A finomabb minőségek fokonkénti ára a 2'5 fillér között mozog, míg óborok­ban 8 fillért is fizetnek. Pásztőn a bors eresletet a ka­rácsony sem emelte. P nzielen- ság Vßn az egész vonalon. Úgy látszik, ez a tavaszig így ma­rad. Kunszentmártonban a hideg időjárás miatt nemcsak a szállí­tások, de a véielek is szünetel­nek. Borkináiat aránytalanul igen kevés. Hevesen élénk kereslet és kí­nálat mellett eladatott 500 hl. 10 6 fokos bor literenként 19 fil­lérért. 200 hl. 95 fokos bor lite­renként 17 5 fillérért. 100 hl. 9'7 fokos bor literenként 152 fillé­rért, 100 hl. 86 fokes bor lite­renként 15 fillérért. Ctörnyefőldöa eladatott 40 hl. 8—9 fokos bor, fokonként 14 filléres alapon. Alsóságon boreladás egyálta­lában nem történt. Jászberényben eladatctt 3000 hl. 11 fokos, literenként 22 fil­lérért. Sopronban e hónapban elada- tott 756 hl. újbor. Az Országos Szarvasmarhatenyésztft Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom , literenként 16 fillérért friss, teljes tejet házhoz szállít. Előjegyzéseket elfogad az érseki uradalom gazdasági hivatala. KÖNYVUJDONSAGOK Leghasznosabb újévi ajándék a Nagy választék a legjobb gyárt- I Hiányokból. I Már 5 P-ért kapható valódi arangtoll. Minden töltőtollvásárló nevét, aláírását a karácsonyi szezonban csupán 1 pengőért vésetjük bele, melyet elvesztés és eltulajdoní­tás ellen biztasíthatnak. Levélpapírok, írókészletek, ■ albumok, stb. mérsékelt áron I beszerezhetők a Sajtószövetkezet és Széchenyi papírkereskedésekben. Budapesti rádió-műsor. Péntek, december 29 6 45: Torna. Utána : Kristály gramofónlemezek 8.45 : Hírek. 10 : 1. Időszerű apróságok. 2. Miért mondjuk: »kedves egészségedre ?« (Felolvasás.) Közben: Polydor — Brunswick gramofónlemezek. 11.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Déli harangszó az Egyetemi temp­lomból, időjárásjelentés. Í2.05: Zala Lili zongorázik, Haják Albert kla- rinétozik, zongorán kíséri Polgár Tibor. 12 30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás és vízállásjelentés. 1.30: 2.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak árfolyamhírek. 3 30: A rádió diákfélórája. 4: »Segítsetek!« Lu­kács Sarolta előadása a Magyar Vöröskereszt mozgalomról. 4.45: Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: »Vidám óra Mikszáthtal«. Rubinyi Mózes előadása 5 30: Mándits- szalonzenekar. 6.10: Gyorsíró tan­folyam. 6.40: Koromzay Dénes he­gedül, zongorán kíséri Polgár Ti­bor. 7. 0: A rádió külügyi negyed­órája. 7.25: His Master’s Voice gramofónlemezek. 8 10 : »Anyag és élet.« Párbeszéd Huzella Tivadar dr. és Lambrecht Kálmán dr. kö­zött 8.50: Operettrészletek. Közre­működik Darvas Ibolya, Szedő Miklós és a m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar. 10 15 : Hí­rek, időjárásjelentés. 10 35 : Pertia Jenő és cigányzenekara. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károlg. Minden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér. FELSŐRUHA, fehérneművarrónő ári házakhoz ajánlkozik. Márton Juliska, Kohári ucca 21. 1 — 1 Szépirodalmi művek. Gulácsy I. Káliói kapitány. 2 k. 8, 12 P. Tormay C. Az ősi küldött, kötve 5 60 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. » Arany páva. P 4-80. Harsány!. Szólalj, virasztó. 2 köt. 6, 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P. Somogyváry. Virágzik a mandula. 4, 6 P. Gárdonyi. Hosszúhajú vesz. 5 80, 780 P. Bndset. unite Lavr.J köt, 14;40,17 40 P Zslgrag. Kristály muzsika. 2 és 3 P. Zweig. Az érzések zűrzavara. 2—2 65 P. Erdős R- A csöndes kikötő 350—6 P. Ifjúsági művek. Harsány). A nem porladó kezű király. kötve 5, diszk. 10 P. Wallace Ben Húr. kötve 5 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 2'60 P. Pálosy. Fiúk, akarni kell. kötve 3 P. Gabányi. Magyar várak legendái, kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P. Tutsek. Mindig lesznek Cilikék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könyv és figurák. Gaal. Muki és Bubu. 5 P. Tamási. Szegedi pedellus. 3-80 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar- latin misekönyv. kötve 8'40 P. Bőrkötésben 16 P. Schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Gőg. fűzve 2 50, kötve 3-50 P. Bozóky. A szentföld lelke, kötve 18 P. Vargha D. Boreni csodák. 3 20 P. Tóth T. Szenv. és gyózed. Krisztus. 10 P. Czapík. Vasárnapi szentb. váz!. 120 P. Marczell. Bontakozó élet. 4 köt., 38 P. Lagerlöf. Krisztus legend- 2—2 65 P. Propaganda és vegyes művek. A. Munthe. San Michele reg. kve 3‘60 P. S. Lewis Arrowsmith. fűzve 3, kve 3‘65 P. Mereskovszky. Ismeretlen Jézus. 4'80 P. Farkas. Magy irodalom történet, kve 3 P. Muther. Festőművészet, kötve 8’5i) P. Loon. Nézz körül a földön. 9'50, 12 P Dénes. A ma gyermeke. 960, 11'60 P. Lyka. Művészetek története, kve 12 P. Reinách. Művészet kis tükre. 4 P. Bary. Tiszaeszlári bűnper. 15 P. Pauler. Bevezetés a filozófiába. 6‘40 P. Nagy. Filozófia kis tükre. 4 P. IP-Egri Keresztény Sajtószöu. és Széchenyi könyukereskeaésehben. (247) Nyomatott az Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom