Eger - napilap, 1933/2

1933-12-23 / 244. szám

4 EGER-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1933 december 23. Az Országos Szarvasmarhatenyósztö Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom literenként 16 fillérért friss, teljes tejet házhoz szállít, Előjegyzéseket elfogad az érseki uradalom gazdasági hivatala. HIRDETMÉNY. Felhívjuk t. vízfogyasztóink fi gyeimét a nagy hideggel kap­csolatban, hogy vízve­zetéki berendezéseiken elő­forduló fagyások ellen saját érdekűkben gondoskodjanak éjjelre a házi főelzáró­csap elzárásáról, ne- hogg az esetleges cső­repedések követkéz- ' tében lakásrészek, pin­cék víz alá kerüljenek. Minden fagyás esetében szak­avatott vízvezetéki szerelőcégek kel hozassák rendbe a berende­zéseiket a vízelfolyás, valamint egyéb károk meggótlása céljából. Gyöngyös Városi Vízművek Igazgatósága. — Az Irgaimasrend egri kórházá­nak elmeosztalyan az idén is meg rendezik a karacsonyfaünnepelyt. az Irg'.imair«nd egri kóroázáaak id g és elmegyógyintézetében, mint minden esztendőben, ez idén is rendeztek karácsonyfa- ünnepélyt, amelyre a kórház szeretettel meghívja a város kö­zönségét. Az ünnepély műtora a kővetkező: Krisztus Jézus szü­letett ... énekli a vegyeskar. Beszéd. Mondja: Nagy Otíő ir- g8lm«srendi növ. Lux in teneb- ris. Szavalja : Tukacsy Dániel irgalmai rendi növsndék. Cten- des éj, szentségei éj . . . énekli a gyermekkar. Glória Dai! . . . Szavalja: Bognár Géza irg 1- sn -»rendi növendék. Hegedű szó­ló, harmoniun kísérettel. Bestéd- Mondja egy intézed ápolt. J4. zu« őrök dicsősége. Előadja Bőes Máíyás irgelmesrer di növendék. Záróbeszéd. Tartja: Berecz Fidél tanfioso*, perjel, kórb. igazgató. A vendégek távoztával a bete­geket megajándékozzák. KÖNYVBARÁTOK ERDEKE kevés pénzzel a legújabb szépiro­dalmi müveket olvasni. Ezt meg­valósította a Sajtószövetkezet új, modern kölcsönkönyvtárának lé­tesítésével, igen mérsékelt kölcsön- díjak mellett. Könyvtárát is gya­rapíthatja új könyvekkel. Három kiolvasott könyv közül tetszés sze­rint az egyik az olvasó tulajdoná­ban marad 25, 50 filléres és 1 pengős kölcsöndíj mellett. Kísérelje meg a karácsonyi ünnepek alatt, már új és tiszta könyveket olvas­hat. Nagy készlet a legújabb köny­vekből a Sajtósző vetkezet könyv­kereskedésének modern kölcsön könyvtárában. * Ne dobja el régi telepes, vagy hálózati rádióját, mert 2 lám­pás készülékéért 100 pengőt, 3 lámpásért 150 pengőt térítek meg egy újfajta Orion 5—(—1 csöves név- skálás rádió vételnél. Bővebbet Lusztig Sándornál. * Egy üveg »Igmándi« min­dig otthon legyen, hogy ha szük­ség van rá, gyorsan segíthessen ! Film. Uránia. Pénteken és szombaton filléres helyárakkal: Zungu (A ti­tokzatos dzsungel) két részben, egy műsorban. Első rész: R dzsun­gel fejedelme. Második rész. A fogoly. Magyar híradó. Előadá­sok kezdete 6 és fél 9 órakor. IRODALOM. Ripsz és Ropsz. Irta: Csűrös Emiiia. Az ifjúsági irodalom ezzel a könyvvel olyan ált láoos és ma­radandó értékű munkához ju tott, amely olvasójának hűséges kísérőjéül szegődik egész éleién keresztül. A gyermek sok gyö­nyörűséggel fogja olvasni, de még több élvezet t talál majd benne meglett korában, mert az, amit Csűrös Emilia Ripsz és Ropsz életéből, megfigyeléseiből, kalandjaiból és vLzontagtág i- ből bámulatos melegséggel, ke­resetlen közvetít nséggel és pom­pásan ragyogó színekkel olva­sói elé fest, az mindaa időben örök emberi érték marad. Külön érdekességa és értéke Műhlbeok Károly-nak a szöveghez simuló igen sok, hol kedves, bohő, majd megható illusztrációja. A nagy, albumalabű, illusztrált könyv bolti ára ízléses díszkőiéiben P 2 60 — Az »EGER« kiadóhivatala Liceutni Könyvnyomda. Telefonszáma 176. Ben Húr Irta: Lewis Wallace. A vilsgirodaloaaoak ez a ha­talmas, örf<ktz«p regénye talán még a Qu« V«dis-nál is nagyobb példányezámban terjedt ei az olvaióközönség körében. A Szent István Tár»ulat ki dása már évekkel ezelőtt elfogyott s mi­vei állandóan sokan és sokszor keresik, ezúttal újabb kiadásban ismét a kö yvpiscra kerül. A regény fóbósőnek, Ben Hur-nak izg lmas, mindvégig lebilincselő élettörténete tulajdonképpen a p zár szírekkel megfestett tör­ténelmi hátteret adja a megvál­tás nagy művéhez: Krisztus szü­letéséhez, életéhez, halálához és föltámadásához, a pogány és zsidó világ letűnéséhez és a ke reszté ység dicsőségesen felra­gyogó hajnalhasadásához. Nem­zedékek és nemzetek fognak le­tűnni, hogy helyet adj tnak újabb nemzedékeknek és nemzeteknek, de ez az írás élni fog, amíg ke­resztény ember él ezen a földön. Bili ára díszes egészvászonkö- tésben 5 P. Budapesti rádió-műsor. Szombat, december 23. 6 45: Torna. Utána: Polydor — Brunswick gramofónlemezek 9.45: Hírek. l0: 1. Nagyadók és külföld. 2. A babonák világa. (Felolvasás.) Közben: His Master's Voice gra mofónlemezek. II.l0: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12 : Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárás­jelentés. 12.05: Eugen Stepat bala- lajka zenekara. 12 30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás és vízállásjelen Leghasznosabb karácsonyi ajándék a (töltőtoll. Nagy választék a legjobb gyárt­mányokból. Már 5 P-ért kapható valódi aranytoll. Minden töltőtollvásárló nevét, aláírását a karácsonyi szezonban csupán 1 pengőért vésetjük bele, melyet elvesztés és eltulajdoní­tás ellen biztasíthatnak. Levélpapírok, írókészletek, albumok, stb. mérsékelt áron beszerezhetők a Sajtószövetkezet és Széchenyi papírkereskedésekben. * tés. (.30: Országos Postászenekar. 2.40: Hírek, eielmiszerárak. piaci árak, árfolyamhírek. 4: A Rádió- élet meseórája. 4 45- Időjelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: »Angyal­járás a külföldi gyerekek karácso nyán.« Kilián Zoltán előadása. 5 30: A Magyar Kanáritenyésztők Egye­sületének előadása. 6: Berta Ist­ván szasónzenekara 7 : Rádió ama­tőrposta. 7.20: Pertis Pali és ci gányzenekara. 815 Hírek. 8 30 »Tél « Három egyfelvonásos. 10 30 Időjárásjelentés. (0.35 : His Master’s Voice gramofónlemezek. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károly. Rdöióudsárlóknak nagy pénzmegtakarítás! előnyös vételű, nagyteljesítményű fontos, előnyös vétel rtíöidk, Philips Luxus 4+1 csöves. Standaid Rex 5+1. Standard 3x 3+1 csöves, Telefunken 240 W 4+1 csöves, Telefunken Brcollete 3+1 csöves, Kramollis 2+1 csöves, Astra 3+1 csöves, Sziksz 2+1 csöves, Standardyne 4+1 csöves. Kívánságra bármely rádió állo- másnévskálával felszerelve Fenti készülékeket a karácsonyi vásár­ra való tekintettel a legméltányo- sabb árban hozom forgalomba. Megtekintés vételkényszer nélkül 1 Lusztig Sándornál KIHIRDETÉSEK Minden szó 6 fillér, az első szó kővér betűből 12 fillér. Hatvani Vágó Sándor festmény 300 pengőért eladó. Csiky ucca 66. 1—1 1 kg. zsírszalonna 1 06 szárosnál. P Reiner mé- 1-1 Karácsonyi könyuujöonságok. Könyvet adjunk Miért? Mert a legszebb, legolcsóbb és a jó könyvet mindenki szereti! Szépirodalmi müvek. Qulácsy I. Káliéi kapitány. 2 k. 8, 12 P. Tormay C. Az ősi küldött, kötve 560 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. * Arany páva. P 4-80. Harsány!. Szólalj, virasztó. 2 köt. 6, 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P Somogyváry. Virágzik a mandula. 4, 6 P. Gárdonyi. Hosszúhajú vesz. 580, 7'80 P. Undset. Kristin Lavr.3köt. 14 40, 17 40 P Zsigray. Kristály muzsika. 2 és 3 P. Zweig. Az érzések zűrzavara. 2—2 65 P. Erdős R. A csöndes kikötő 3 50—6 P. Ifjúsági művek. Harsány!. A nem porladó kezű király kötve 5, diszk. 10 P. Wallace Ben Húr. kötve 5 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 2 60 P. Pálosy. Fiúk. akarni kell. kötve 3 P. Gabányi. Magyar várak legendái kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P Tutsek. Mindig lesznek Cilikék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könuv és figurák. Gaal. Muki és Bubu. 5 P. Tamási. Szegedi pedellus. 380 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar latin misekönyv. kötve 8’40 P. Bőrkötésben 16 P. Schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Góg. fűzve 2 50, kötve 3‘50 P. Bozóky. A szentföld lelke, kötve 18 P. Va'gha D. Boreni csodák. 3'20 P. Tóth T. Szenv. és gyözed. Krisztus. 10 P. Czaplk. Vasárnapi szentb. vázl. l-20 P. Marczeil. Bontakozó élet 4 köt., 38 P. Lagerlöf. Krisztus leaend. 2-2 b5 P. ■ Propaganda és vegyes művek. A. Munthe. San Michele reg. kve 3'60 P. S. Lewis Arrowsmith. fűzve 3, kve 3‘65 P. Mereskovszky. Ismeretlen Jézus. 4 80 P. Farkas. Magy irodalom történet, kve 3 P. Muther. Festőművészet, kötve 8‘50 P. Loon. Nézz körül a földön. 9-50, 12 P Dénes. A ma gyermeke. 9-60, H'60 P. Luka. Művészetek története, kve 12 P. Reinách. Művészet kis tükre. 4 P. Bary Tiszaeszlári bűnper. 15 P. Pauler. Bevezetés a filozófiába. 6'40 P. Naay. Filozófia kis tükre. 4 P. Kapható továbbá a fenti műveken kívül bárhol hirdetett bel- és kül­földi könyvek. Nagy raktár képes-, mese- és imakönyvekből Is. — Egri Keresztény 5ajtószöu. és 5zéchenyi könyukereskeöésekben. (244) Nyomatott ez Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom