Eger - napilap, 1933/2

1933-12-22 / 243. szám

4 EGER-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1983 december 22^ HIRDETMÉNY. Felhívjuk t. vízfogyasztóink fi gyeimét a nagy hideggel kap­csolatban, hogy vízve­zetéki berendezéseiken elő­forduló fagyások ellen saját érdekükben gondoskodjanak éjjelre a házi főelzáró­csap elzárásáról, ne- hogg az esetleges cső­repedések következ­tében lakásrészek, pin­cék víz alá kerüljenek. Minden fagyós esetében szak­avatott vízvezetéki szerelőcégek kel hozassák rendbe a berende­zéseiket a vízelfolyás, valamint egyéb károk meggátlása céljából. Gyöngyös Városi Vízművek Igazgatósága. ■en oroiz tud lenni, — ismerke­dünk meg, hanem feltárul előt­tünk, mint egy kaleidoazkopban minden izinével éa fényével az az ötven eaztandő, amelyet a békeidők boldog korszakának szoktunk nevezni. A konstruk­ciónak a tökéletessége az, amely leginkább bámulatba ejt Szántő György eme uj regényénél. Egy fél szazad élete elevenedik meg előttünk éa benne két magányos embernek a sorsa, oly biztos kézzel összefogva, hogy az egész egy nagyszerű harmóniába ol­vad össze. Amikor letesszük a regényt ez ez érzésünk, hogy Szántó György nehéz irői fel­adat elé állította önmagát és ezt a feladatot bravúrosan oldotta meg. Enczi Endre: Nyugati különítmény. Ára kartonkötésben P 1'90. Kitör a világháború és a világ minden téjáról elindulnak em­berek, akik soha nem álmodtak arról, hogy életüket nem egy békés otthon csendjében fogjak leélni. Arra sem gondoltak soha, hogy olyan emberekkel fogja őket összezárni a sors, akiktől gondolkodásmódban, társadalmi állásban teljesen különböznek, így kerül össze három ember Berlinben egy hónapos szobá­ban a földbirtokos Boris Niko- lijevic« Romanov Oroszország­ból, Ádám István tanár Buda- p»stről és PerrotU az ol’íz tnun­Az Országos Szarvasmarhatenyószté Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom literenként 16 fillérért friss, teljes tejet házhoz szállít. Előjegyzéseket elfogad az érseki uradalom gazdasági hivatala. ká*. Bori«, a vörösö* eb 1 mene­kült és úgy hiszi,néhány hónap múlva visszatérhet ősei birioká- ra, Ádám István a katedráját veszti el, mert nem alkalmazko­dik elég hamar az új áramlat­hoz, Perrotti pedig Mu eoliui uralma elől emigrál. Boris film­színész lesz, de hamar letörik, Perroti és Ádám kintornával járják Berlint és így tengetik az életüket. Mindegyikük mást c«i- nál, mint amire hivatása pre­desztinálja és mindegyikük mássá lesz, mint aminek indult. Egyi­kük sem kerül vissza a hőn áhított hazába, han m mind­egyikük idegenben mái-más vég­zetnek esik áldozatul. A mai kor regénye ez az írás. C«akis a ma teremt olyan h lyzeteket, eme- lyak úgy tűnnek, mintha láz­álom volna. EüCzi Endre biztos kézzel, kitűnő p«ychológid ér­zékkel rajzolja meg a regény fóelakjait, stílusa tiszta és v Iá gos, ügy, bogy ez az első regé­nye sok biztató Ígéretet nyújt a jövőre n*zve. KÖNYVBARÁTOK ÉRDEKE kevés pénzzel a legújabb szépiro­dalmi műveket olvasni Ezt meg­valósította a Sojtószövetkezet új, modern kölC'önkönvvtárának lé trsítésével, igen mérsékelt kölcsön díjak mellett Könyvtárát is gya­rapíthatja új könyvekkel. Három kiolvasott; könyv közül tetszés sze­rint az egyik az olvasó tulajdoná­ban marad 25, 50 filléres és 1 pengős kölcsöndíj mellett. Kísérelje meg a karácsonyi ünnepek alatt, már új és tiszta könyveket olvas­hat. Nagy készlet a legújabb köny­vekből a Sajtószövetkezet könyv- kereskedésének modern kölcsön könyvtárában. — Az »EGER« kiadóhivatala Líceumi Könyvnyomda. Telefonszáma 176. SPORT A II. osztóig sorsolása. Az ÉLASZ a máaodik osztály corsolaaát az tlábbi hbfn ejtelte meg 8Z egri cti'pirtbsn: Március 11. V-ats—Meeo II, Dobó — Mf«a, Gykaae— Lehel. Gyík «zabod. Máre'u* 18. Dobó — Gyak, Mf«k — Gyfeaee, Lehel — Vasai. Mese II tzobad. Március 25. Gyak—Meie II, Dobó — Leh*-1, Vaeaa — Mf.k, Gy«a»e íz bad. Április 8. Mfsfc—Mese II, Va- ■ a*—Dobó. Gykaae, Gyak éa Lehel azxbadok. Április 22 Mfsk—Gyak,Dobó— Gykaae. Meae II, L hal és Vaaaa az-tb dók. Április 29. Mese II—Gykaae, Gyak — Vaaaa, Lehel — Míak. Dobó szabad. Május 6. Meae II — Dobó, L bel—Gy-k. Mftfe, Gykaae éa Vaaaa ■zab-'dok. Május 27. M*ee II — L°hel, Gyak—Gykaae. Dobó, Mf.k Sa Vaaaa *zb-dok. Május 31. Vaaaa—Gykaae. Budapesti rádió-műsor. Péntek, december 22. 6.45: Torna. Utána: Kristály gramofónlemezek. 9.45: Hírek. 10: 1. Időszerű apróságok 2. Asszony- gondok. (Felolvasás). Közben: His Master's Voice gramofónleme zek. IIJO: Nemzetközi vízjelző­szolgálat 12: Déli harangszó az Egyetemi templomból, időjárásje­Leghasznosabb karácsonyi ajándék a Nagy választék a legjobb gyárt- I mányokból. I Már 5 P-ért kapható valódi aranytoll. Minden töltőtollvásárló nevét, aláírását a karácsonyi szezonban csupán 1 pengőért vésetjük bele, melyet elvesztés és eltulajdoní­tás ellen biztasíthatnak. Levélpapírok, írókészletek, albumok, stb. mérsékelt áron beszerezhetők a Sajtószövetkezet és Széchenyi papírkereskedésekben. lentés 12 05: Kristály gramofón­lemezek. 12 30: Hírek. 1.15: Időjel­zés, időjárás és vízállásjelentés. I 30: Sovánka György ős cigány­zenekara. 2.40: Hírek, élelmiszer- árak. piaci árak árfolyamhírek. 3: Testnevelési tanfolyam testne­velők részére. 3 30 : A rádió diák- félórája 4; »Hotel Robinson« To kaji György előadása. 4 45 Idő­jelzés, időjárásjelentős, hírek. 5: • A teng rí háború • Braun—Wim­mer előadása. 5 30: M Lévay Ilonka énekel, zongorán kíséri Pol­gár Tibor. 6.0: Gyorsíró tanfo­lyam. 6 40 : Somogyi szalonzene­kar 7.40: A rádió külügyi ne­gyedórája. 8: Győry Pál dr éne kel, zongorán kíséri Polgár Tibor. 8.40: »A titokzatos napgolyő« P. Anghern Tivadar és Massány Ernő dr között. 915 Hírek 9 35: Budapesti Hangverseny Zenekar. 10 50: Aradi Farkas Sándor és cigányzenekara. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károly. 188/1933 vh. szám. Árverési hirdetmény. Dr Dusóczky Károly ügyvéd által kép­viselt Titán Vegyipari Müvek rt végre­hajtató javára 1933 évi december hó 30. napián d u. 3 órakor Sarudon a gyógy­szertár épü etében 5350 pengőre becsült ingók u. m. bútorok, festmények, sző­nyegek, fegyverek stb. bírói árverésen eladatnak. Tiszafüred, 1933 évi nov. hó 30. Rákóczg János bír. végrehajtó. Minden szó 6 fillér, az első szó kövér betűből 12 fillér. SZALONGARNITURAT megvételre ke­resek. Arat és címet a kiadóba kérek. FEHÉR karácsonyfagyertya kapható ódry Däniel üzletében. Dobó ucca 27. * Karácsonyi könyuujöonstígok. Könyvet adjunk Miért? Mert a legszebb, legolcsóbb és a jó könyvet mindenki szeretil Szépirodalmi müvek. 6u!ácsy I. Káliói kapitány. 2 k. 8, 12 P. Tormay C. Az ősi küldött, kötve 5 60 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. Harsány!. Szólalj, vlrasztó. 2 köt. 6, 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P Somogyváry. Virágzik a mandula. 4, 6 P Gárdonyi. Hosszúhajú vesz. 5 80, 780 P. Dndset. Kristin Lavr.3köt. 14 40, 17 40 P Mikszáth. Noszty fiú esete, kötve 3 P, 2sigray. Kristály muzsika. 2 és 3 P. Zweig. Az érzések zűrzavafá. 2—2 65 P. Erdős R. A csöndes kikötő 3 50— 6 P. Ifjúsági művek. Harsány). A nem porladó kezű király kötve 5, diszk. 10 P. Wallace Ben Húr. kötve 5 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 2'60 P. Pálosy. Fiúk, akarni kell. kötve 3 P. Gabányl. Magyar várak legendái kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P Tutsek. Mindig lesznek Cilikék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könuv és figurák. Gaal. Muki és Bubu. 5 P. Tamási. Szegedi pedellus. 380 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar latin misekönyv. kötve 8'40 P. Bőrkötésben 16 P. Schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Gőg. fűzve 2 50, kötve 3‘50 P. Bozóky A szentföld lelke, kötve 18 P. Vargba D. Boreni csodák. 3'20 P. Tóth T. Szenv. és gyózed. Krisztus. 10 P. Czaplk. Vasárnapi szentb. vázl. 1‘20 P. Marczeil. Bontakozó élet 4 köt., 38 P. Lagerlöf. Krisztus leiend- 2-2 05 P. Propaganda és vegyes művek. A. Munthe. San Michele reg. kve 3'60 P. S. Lewis Arrowsmith. fűzve 3, kve 3'65 P„ Mereskovszky. Ismeretlen Jézus. 4 80 P. Farkas. Magy irodalomtörténet. kve3P. Muther. Festőművészet, kötve 8'50 P. Loon. Nézz körül a földön. 9'50, 12 P Dénes. A ma gyermeke. 960, 11'60 P. Luka. Művészete« története, kve 12 P„ Reinách. Művészet kis tükre. 4 P. Bary Tiszaeszlári bűnper. 15 P. Pauler. Bevezetés a filozófiába. 6'40 P. Nauy. Filozófia kis tükre. 4 P. SÄnJÄi'SÄlS tk- Egri Keresztény Sajtószöu. és Széchenyi hönyukereskeöésekben (243) Nyomatott az Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom