Eger - napilap, 1933/2

1933-12-16 / 238. szám

Karácsonyi kÖnyUUjÖOnSGQOk. Mert a legszebb, legolcsóbb és a jó könyvet mindenki szereti! Szépirodalmi művek. Gulácsy I. Kallós kapitány. 2 k. fűzve 8, kötve 12 P. Torraay C. Az ősi küldött, kötve 5 60 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. Harsány). Szólalj szólalj, virasztó. 2 köt. fűzve 6, kötve 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P. Somogyváry. Virágzik a mandula, fűzve 4, kötve 6 P. Gárdonyi. Hosszúhajú veszedelem. 2 köt., fűzve 5'80, kötve 7'80 P. Undset. Kristin Lavr. 2 köt. fűzve 9‘60 Ifjúsági művek. Harsányi. A nem porladó kezű király kötve 5, diszk. 10 P. Wallace Ben Húr. kötve 6 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 2'60 P. Pálosy. Fiúk, akarni kell. kötve 3 P. Gabányi. Magyar várak legendái kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P Tutsek. Mindig lesznek Cilikék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könqv és figurák. Gaal. Muki és Bubu elefánt és majom­történet. 5 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar latin misekönyv. kötve 8'40 P. Bőrkötésben 16 P. Schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Góg. fűzve 2 50, kötve 3-50 P. Bozóky. A szentföld lelke, kötve 18 P. Vargha D. Boreni csodák. 3 20 P. Tóth T. Szenvedő és győzedelmes Krisz­tus. 10 P. Czaplk. Vasárnapi szentbeszéd vázlatok. 1-20 P. Propaganda és vegyes művek. R. Munthe. San Michele reg. kve 3 60 P. Zsigray. Kristály muzsika, kötve 3 P. S. Lewis Arrawsnith. fűzve 3, kve 3*65 P. Mikszáth. Noszty fiú esete, kötve 3 P. Mereskovszky. Ismeretlen Jézus, kötve 4 80 P. Maurrés. VII. Edward és kora. Farkas. Msgy irodalom történet, kve 3 P. Muther. Festőművészet, kötve 8’50 P. Loon. Nézz körül a főidőn, fűzve 9,50„ kötve 12 P. Dénes. R ma gyermeke. 9‘60, 11'60 P. Lyks. Művészetek története, kve 12 P. 11“- Egri Keresztény Sojtószöu. és Széchenyi hönyukeresheflésehben. * Aranyérnél és az evvel járó béldugulás, repedés, kelés, gyakori vizelési inger, derékfájás, mellszo­rulás, szívdobogás és szédülési ro­hamoknál a természetes Ferenc József keserűvíz használata kel­lemes megkönnyebbülést eredmé­nyez. * Karácsonyi zenealbumok. Bárd Nádor és Rózsavölgyi köte­tenként 6 P. Kapható a Sajtószö- vetkezetben. — Megverte a tolvaj szomszédot. Molnár Józsefné gyÖBgyössolymosi asszonynak feltűnt, hogy éléskam­rájából naponként több liszt és más elemózsia fogy el, mint amennyit ö családjával elhasznál. Egy napon ügy tett, mintha elmenne otthon­ról, majd visszaszökött a házba, behúzódott és várta, hogy ki a nem hívott vendég. Meg is jött nemsokára Göncé Józsefné a szom­szédból s amikor már ellátta ma­gát a más dolgából, előlépett Mól- nárné, hajába kapaszkodott a jő szomszédnak, tüzet kiabált, hogy segítségére jöjjenek és csendőrkéz­re adta Göncőnőt. Húgai járásbíró f. hó 13-án tárgyalta az ügyet, de Göncőné a tárgyaláson nem jelent meg. IRODALOM. Tormay Cecile: A csallóközi hattyú. Az »ö«i küldőit« c rtg ny- ciklusnak első, önállóan is befe­jezeti része. Egétzváezonköiés- ben. Ára 5 P. 60 fillér. A tatárjárás korszakában ját­szódik le ez a hatalmas elgon­dolást! történelmi regényem ly- nek az adja meg az aktualitá­sát, ho^y a m gyariág, ha más formában is, eppen olyan szo­rongatott és szomorú állapotban volt, mint ma, de sohasem vesz­tette el a hitét egy jobb jövő­ben. Mit dig idejekorán megjelent az >ósi küldőit,« aki kivezette a sanyaruség korszakából ás visz- szaadia hitét, életkedvét. A »Cieilőközi hattyú« főhőse Uog, a fiatal levente, eki útrakel csatlóséival Páritből hazájába, mert a talárok fenyegető vesze­delmének kire már oda is elju­tott. A »int átlépi az ország­határt, már látja azt a p-r os- j kodást és széjjel húsáét, amely a ] közeledő veszedehm iek előrs- j veti árnyékét. De fiatal ember még és mielőtt belevetné megát az ország sorsának intézésébe, le kell számol»! heltios szerel­mével Kniga, Dar* hitvese iránt. Áz ellenség által körülfogott, peatistől megtizedelt Komárom­ban játszódik le Uug éi Kciga szereimének története,ez a szere­lem a halál árnyékában,amelynél fíoomabban megr jzolt, szívig- hatóbb szerelmi története alig van a magyar irodalomnak. Szántó György: Stradivari 520 oldal egészvnazonkötésben P. 4 80 Szántő György művészete, a mely első pillanaítől kezdve a legnogyobb ígérete volt az uj megy r irodalomnak, most bon­takozik ki telj«8 pompájában. Uj regénye, a Ssradivari már felépítésében is egész újszerű: n*gy tételből éli, mint a nagy zeneművek és a tálelek felépí­tése is emlékeztet a legnagyobb zenészek alkotásaira. A történet hőse m ga a heg. dű, *öi a he­gedű királynője a : Siradiveriu*. Végigkísérjük ennek a hegedű­nek a sorsát, megalkotásától bt zdve annak a számtalan tu­lajdonosnak az életén keresztül, akiknek féltve őrzött kit c-e volt. A regény egy része Cremoná- ban játszódik, a nagy hegedű- készítők városában és sbbiu a bélés, nyugalmes torban, a- melynek legfőbb szenzációja az volt, hogy melyik ütőd örökli epjátől az igazi, fólreismrrhstat- len tehetséget, a mesterheg-dű elkészítését, A másik s; i tár a msei Európa, da légióként B r- lin, a mai életnek egész báb li zűrzavara ás a végtelen m gá- nyoeságű hegedűszólóból így lesz hatalmas zenekar dübörgé­sébe Ciuciotodő szimfónia, a- melynek vezérsactivuasa ez em­bersors, minden igszi írói alko­tásnak lényege. A hegedűhűr, amelyen Szántó György játszik az embmora nemesen nagy hangszere. Budapesti rádió-műsor. Szombat, december 16. 6.45: Torna. Utána: Polydor — Brunswick gramofónlemezek. 9.45: Hírek. 10: 1 Kazinczy leveleslá­dájából. 2. Faludy versek (Felöl vasás). Közben : His Master’s Voice gramofónlemezek. II.iO : Nemzetközi vízjelzőszolgálat 12: Déli harang- szó az Egyetemi templomból, idő- járápjelentős 12 05: Simenszky Va­léria zongorázik, Moór Júlia éne­kel, zongorán kíséri Polgár Tibor. 12 30: Hírek. 1.15 Időjelzés, időjá­rás és vízállásjelentés. 130: Gö­döllői Vidák József és cigányzene kara. .2.40: Hírek, élelmiszerárak, piaci árak, árfolyamhírek. 4: A Rádiőélet meseórája. 445: Időjel zés, időjárásjelentés, hírek. 5: A rádió tárgysorsjáték utolsó húzása a Városi Színházban vidám dél­után keretében. 7310: Mit üzen a rádió. 8: Nép zerű lemezek. His Master’s Voice, Columbia, Odeon —Parlophon, Polydor—Brunswick gramofónlemezek. 9: Hírek. 9.20: Bertha István szalonzenekara. 10 20 Idójárásjelentés. 10.25: Toll Árpád és Jancsi cigányzenekara. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károly. Rdöióudsdrlóknak fnnins na" lUlllUj) pénzmegtakarítás! előnyös vételű, nagyteljesítményű rádiók, „m.: Philips Luxus 4+1 csöves. Standaid Rex 5+1, Standard 3x 3+1 csöves, Teletünken 340 W, 4+1 csöves, Telefunken arcollete 3+1 csöves, Kramollis 2+1 csöves, Astra 3+1 csöves, Szíhsz 2+1 csöves, Standardyne 4+1 csöves. Kívánságra bármely rádió állo- másnévskálával felszerelve. Fenti készülékeket a karácsonyi vásár­ra való tekintettel a legméltányo- sabb árban hozom forgalomba. Megtekintés vételkényszer nélkül! Lusztig 5tínöorndl Az egri klr. jbiróság, mint tkvl hatóság. 13.388/1933. szám. Árverési hirdetmény-kivonat. Hevesmegyei Takarékpénztár végre- hajtatónak Szabó Ferenc és társai vég­rehajtást szenvedők ellen indított vég­rehajtási ügyében a telekkönyvi ható­ság umajánlatra az újabb árverést 1500 pengő tőkekövetelés és járulékai be­hajtása végett az egri kir. járásbíró­ság területén levő, Füzesabony köz­ségben fekvő s a füzesabonyi 2308 sz. betétben A I. 1. 2. sorsz. 1144, 1145 brsz. alatt foglalt s a füzesabonyi 2322 sz. betétben A kereszt 1. sorsz. 1483/4. hrsz. alatt foglalt s Szabó Ferenc (n. Újvári Borbála) nevén álió ingatlanra, annak alkotórészei és tartozékaira 1650 P kikiáltási árba i elrendelte. Az árverést 1934 évi január hó 18. napján d. u. 4 órakor Füzesabony köz­ségházánál fogják megtartani. Az árverés alá kerülő ingatlan a ki­kiáltási árnál alacsonyabban nem ad­ható el. Az árverelni szándékozók kötelesek bánatpénzül a kikiáltási ár 10°/o-át kész­pénzben. vagy az 1881. LX. te. 42. § ban meghatározott árfolyammal számított ővadékképes értékpapirosban a kikül­döttnél letenni, vagy a bánatpénznek elöleges t irói letétbe helyezéséről ki­állított letéti elismervényt a kiküldött­nek átadni és az árverési feltételeket aláírni (1881. LX. te. 147, 148, 170. §§. 19 8. LX. te. 21. §.) Az, aki az ingatlanért a kikiáltási árnál magasabb Ígéretet tett, ha többet ígérni senki sem akar, köteles nyom­ban a kikiáltási ár százaléka szerint megállapított bánatpénzt az általa ígért ár ugyanannyi százalékáig kiegészí­teni. (1908. XLI. te. 25. §.) Eger, 1933 évi nov. 28. napján, Dr. GARASS sk. jbirö. A kiadmány hiteléül: Olvashatatlan aláírás, telekkönyvi vezető. * Minden bárhol hirdetett; ismertetett magyar és külföldi könyv beszerezhető és meg­rendelhető a Sajtószövetkezet könyvkereskedésében. Leghasznosabb karársonyi ajándék a töltőtoll. Nagy választék a legjobb gyárt- B Hiányokból. B Már 5 P-ért kapható valódi aranytoll. Minden töltőtollvásárló nevét, aláírását a karácsonyi szezonban csupán 1 pengőért vésetjük bele, melyet elvesztés és eltulajdoní­tás ellen biztasíthatnak. Levélpapírok, írókészletek, albumok, stb. mérsékelt áron beszerezhetők a Sajtószővetkezet ... és Széchenyi H papírkereskedésekben, w Film. Volt egyszer egy muzsikus. Pénteken, szombaton és vasárnap kerül bemutatásra az Urániában az űj szezon egyik nagy sikert aratott zenés vígjátéka : Volt egy­szer egy muzsikus A főszere­peket Szőke Szakáll, Verebes Ernő, Viktor de Kova, Trude Berliner, Maria Sorensen, Ralph Arthur Ro­berts és Julius Falkenstein ját- szák, kik mindannyian a közön­ség ismert kedvencei közé tartoz­nak. Magyar híradó. Előadások kezdete hétköznapokon 6 és fél 9, vasárnap 4, egynegyed 7 és fél 9 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom