Eger - napilap, 1933/2

1933-12-15 / 237. szám

4 EGER-GYÖNGYÖSI ÚJSÁG 1983 december 15. Karácsonyi könyuujóonságok. Sve*adiUDk “iért? a legszebb, legolcsóbb és a jő könyvet mindenki szereti! Szépirodalmi művek. Gulácsy I. Kallós kapitány. 2 k. fűzve 8, kötve 12 P. Tormay C. Az ősi küldött, kötve 5 60 P. Gáspár G. Világ orvosa, fűzve 5, kötve 6 P. Harsányi. Szólalj szólalj, virasztó. 2 köt. fűzve 6, kötve 10 P. Herczeg F. emlékezései, fűzve 5, kötve 8 P. Somogyváry. Virágzik a mandula, fűzve 4, kötve 6 P. Gárdonyi. Hosszúhajú veszedelem. 2 köt, fűzve 5’80, kötve 7'80 P. Undset. Kristin Lavr. 2 köt. fűzve 9-60 Ifjúsági művek. Harsányi. A nem porladó kezű király. kötve 5, diszk. 10 P. Wallace. Ben Hűi-, kötve 6 P. Csűrös. Ripsz és Ropsz, kötve 2'60 P. Pálosy. Fiúk, akarni «kell. kötve 3 P. Gabányi. Magyar várak legendái kve 6 P. Gárdonyi. Isten rabjai, kötve 5 P. Tutsek. Mindig lesznek Cilikék. 5 P. Gáspár. Utazások. 7 kötet, 50 P. Dugó Dani könyv és figurák. Gaál. Muki és Bubu elefánt és majom­történet. 5 P. Vallásirodalmi művek. Schütz. Szentek élete. 4 köt. kötve 16 P. Szunyogh. Teljes magyar latin misekönyv. kötve 8'40 P. Bőrkötésben 16 P. schütz. Isten a történelemben. 3 50 P. Bangha. Örök élet igéi. 2 köt. 5 P. Papini. Góg. fűzve 2 50, kötve 3-50 P. Bozóky. Ä szentföld leike. kötve 18 P. Vargha D. Boreni csodák. 3 20 P. Tóth T. Szenvedő és győzedelmes Krisz­tus. 10 P. Czapik. Vasárnapi szentbeszéd vázlatok. 1-20 P. Propaganda és vegyes művek. A. Munthe. San Michele reg. kve 3-60 P. Zsigray. Kristály muzsika, kötve 3 P. S. Lewis Arrawsnith. fűzve 3, kve3'65P. Mikszáth. Noszty fiú esete, kötve 3 P. Mereskovszky. ismeretlen Jézus, kötve 4'80 P. Alaurrés. VII. Edward és kora. Farkas. Magy irodalom történet, kve 3 P._ Muther. Festőművészet, kötve 8'50 P. Loon. Nézz körül a földön, fűzve 9'50, kötve 12 P. Dénes. Ä ma gyermeke. 9'60, 11‘60 P. Lyka. Művészetek története, kve 12 P. földi könyvek. Nagy raktár képes-, mese- és imakönyvekből 1s.k - Egri Keresztény Sajtószöu. és Széchenyi könyukereskeöésekben. — Betörtek egy gyöngyösi pék Üzletbe. Tegnap reggelre virradón ismeretlen tettesek betörtek a gyön - győsi Kossuth Lajos uccában levő bolgár péküzletbe. — A betörő az udvarról hatolt be a péküzlet­be s a pénztárt kifosztotta, aztán néhány malomutalványt magához véve, eltávozott. A rendőrség nyo­mában van a tetteseknek. IRODALOM. Tamás István: Egy talpalatnyi föld. 400 oldal, egészvászonkötésben. Ára 4 P 80 fillér. A szerző a személyes átélés éleslátásával és keserűségével írta meg ezt a negykoroepoiőjú regényt, A Bácskához, ehhez az Idegenbe szakadt legelárvultebb magyarlakta területhez fűzi szi­ve minden melege. Könnyű ldki- ismeretű jött-ment kalandor, Dra- goizláv az egyik hős, aki befér­kőzik Dávidnak,a gazdag bácskai íöldesűrnak a bizalmába, akivel együtt meg akarja menteni bir­tokát az agrárreform következ­ményei elől. Eanek a magyar családnak és magyar birtoknak a sorsén keresztül érezzük, meny­nyire a kalandorok szabad pré­dájává vált a magyar föld és a magyar paraszt. A regény másik hőse Dávid, a gazdag bácskai föl- desur, aai megtudja, hogy Drago- szláv el akarja csábítani felesé­gét. Megsebesíti a fiatalembert és őt két évre bezárják. A bör­tönben megenyhül, megtanulja ismerni az életet és az embere­ket. Rájön, hogy van életének célja: neveid, emberré tenni a kisfiát. Megmenteni a számára, ha csak egy talpalatnyi földet is, hogy a földhöz való ragasz­kodáson keresztül tanulja meg­szeretni a hivatását. Szere­lem, harc, boldogeág és bánat: maga az eleven élet lüktet a regény minden sorában. Erdős Raná*'; Csendes kikötő Ára fűzve 3 P 50 fillér. Egy öregedő asszony törté­nete, aki otthfgyja szeretteit, hogy távol tőlük tudjon leszá­molni az élet é* ifjúság nagy próbáméival. N*gy útra bel. bejárja Olaszországot, Görög­országot, Afrika egy részét, min­denütt a szépet keresi és érzé­keltetni is tudja mindazt a szé­pet, amit lát. Da magával hozza azt az egész problematikát, a- mely elöl menekült és amit még súlyosbít az a körülmény, hogy Palermöban találkozik egy né­met festőnőve’, eki ugyanazon a kérdésen rágódik: megnyu­godva leélni az életet, vagy pe­dig mégegyszer kiélni a lehető­ségeket, mielőtt beáll ez öregség. Mind a ketten máskép oldják meg a kérdést; a feetőnő az uiolső életi» hatóság mellett dönt, míg az írónő visszatér család­jához, a csendes kikötőbe. Örök asszonyi a kérdés, ami­ről Erdős Renas szép és uj re­génye szól és nincsen asszony, akit ez a regény ne érdekelne a legközelebbről : milyen érzé­sek fogják foglulkoziatni, ha utőléri az alkony. SPORT Fotballbíró-vizsga Miskolcon. Most leróna az Északi Bíró- testület a fo bdlbírővizsgát Mis- ko'con. Egerből Mészáros Jíno*, a Move főtitkára vett részt és kiváló sikerrel vizsgázott. Nagy kár, hogy a többi egri egyesü­let részéről nem volt jelentkező, mert a barátságom m-rkőzésekre nem kellene külön bírót hozatni, ha helyi bíró ilyenkor rendel­kezésre állna. * Legalkalmasabb karácso­nyi ajándék Pathé mozigép Díj­talan bemutatás. Olcsó és egyedüli műsorfilmkölcsönzé3, képviselet ki­zárólag Diviaczkynál. 1—2 — Gyenge volt a verpeléti ter- ménypiac. A verpeléti isrmény- piacon az iráryzet lanyha volt, a kínálat is szinte elenyészően csekély. Árak: búza 6—, rozs 3'—, takarmányárpa 520, zab 5'—, morzsolt tengeri 5 50, csö­ves tengeri 3 80 pengő mázsán­ként. Standard rejectostat zauareihtírító antennaberendezés Illés Bélánál Széchenyi ucca I Budapesti rádió-műsor. Pentek, december 15. 6 45: Torna. Utána : Kristály gramofónlemezek. 9.45 : Hírek. 10 : 1. időszerű apróságok. 2. Tizperc egészségügy. (Felolvasás.) Közben: His Master’s Voice gramofónleme zek II.l0 : Nemzetközi vízjelzőszol- gálat. 12: Déli harangszó az Egye temi templomból, időjárásjelentés. 12.05: Szmirnov Szergej orosz ba- lalajka zenekara. 12 30: Hírek. 1.15: Időjelzés, időjárás és vízállásjelen­tés. I 30 : Odeon—Parlophon gra­mofónlemezek 2.40: Hírek, élelmi­szerárak. piaci árak, árfolyamhí­rek. 3 30: A rádió diákfélőrája 4: A m. kir államrendőrség zene­kara. 4 45 Időjelzés, időjárásjelen­tés, hírek. 5: »Hatvanéves a ma­gyar rendőrség.« Vitéz Benedek Géza előadása. 5.20: A m. kir. ál­lamrendőrség zenekara. 5.40 Lotz Károly centennáriuma. Ybl Ervin Az Országos Szarvasmarhatenyészté Egyesület ellenőrzése alatt álló felnémeti tehenészetéből az érseki uradalom L literenként 16 fillérért friss, teljes tejet házhoz szállít. Előjegyzéseket elfogad az érseki uradalom gazdasági hivatala. dr. előadása. 6.10 : A rádió tárgy­sorsjáték húzása. 7.10: A rádió kül­ügyi negyedórája. 7.25: A m. kir. Operaház előadásának közvetítése. »Fidelió«. Dalmű 2 felvonásban. Az I. felvonás után : Hírek. Az előadás után: Időjárásjelentés. Majd: Rácz Béla és cigányzenekara. Laptulajdonos és kiadó: EGRI LAPKIADÓ SZÖVETKEZET. Felelős szerkesztéssel megbízott: Dr. Kapor Elemér. Igazgató: Radii Károly. Meghívó. Az Egri Kaszinó alapszabályai ér­telmében 1934 évi január 1-én és január 6-án délután 6 órakor tisztújító közgyűlést tart, melyre tagjait tisztelettel meghívja. A január 1 i közgyűlés tárgyai. 1. Intézkedés a tagok névsorának be­tűsoros kinyomatásáról és szétosztásáról. 2. A szavazatszedő bizottság (egy el­nök és hat tag) megválasztása. H szavazás január 4-én történik, ami­kor a szavazatokat a szavazatszedő bi­zottság kezébe délelőtt 10 és 12 óráig és délután 4-től 7 óráig átadandók. A január 6-iki közgyűlés egyetlen tár gya a szavazás eredményének kihirde­tése. Ezúton is felhívom a mélyentisztel tagok figyelmét az alapszabályok 10-11 pontjára, melynek értelmében mélyen tisztelt tag, ki egy negyedévnél töb! tagdíjhátralékban van, sem aktiv, sen passziv választójogát nem gyakorolhatjt Eger, 1933 évi december J3-án. Tisztelettel dr. Erlach Sándo alelnök. ad. 17.666/1933. Hirdetmény. A mezőgazdasági bizottsági tagok v lasztására jogosultak összeírása megtö tént, az összeíró jegyzékek a v. főjeg zó hivatalos helyiségében 15 napra 19. dec. 12 tói 27 lg közszemlére kitétette Az összeírás ellen 15 napon belül 1 hét felszólalni, a polgármesterhez 1920. XVIII. te. 4. §-a alapján. Eger, 1933 dec. 9. Trak Géza sk. polgármester. KIHIRDETÉSE] Minden szó 6 fillér, az első szó kővér betűből 12 fillér. SZARVASHÚS kapható Reiner més rosnál. 1 MAKLÄRI út 18 sz. 3 szobás u< lakás kiadó azonnal. Dupla új kétss nyes üvegajtó, lábzsák eladó. Telek ucca 7. 1 A CSJKY Sándor u. 3. sz. alatti eladó. Értekezni lehet dr. Fischer )ó ügyvédnél­Minden előfizető havonta egy kishirdetést 10 szóig hétköznapi számbai ingyen minden más magán , vagy üzleti hirdetés utát külön 3% árengedményt kap. (237) Nyomatott az Érseki Líceumi Nyomdában. — Felelős nyomdaigazgató: Radii Károly

Next

/
Oldalképek
Tartalom