Eger - napilap, 1933/2

1933-07-15 / 139. szám

EGEB 3 1983, július 15, HÍREK — Seródi Jusztinján hercegprímás ezüstmiséje. Ma reggel nyolc órakor Serédi Jusztinián bíboros herceg- prímás a pannonhalmi főapátság templomában mutatta be ezüst­miséjét a templom főoltáránál, ahol 25 esztpndővel ezelőtt pappá szen­telte hohl. Medárd püspök. A mise alatt a bencés növendékek ének­kara adott elő egyházi énekeket. A kardinális ma még az apátság vendége marad és holnap utazik vissza Esztergomba. — A várnagya alispánja szabad­ságon. Okoliexányt Imre alispán július 30 ig nyári szabadságra uta­zott. Helyettese dr. Búzás Endre vm. tb. főjegyző Ugyancsak sza­badságra ment Hevessy Gusztáv vm. főjegyző is — Egyházmegyéi hírek. Az Érsekfő- pásztor Ficzel Antal reáliskolai hit­tanárt érseki tanácsosnak, főszékes­egyházi sekrestyeigazgatónak, fő- káptalani karsegédnek, a líceum gondnokának nevezte ki. Reálisko­lai hittanárnak, Szent József Inter nátusi lelkiigazgatónak és prefek­tusnak Petróczky Lajos érseki aljegyző, udvari káplánt nevezte ki. Fucsek Gá­bor hittanárt, tanfelügyelőségi tit kárt, érseki aljegyzőnek, udvari káplánnak nevezte ki. Székely László dr. a karkáplánság alól felmentetett s ed­digi hittanári s internátusi munkakö ■ rének meghagyásával, önálló hitokta­tóvá neveztetett ki. Száva János dr. nyíregyházi int. prefektus az egri tanítóképző hittanárává és tanfelü­gyelőségi titkárrá, Bakky János mis­kolci káplán székesfőkáptalani kar­káplánná és tanfelügyelőségi titkár­rá neveztettek ki Nádasy Ferenc a Mátraszanatóriumba szanatóriumi lel­késznek. Bozóky János Bogácsra lel­késznek, Barta József Tiszaszentimrére helyilelkésznek, Lakatos Sándor dr. Bá­bolnára, Király Kálmán Poroszlóra, Mé­száros László Ládbesenyőre, Nagy Sándor dr. Száj ólba, Schön wiesn er Rezső Zal- kodra, Szalay Ferenc Dorogházára id. lelkészhelyetteseknek neveztettek ki. Junák Sándor a nyíregyházi interná­tusbán prefektus, hitoktató, Tálas József nyíregyházif káplán lett. A kápláni karban az Érsekfőpásztor a következő áthelyezéseket eszközölte -. fíácz Pált Egerbe, Szarvas Józsefet Me­zőkövesdre, Tóth Gyulát Polgárra, Tempfli Gyulát Miskolc, Szent Anna plébániára, Fojtik Tibort Püspökla­dányba, Lóczy Károlyt Karczagra, Karácsonyi Józsefet Diósgyőrvasgyárba, Csiffári Sándort Ecsédre, Ast Ferencet Keresztespüspökibe, Pártos Pétert Ózd- ra, Magyar Istvánt Harsányba, Nemes , Jánost Szendrőbe, Prommer Jánost Nap­korra, Galambos Bétát Polgárra, Jancsó Istvánt Jászladányba, Fekete Bélát Kún- szentmártonba, Bódis Andort Kisvár- dára, Bállá Sándort Kiskörére, Fabriczius Jánost Demecserbe Fülöp Pétert Raka- mazra helyezte káplánoknak. Hitok­tatói kinevezéseket kaptak: Kovács Miklós és Gyuris Dénes Ózdra, Balogh Jenő Mezőkövesdre. — Az újmiséseka, következő diszpozíciókat kapták: Barsy István Kápolnára, Csehi László Arlóba, Csurilla Lajos Besenyőtelekre, Czakó Ferenc Verpelétre, Debrei Ferenc Erdőtelekre, Eperjessy Dénes Fegyver- nekre, Gersenyi Péter Bükkszenterzsé- betre, Obeda Endre Kerecsendre, Olay István Sátára, Plankó János Kisnánára, Schober Tibor Rakamazra neveztet­tek ki káplánoknak. — Az idő. A Meteorologiai Inté zet jelenti ma déli 12 órakor: ma még meleg idő, holnapra nyu gat felől a felhőzet növekedése és zivataros esők valószínűek. Szombaton délelőtt érkezik Egerbe a Kolozsvári A. C. labdarúgó csapata 11 órakor a Líceum előtt lesz a fogadtatás« Eger, július 14. Szombaton déiu án »nemzet­közi* tnérkőzá»re látja vendégül a MESE a Kolozsvári Atlétikai C ub labdarúgó ciapatá!. A ko­lozsváriak érkezése nemcsak az egri aportegyesületeknekés sport­kedvelőknek leaz jelentős ese­ménye, hanem magyar ünnepe lesz a város egész társadalmá­nak is, hiszen legszebb testvéri érzéseit szólaltatja meg. Ez a vendégség több lesz máig ven­déglátásoknál. El épstt kezek fo­nódnak egymásba itt, s Dobó városának fövenye keveredik el Kolozsvár porávU, ami lehull az idegenbe osztott magyar fiúk ru­hájáról, tweoegy szívben fonódik össze Rákóczi harangjának sza­va az egri őregtorony harang- | jával. Nem dífze», de annál | melegebb ünneplésig észít elő a MESE s Kolozsvári A. C. csa­patának. A kolozsváriak szoab tond.e. 11 órakor érkeznek {.utóbusszal Diósgyőrből, ahol megelőzőleg mérkőzést játszottak. & fogadta­tás'a Líceum előtt zajlik le, s a Maee őa Eg~r város szónokai üdvösük a vendégeket, a város róizéről Braun Károly h pol- gárm-iSer, a MESE részéről pe­dig dr. Besznyák István orvos. Illő, hogy a fogadtatáson minél nzgyobb száwbain vegyen részt a város közönsége és mutassa meg együttérzését, visszaváró szeretetés ez oda&ti magyarok­nak. A mérkőzés délután negyed 6 órakor kezdődik az érsekkerti sporttelepen. — Kellő jelentkező híján nem in dúl filléres gyors Pecsre. A MÁV. július 15—16-án filléres gyorsot akart indítani Miskolcról és Eger bői Pécsre. Mivel azonban nem akadt elég jelentkező, a filléres gyors nem indul. Akik a jelentke zés alkalmával díjat fizettek, a Menetjegyirodában visszakapják a hivatalos órák alatt a kapott el­ismervény ellenében. * Étvágytalanságnál, rossz gyomornál, bélrekedésnél, renyhe emésztésnél, anyagcserezavarok­nál, csalánkiütésnél és bórviszke- tésnél a természetes »Ferenc Jó­zsef» keserűvíz rendbehozza a gyomor és a belek működését s megszabadítja a testet a felgyülem­lett rothadó anyagoktól. — Az ősszel vonják felelősségre a harsányt templomrablókat. A har- sányi templom kirablása miatt el­fogott cigányokat, akik a templom kegyszerei között magukkal vitték Barkóczy Ferenc gróf egri püs pök múzeális értékű áldoztató kely- hét is, az ősz folyamán fogja tár­gyalni a törvényszék. A kegysze­rek még a mai napig sem kerültek meg, mert a Sajópartról, ahová a cigányok elásták, valaki ellopta a rablott holmit. Rétesliszt! — Első Törökszentmiklósi Gőzmalom részv. társ. Képv. : Eger, Jókai ucca. Telefon: 228. — Az egri húsiparosok ármeg állapító ülése Az egri Ipastestület húsipari szakosztálya július 15-én, szombaton délután 5 órakor ülést tart ármegállapítási ügyben. — A szakosztály ezúton hívja meg tag jait a fontos ülésre. a leghatéko­nyabb moly­irtó papír. Kapható a Sajtószö­vetkezet és «Széchenyi» könyv- kereskedésekben. A * Áldott állapotban levő nők és ifjú anyák a természetes «Fe­renc József« keserűvíz haszná­lata által rendes gyomor és bél működést érnek el. A modern nő- gyógyítás főképviselői a Ferenc József vizet igen sok esetben ki­próbálták és kivétel nélkül gyor­san, megbízhatóan és fájdalom nél­kül hatónak találták. — Keddi előadásainak jövedelmét a cserkészeknek adja az Urania. Mint már jeleztük, az Uránia Mozgó színház igazgatósága keddi elő­adásainak jövedelmét az egri cser készcsapatoknak ajánlotta fel a Jamboree javára. Előadásra ke­rül ez alkalommal az Engadin c., a jég és hó birodalmában lejátszó­dó nagyszerű sportfilm. A mű­sort két pompás kiegészítő film te­szi teljessé. A nagy érdeklődésre számító előadásra a jegyek már biztosíthatók az Uránia pénztárnál. * Elveszett egy darab két­köves briliáns függő. A megtaláló magas jutalomban részesül. Kere- csendi út 30. e — Befejeződött a vonatrobbantó Matuska általános kihallgatása. A paitsidéki sörvőrtyezék vizsgáló- birája befejezte a bialorbágyi merénylő általános kihallgatását és Most már csak a részletek tisztázása van háíra. Kihallgatá­sa során Marnak* Szilveszter tagadta, hogy a kommunistákkal bárminő kapcsolata lett volna. — Fertőző állati betegségek a vármegyében. Léptme : Atkár, Tar, Nagyiván, Sarud. Ser ergo üszők: Vécs, Tar. Juhhimlő: Átány. Ivar- szervi hólyagos kiütés: Vámos- györk, Eger. Lórühösség: Eger- szólát, Felsőtárkány, Abasár, Gyön gyöspata, Hasznos, Nagybátony, Pásztó. Sertéspestis :Demjén, Eger­esein, Kál, Kerecsend, Kompolt, Mezőtárkány, Mikófalva, Szűcs, Ver pelét, Domoszló, Gyöngyösoroszi, Gyöngyöspata, Karácsond, Ludas, Vámosgyörk,Visznek, Hatvan, Hort, Nagybátony, Pásztó, Tar, Atány, Erdőtelek, Heves, Mátra derecske, Örvény, Poroszló, Sarud, Tiszafüred, Tiszaszőllős, Gyöngyös. — Sertés- orbánc: Dormánd. Mortinea tEiSSSSHEJ Családi házat építhet, vagy vásárolhat, terhes kölcsönét kicserélheti 4 százalékos Bib. ta­karék kölcsönnel. Könnyű feltéte­lekről díjtalan ad felvilágosítást a Budapesti Ingatlan Bank Részvény- társaság Budapest VII., Rákóczi út 10., vagy az egri vezérképviselet: SZÁSZ BÉLA építőmester. * Elhízott egyéneknél a tér mészetes «Ferenc József« kese- rűvízkúra hatalmasan előmozdítja a bélműködést, a testet könnyeddé teszi és tiszta fejet és nyugodt al­vást teremt — Eltört a kerékpár első villája, a kerékpáros súlyos zúzódást szén vedelt. Szerdán este Kápolna felé tartott biciklijén Sándor Béla 22 éves asztalossegéd. Nagy sebesség­gel hajtott, amikor a kerékpár első villája eltört és Sándor hatalmas ívben az úttestre zuhant. Bevitték a kápolnai községházára, ahonnan értesítették az egri mentőket, A mentőautó az Irgalmasrend egri kórházába szállította az eszmélet­len kerékpárost. Megállapították, hogy súlyos fejzúzódásokat szen­vedett. * Svábot, csótányt, bolhát biz - tosan kiirtja a «FORTE» Kap­ható kizárólag Sugár drogériában, Széchenyi u 8. * Elveszett Rózsa u. 23. szám előtt egy ezüstgyöngy ridikül órá­val, kulcsokkal. A megtaláló adja be Rózsa u. 23. szám alá, ahol ju­talomban részesül. Film. * Uránia. Szombaton és vasár­nap két sláger kerül, egy műsor­ban bemutatásra, szombaton 6 és 7, 9, vasárnap a műsor magassá­gára való tekintettel kivételesen 7,4, 6 és 7,9 órai kezdettel. Mű sorra kerül: ítél a Balaton ma­gyar film, a balatonmelléki halá­szok életéből. A főszerepeket Csór- tos Gyula, Páger Antal, Medgyesi Mária, Elekes Ernő és Baló Elemér játszák. A másik sláger Zoro Huru, a két örömapa vígjáték. Budapesti rádió-műsor. Szombat, július 15. 6.45 : Torna. Utána : Brunswick —Polydor gramofónlemezek. 9.45: Hírek. 10: 1. Világregék. 2. Mi új­ság a rádió körül. (Felolvasás.) Közben: His Master’s Voice gra­mofónlemezek. II.10: Nemzetközi vízjelzőszolgálat. 12: Déli harang­szó az Egyetemi templomból, idő­járásjelentés. 12 05: Virány László szalonzenekara. 12.30 : Hírek. 1.15 : Időjelzés, időjárás- ős vízállásjelen­tés. 1.30: A m kir. államrendőrség zenekara. 2.45: Hírek, élelmiszer- árak, piaci árak, árfolyamhírek. 4: A Rádióélet meseórája. 4.45: Idő­jelzés, időjárásjelentés, hírek. 5: Népszerű lemezek. (His Master’s Voice, Columbia, Polydor—Bruns wick, Odeon Parlophon gramofón­lemezek. 6: Rádió amatőrposta. 7.20: Terménytőzsdei árak. 7.30 : »Betegszabadságot kértem.« Bodor Aladár elbeszélése. 8: Strauss Já­nos »Denevér« c. operettje a Buda­pesti Hangverseny Zenekar elő­adásában. Az I. felv. után: Idő­jelzés, hírek, ügetőversenyeredmé­nyek. Az előadás után: Időjárás- jelentés. Majd: Len Baker jazz zenekara.

Next

/
Oldalképek
Tartalom