Eger - napilap, 1933/1

1933-03-05 / 53. szám

1933 március 5. EGEK 5 * Legújabb tavaszi és nyári divatlapok már kaphatók a Saj tószővetkezet és Széchenyi könyv- kereskedésekben. — A népművészet gyöngyei a me tógazdasági kiállításon. Az orszá- got mezőgazdasági kiáliítáa reu- üezőbnotisága esidón is nagy súlyt vak arra, hogy a ssárciua 23—27 napjain randezendö kiál­lításon az ország egyszerű és népművészeti háziipirát és az attól el nem választható ipar művészetét minél nagyobb tel­jességben mutassa be. A vásár- fiát kutatók részére pjzar bő­ségben fog kínálkozni a színes, eredeti, ötletes, szép, jő és prak­tikus dolgoz sokasaga. A kiálli. tásnak azonban nemcsak az az igen helyes elgondolás a cSlja, hogy a vásárló ’közönség köz­vetlenül találkozh ts&ék a terme­ld ve), hanem az is, hogy ofcta- tásulée irányításul szolgáljon a zok részére, akik a falusi la- k osságon segíteni akarnak. így a háziipari kiállítás keretében még bemutatásra kerülő igák, ezekérrészek, gazdasági kosa­rak, tojás- és gyümölcaszállítő gyékényládák, bödmönök, beke­csek ztíros bőrök, házi vászon ruhák, zsákok a maguk igény­telen egyszerűségükben talán nem fogják megállítani a felesé­gének, gyermekének, kedvesének vásárfiát kutató látogatót, de meg fog állani előttük minden gazda, a faluját vezető p3p. ta­nító és jegyző, aki meleg ma­gyar szívvel folyton azon tépe- lődik, miként tudná népét gaz­daságilag és erkölcsileg feljebb emelni. * Az egri izr. bitközség új­világ utcai templomában folyó hó 5 én, vasárnap (Adar hó 7.) a Chevra Kadisa tradicionális ün­nepén délelőtt 11 órakor dr. Roth Emil főrabbi beszédet tart, mi­kor is megemlékezik az év folya mán elhúnyt hitközségi tagokról. Ezúton is kéretnek a m t. hit községi tagok, hogy az istentisz­teleten minél számosabban jelen­jenek meg. Elnökség. k jövő szőlőfajtái Muskát Szőlőskertek királynője Muskát Mathiász Janosné Erzsébet királyné emléke Bernát János és még több igen értékes bel és külföldi újdonság beszerezhető. Cím: Szabó Gyula szőlőtelcpe, Gyöngyös. Film. * Heti műsor az Urániában. Szombaton és vasárnap: Mata Hari nagy kém dráma. Főszerep­lők : Greta Garbo és Ramon No- varro. Híradó. — Kedden Bodán Margit magyar nótaestje, cigány­zene kísérettel. Műsoron van még Filmen A vörös macska vígjá­ték. Főszereplők: Veress Ernő, Siegfried Arno, Hans Junkermann és Rosa Valetti — Szerdán és csütörtökön filléres helyárakkal, csak 16 éven felülieknek: Kép­viselő űr barátnője, németül beszélő dráma. Stan-Pan burleszk és Fox-híradó. — Pénteken: Égi titánok, a légi csodák filmje, mely három napig marad mű soron. * Paizstetűmentes, egészséges, dús gyökérzetű gyümölcsfa, dísz fa, díszcserje stb. termesztvényeit, valamint Mathiász János-féle c emegeszőlővesszőit az árjegyzéki árnál lO°/o-al, nagyobb megren delésnél még olcsóbban, adja a Kecskeméti Faiskola és Mag­termelő Rt. Kecskemét, Széchenyi tér 6. sz. Árjegyzéket kívánatra ingyen küld. Előnyős feltételű építkezésre, házvételre, konvertálás ra 2000 pengőt és ezenfelül Hosszú­lejáratú Kőlcsőnosztálgunknál 14 ÉVI TÖRLESZTÉSRE P 100-tól P 2000-ig bármely célra' a Rövidlejáratú Kölcsönosztá- lyunknál 2—5 évi törlesztésre. Forduljon bizalommal hozzánk! »Sa­ját Otthon* Építő Takarék Szövet­kezet Budapest VI., Vilmos császár út 45, vagy Hevesmegyei vezérkép­viselethez -. Eger, Széchenyi u. 21. Válaszbélyeyet kérünk 1 ______Képviselőket felveszünk! — Ifjúsági szinieiőadas Kerecsen den. A Kereciendi Ifjúsági Egye­sület a farsangi napok aiatt ki­tűnően sikerült szinielőadást tar­tott. A kifogástalan rendezés Rácz Pál s. lelkész, vitéz Serfőző István é! Sárfőzőnő Datrik Etel­ka tanítónő érdeme. — Az idő. A Meteorologiai Inté­zet jelenti ma déli 12 órakor: enyhe, változékony idő, felhőzettel. Délen esőzés valószínű. — A Cifranegyedi Rom. Kath. Föld míves Olvasókör és Ifjúsági Egye sülét vasárnap délután öt órakor kezdődő kultúrdélutánján dr. Szabó Szilárd, az Olvasókör és Ifjúsági Egyesület ügyésze tart előadást. — Utánvéttel lehet Lengyelország­ba irányítani postai küldeményeket. A kereskedelemügyi minisztérium közlése szerint a mai naptól kezd ve az előírt nemzetközi díjtételek mellett 1100 pengőig lehet postai küldeményeket, amelyek Lengyel országba szólnak, utánvéttel meg­terhelni. * Öregedő egyéneknél, ha az erek meszesednek, Igmándival segíthetnek s évekkel tovább él­hetnek. — Anyakönyvi hirek. Ujssülöt Ibk: Hangácsi András fmves ne jének halva születetett leánya, Da­da Lajos fmves nejének halva szü­letett leánya, Fodor Lajos máv. üzemi altiszt Lajos, Szabó Lajos nyug. m. kir. p ü. számellenőr Endre, Éliás Irén fmves Róza, Elek József cipészsegéd Erzsébet, Cseresznye Sándor fmves Veroni ka, Pogonyi János fmves László, Simon Emil fmves János, Kecskés Bernát fmves Mária, Béta Pál fmves László, Tóth Imre cipész- mester Etelka, Ország József m. kir. honv. szkv. Mária, Bóta Jó­zsef m kir. honv. szkv. Erzsébet, Cseh Bernát fmves Erzsébet nevű gyermeke. — Jegyesek: Pogonyi Sándor m. kir. honv. tüzér miskolci és Rózsik Margit. Lakatos Bernát m. kir. honv. tüzér és Kovács An­na, ifj. Csanádi István fmves és Besznyák Erzsébet, Marsi József •kocsis és Német Franciska egri lakosok — Házasságot kötöttek : Dr. Szabó Ferenc vm. aljegyző, tb főszolgabíró szolnoki és Puky Eszter, Pap Gyula fmves és Bóta Julianna, Sinkovics József borbély­mester és Popé Mária, Bóva József asztalos és Moha Bohács Eszter, Vincze Kristóf asztalos és Brinzan Mária, Tóth Bernát fmves és Kor­mos Erzsébet egri lakosok. — Meghaltak: Engel Fűlöp tollke reskedö 84 éves, Pálinkás András fmves 78 éves, Losonczi József fmves 79 éves, Gömöri János fmves 66 éves, Zbiskó János toronyőr 64 éves, Gönczi József kovács mester 62 éves, Szabó László cse­répkályhás 47 éves, Molnár Sán­dor fmvs 35 éves, Csoszó Mária 12 éves korában. Az elmúlt január hónapban született 54 gyermek, meghalt 39 egyén. Házaságot kö­tött 28 pár. Zongorahangolást és minden javítást szakkép­zetten végzek, mint az ország­hírű néhai Beregszászy Lajos zongoragyárosnak öt tanít­ványa közül az egyik: CZIGLÉDY ANTAL Eger, Nyár ucca 2. szám. SPORT A DVTK—MESE vasárnapi barátságos találkozása. előreláthatólag rég nem látott játékban fogja gyönyörködtetni Eger város sportszerető közön­ségét. Már önmagába véve kü­lön élmény az, hogy azok, akik­nek nem áil módjában a magyar válogatott Gmatör csatár játékát idegenben megnézni, alkalmuk lesz itt Egerben meggyőződni arról, hogy milyen játékkal ér­demelte ki Szaniszlő ezt ez or­szágszerte megindulő, egyesüle­tek közötti harcot, amely hivat­va volt eldönteni, hogy a jeles osatár mely egyesületnél fog »ki­kötni« végérvényesen. Éc hogy ebből a harcból a DVTK került ki győztesként, ez nem oak a DVTK együttesét, hanem az egész kerület football sportját fel fogja lendíteni. Szaniizlő tehetségét a sport- rovat izük keretei miatt nem ismerhetjük, de fölösleges is, hisz a sportújságok hőnapok óta Grand Kötet „Jtnjwial“ Budapest VII., Rákóczi út 90. 1 perc a Keleti pályaudvartól. Rendkívül olcsó téli idényárak. Teljes penzió: szoba, napi 3-szori étlapszerinti étkezéssel, fűtéssel és borra­valóval heti P 50 — 1 ágyas szoba fűtéssel és borravalóval heti P 30-— 2 ágyas szoba fűtéssel és borravalóval heti P 45 — Átutazóknak is rendkívül mérsékelt árak. Az »EGER« előfizetői 20 százalék kedvezményben részesülnek. hasábokon foglalkoznak vele. Egyet azonban mégis meg kell jegyeznünk, hogy a DVTK csa­társoré, — ahol jelenleg is csak­nem minden poszton válogatott játékos szerepel, — Szaniszlő irányítása mellett a legeredmé­nyesebb, a leggoclképesebb csa­társor lesz az Északi kerületben. Szaniizlő neve mellett meg kell még említenem Gottra hát­védet, aki színién a Bohn S, 'C.- b51 került Diósgyőrbe. Vele tel­jes kielégítést nyert az eddig is az elsők közölt szereplő közvet­len védelem. A MESE ezúttal szerepelteti először nyilvános mérkőzésen űj szerzeményét, Ciandalí, aki­nek játékához nagy reményeket fűz a vezetőség. Az Északi válogatott kialaku­lása szempontjából is döntő fon­tosságú lesz ez a mérkőzés, mert amint értesültünk, az É. L. A. SZ.- tői is érkezik kiküldött. A mérkőzés d. u. 3 órakor kezdődik. Előtte fél 2 órakor a DOBÓ— MESE II. játszanak barátságos mérkőzést. —TR1 — Értesítés. Értesítem a n. é. hölgyközön­séget, hogy női kalapűzletemet a Szé­chenyi uccából áthelyeztem a Kaszinó uccába (Mozi épület) egyben telhivom figyelmüket a legolcsóbb ára­imra, úgy új kalapoknál, mint átalakításoknál. — Tisztelettel Duncskóné Heidrich Margit. Megkezdődött a három­napos hadsereg síver­seny Lillafüreden. A hadsereg három napra ki­tűzött álversenyének küzdelmei tegnap délelőtt kezdődtek meg. A 18 kilométeres katonai járőr- versenyben 25 járőr állt start­hoz a fehérkői kilátónál. Az első járőrt reggel 8 órakor indítot­ták, a többieket tizpercenként, úgy, hogy az utolsó jlrőr 12 őrá 30 perckor startolt. Cél: a lilla­füredi Palota-szálló volt. A jár­őrök az útvonal első és harma­dik szakaszában harcizerű lőfel- adatot oldottak meg. A lillefüredi hőviszonyok igen kedvezőek. A 18 kilométeres versenypályából csak a terep első harmadában kellett a ver­senyzőknek, a déli lejtőn, körül­belül 300 méteren, a hötalpat lecsatolni. Szombaton a 3 kilo­méteres lesíklőversenyt, vasár­nap pedig a 18 kilométeres egyé­ni futóversenyt rendezik m-g. A versenyben 29 járőr vett részt s győzött a 13-ik miskolci gyalogezred járőre Patvány And­rás hadnagy vezetésével. A sport- oktató intézet részéről külön csoport indult és ebben első volt Becht Henrik főhadnagy cso­portja. A versenyt végigoézte Pokorny Hermann altábornagy is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom