Eger - napilap, 1933/1

1933-01-01 / 1. szám

I EGEB 1933. január 1. léséről elterjedtek, nem felelnek meg a valóságnak, ellenben sor fog kerülni a városi pótadó eme­lésére, hogy milyen százelékban, az csak a konkrét tárgyalások folyamán fog kitűnni. A pőtadőemelés híre város­szerte nagy ellenérzést fog kel­teni, mert nem valószínű, hogy az egri polgárság belássa : mi­ért beli neki megfizetnie az üze­mi és városi igazgatás tandíját? A kormány nem foglalkozik a tisztviselők fizetésének csökkentésével, sem nagyobb arányú létszámredukciéval Budapest, december 31. A jövő évi költségvetés össze­állításának munkája mér anyira előrehaladott stádiumban van, fciogy Imrédy Béla pénzügy­miniszter reszortonként tárgyal az illetékes minisztereikéi az egyes tárcák költségvetéséről. Jól informált helyről közölték velünk ezzel kapcsolatban, hogy a kormány nem szándékszik a Tyler jelentésből olyan súlyos konzekvenciákat levonni, mint amilyeneket a népszövetségi meg­bízott kívánt. A pénzügyi kormányhoz közel­álló helyen kijelentették, hogy az állami alkalmazottak fizeté­sének újabb redukciójáról szó sincsen és a kormány a létszám­csökkentés gondolatával sem fog­lalkozik. A költségvetés főössze­gét 760—770 millió pangó körül tervezik megállapítani. Az ú] középiskolai reform megváltoztatia az érettségi vizsgarendszert Ezután csak a főiskolai tanulmányok elején kell érettségit tenni. Hőman Bálint kultuszminisz­ter kezdeményezésére miniszté­riuméban ebből a szempontból tanulmányozzák a magyar kö­zépiskolai oktatás ügyét, hogy a miniszter felfogása szerint szük­séges reformokat hogyan lehetne a legegyszerűbben és legmara- dardöbban megoldani. A bözépitkolai típusok egysé­gesítése a miniszter elgondolásá­nak alapja, A jelenleg érvény­ben levő három-négy iskolafajta ugyanis Hőman felfogása szerint nem felel meg a megváltozott életkörülményeknek: legfeljebb két olyan iskolatípust tartana ideális állapotnak, amelyeken belül az ifjúság részben az egye­temi tanulmányokhoz szükséges előképzettséget nyeri, rész­ben a gyakorlati élet számára nélkülözhetetlen tudással ismer­kedik meg. Előreláthatólag a középiskolai reformok kapetán történik majd meg az érettségi vizsgálat át­alakítása is, ami a miniszternek régebbi terve. Noha ebben az irányban még nincs egységes ki­alakult felfogás, jól informált he­lyen úgy tudják, hogy az egyik felmerült ötlet szerint az érett- | ségi vizsgálat nem a középisko­lai tanulmányok végén, hanem a főiskolai tanulmányok elején történnék meg a valamivel szi­gorúbb formák közölt tartanák, mint eddig, így végezve el a fő­iskolák számára szükséges kivá­logatást. Ennek a megoldásnak nehéz­sége, hogy együtt járna vele a minősítési törvény megváltozta­tása is, mert a jelenleg érvény­ben levő törvény szerint sok állami é« közhivatali állás alap- feltétele az érettségi vizsga. A másik ötlet szerint a kereske­delmi iskoláknál régebben be­vezetett módon reformálnák meg az érettségit: a maturandusnak nem minden tárgyából, hanem ciak két, legfeljebb bárom tárgy­ból kellene érettségi vizsgát ten­ni, szóban és írásban. Az egervári kerámia rövidesen országszerte elismert márka lesz Eger, december 31. Az idei nyár elején igen sze­rény, csendes, de annál kitar­tóbb s mint a jelek mutatják, eredményes munka indult meg a vár egyik kazamátájában. A sánc felé néző négy bástyán ala­kították át az egyik földalatti termet fazekasműhellyé s meg­kezdődött a kisérletezés a kü­lönböző agyagokkal. Rövid idő múlva pedig már piacra is ke­(JaAI raktáron levő hó" és melegcipői, sajátkészítésű különleges UlWI VI£VUH€1aí sí- és sportcipői meglepő olcsó árakon beszerezhetők. zeti kiadások általános csökken- télével kepcsolatban a képviselő- teatület az üzemebnél is reduk­ciót rendelt el, határozatát azon­ban csak hosszú hónapok múlva hajtották végre. Átszerelés 220 voltra — egymillió pengőért. uydu eiuzuiuuyüK » al uzhiuhk papíron kiszássiihatő gyengülő- ■e után következett el a 220 voltra való átszsreléa, amelyet a helyzet mérlegeléae után nem lett volna azabad végrehajtani annál ia inkább, mivel az átsze­relés nem anngira a város, mint inkább ae Eger- Gyöngyösvidéki Villamossági Rt. érdeke volt. Elfogadható az ez érveié«, hogy az új feszültséggé nsgy áram- megtakaritásokat lehet elérni, azonban nem volt helyes a mai nehéz körülmények között ezekért a megtakarításokért olyan ha­talmas holt befektetéseket eszkö­zölni, mint aminőkbe belement a város, de belekényszerítette a polgárságot is. Ha az áramot a viszonyok javulóiéig bz eddigi rendszernek megfelelően 110 volt­ra transzformálják le, az üz*- meknek nem kellett volna több, mint 600 ezer pengőt az átsze­relésre fordítani, az a®ügyi* tehertől roakadozö polgárságnak pedigs zsebében maradt volna az a kb. 400 ezer pengő, amit a házi vezetékek, villanyórák, körték kicseréléséért ki kellett fizetnie, ha nem akart vissza­térni a petroleumvilágításhoz. Tehát több mint egymillió pengő került ki az egri gazdasági élet vérkeringéséből — fölöslegesen. Az átszerelési munkálatoknál szintén nem nyilvánult meg az a mérséklet, amelyet a polgárság elvárhatott volna. A szerelők, sót még a szerelősegédek is nívón felül álló magas órabérekért dol­goztak, így a munka elhúzódott, a »több óra -— több pénz« elve alapján « őz annál is inkább megtörténhetett, mivel az ellen­őrzésben hiányok mutatkoztak. Az 1931 es zárszámadás sze­rint az átalakításnál dolgozó négy szerelőnek és négy segéd­nek, tehát nyolc embernek 27 ezer 788 pengőt fizettek ki, ez az összeg 1932-ben 20,500 pen­gőre csökkent. Kétségtelenül szo­ciális cselekedet volt az üzemi alkalmazottaknak jólétét biztosí­tani, azonban Bentham tétele: >a minél több embernek minél nagyobb jóléte« oda módosult, hogy *minél több embernek a mindennapi kenyér«. Ma már csak a legszükségesebbet lehet nyújtani. Az átszereléssel kapcsolatban az üzem árűtartartozásai 800 ezfr pengőn is túlnőttek, úgy, hogy 8Z üzemek adóssága ma már meghaladja az egymillió pengőt, bele sem számítva a Speyert és az útépítésre felvett 92 ezerdolláros Moktár kölcsönt. Fennáll még a Salgőtól vásárolt villanyáramért mintegy 250 ezer pengő tartozás.- Pontot számada­tok még nem állnak rendelke­zésre, azonban azokat is nyil­vánosság elé fogjuk hozni. Nem fizetnek a községek, nagy a hátralék. A mérleg heveteli oldala sem nyújt megnyugtató képet. A kint­levőségek több, mint 300 ezer pengőt tesznek ki. Ebből jelen­tékeny rész a fogyasztőközönség hátraléka, ami sajnálatos bár, de a mai viszonyok közt érthető. Annál érthetetlenebb azonban, hogy Füzesabony, Makiár és Nagytálya községek, amelyeket az egri transzformátorház vilá­gít, három év óta egy krajcárt sem fizettek a közvilágításért, tudomásunk szerint azért, mert még mindezideig nem jött létre megállapodás ae egységár tekin­tetében. Javaslatok a szanálásra. Mindezek nelasasavai vitéz Pétery István műszaki tanácios javaslatokat tett az üzemek ra­cionalizálására s a javaslatokat az üzemek el is fogadták s rész­ben már meg is valósították. így az összes szerelési munkákat be­szüntették, az őrabéres szerelő­ket hetibéresekként szerződtet­ték, ez ellenőrzést megszervez­ték, az áruüzletet, amely a vil­lamossági cégeknek csinált kon­kurenciát, 'feloszlatták. Leállí­tottak továbbá ez üzemi autót is, amelynek megvételéről a köz­gyűlést szintén nem informálták Január elején pedig átszervezik az irodai ügykezelést, a könyve­lést, számlázást. A szakértő meg­állapítása szerint a szanálás ke­resztülvitelével több mint száz­ezer pengőt lehel megtakarítani évente az üzemeknél az üzemi kiadások zavartalan fedezése mellett. Emelni kell a pótadot?! Az üzemek szanálása előrelát­hatólag súlyos helyzet elé állítja az adófizetőket, mert azokat a terheket, amelyeket az üzemek a háztartás helyett vállaltak (pl.: az útépítési kölcsön) visszahá­rítják a háztartásra, különben az üzemek fizetőképessége ment­hetetlen. Azok a hírek tehát, a- melyek a villanyáramdíj eme

Next

/
Oldalképek
Tartalom