Eger - napilap, 1931/1

1931-06-31 / 121. szám

EGER 3 1931. mäjui 31. Borbank létesítésével oldják meg a szőlőtermelés válságát? Politikai korokban erősen tartja magát az a hír, hogy a földön- velésügyi kormány a szőlőter- meléi válságának megoldására messzemenő tervekkel foglalko­zik. Beavatottak azt is tudni vé­lik, hogy a földmívelésügyi mi­nisztériumban különböző pénzcsoportok bevo násával fontos tárgyalások foiy nak, amelyek a szőlősgazdák helyzetén való könnyítés mó­dozatait vannak hivatva megte- teremteni. Egy borbank létesítéséről van sző s ennek segítségével akarja a földmívelésügyi kormány a borüzleteket finanszírozni. A bank venné kezébe az export lebonyo'ítását és azonkívül lombard kölcsönöket is folyósí­tana a szőlősgazdáknak. A termelők érdekeltsége is részt veiz a minisztériumban folyó tárgyalásokon, amelyek már igen előre haladott stádi­umban vannak. Bottlik litván báró szerint, aki a szőlősgazdá­kat képviseli a tárgyaláson, már csak a formalitások elintézése van hátra s rövidesen éietre hív­ják a borbankot, amelynek mű­ködéséhez sok reményt fűznek az érdekeltek. A pénzügyminiszter nem ad újabb kamatmérséklést a vármegyéknek Eger, május 30. Heve* vármegye lörvőnyhatő sági bizottsági feliratot intézett a pénzügyminiszterhez, akitől azt kérte, hogy a köztartozások után járó kése delmi kamatot mérsókeljs, mert a magas kamatokat nem bírja az adőző közönség. A törvényhatóság kérelme ügyében most döntött a pénzügyminiszter ns döntéséről köriratban érted tette az összes törvényhatósá­gokat. E szerint a pénzügyminiszter rämuist arra, hogy az 1929. évi XXÍII. törvénycikkben már lé­nyeges kedvezményeket biztosí­tott a késedelmi kamatok tekin­tetében és ezeket a kedvezmé­nyeket igénybe veheti mindenki, akiben fizetési készség van. Ilyen körülmények között a miniszter az újabb kamatmérséklésre irá­nyuló kérelmet nem teljesítette. Egyelőre emelkedni leg a hőség, de hegy a június, július, augusztus milyen lesz, azt nem lehet tudni A májusi kánikula peronoszporával fenyegeti a szőlőket. Eger, május 30. A Meteorológiai Intézet a na­pok őta tartó nyári hőséggel kapcsolatban nyilatkozatot tett közzé. E nyil&tt ozat szerint a vidéki ember azt tartjé», hogy ha valamely esztendőben sok az akácvirág, akkor kevés lesz a liszt, de sok lesz a bor. Az idei május minden tekin­tetben melegebb a rendes má jutóknál. Egész hónapban, a fa­gyosszentek napjain sem volt egyetlen fagyveszély sem. A szőlőtermés szempontjából a meleg, nedves, fülledt májút annyiból jelent veszedelmet, hogy a peronoszpora ilyenkor gyor­sabban jelentkezik. A szőlőtermelő gazdáknak erre figyelemmel kell lenniök, hogy idejekorán megtehessék óvintéz­kedéseiket. Hogy aztán a forró májusra milyen június, július és auguiz tus következik, azt nem lehat megállapítani. Egyelőre a meleg fokozódása várható. Öngyilkos lett Budapesten egy hevesi férfi Eger, májúi 30. Péntek délben a Soroksári-uti Dunaágban alséruhöra vetkő­zött idősebb férfi holttestre bukkantak. A holttestet a Dura vize sodor­ta ki a partra. Nem messzire azután ráakadtak a férfi ruhái­ra is, amelyben azonban semmi féle Írás nem volt. Néhány lé­péssel odébb a pafk homokjá ban a következő írást találták: «Lauer Isván voltam, 62 éves, Hsvesmegye, Heves«. Amikor Katóka mar álmodik laJTbűV, édesanyja még el van foglalva kislányának csinos holmijaival. Fárad­ság nélkül Radionban mossa a világos ruhács­káit és gyorsan újjá irázsol mindent. 100 ÉVES HUTTER Ugylátszik, ez volt a férfi utolsó üzenete és búcsúlevele, amit a homokba irt bele. A rendőrség folytatja a nyo­mozást, hogy megállapítsa Lauer István öngyilkosságának rész­leteit. A fővárosi színházak legújabb sikerű darabját hozza Kardoss direktor a nyári szezonban Eger, május 30. Júaiut 6-án este kezdi meg Kardosa Géza társulata a Városi Színházban az egri szini-szc zont. Az itt tartózkodó titkár rendel­kezésünkre boosátotta a nyári évadban bemutatásra kerülő da­rabok listáját s ebből megálla­pítható, hogy Kardosé rrpartoér- ja t Ián sohase volt ilyen gaz­dag, mint az idén. A fővárosi színházak legforróbb sikerű pró­zai és operett-újdonságait mu­tatják be az idén s maga az igazgató is, aki társulatának leg­jobb színésze, gyakrabban fellép. Az Elcserélt ember, Laona, Feketaszárű cseresznye, Légy jó mindhalálig, Aranyóra stb. prózai, Oiodabár, Lámpaláz, Me- luzina stb. operettek kerülnek műsorra. Tanévzárás az egri érseki jogakadémián. Az egri érseki főiskola Jog- és Államtudományi Kara június hó i-én tartja tanévzáró ünne­pélyét. Reggel 8 órakor ünne pélyes Te Deum lesz a líceumi kápolnában, míg a díszközgyűlés 9 órakor kezdődik a Líceum dísz­termében a következő tárgysoro­zattal: 1. Himnusz. 2. Venczell Ede prépostkanonok, prodirektor a Kar díszközgyűlését megnyitja 3. Tanulmányi pályaverseny ered­ményének kihirdetése. 4. A kari jegyző jelentése a szorgalmi ju talmak tárgyában kelt kari hatá­rozatról. 5. A jutalmak kiosztása. 6. Venczell Ede prodirektor év­záró beszéde. 7. A főiskola most végzett hallgatói nevében András- sy Ferenc jogszigorló búcsúzik az Alma Matertől. 8. A prodirektor a tanévet berekeszti. 9. Szózat. A cseh Bata-cipőggár ggártelepet vásárolt Budapesten. A Bita gyár elhatározta, hogy Magyarországon gyárat és több lsrakatot létesít. A budapasti cégbejegyző hi­vatalban péntek délelőtt bejelen­tették, bogy a Bata gyár meg­vette a Váci-út 48. szám Blatt lévő gyártelepat és itt egyelőre mintegy 150 munkással, 500.000 pengő alaptőkével cipőgyárat létesít. Batáék azt Ígérték, hogy bu­dapesti gyárukban mBgyar ve zetőket és magyar munkásokat alkalmaznak. ígéretnek ez na­gyon szép, de okulva a Magyar országra már eddig betelepedett ; külföldi gyárak példáján, annak az aggodalmunknak kell kifeje­zést adnunk, hogy ez nem így fog történni. Lehet, hogy annak a 150 munkásnak, akik- kf 1 próbaképpen az üzemet meg- I indíják, a legnagyobb része I magyar lesz. Batáek azonban I nem fognak megállni énről a I munkáslétszámnál és amilyen mértékben fogják bőví­teni üzemüket, valószinüleg olyan mértékben szivárognak majd be Magyarországba a cseh munkások. Szomorú lenne, ha a Bata- gyár működése a külföldi élős­ködők tömegét növelné és újabb magyar munkásokat fosztana meg kenyerüktől. Egészségét és vaggonát menti: ha házát, nedves lakását szárazzá teszi az örökre biztosan ható »Biber F«, teljesen szagtalan fehér szigetelő anyaggal. Beszerezhető : Egerben is minden építési anyag- és festékkereskedésben. “W

Next

/
Oldalképek
Tartalom