Eger - napilap, 1931/1

1931-02-22 / 43. szám

1931. február 22.. EGER 3 Tizenkilenc ajánlat érkezett be az egri villamosmüvek átalakítására A munka odaítéléséről Tegnap járt le az egri villamos- művek átalakítására hirdetett pályázat határideje. Az átalakí­tásra 19 ajánlat érkezett be a városházára ■ azokat tegnap délben bontották fel a kis ta­nácsteremben. Az ajánlatok a következők: Nagy Testvérek. K pciolőház és bit tranezformátorházak épí­tésére 115 806pangö végösszeggel, Popovics István. Ugyanerre 102.100 pengő. Szász Bála. Ugyanerre 103 588 pengő. Márkus Béla és János. Ugyan­erre 104.056 pengő. Balcsó Ernő. Ugyanerre 141 ezer 552 pengő. Dávid János és Fia Budapest. Ugyanerre 105 237 p3ngő vég­összeggel. Ifj. Zachar Ferenc a kepc?oló és transzformátorházak üveges, asztalos, mázoló, lakatos, kály­hás munkáira pályázóit 20.249 pengő összeg keretében. Miskolcii István kis transzfor­mátorház építésére 8.939 pengő összeggel. vitéz Kánya Nándor kapcsoló- ház, transzformátorházak építé­sére adott be ajánlatot 119.108 pengő végösszeggel. Takács József kis tranizfor- mátorház építésére. Végösszeg: 20,088 pangó. Ifj. Pelle József és Stmperger Mihály ugyanerre 19,347 pengő­vel. Román Vilmos Bpast. Anyag- szállításra Egerbe, Makiárra, képviselőtestület dönt. Nagytályára és Füzesabonyba a tranizformátorházakhoz, egy­ségárak megadása mellett. Hajós és Szántó Rt. Bp. ká­belhálózat, kepcsolőbéz 5 ezer voltos berendezése és anyag- szállításra 311 143 pengő vég­összeggel. Erőátviteli és világítási Rt. kábelhálózat, kopcsoléház beren­dezésére és szerelési munkákra 335.094 p9ngővel. Felten és Guilleaume Kábel­gyár kábelhálőzstra. Végösszeg 220.071 pengő. Tarkasvölgyi Vili. és Műszaki Rt. kapciolóház berendezésére, transzformátorok felszerelésére, szekundér szerelési anyagokra, 59203 pengő. Engel Károly elektromos sze­relési anyagok és készülékek gyára: szekundér szerelési anya­gokra Egerb’, 24 112 P végösz- szeggel. Ganz és Társa kábelhálózatra, transzformátorokra, kapcsolóház berendezésére, transzformátor- hálózat felszerelésére és szekun- dé szerelési anyagokra 348.240 pangó összeggel. Bárdos és Brachfeld az előbbi ajánlatban említett négy ellő munkára, továbbá anyagszállí­tásra az egri, makiári, nagy- tályai és füzesabonyi transzfor­mátor állomásokhoz. Végösszeg: 362.057 pengő. Az ajánlatok elbírálását már megkezdték, a munkálatok oda­ítéléséről a városi képviselőtes­tület dönt. Húsz pengőjéért leütöttek és kiraboltak egy hentesinast a hatvani országúton. Ä rablást valószínűleg ugyanazok követték el, akik egy nappal előbb a Hunnia csokoládégyár tulajdonosát is megtámadták. - Ä hatvani rendőr­ség erélyesen nyomoz a rablók után. Hatvan, február 2L Az elmúlt napon a hatva: i országúton, pár kilométerre a kézségtől eszméletlen állapotban levő fiafal férfit talált egy autó sofőrje, aki Budt pestről Hatvan felé tartott kocsiján. A férfi az út menti árok part- ján feküdt, külső sérülés nem látszott rajté. A sofőr mfgállott ős kocsijára téve, bevitte ez ájult embert Hatvanba, ez ottani rend­őrségre. A rendérorvos megá­hoz térítette az ismeretlen em­bert, aki később elmondotta, hogy Sződy Bélának hívják és Kispesten hentesinas. Gyalogszerrel igyekezett Jász­berénybe, zsebáben^O pangővel. Szüleit akeria meglátogatni. Aszód és Hatvan között egy emberrel találkozott, aki hozzá- csatlakozott és egy óvatlan pil­lanatban leütötte s elvette tőle a pénzét. A rendőrség megindította a nyomozást az umeretlen rablő- támadő után. Nincs kizárva 1 annak a valószínűsége, hogy a rablást azoknak az álarcosok­nak egyike követte el, akik pár nappal ezelőtt, ugyancsak a hatvani országúton ki akarták rabolni az autóján Budapest felé tartó Tyrilow Teofil csokoládé- [ gyárost. AKINEK MÉG NINCS RÁDIÓJA, az most vesz, mert előbb-utóbb min­denki rájön, hogy’milyen olcsó, kel­lemes és kényelmes szórakozást nyújt otthonában az O R ION­RÁDIÓ. Ma már minden rádió­amatőr ismeri az ORION 7033. sz. 3+1 lámpás hangszóróval egybe­épített hálózati Európavevő-készü- lék teljesítményét, szelektivitását és hangját. Erről önmaga is meg­győződhet, mert minden rádió szaküzlet készséggel bemutatja. Kapható Egerben, Lusztig Sándor szaküzletéhen, Elfogta a csendőrsóg a tiszafüredi fűszer üzlet betörőjét. Többszörösen büntetett fiatalkorú legény fosztotta ki a bolt pénztárát. Tiszafüred, február 21. Legutóbbi számunkban meg­írtuk, hogy Tiszafüreden Móra- vánszki Sándor fűszer és cseme­geüzletét vakmerő betörők ki akarták fosztani, de mivel a tu­lajdonos észrevette a gyanús mozgolódást a boltban, ciak a kézipénztár kiürítésére volt ide­jük. A károsult gyanúja a pár nappal előbb nála dolgozott favágóra irányult s ezen a nyomon elin­dulva a csendőrség már másnap el is fogta a fiatalkorú legényt, aki hasonló bűncselekményekért már több ízben büntetve volt. A lakásán megtartott házkuta­tás alkalmával a pénz nagyré­szét is megtalálták s a fiatal­ember bevallotta, hogy ő követte el a betörést. Elmondotta a csendőrök előtt, hogy már délután fellopakodott a padlásra és a raktár feletti csapősjtónál leskelődve várta meg, mig a kereskedő az üzle I tét bezárja. Akkor lemászott a boltba és egyenesen a kézipénz­tárba markolt bele, azután ki- osont, mert a lakás felől zajt hal loth A vakmerő betörőt a csendőr- (ég letartóztatta. Csak sokgyermekes, szegény földművesek kapnak munkát az tirsekkert mögötti űtépitésnéL Eger, február 21. Ttrgiop megírtuk, hogy a vá- | ros az Érsekkert mögötti új vá­rosrészben ideiglenes fóldu'akal j épít. A munka már kedden meg- I kezdődik és ott mintegy 100 munkanélküli földműves talál alkalmazást. Trak G*za polgár­mester ezúton közli a földműve­sekkel, hogy csak azok kaphat­nak munkát, akik negyedmesteri bizonyítvánnyal igazolják azt, hogy szegények, munkátlanok és többgyermekes családapák. A munkaadásnál a polgármester semmiféle párt­szempontot nem vesz figyelembe. A földműveseknek Frank Ti- var városi tanácsnoknál kell ja- lentkezniük. Úgy tudjuk, hogy a munkásokat hetenként vagy kéthetenként váltogatni fogják, hogy minél többsn jussanak ké­résé hez. % SINGER VUtRÓGÉPEK MÉGIS A LEOÜOBBAK N I Mitől vadulhat meg egy szamár. A testi iZ’pség kuliászának rákfenéje már nemcsak a fővá­rosban dühöng. Vidéken is, szú- kebb honhazánkban, jelesül He­vesen, ahol már nemcsak az em­berek, desőt az oktalan négy­lábúak küllemére is gond fordí­tódik. Mfgtőrt itt egy eset, ami­vel Rátótot is 1 pipálhatjuk rö­videsen. Egy jámbor szamárról van szó, amelynek kevéssé esz­tétikus baliőszerveit gazdája he­lyes kis fülecskékké stuccolta. A nyírás éta aztán nem lehe­tett bírni az állattal. Nam akart rúd mellé állni Pilátusnak sem, annyira fejébe ment a szépség. Pár nappal ezelőtt meg végké­pen megvadult. Egy embart, aki vállalkozott rá, hogy hámba fog­ja, úgy összeharapdált, hogy menten Budapestre kellett szál­lítani kórházba. Tegarp meg egy Csikós János nevű legényt adjusztált ki az udvaroD, szintén fogás közben. A fiatal ember karját, oldalát szabdalta meg fogaival ■ a fiatal­ember ma már az Irgalmasok kórházában fekszik sebei rniáo. Az állat gazdája azon töpreng, hogy Braziliába küldi a s uccolt- fíilü csacsit, — a világszépsőg- versenyre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom