Eger - napilap, 1931/1

1931-02-18 / 39. szám

2 EGER 1931. február 18. i jum>' ■* int ■ ummmmmmmmmmmmammmmma— Letartóztatták és az ügyészség fogházába szállították a Barta- kovics uccai gyilkosság tettesét Tegnap déltől rendőr őrizte a kórházban Czeizler Bélát. - A vizsgálóbíró már délután kihirdette előtte az előzetes letartóztatásról szóló végzést. — A gyilkos zenész ki akart ugrani a kórterem ablakán. Hőnyi magyar lelket, a magyar jövőt jelentik. Ennek a segítőinek hatásos­nak és gyorsnak kell lennie. Nem injekciónak, hanem gene­rális, sőt re generális erejűnek. Az iparosok pádig most fi­gyeljék meg, kik és milyenek a barátaik. Kik akarnak csak masz­lagot, kik igazi segítséget. És számos — a szociáldemokráciá­val kokettálő — iparos lássa meg, mit akarnak iparpártolás címen a szociáldomokrata kép­viselők? Ipari beruházást kíván­nak! Vegyis más szóval a gyár­ipar tömését, mert ez a munkái érdek. Ilyenkor vetköződik le a szociáldemokrácia, hogy az de­hogy is összefogó, az összes bis- egzisztenciábat kielégítő prog­ram, mint ahogy választások ide­jén hirdetik. Jó ezt is tudni. Jő mást is ab­ból, bogy kik az igazi barátai a kisiparosainknak. De közben, hí majd ciakugyan lesz valami a segítésből, aminthogy várjuk, reméljük, hogy lesz, a kisipa­rosság segítsen maga-magán is : ésszel, haladással, összefogással, egymás megértésével, szövetke­zéssel. Aki nem tudja meglátni és megtenni, ami rajta segít, az elveszett. Álarcos útonállók meg­támadtak egy gyárost a hatvani országúton. Izgalmas rablótámadás szín­helye volt vasárnapra virradó éjszaka a hatvani országút. Ty- rilow Teofil a budapesti Hindu- csoholádégyár tulejdonoss, autó­ján Salgótarjánba ment üzleti dolgainak elintézése végett. Sal­gótarjánból Hatvanon keresztül sietett Budapest felé. Miu án Aszódon is voltak elintézni való ügyei, késő estére járt már az idő, amikor autójával kifordult a Bu dapest felé vezető országútra. Alig hagyta el azonban az autó Aszód utolsó házait, az or­szágút széléről kiáltozást hallott: — Álljanak meg! Lee.élt egy nagy csomag! A ciokoládégyáros, aki egye­dül ült eutőjáD, gyorsan leug­rott és a kocsi mögé sietett. Leg­nagyobb meglepetésére a cto- magot a poggyásztartőn találta, a következő pillanatban azon­ban két álarcos férfi vetette magát reá és a csomagok átadására szóllitották fel. Tyrilow Teofil azonban nem vesztette el lélekjelenetét, elő­kapta revolverét és két riasztő- lövéssel merénylőit megszalasz­totta. Ezután felült autójára és visszatért Budapestre. Az ismeretlen útonállók kéz- rekerítésére megindították a nyo­mozást. A Bartabovics uccai gyilkos­ság sebesült tettese vasárnap estétől az Irgalmasok kórházá­nak egyik betegszobájában fe­küdt, ma reggelig. Czeizler Bála egész idő alatt többször hangoztatta, hogy nem éli túl Kutnyákné halálát és ki fog ugrani az ablakon. A kórház vezetősége telefonon értesítette a rendőrséget a gyil­kos fenyegetéséről és rendőrt kért, aki a sebesültet őrizze, ne­hogy kárt tegyen magában. Tegnap déltől aztán rendőr állott a Bartakovics uccai gyilkos ágyánál. Délután megjelent a kórházban Imregh Lajos dr. vizsgálóbíró és kihallgatta Czeizler Bélát, majd kihirdette előtte az előzetes le­tartóztatásról szóló végzőst. Mivel a beteg olyan állapotban van, hogy nem okvetlen szük­séges a kórházi ápolása, az ügyészség úgy intézkedett, hogy a gyilkost szállítsák át a fogházba. Ma délelőtt mentőautó állott meg az Irgalmasok kórháza előtt és kevés idő múlva hordágyon le­Eger, február 17. Rejtélyes körülmények között eltűnt Franciaországban, Mar- seilleben az elmúlt év nyarán Tompa Jenő szigorló orvos, Tompa István nyugalmazott pénzügyőri főbiztos 24 éves fia. Tompa Jenő egy kisebb diák­csoporttal indult külföldi kirán­dulásra 1930 júniusának végén Budapestről. Először Bícibe, majd Klagenfurton át Olaszor­szágba mentek. Itt az Etsch völ­gyét, a felsőitáliai vidéket járták be vonaton és csónakon. Később átutaztak Svájcba. Innen hat diák visszatért Budapestre ■ csak ketten folytatták tovább Útju­kat: az egri Tompa Jenó ős a brassói Knezovics Endre, aki akkoriban végezte el a műegye­temet. A genfi tóról a francia határon át gumicsónakon utazott a két diák. Útlevelük rendben volt, a vámot pontosan megfizették. A Rhone hozták a kórteremből Czeizler Bélát, akit már ekkorra a rendőr­ség is letartóztatott és két rendőr segítségével beemelték a mentő­kocsiba. A rendőrök is baültek a hord­ágyon fekvő gyilkos mellé, az autó elrobogott éspárpirc múl­va becsukódott Czeizler mögött a fogház kapuja. Kutoyáknét tegnap a törvény­széki orvos felboncolta és a boncolás eredményeként egé­szen új megvilágításba került a gyilkosság. A szerencsétlen asszonyt három lövés érte. Az egyik golyó mellén hatolt ba és a hóna alatt futott ki a testből. A másik lövés az ajkát súrolta és keresztül msnt a védekezésül maga elé emelt karján. A harmadik, halálos golyó a boncolás megállapítása szerint hátu’ról, menekülés közben érte ez asszonyt és a nyúlt agyat roncsolta össze. Az áldozat tehát a két első lövés után valószínűleg el akart futni a a gyilkos menekülés köz­ben lőtt utána. folyón Lyon, Vienne, Valence stb. városok érintésével Mar- seillebe jutottak. Útközben min­denütt fotografáltak, s minden városból levelezőlapokon küld­tek haza üdvözletét. Tompa Jenő július 22 én írta utolsó lapját Egerbe szüleinek. Jelezte, hogy másnap Toulonba indulnak. Egyben kérte őket, hogy ha válaszolnak neki, úgy Genovába írjanak posta restante. Azóta semmi hír nem érkezett tőle. A két diák nyomtalanul eltűnt Tompa István pénzügyőri fő­biztos mindent elkövetett fiáaak felkutatására. Az orvostanhall­gató bátyja: Tompa Béla köz­gazdász, aki egyúttal nagytahet- ségű hegedűművész is, kiutazott Franciaországba öccie után, de sehol sem találta nyomát az el­tűnt diákoknak. A marseillei ma­gyar konzulhoz fordult ekkor az aggódó epe, de az sem tu­dott felvilágosítást adii. Ugyan­Hét hónapja kutat Franciaországban eltűnt fia után Tompa István egri pénzügyőri főbiztos Valószínűleg kémnek nézték Tompa Jenő orvostanhallgatót, de az is lehet, hogy belekényszeritették a francia idegenlégióba. csak hasonló választ kapott Tom­pa István a külügyminisztéri­umtól. A diákok eltávozása óta hét hónap telt el. Azóta a külügy­minisztériumok, konzulátusok, ki- kötőparancinokságok, rendőrség, magánnyomozók és ügynöksé­gek, hírlapok és rádió útján két család keresi a világ mindan tá­jékán a két fiatalembert. A kutatások eddig semmi pozi­tív eredményt nem mutatnak Mi csupán arra a feltevésre szorít­koznak, hogy a diákok életben vannak, de vagy bekényszerítették őket a francia idegenlégióba, vagy pádig — mivel a megerő­sített francia tengerpirt mentén fotografáltak, — kémeknek nézték őket és azóta a világtól elzárva, va­lamelyik katonai börtönben vár­ják az ellenük megindult vizs­gálat befejezését. Mi történbatett a két magyar diákkal? Ebbe a kérdésbe már beleőszült Tompa Jenő édes­apja. Az édesanya idegzete is össze omlott fia elvesztése fölötti bánatában. Már hetek óta egyik budapesti szanatóriumban ápolják a bús- komor űriasszonyt, akinek szo­morúságához még az is hozzá­járul, hogy másik fia: Béla is messze idegenbe került. Tompa Bélát ugyanis egyik ismerőse meghívta Dálamerikába s ott, Buenos Airesben az állami ope* raház hegedűsnek szerződtette le a fiatal magyart, aki annak idején már az egri gimnázium­nak is büszkesége volt s a zene- akadémián is nagy jövőt jósol­tak neki a professzorok. Tompa István, aki már egész vagyont költött a nyomozásra, még nem adta fel a reményt. A napokban felkereste Budapesten a francia katonai attasét ős köz­benjárását kérte. Érintkezésbe lépett Egyiptom nagy szállodái­val, nem találna-e valami nyo­mot fiára vonatkozólag. A Kne- tovics-család is kétségbeesetten kutat mindenfelé. Remélhető, hogy külügyi hatá­ságaink, de talán Franciaország hatóságai is hót hónap után végre szigorúan utánanéznek a dolognak és nem erg dik megc áfolni szá­zadunk közbiztonságát azzal, — hogy egy modern francia város­ban, vagy környékén nyomtala­nul és örökre eltűnhetik két ma­gyar állampolgár. Feltesszük a kérdést: mi tör­tént volna akkor, ha két francia diák Magyarországon tűnt volna így el? Nem valószínű, hogy a francia külügyi hatóságok a leg­szigorúbb nyomozást nem sür­gették volna már számtalanszor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom