Egri Népújság - napilap / Eger - napilap, 1929/1

1929-03-01 / 1. szám

Ah» 10 FILLÉR ELŐFIZETÉSI DÍJ A POSTAI SZÁLLÍTÁS­SAL: “EGY HÓNAPRA 2 PENGŐ 50 FILLÉR. — EGY NEGYED ÉVRE 7 PENGŐ — EGYES SZÁM ÁRA HÉTKÖZ­NAPON 10 FILLÉR. — VASÁRNAP 20 FILLÉR. POLITIKAI NAPILAP Felelős szerkesztő: Dr. Urbán Gusztáv. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: EGER, LYCEUM, FÖLD­SZINT, BALRA. — TE­LEFONSZÁM: 11. — :: HIRDETÉSEK :: MILI MÉTERES DÍJ­SZABÁS SZERINT :: SZÁMÍTTATNAK. :: XL. év/. 1. szám • Péntek ♦ Eger, 1929. március 1. Heves vármegye villamosítása A Hevesvármegyei lignittelepeket a pályázók közül csak a Magyar Alföldi Villamosságot Szolgáltató R.-T. akarta kihasználni. — Egyéb kedvezőtlen kikötései miatt azonban nem lehetett figyelembe venni ajánlatát. Eger, február 28. A H.VR.T. november 3.-ára meghirdetett pályázatára beér­kezett ajánlatok közül a nagy nyilvánosság elölt bülönöien a Magyar Alföldi VillamoMágot Szolgáltató R. T. (röviden Al­földi) és a Salgótarjáni Kőszén- bánya R. T. viaskodtak erősen. Az Alföldi pályázatát az tette leginkább népizerüvé, hogy a heveamegyei lignittelepek feltá­rását éa kihaiználáaát tette szá­mításának alapjává. Az Alföldi pályázatának szak­értői elbírálását Hevesy Gusztáv várra, főjegyző, a H.VR.T. igaz­gatósági tagja a következőkben foglalja össze : — Az Alföldi a pályázatok kö­zül az egyetlen volt, mely a vár­megye területén levő lignit tele­pek értékesítését vette figye­lembe és igy kétségtelen, hogy ez a körülmény az ajánlatot rokonszenvesség szempontjából a többiek elébe helyezte. A két város részére szolgáltatandó áramot (5000 volttal) kilovatton- ként 14 fillérrel ajánlotta, amely egységár a városonként egyrnil­Az önálló kereskedők betegségi biztosítása nem kötelező. Annak idején a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ál­lást foglalt az önálló kereskedők betegségi biztosításának törvé­nyes szabályozása ellen. A be­nyújtott beadványra most érke­zett meg Hermann Miksa keres­kedelmi miniszter leirata, mely szerint ha van az önálló keres­kedőknek olyan csoportja, amely 8Z egymásért való kölcsönös helytállás gondolatából kiindulva, saját betegellátási intézmények létesítését és fenntartását tűzi ki célul, ezt a tervét szabadtár­sulás utján is megvalósíthatja. Sőt kilátásba helyezi a minisz­teri leirat az állam részéről való anyagi és erkölcsi támogatást is a megfelelően megalapozott sza­badintézmények iránt. lió kilovattot meghaladó fogyasz­tás után, kismértékben és csak a fokozatbeli különbözetekre ősökként volna. Ezenkívül 10 millió kw. fogyasztást meghaladó mennyiség után 1% részesedést biztosított. Vállalta a várme­gyei hálózatnak a három fo­kozatban kívánt határidőalatti megépítését és jelenlegi egymil­lió pengős alaptőkéjének ötmil­lió pengőre való felemelését. Súlyos kikötése a vállalatnak az, hogy a H.V.Rt. az Apcon építeni tervezett erőművet, ha annak szolgáltatása ctupáa a hevesvármegyei áramkörzat te­rületére szorítkozik, megváltani köteles. E kikötés végtelenül terhes következményekkel jár­hatott volna. Mi történnék ugyanis akkor, ha valamely kényszerű helyzet következtében a H.V.T Rt amely alapítási célzatánál fogva csak az áram vásárlására gon­dolt, az epei erőművet megához váltani lenne kénytelen és áram vásárlás helyett annak termelé­sével is kényszerülne foglalkozni. Ezzel sokmilliós, számításba egyáltalában nem vett terhet Eger, február 28. Az államvasutak igazgatósága március másodikétól kezdődően újra forgalomba helyezi a né­hány héttel ezelőtt megszüntetett vonatokat. Értesülésünk szerint a Buda­pestről Miskolcra 14 óra 20 perc­kor induló és 17 óra 26 perckor érkező délutáni gyorsvonat március 2.-tól, ellenvonata pedig, így tehát a miskolci délután 13 óra 50 pőrekor induló éa Budapestre este 17 óra 15 perc­kor érkező gyorsvonat, március 3 tői újból közlekedni fog. Ezekkel a vonatjáratokkal kap­csolatban lévő és az egyidejűleg kellene magára vállalnia, mely­hez a szükséges kölcsönösszeget csak nehezen és lényegesen iű- lyosabb feltételek mellett lehetne megszerezni, mint például a há­lózat megváltásához szükséges összeget, annál inkább, mivel tisztán a hálózat megváltása ese­tén biztosan lehetne számítani, a vármegyét szép számban kö­rülvevő áramtermelő vállalatok támogatására, melyek a jövedel­mező üzletkötés reményében még olcsó kölcsönszerzés szempont­jából is készséggel sietnének segítségünkre. Végül sajnálattal kellett az igazgatóságnak megállapítania azt, hogy az Alföldinél még csak kilátása sem lehetett arra, hogy az áram egységára tekintetében valamely érdemlegesebb ked­vezményt kapjon. Ennek követ­keztében előállott az a helyzet, hogy az Alföldi ajánlata egy­ségár szempontjából a legked­vezőtlenebb maradt, anélkül, hogy a városok ezért más te­kintetben valami előnyt vagy kárpótlást kaptak volna. beszüntetett mellékvonalakat az államvasutak igazgatósága már­cius 2.-tól szintén forgalomba helyezi. A fővonali menetrendváltozás­sal kapcsolatban tehát a csatla­kozó eger—füzesabonyi vonat­pár is megindul. Március 2.-től ismét közlekedik az Egerből 15 óra 43 perckor induló 9123 as és a Füzesabonyból 16 óra 43 perckor induló 9126-os személy­vonat, amely 17 óra 23 perckor érkezik Egerbe. így tehát a szokatlan kemény tél miatt oly hosszú ideig tar­tott forgalmi korlátozások meg­szűnnek. Jó lapot akarunk adni Eger város és Hevesvármegye olvasóközönsé­gének kezébe: ez a mai nappal meginduló *Eger* -nek legpreg- | nánsabban összesűrftett prog- rammja. Jő lap az, mely eleven, pontos, megbízható hírszolgálatot nyújt olvasóinak. Jó lap az, mely nem személyek, egyéni célok és érdakek, naponta változó vélemények kultuszát űzi; hanem amely eszmények és a közérdek szolgálatában áll. Jő lap az, mely bátor, függet­len és tárgyilagos bírálója a köz­állapotoknak, a közélet terén szereplők cselekedeteinek. Jő lap az, mely cselekvésre ösztönöz, gondolatokat felvet, ötleteket közvetít, jőakaratű el­lentéteket kiegyenlít a biztató, számontartő szavával mindenütt ott van, ahol a köz érdeke meg­kívánja. Jő lap az, mely nem fél meg­írni az igazat, mely nem takar­gatja a hibát és a bűnt s amely nem az ember alacsonyabb ren­dű szenvedélyeire épít, hanem az embereket akarja a tisztultabb, fenköltebb erkölcsi eszmék ma­gasságába felemelni. Végül jó lap az, amelyet a kö­zönség szeret, pártol, szellemileg és anyagilag támogat, szívesen olvas, terjeszt és fenntartás nél­kül a magáénak vall. Ily jő szándékokkal és célki­tűzésekkel eltelve, bizalommal fordul az »Egert szerkesztősége Eger város és Hevesvármegye közönségéhez, hogy előlegezze az űj vállalkozásnak azt a tá­mogató szeretetet és jőakaratű érdeklődést, mely nélkül nem­csak jó lapot csinálni, de semmi­féle programmot megvalósítani nem lehet. Aki bűvészmutatványokat vár az új laptól, azt t. i. hogy mi­képpen lehet szenzációs esemé­nyeket kivarázsolni egy csen­des, becsületes levegőjű, ódon patinájű kultúrváros nem sok eseménnyel megzavart tükrű éle­téből, ez csalódni fog, mert le­hetetlent kíván. Azt sem szá­míthatjuk megértő lelkeink közé, aki mindenáron nagyvárosi ní­vót kíván meg az »Eger*-tői. Az *Egen a nagyhírű egri várnak s az egri hírnévnek egyik őrtornya kíván lenni, mely féltő gonddal vigyáz városunk és vármegyénk mindennapos éle­tére, dicsőséges múltjára és re­ményteljes jövőjére. Dr. Urbán Gusziáv. Március 2.-tól újra forgalomba helyezik a délutáni vonatpárt. Megszűnnek a vasúti korlátozások.

Next

/
Oldalképek
Tartalom