Egri Népújság - napilap, 1928/2

1928-07-10 / 157. szám

2 EGRI NÉPÚJSÁG 19 28. július 10. Személyi változások az egri főegyházmegyében Új igazgatót kapott az egri Szent József-internátus. I Az őrsekfőpásztor Vencsell Ede prépost-kanonokot, a Szent Jó­zsef internátus igazgatóját, saját kérelmére, igazgatói tiszte alól elismeréssel felmentette s he­lyébe internátuii igazgatónak Szentgyörgyi József pápai tb. káplánt, a mezőkövesdi szent Láizló konviktus igazgatóját és ottani főgimnázium hittanárát nevezte ki. Turtsányi Ambrus dr. theolőgiai tanár az egri papnevelő intézet aligazgatójává, Fábry Bála egri káplán, a fő- székesegyház sekrestye-igazga­tójává és karkáplánná, Holik Sá­muel dr. theolőgiai rendes ta­nárrá, papnevelő intézeti tanul­mányi felügyelővé, Vécsy László dr. a Dambrovszky Imre dr. apát, tb. kanonok, egyetemi tanár tá­vozásával megüresedő szentizéki ügyészi állásra neveztetett ki. Péczeli Imre egri hittanárt és szent József fiúnevelő intézet első tanulmányi felügyelőjét a mezőkövesdi főgimnázium hit­tanárává neveztetvén ki, helyé­be jön Egerbe Csont Géza hit- tanár Miskolcról. Egri káplán­nak pedig Lang János kunszent­mártoni hitoktató rendeltetett. Vágásy Domokos siroki lel­kész ideiglenesen nyugdíjazta­tok. Scsavniczky István tisza- berceli lelkész az újonnan szer­vezett buji lelkészi állomásra lelkésszé, Heringh Lajos diós­győri adminisztrátor nyirbak- tai, vitéz Suba Pál pereces- bányatelepi önálló hitoktató pe­dig szuhogyi lelkésszé neveztet­tek ki. Lados Ferenc pusztagyendai lelkész Sírokba, Mudri István gyöngyösi káplán Tiezabercelre, Terenyi László mezőkövesdi hi­toktató Orosra küldettek admi­nisztrátornak. Angyal Géza jász- árokszállási hitoktatőpuiztagyen- dai, Losonczy Géza karcagi hitok­tató kállősemjéni, Sumi János fel- sőtárkányi kisegítő zaránki.Bathő József volt váci egyházmegyei áldozár és újpesti hitoktató pedig az újonnan szervezett Jászbe­rény portelki tanyai körzeti he­lyi lelkészévé neveztetett ki. Herczku Mihály diósgyör-vas- gyári hitoktató perecesbánya- telepi önálló hitoktatói állomás­ra küldetett. Bánhegyi Bála gyöngyösi és Lipovniczky Sán­dor nyíregyházi hittanárok köl­csönösen áthelyeztettek. Ludá- nyi Tamás gyöngyösi káplán és Schernhard Kornél diósgyőri hit oktató miskolci, Stelcz Sándor ke­resztespüspöki káplán diősgyőr- vasgyári, Szalay Ferenc ózdi káplán diósgyőri, Bozőky János jászapáti káplán me­zőkövesdi, Bernát Ferenc dr. kisvárdai káplán jáizárokszál- lási és Stieber József kiskö­rei káplán pásztói hitoktató lett. Dankő József szuhogyi ide­iglenes lelkészhelyettes Gyön­gyösre,Nagy Sándor dr. Hevesről Kuszentmártonba, Tóth Gyula Jászladányból Hevesre, Bernolák Máté Füzesabonyból Jászladány­A fürtperonoszpóra sok kárt tett a magyarországi szőlőkben. A Borászati Lapok írja: A kedvező terméskilátások, melyek Nyugat Európában mutatkoz­nak, nem befolyásolták eddig sem az ottani, sem a közép- európai borpiacot. A készletek az új szüretig még meglehető­sen szilárd árak mellet adhatók el. A kereskedelem mindenesetre nagyobb bevásárlásokat nem eszközöl s így csak a vendég­lős és korccmáros iparnsponkénti fogyasztásának kielégítésére mu­tatkozik nagyobb élénkség. A bekövetkező szüretre meglehe­tős nagy előkészületek folynak A bortermelő államok, különö­sen Közép-Eurőpában a német é* osztrák rossz terméskilátások folytán ez államokba exportra számítanak. Az osztrák és né­met kereskedők közepes ér­deklődést is mutatnak. Magyar- országon a virágzás meglehető­sen ment végbe. Fűrtperonospora sok helyen kárt tett. Termésbecslésbe csak e hő vé­gén bocsátkozhatunk. Vendéglő­sök és korcsmárosok a kedvező időjárásban meglehetősen nagy forgalmat bonyolítanak le és dacára a sör nagy fogyasztásá­nak, mint üdítő italt a bort na­gyon szívesen fogyasztják. — Szófiában Protageroff tá­bornok ellen, aki a macedóniai belső forradalmi szervezett ve­zérlőbizottságának tagja, me­rényletet követtek el. A tábor nők három revolverlövést kapott és holtan esett össze. A merény­lők elmenekültek. — Kiss Menyhért volt jobbol­dali ellenzéki képviselő belépett a kormánypártba. A Szeretet szerepe a gazda életében.*) Irta: Szent-Ivány Farkas apci föld­birtokos. II. Eddig beszéltem a szeretet ről a gazda-ember életében általá­ban, azaz az Isten és a feleba­rát iránti szeretetről, a követ­kezőkben a szeretetről a gaz­dálkodásban, mint munkában kívánok hozzátok szólni. Igazán szép eredményt a gazda csak akkor érhet el és csak ak­kor érdemli meg a jó gazda nevet, ha minden munkáját, cselekedetét, a természet, a föld, a jószág iránti szeretet irányítja. Ez ellen a parancs ellen a gaz­dák legnagyobb része pedig nemcsak naponta, de állandóan vétkezik. A természet iránti szeretet megkívánja, hogy minden nö­vényt, fát és virágot kiméljünk és ápoljunk. Az a szőlő tőke, • A pásztói katholikus nagygyűlésen mondotta el ezeket a szerző. Annak idején tudósításunk kereteibe nem fért már be ez a beszéd, ezért a mai va­sárnapon adjuk azt közre. Több gazda olvasónk ugyanis, aki hallotta e beszé­det. kérést intézett hozzánk, hogy te­gyük lehetővé, hogy Hevesmegye va­lamennyi gazdájához eljuthasson ez a beszéd. Szerk. az a gyümölcsfa, az a határfa, sövény vagy rózsafa épp oly élő és érző teremtménye a min­denható Istennek, mint mi va­gyunk. Éppen úgy fáj annak a szőlőtőkének, ha gyökereit a filoxéra rágja, leveleit a pero­nospora leperzseli, annak a gyümölcsfának, ha törzsében a féreg rág, annak a határfá­nak, ha gyökereit ekével elvag- dossuk, oldalát kocsival, szekér­rel lehorzsoljuk, annak a rózsa­fának, ha a lisztharmat meg­fojtja, mintha nekünk karunk­ban, lábunkban a csontszu rág, ujjainkat megégetjük, bennsőn- két a rákos kór kínozza, vég­tagjainkat megcsonkítják, tes­tünket megsebesítik, vagy fojtó- gázban megfulladunk. Ha a szeretet nem parancsolja a gaz­dának ezen növények kímélését és ápolását, úgy a saját kárán fogja azt később megtanulni. Nézzük a föld iránti szeretetett Ugyebár a szeretet első köve­telménye, hogy amit elvettünk attól a földtől lermőerőben, bú­za, tengeri, burgonya, bor, vagy bármilyen más termény formá­jában, ezt az erőhiányt istálló- trágya. műtrágya, továbbá sze­rető gondos megmunkálás, mű­velés alakjában adjuk vissza neki. Ne zsaroljuk azt a becsü­letes magyar földet, mint az idegen vámszedő vagy bérlő, de mint annak keresztény katolikus tulajdonosai műveljük, munkál­juk, gondozzuk azt szeretettel. Irtsuk ki, szabadítsuk meg a testén élősködő gyomoktól, ga­zoktól, enyhítsük, száraz éghaj­latunk által őt úgyis gyakran kínzó szomjúságát, tarlőhántás- ■al, gyakori boronálásokkal, őszi mélyszántással, amely gondos, szerető megmunkálást, művelést az a becsületes magyar föld mindig busásan visszafizeti a következő terméshozamnál. Régi bevált, jő magyar köz­mondás, hogy »Gazda szeme hizlalja a marhát.« Én azt hi­szem, hogy ezt a bevált régi jó magyar közmondást ki kellene egészíteni olyképan, hogy »sze­rető, simogató szeme*. Bizony a szerető, becéző, simogató bánás­módot senki és semmi sem há­lálja meg úgy, mint a gazda­embernek munkájában nélkülöz­hetetlen segítőtársa, a lova, ök­re, szamara, tehene, sőt még a kutyája is. Milyen másként fej­lődik egy jól ápolt, kezelt kis jószág, csikó, borjú vagy bá­rány, esetleg ugyanolyan élel­mezés mellett is, ha azt szere­tettel simogatják, vakargatják, pucolgatják, élősdiek nem szív­ják a vérét, vigyáznak rá, hogy kárt ne tehessen magában, nem ba, Lábas József Sajőnémetiből Füzesabonyba, Pongrácz Sándor Kápolnáról Törökszentmiklősra, Pócs György Harsányból Ká­polnára, Bobovniczky Gyula Sajővárkonyből Karcagra, Tálas József Bükkizenterzsébetről Sa- jóvárkonyba, Horváth István Verpelőtről Ózdra, Zakkay Jó­zsef Rakamazről Felsőtárkányba, Csiffáry Sándor Kerecsendröl Rakamazre, Király Alajos oroii adminisztrátor Polgárra, Gáli Gyula gyöngyöshalászi ideigl. lelkészhelyettes Jászapátiba, Csó­kán Lajos pásztói hitoktató Gyöngyösre, Gulyás István Jász- féDyszarúből Kiskörére, Tökölyi Imre Maklárről Jászfényszaruba, Rácz Pál Borsodszirákről Kis- nánára és Gruber Imre Arlőből Csányba küldetett káplánnak. Az űjmisések közül: Barta József Arlőba, Bihari János Bükkszenterzsébetre, Budai Ala­jos Keresztespüspökibe, Kovács István Bodonyba; Ligeti József Kisvárdára, Mészáros László Kereciendre, Szabó Ferenc Sajó- németire, Száva János Kende­resre és Taraba Gyula Har­sányba káplánnak, Ciászti Gyu­la szerpap pedig Napkorra kül­detett kisegítőnek. Gépjárművezetői vizsga Egerben. F. hó 11. én, szerdán délelőtt a miskolci gépjármű kerület bizott­sága Egerbe jön és a tűzoltólak­tanyában megvizsgálja a köz­üzemi gépkocsikat. Akik gépjármű­vezetői vizsgát óhajtanak tenni, a bizottság előtt ugyanekkor megje­lenhetnek. * R Városi Fürdő rt. uszodáiban az Egri Népújság, valamint a fővá­rosi napi és sportlapok kaphatók. fogják a zsenge fejlődé# borá­ban nehéz munkába, mini az a kicsiny állat, melyet igaz, hogy ugyanígy etetnek és itatnak, de nem nevelnek, ápolnak ilyen gondos szeretettel. A goromba, durva kocsisnak lovai csak ke­serűséget és bajt okoznak; aki szeretettel szőlítgatja jószágait, annak lova, ökre első szóra hí­ven teljesíti kötelességét. A jól tartott és jó bánásmódot élvező házőrző-kutya, mely életét is ké­pes feláldozni hivatása teljesí­tése közben, megfizethetetlen a tanyákon és pusztákon, el nem mozdul a küszöbről. Az éhezte- tett és csak szidással és veréssel tartott kutya elcsatangol más portára és a goromba, szívtelen, durva gazda bottal ütheti más­nap reggel elveszett vagy lopott jószága nyomát. Kedves gazdatársaim! Az el­mondottakból láthatjátok, hogy gazdálkodásba, mint munkába, foglalkozásba, annak minden ágába, mennyi szeretetet lehet és keli bevinni. De általában minden mun­kánk csak akkor lehet ered­ményes és csak akkor elégít­het ki bennünket, ha abban örö­münket leljük, az elért ered­mény örömmel tölt el bennün­ket, ezt pedig csak akkor érhet­jük el, ha azt szeretettel végez-

Next

/
Oldalképek
Tartalom