Egri Népújság - napilap, 1928/1

1928-06-28 / 148. szám

1928. június 28. EGRI NÉPÚJSÁG 3 nebb sziktalaj, szántóföldi műve­lésre használva sohasem volt, de nem is arra való; egyszer lettek megszántvö, boronáivá, elvetve és hengerelve, a javított négyszögöles parcella 10 hl. víz ben feloldott (»anticooloid) nevű összetett vegyszerrel meglocsol- va, míg az ellenőrző parcella víz nélkül csak az egyforma szántó-vető művelésben részesült. A fennt felsorolt termési ered­ményen kívül a talaj javulását olyképpen mutatta, hogy a javí­tott parcella feltalaja, színe, majdnem poros, 14—15 cm.-ig porhanyó, jő művelhető vízát­eresztő talajt mutat, mig az el­lenőrző parcella feltalaja repe­dezett, a víz most is megáll rajta, 4 — 5 cm. mélységnél ke­mény, alatta 15 cm. ig lágy, vizes, kenőcsszerü, 17—18 cm-ig oly kemény, hogy ásóval sem lehet megművelni. Az érdeklődőknek készséggel ad felvilágosítást a Hevesmegyei Gazdasági Egyesület Titkári Hi­vatala (Gyöngyös). Nobile elméje elborult. Kingsbay, június 27. Nobile tábornok állapota sok­kal súlyosabb, mint azt előbb jelentették. Nemcsak lába törött el, hanem idegrohamot kapott és elméje megháborodott. Ezt a szomorú hírt azonban még nem erősítették meg. Az Italia léghajó vezető mér­nöke a katasztrófánál agyráz­kódást kapott és szörnyethalt. Nobile tábornok három embe­rét, akik a csoporttól a jég­mezőkön útnak indultak, hogy segítséget hozzanak, szintén el­veszettnek tekintik. Ország-Világ. — Kun Bélát a bécsi törvény­szék háromhőnapi szigorított börtönre ítélte. — A világpiaci gabonaárakat rendkívüli módon befolyásolják azok az óriási heverő gabona- készletek, amelyek a külföld egyes városaiban vannak be­raktározva és várják az értéke­sítés lehetőségét, óriási készle­tek hevernek az EgyesültÁlIamok raktáraiban, ezen kívül Liver­poolban, Hamburgban, Brémá- qaü, La Havre-ban, Marseille- ben és London kikötői raktárai­ban. — A nagy érdeklődést keltett Vörösmarty perben életfogytig­lani fegyházra ítélt dr. Elepetár János újabb szenzációval lépett a közönség elé. A fegyház igaz­gatóság útján kérvényt adott be az igazságügyminiszterhez, amelyben engedélyt kér arra, hogy megtarthassa esküvőjét Kovar Mária táncosnővel, aki tudvalévőén a Vörösmarty per­ben koronatanú volt. — Harry Liedtke a világhírű német filmsztár családi életében tragikus fordulat történt. A film­színész 19 éves fia, aki pilóta­növendék volt, eddig ismeretlen okból agyonlőtte magát. Film- körökben az öngyilkosság óriási szenzációt keltett és Harry Liedt- két, aki maga sem tudja okát adni fia öngyilkosságának, a vi­lág minden részéből részvétnyi­latkozatokkal keresik fel. HÍREK Eger, 1928. június 27. ­Az egri érseki Jogakadémia ki­tüntetéssel vizsgázott hallgatói. A most lefolyt júniusi alapvizsgála­tok során a következő joghallga­tók tették le kitüntetéssel alap vizsgáikat: Az I. alapvizsgán: Román János, Szucsik Albert, Ghyczy Mátyás, Kar József és Prágay Lajos. A II. alapvizsgán : Királyi Sándor, Vratarics Gy., és Szinnyay Barnabás. A III. alapvizsgán: Bátori László és Hajdú István. Az érseki főiskola jog- és államtudományi kara eze­ket a kitüntetéses vizsgázókat a m. kir. vallás- és közoktatásügyi miniszterhez terjeszti fel tudomá­sulvétel és a hivatalos lapban való közzététel végett. Meghívó. A Ciszterci Diákszö­vetség egri osztálya rendes köz­gyűlését jun. 29-én a gimnázium évzáró ünnepélyével kapcsolatban a 8 órai ünnepélyes szentmise után tartja meg. A Diákszövetség tagjait a közgyűlésre ez úton hívja meg az elnökség. Te Deum a gimnáziumban. A gim­názium hagyományos évzáró ünne­pélye jun. 29-én lesz. A 8 órai ünnepélyes szentmise után az in­tézet tornatermében ének és zene­számok között tartja meg Kürti Menyhért dr. tanker, kir. főigaz gató szokásos pedagógiai előadá­sát, amelynek végeztével a jutal­mak kiosztására kerül a sor. Erre az ünnepélyre az igazgatóság a szülőket és az intézet iránt érdek lődőket ez úton hívja meg. Időjárás. Ma 34 fok Celzius volt a legnagyobb meleg az ország több részében. Jóslás : A hőség csökkenése és esetleg helyenként zivatar várható. László nap az egri kir. járásbiró Ságnál. Meleg ünneplésben részesült Marssó László az egri kir. járás­bíróság elnöke, névnapja alkalmá­ból. — Szerdán délelőtt 9 órakor jelent meg az egri járásbíróság bírói és tisztviselői kara az ün­nepelt előtt, kiknek nevében dr. Ötömösy Zoltán kir. járásbirósági alelnök mély gondolatokban bő­velkedő, hazafisággal átitatott köl­tői szónoklatban tolmácsolta a meg­jelentek jókívánságait. — Kiemelte azt a páratlanul álló kapcsot, mely az ünnepelt és a vezetése alatt álló bíróság összes személyzete között fennáll: ez a kapocs a szeretet, a ragaszkodás és a nagyrabecsülés. Szavaiból kicsendült, hogy ez az ünneplés nem csupán formai ud­variasság, hanem a megjelentek érzéseinek hü tükre. — Az ünne­pelt a nem várt meleg ünneplést meghatva köszönte meg. Egész nap még számosán keresték fel jó kivánataikkal Marssó Lászlót. A Szociális Missziótársulat ifjú­sági szakosztálya f. hó 30 án szom­baton d. u. 6 órakor tartja évzáró ülését a szt. Ferencrendi Otthon fehértermében. Az érdeklődőket ez úton hívja meg a vezetőség. Hirdetéseit szombat délelőtt 10 óráig veszi fel az X EGRI NÉPÚJSÁG X kiadóhivatala, vagy a Babocsay dohánytőzsde Tűzoltó-tér — Grác város 800 éves fenn­állásának évfordulója alkalmával nagyszabású ünnepségeket ren­deznek. Egri fiú tanulmányi sikere. Vitéz Veszprémy Béla külképviseleti szakos hallgató a budapesti köz- gazdasági tudományegyetemen szi­gorlatát kitüntetéssel tette le. Magyar zarándoklás Lisieuxbe. Az Országos Kath. Szövetség a zarán- doklást rendező bizottsága minden oldalról megnyilvánuló kívánság­nak eleget tenni óhajtván, kis Szt. Teréz kegyhelyére, Lisieuxbe nem­zeti zarándoklást rendez. A ma­gyarok nemzeti zarándoklása szep­tember 3 án indul Budapestről és Wien érintésével az nap este Mün­chenbe érkeznek a zarándokok. Itt elszállásolás, majd München neve­zetességeinek megtekintése, ahon­nan tovább folytatják útjokat Pá- risba, majd szeptember 8-án Li­sieuxbe utaznak, hol a magyarok tiszteletére nagyszabású ünnepsé­get rendeznek. Visszafelé útjokban újból pihenőt tartanak Párisban, majd Svájcon keresztül Basel, Zü­rich, Wien érintésével, szeptember 12 én este érkeznek vissza Buda­pestre. A zarándoklásra jelentke zéseket elfogad és bővebb felvilá­gosítással szolgál az Országos Kath. Szövetség (Budapest IV., Fe­renciek tere 8. III. lépcső I. eme­let 8 A Heves vármegyei Automobilosok Egyesülete július 1 én nagy ősz- szejövetelt rendez, amelynek pro- grammja: 1. Délelőtt 11 órakor igazgatósági-, utána választmányi gyűlés a vármegyeházán. 2. Déli 12 órától 1 óráig az egri uszodák megtekintése és fürdés. 3. Délután 1 órától 3 óráig közös ebéd az ér­sekkerti kioszkban. 4. Délután 3 órakor rendkívüli közgyűlés a vár- megyeházán, melynek tárgyai lesz nek: a) tisztikar kiegészítése, b) időközi titkári jelentés. 5. Délután fél 3 órakor az összes motoros gépjárművek gyülekezése a Káp­talan utcán és közös kirándulás a felsőtárkányi tóhoz. Ott a Baráth rét és a források megtekintése. A tanítóképző gyakorló elemi nép­iskolájában a beíratások június 29 én, továbbá július lén, 2 án és 3 án lesznek. A tanítás ered­ményessége céljából osztályonként 6, összesen 36 növendéket vesznek fel. Jelentkezés a gyakorló iskola termében, a Líceum földszintjén jobbra, naponta délelőtt 8—12, délután 2—5 óra között. Egy Kertesz-utcai lakó seprönyéllel verte meg a háziasszonyát. Ungár Vilmosné, a Kertész út 4. számú ház tulajdonosa a lakásából elköl­tözködő Tóth Bálint szabósegéd bútorait a hátralékos lakbértarto­zása fejében lefoglaltatta. Tóth Bálint húga, Tóth Anna ezért kérdőre vonta Ungárnét, majd a szóváltás hevében seprőnyéllel tá­madt háziaszonyára és úgy meg verte, hogy orvost kellett hívatni Ungárnéhoz. Tóth Anna ellen meg­indult a bűnvádi eljárás. Kerékpáros baleset. Veres Kál­mán egri, Koszorú út 46. szám alatt lakó kárpitossegéd vasárnap este 7 órakor Szarvaskőről igye­kezett hazafelé. Útközben szemben találkozott egy autóval, mig köz­vetlenül a háta mögött kiránduló motorkerékpárosok kürtje türel­metlenkedett. A kárpitossegéd, hogy elkerülje a karambolt, az út mentére kormányozta a biciklijét és beugrott az árokba, oly szeren­csétlenül, hogy súlyosabb termé­szetű bokasérülést szenvedett. Be­szállították az irgalmasok egri kórházába. * Gyengélkedés idején, különösen ha a rosszullétet szorulás fokozza, a természetes «Ferenc József« keserűvíz gyors és fájdalmatlan ürülést, kielégítő emésztést és kellő étvágyat hoz létre. Híres nőorvosok a legnagyobb ma­gasztalás hangján írnak a valódi Fe­renc József vízről, mert ez a kritikus korban is hosszabb időn át alkalmaz­ható, anélkü', hogy kitűnő eredménye változnék. Kapható gyógvszertárakban, drogériákban és fűszerüzletekben. * Bankszünet. A helybeli pénzinté­zetek megállapodtak abban, hogy a félévi zárlati munkálatokra való tekin­tettel szombaton, f. hó 30-án pénz­táraikat zárva tartják. * Budapesti művészek vezetésé­vel rendezik szombaton és vasár­nap este 9 órai kezdettel a Ka­szinó kerthelyiségében azt a Ka­baré előadást, mely iránt város­szerte oly nagy érdeklődés mutat­kozik. Dr Forgách Antal (Fogéi Tóni) Gabányi László, Solymossy Sándor, a Nemzeti Színház művé­szein kívül Lénárt Elza, Teleky Klári a Belvárosi Színház tagjai, Kovács Anni a Terézkőruti Szín­pad tagja is fellép. Színre kerül több egyfolvonásos színdarab, Chanzonok, tréfák, kupiék. Minden jegy csak F50 pengő Jegyek előre válthatók özv. Politzerné hírlap- irodájában. Öngyilkos gazdálkodó. Tóth idő sebb József 65 éves makiári gaz dálkodó tegnap délután öngyil­kossági szándékból a háza padlásán felakasztotta magát. Tettét való­színűen a napirenden lévő családi perpatvarok miatt követte el. * Uránia. Csütörtökön a francia film­gyártás remeke; «J’AOCUSE. (Vádo­lok) korunk megrázó tragédiája 14 felvonásban kerül reprizben bemuta­tásra. E kiváló film főszerepét Abel Gance rendezésében Severin Mars játsza. Az előadások l/<7 és */29 órakor kezdődnek Jegyek előre válthatók a mozipénztárban. Tűzilárma az Almagyar utcán. Tegnap délután telefonon értesí­tették a tűzoltóságot, hogy az Al­magyar utcában az egyik ház te­teje kigyulladt. A tüzőrség lajtokkal, fecskendőkkel felszerelve, azonnal kivonult s csak amikor már a helyszínre értek, derült ki, hogy az alarmírozás nem volt egyéb, mint puszta vaklárma: az egyik házban kéményt égettek s a ké­ményseprő, Generál Sándor, el­mulasztotta azt előzetesen beje­lenteni. * Elveszett kedden d. u. 4 és 9 óra között a Városház épülettől a Színház előtti térig egy női arany karkötő óra. Megtalálója illő jutalomban részesül Rosenberg Igaácnénál, Városház épü­letében. ZENE. Zeneiskolai hangverseny. Gáspárdy Katinka államilag en­gedélyezett zeneiskolája, Eger vá­ros egyetlen nagyobb zenei inté­zete, hétfőn és kedden délután dí­szes közönség előtt tartotta meg évzáró vizsgahangversenyét. Vala­mennyi növendék szereplése méltó volt ahhoz az előkelő és a maga­sabb zeneoktatási körökben is el­ismert zenei színvonalhoz, amely Gáspárdy Katinka zeneiskoláját fennállása óta közismerten jel­lemzi. A hétfői növendékhangversenyen a zongoránál Halász Vera reme­kelt Poldini E ; Jégvirágok című művének eljátszásával, a kis Jan­sen Edith pedig Lauska F : Rondo- ját és Baumfelder : Rondo Mignon­ját játszotta el feltűnően szép tu­dással. Reitmann Klára Clementi: Sonatine-jét és Schitte: Märchen-

Next

/
Oldalképek
Tartalom