Egri Népújság - napilap, 1928/1

1928-01-22 / 18. szám

4 EGRI NÉPÚJSÁG 1928. január 22. * Villamos porszívógépek és padló parkett fényesítök. Kedvező fizetési feltételek. Gyári garancia. Bemutatás díjtalan. Lusztignál. Elfogták az egriek szélhámos szö­vetügynökét. Lapunkban annakide jén részletesen megírtuk, hogy töb­ben feljelentést tettek az egri ren­dőrségen egy magát Simon Jenő­nek nevező, állítólag szövetügynök ellen, aki mint a «Kertész és Ha­vas* fővárosi cég megbízottja kü­lönféle rendeléseket és előleget vett fel soha le nem szállított ruhákra, szövetekre. Az egri rendőrség a fővárosi detektívekkel karöltve le­folytatta a nyomozást, amely an­nak megállapításán kívül, hogy a •►Kertész és Havas» nevű fővárosi cég sohasem létezett, semmi kéz­zelfogható eredményt nem hozott. A Budapestről ma délelőtt érke­zett értesítés azonbau váratlan fordulatot hozott a pénzükért bá natos tulajdonosok nagy örömére. Néhány nappal ezelőtt a fővárosi rendőrség sikkasztás és okiratha­misítás gyanúja miatt letartóztatta Steinherz Jakab román illetőségű foglalkozásnélkűli egyént, akinek zsebében a motozás alkalmával a nem létező «Kertész és Havas» cég mintakollekcióját és Simon Jenő névre kiállított megbízólevelét ta­lálták, azonkívül lefoglaltak egy megrendelőkönyvet, amelynek ta­núsága szerint az ál-Simon Jenő, dr. Temesváry István, vitéz Kánya Nándor, Sztojka Bertalan, Tavi Ica, Simkovics József, Schmidt József egri lakosoktól vett fel megrende léseket és ezen a címen kisebb- nagyobb előlegeket. A budapesti rendőrség fényképfelvételt is ké­szített Steinherz Jakabról, amely­ről az egri károsultak minden kétséget kizáróan megállapították, hogy az elfogott sikkasztó az ő szélhámosukkal azonos. Az egri rendőrkapitányság nyomozó osz­tályán most folyik a csaló szövet­ügynök bűnlajstromának tüzetes összeállítása. * Rádió-alkatrészek Lusztignál. Budapesti cégek ügynökkel áraszt ják el Egert és egész Hevesmegyét. Az egri kereskedők körében igen gyakran merülnek fel panaszok az ellen, hogy budapesti cégek való­sággal elárasztják ügynökeikkel Hevesmegyét és Egert s a törvény rendelkezéseit kijátszva, árúsitanak ruhaneműt, szöveteket, stb. így azután mérhetetlen károkat okoz­nak egészségtelen konkurenciájuk­kal a nyomorúságos gazdasági vi­szonyokat erősen sínylő egri ke­reskedőknek Egy miskolci jelen­tés szerint Borsodmegye területén is ugyanez a helyzet. Azonban a városi közrendészeti ügyosztály nem nézte tétlenül a dolgot, hanem közegeivel naponként razziát tar­tatott. Az ügynököket a rendőri büntetőbíróságra kisérték, ahol elkobozták mintakollekciójukat és a megrendelő könyvet. Az ügynö­kök megbízói ellen az 1900. évi XXV. törvénycikk alapján szigorú eljárást indítottak, minthogy ipa­ros, vagy kereskedő gépeken, könyveken kívül más ipari készít­ményekre lakóhelyén, illetve tele­pének helyén kívül más községben vagy városban megrendelést nem gyűjthet, mert ez tisztességtelen verseny. — Nem lehetne e Egerben is ellenőriztetni az idegen ügynö­köket és kereskedőink érdekében a legszigorúbban eljárni a törvényes rendelkezések áthágói ellen ? * Üj és alkalmi vételű írógépek részletre, bélyegzők, pecsétnyomók, írőgépkellékek Lusztgnál. Lourdes—Limpias - Páris—Lequei- tio— Nizzai társasutazás. — A) cso­port aug. 8-án indul Budapestről. Svájcon keresztül Páris-ba érkezik, innen Lourdes-ba, San Sebastian- ba, Szent István napján Lequeitio ban tisztelgés lesz felséges királyi családunknál (nem kötelező) Vissza­utazás : Marseille—Nizza—Monte- Carlo—Milano és Velence. Haza­érkezés augusztus 28-án. Részvételi díj 800 pengő. — B) csoport aug. 10 én indul Budapestről. Utazás Triesten át Milano-ba, Marseille-be, Lourdes-ba, érkezik aug. 13 án. Egyesül az A) csoporttal és haza­utazik aug. 21 én. Részvételi díj 320 pengő. — C) csoport (kombi­nált) azokból alakul, akik nem utaznak Svájcon át Párisba, hanem hazulról a B) csoporttal indulnak, ettől azonban Lourdesban külön­válnak s a továbbiakban minden ben az A) csoporttal tartanak. Részvételi díj 600 pengő. A rész vételi dijakban minden bennfog- laltatik. Csak magyar nyelv tudása nem képez akadályt. A zarándoklat lelkivezetői jézustársasági páterek lesznek. Az A) csoport vezetője Pogány Géza ezi'edes, a B) csoport vezetője Bozóky Gyula ezredes. Jelentkezési határidő julius 5. — Részvételi dijak részletekben is fizethetők, úgy, hogy aug. 3-ig az egész összeg befizetése esedékes.- A minden részletre kiterjedő programmot a résztvevőknek meg­küldi a rendezőség (Budapest, IV., Váci-utca 40). *Eger és környéke részletes ka­lauza, irta Szmrecsányi Miklós. Ara 1 pengő. Kapható az Egri Keresztény Saj tószövetkezet könyvkereskedésében, a Líceum és a Színház melletti ujságáru- sító pavilonokban; továbbá az Érseki Líceum portásánál. Az egri rk iskolaszék január hó 22 én (vasárnap) délelőtt 7$ 11 órakor a líceumi kongregációs te­remben gyűlést tart. Tárgysorozat: Elnöki bejelentések. A múlt gyűlési jegyzőkönyv felolvasása. A tanító- testület kérvénye. A hatvani II. negyed olvasókör kérvénye. Folyó ügyek megbeszélése. * Eljegyzés. Klein Olgicát eljegyezte Köves Imre Eger. A Cifranegyedi Ifjúsági Egyesület­ben vasárnap délután Rusztek Ká­roly kir. tanfelügyelő tart előadást. Minden magyar orvos tapasztalat­ból tudja, hogy a »Mira« háromféle term, gyógyvize a külföldi vizeket tel­jes mértékben pótolja. Igyunk Mira- vizeket! Mindenütt kapható. A Keresztény Szociális Egyesület január 22-én, délután 5 órakor kultúr délutánt rendez a következő programmal: 1. Szavalat. 2. Nyug­ta, egyfelvonásos falusi színjáték, 3. Magyar dalok, 4. Petróczky Lajos érseki jegyző előadása, 4. A finánc, egyfelvonásos bohózat. Előadás után a szokásos tánciskolái dupla­óra lesz. • Singer gépselyem mindenféle színben kapható. Sieger varrógép fi­óküzlet Eger, Kállay Zoltán-utca 11. * Újságpapír olcsón kapható az Egri Népújság kiadóhivatalában. Az egri érseki jogakadémián ja­nuár 23-án, hétfőn, megkezdődnek a II. félévi előadások. * Mária uccai Földműves Olvasó­kör f. ho 22-én táncmulatságot tart. Belépti díj 74 fill., és a vigalmi adó, melyre ezúton hívja meg Eger város földműves ifjait és leányait az jEínök- ség. Az Egri Egyházmegyei Közlöny legújabb, január 15.-i számával a hatvanadik évfolyamába lépett A folyóirat gazdag tartalmából ki­emelkedik dr. Szmrecsányi Lajos egri érseknek a központi papság 1927. évi december 29.-i gyűlésén elmondott főpásztori szózata, dr. Vízy Miklós pápai kamarás, érseki titkár : »Az Egyház liturgikus élete és a pap« c. tanulmánya és Kriston Endre püspök cikke : «Szent Péter Művéről.» * Helyesen cselekszik, ha varró­gép-, tű-, olaj- és fonálszükségletét ná­lunk fedezi. Singw-varrógép alkatrészek elismerten a legjobbak ! Singer-varró- gép fióküzlet. Ottó képek bemutatása a Fehér Teremben. Óriási érdeklődés előzi meg a Magyar Férfiak Szentko róna Szövetségének rendezésében szombaton délután öt órakor első Ízben bemutatandó Ottó képeket. Tekintettel a fehér terem korlátolt befogadó képességére, a képek be­mutatását meg fogják ismételni 22.-én, vasárnap délután négy és hat órakor. A hat órai előadáson a szombati bemutatóra hirdetett műsort ismétlik meg. * Heti műsor az Urániában. Szom­baton és vasárnap: - SZERELEM« Bal­zac elbeszélése filmen, főszerepben Elisabeth Bergner. »SYD NŐSÜL két felvonásos burleszk és fMAGYAR HÍRADÓ« — Hétfőn csak egy napig 16 éven felülieknek: »ASSZOINYOK ŰCCÁJA« egy leánykereskedők kar­maiba került assszony drámája 8 fel­vonásban, főszerepét Maria Jacobini játsza. »A JÓSZIYÜ VÍZILÓ« burleszk és »UFA HIARDÓ«. — Kedden két szép sliger egy műsorban: »FIU VAGY LEÁNY ? egy kis leány sze­rencséje New-yorkban 8 fejezetben, fő­szerepét Janet G*vnor alakítja. »SZÉP- LÁBÚAK ELŐNYBEN- vidám játék 6 felvonásban főszerepeiben, Madge Bellamy és J. Farrel Me. Donald. Fox híradó. — Szerdán és csütörtökön: A HETEDIK MENYORSZÁG- hym- nusz a szerelemről 12 fejezetben. Bur­leszk és pátria-híradó. - Pén teken: »BEATRICE CENSI, A VÉR­PAD SZENTJE« izgalmas történet az inkvisició korából 10 felvonásban Ren­dezte: gróf Baldassare Negrom. Cím­szerepét játsza: María Jacobini. Tör­ténik: 1597—1599. — Előadások kez­dete hétköznapokon 6 és egynegyed 9, vasárnap 4, 6 és egynegyed 9 órakor. Jegyek előre válthatók a mozipénztárban A Kansz, a Katolikus Kör és az Egri Műkedvelők Köre február 18-án a Katolikus Kör összes helyiségei ben családias jellegű jelmez-estélyt rendez. A meghívókat a jövő hét elején küldik szét. Mint értesülünk, a rendezőség a családias jelleggel az estély egyszerűségét óhajtja ki­domborítani, hogy a költséges es­télyi ruháktól eltekintve minden­kinek lehetővé tegye az idei far­sang vidám hangulatban való be­fejezését. GÖNCZY PÁL MŰSZAKI IRODÁJA ÉS VÁLLALATA vízvezetéki és csatornázási berendezések részére. KIGY0-UTCÄ 3. SZÁM. Más névvel össze nem tévesztendő * Makacs székrekedés, vastagbél katarus' vértorlódás, puffadás, arany- eres csomók, csipőfájás eseteinél a természetes -Ferenc József« keserű víz reggel és este egy-egy kis pohárral bévé ve, rendkívül becses háziszer. Klinikai megfigyelések tanúsága sze­rint a Ferenc József víz még inger­lékeny belü betegnél is fájdalom nél­kül hat. Kapható gyógyszertárakban, drogériákban és fűszer üzletekben. Heltai Hugó volt egri színigazgató kabaré-előadása. Január 21.-én szom­baton és január 22. én, este fél 9 órakor Heltai Hugó volt egri szín­igazgató kabaré társulata a Szé­chenyiben kabaré előadást rendez, amelyen színre kerülnek az And- rássy-uti színház és a Teréz-köruti színpad újdonságai: Mersz e Méry ? Mesék az Írógépről, Borcsa Ameri kában és Csattan a csók operettek sláger ének és táncszámai. Fellép­nek : Huszár Ily, Kőváry Piri, Er - dós Juci, Kovács Margit, Takács Manci, Erkel Miklós, Deák Gyula, Bokor Viktor, Murányi Géza, Iván, Mátray, Heltai Hugó. Belépődíj nincs. Asztalokat ajánlatos előre lefoglalni. * Keresztény Iparoskör nagy far­sangi műsorral egybekötött zártkörű táncestélye február hó 4-én a kath. Legényegylet dísztermében. Meghívók szétküldése folyamatban van. Rende­zőség. Matiné az Urániában. Az Egri Műkedvelők Köre február 5.-én, déli 12 órakor az Uránia-mozgó- fényképszinházban matiné kereté­ben színre hozza Tóth László poe tikus, verses színjátékét, a Május- fát. Jegyek január 25.-től kezdve válthatók a Mozi pénztárnál, i pen­gős árban. Érdekes és újszerű könyv a házi­asszonyok számára »A mi sütemé- nyesáönyvűnk', mert egészen újsze­rűén, 162 képpel és 15Q kitűnő recept­tel magyarázva ismárteti az összes cukrászsütemények torták és migno­nok otthoni elkészítését és díszítését. Ez az igazán nagyszerű könyv besze­rezhető 20 fillérért minden fűszerüz­letben, vagy 30 fillér poetabélyeg be- külgése ellenében bérmentve megkül­dik a kiadók : Váncza és Tsa , Bpest. Tavaszmező ucca 2. Nyilvánossági jogot kapott a mező­kövesdi magánpolgari iskola. Mező­kövesden már évek óta magánpol­gári iskola működik. Az érdekelt szülők és az iskola vezetősége a közelmúltban azzal a kéréssel for­dultak a közoktatásügyi minisz­terhez, hogy a magánpolgári is­kola nyilvános működését engedé­lyezze. A miniszter honorálta a kérést és a folyó évre a mezőkö­vesdi magánpolgári iskolának meg­adta a nyilvánossági jogot. * Talán a technika egyik terén se olyan rohamos a haladás, mint a gyógyiparban. Minden év újabb ké­szítményeket vet felszínre. Annál ér­dekesebb, hogy a reuma, köszvény, csúz elleni bedörzsölőszerek között ma is, mint 40 év előtt a Kriegner féle Reparator a legbeváltabb és legelter­jedtebb A Kriegner-féle Reparator ára 1 P 60 f i)., minden patikában kapható, de C3ak ereded csomagolás­ban, az ismert védjeggyel. Főraktár Kriegner gyógyszertár Budapest, VIII 45 Calvin-tér (Baross utca sarok). Minden közalkalmazott 8 havi részletre készpénz áron sze­rezheti be összes ruházati szükségletét a „Tribon R. R. T “ budapesti cég képvi­seletében Eger, Király ucca 1/b sz. a. rossztemplom kaszárnya mellett. — Az összes előírásos egyenruha szövetek, sző­nyeg, függöny, ágyterítö, paplan stb. stb. Varrógépek, kerékpárok 18 havi részletre! . I ■irlWHM«llin»lll«llll — ■III— IIIIIW

Next

/
Oldalképek
Tartalom