Egri Népújság - napilap, 1928/1

1928-03-25 / 70. szám

előfizetési dij postai szállítás­sal: egg hónapra 5 pengő 20 fillér, negyedévre 9 pengő 60 fillér- egyes szám ára 16 fillér, vasár- ♦ nap 24 fillér. ♦ Mm Szerkesztőség és kiadóhivatal; Eger, Líceum, földszint, balra. Telefonszám: 11. ♦ Hirdetések* milliméteres díj­szabás szerint ♦ számíttatnak. ♦ Főszerkesztő: Dr. VRBÁN GUSZTÁV * POLITIKAI NAPILAP * Felelős szerkesztő: KELEMEN ANDOB XL V. évf. 70. szám ♦ Vasárnap ♦ Eger, 1928. március 25. Gyilkos határ. Ha kedved van elosavarogni a mezőn, vigyázz, hogy nagyot se lépj, mert gyilkol fegyverek leselkednek a tiltott területen. A tiltott terület a trianoni hatá­ron túl van, amelyről magad sem tudod biztosan, hol kanyarog, hol bujkál, patakok, füzesek mentén, merész és gonosz cikkcakkal, beszaladva egy-egy portára, át­hághatatlan tilalommal választva el a csűrt a pajtától. Vigyázz, hogy nagyot ne lépj, mert lábad arra a főidre ér, ami nemrég a miénk volt a nemzetközi jog szerint is és amiről azt hisszük, ébren ie azt álmodjuk, hogy a miénk az örök igazság jogán. Nem úgy vau, mint régen volt, amikor a földrajzi határok mentére sem állítottak fegyve­res őröket és a mesterlegény vidám füttyszóval, purzta két kezében bízva, akadálytalanul barangolhatott egész Európá­ban egyik országból a másikba. Pedig legtöbbje amúgy, az apos­tolok lovain mászkált a világ­ban és ahonnan elment, ott­hagyta a magyar dolgozó kéz becsületének nirét és ahonnan eljött, tudást, tapasztalatot, nyi­tott szemmel meglátott uj hori­zontokat hozott haza. Ma az orient-express villám­gyorsan röpíti az utast Európa egyik szögletéből a másikba. S ha híradás szükségeltetik, a táv- irődrótokon szaladó sürgönyt megszégyeníti a rádió elképzel­hetetlen gyorsasága. Csak a szomszédba ne menj. Ne menj gályát szedni, mert itt gyilkos a közelség és jaj, ha ti­lalmasba tévedsz. Avagy nem ta­nultad-e még elégszer meg, hogy a trianoni rabláncok milyen mé­lyen vágódnak bele húsunkba ? A berekböszörményi gyilkos határon egy kioltott magyar élet s rabságba hurcolt magyarok tragédiája kiált bosszú s igazság után. Hiába fogja akarni a kis- antant ezt a véres eseményt je­lentéktelen határmenti incidens­ként elkönyvelni, előttünk olyan megrázó tragikum, amely szim- bőlikus erejével fel kell, hogy rázza ennek a petyhüdt világ­nak közömbös lelkiismeretét. Hogy felvillanásával vakító fény­be borítsa ezt az óriási igazság­talanságot, amelyet ellenségeink a hallgatás leplével akarnak lát­hatatlanná fedni. És hogy végre eljöjjön valaki, aki azt mondja, hogy ez így nem mehet tovább, mert ez a hurkoló határ nem- ssak ártatlan, gályát szedő ki­ránduló emberek életét, hanem egy egész erős és hatalmas, nagy dolgokra hívatott nemzetet fojt­hat meg. R. H. Erőteljes akció indult meg az egri Ferences-templom kifestéséhez szükséges költség előteremtésére Eger, március 24. Megirtuk már, hogy letelepe­désének 700 éves jubileumát meg- ünneplő egri Szent Ferenc-rend templomának művészi kifestésé­hez s a jubileum ünnepéhez méltó restaurálás költségeihez még szükséges összeget az egri ferences barátok »barátai« tár­sadalmi úton kívánják össze­hozni. E célból az egri katholikus bitbuzgalmi és társadalmi egye­sületek vezetőségeinek egy-egy tagjából egyeiületközi bizottság alakul a nemes célú akció lebo­nyolításéra. A bizottság, mely­nek élőn Dr. Hedry Lőrinc fő­ispán. fővédnök, Okolictdnyi Imre alispán és Irak Géza pol­gármester védnökök állanak, már eddig is többféle megoldást s felmerült ödetet tett megbeszé­lés tárgyává. Mindenekelőtt egy társadalmi gyűjtést fognak megszervezni oly módon, hogy egy nagyobb hölgybizottság művészi kivitelű szentképecskéket fog árusítani és terjeszteni, tehát az adakozó közömég mintegy kedves nyug­tát kap nemeslelkű adományáért s így minden egyes képpel egy- egy ecsetvonással hozzájárulhat az Isten egyik igen buzgón lá­togatott egri házának pompába öltöztetéséhez. A képecskék ára darabonkint egy pengő s hát­lapján a Ferencrend ilyképen mond köszönetét: «Templomá­nak kifestéséhez egy ecsetvonás- sal való hozzájárulásáért hálás köszönetét mond a letelepedésé­nek 700 éves jubileumát ünneplő egri Szent Ferenc-rend.» Eddig mintegy ötven hölgy vállalkozott a képek terjesztésére s a közeli napokban, amikorra elkészülnek a képek, meg is fog­ják kezdeni a nemes ostromot az emberi szívek ü különösen a zsebek ellen. Bár úgy véljük, hogy nem is ostrom lesz szeretet­teljes kinálgatáBuk, mert ugyan ki nem ad szivesen az egri ferenceseknek, akiktől annyi meg­fizethetetlen jót, áldást és vigaszt nyert mindenki, aki templomuk kövére a gyóntató folyosójuk zsámolyára Istent kereső lélek­kel letérdelt . . . Az Urak Kongregációjának vasárnapi műsoros délutánja Hsller István mondja az ünnepi beszédet. Eger, március 24. Eger város közönsége nagy érdeklődéssel várja az Urak Mária Kongregációjának vasár­napi műsoros-délutánját, amely délután 6 órakor kezdődik a fe­rencesek fehértermében. A nagyszerűen összeállított Programm első száma: Kriston Endre püspök megnyitó beszé­de. Utána művészi ének és zon­goraszámok következnek, majd Haller István, v. vallás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter, az egri választó- kerület országgyűlési képvise­lője tart ünnepi beszédet. Újabb ének és zongora-betét után Breznay Imre tanítőképző- intézeti e. igazgató, a kongre­gáció prefektusa mond záróbe­szédet. Propaganda Egerért. Eger, mint cimü előadásokkal indul meg szombaton délután 6 Órakor a városháza közgyűlési termében az Egyesült Keresztény Nemzeti Liga első vita estje. Elnök: dr. Hedry Lörincfőiipán. Előadók: Dr. Pálosi Ervin jogtanár és Bárány Géza, a Vá­rosi fürdők rt. igazgatója. A Liga tisztelettel meghívja (nem tagokat is) mindazokat, üdülöváros akik Eger fejlődését szivükön viselik. Az egyes előadásokat vita követi, melynek folyamán 5 perces felszólalással mindenki hozzászólhat a tárgyhoz. _______ — Huszonhét vaggon fegyvert és robbanó anyagot foglaltak le Szabadkán a szerb vámhatósá­gok, amelyet hamis árűbevallás- ■al Olaszországból adtak fel és Romániába akartak csempészni. Románia eladta magát Franciaországnak. Páris, március 24. A francia és a román kormány között végleges megoldás jött létre a Franciaországgal szem­ben fennálló román háborús adósságok rendezése ügyében. A megegyezés értelmében Fran­ciaország a román adósságok kétharmadrészét elengedi. — Az egyezmény részletei még nem ismeretesek. Genf, március 24i Titulescu román bülügymii. niszter egészségügyi állapotá­ban némi javulás állott be s a miniszter kezelőorvosának véle­ménye szerint nincs kizárva, hogy Titulescu esetleg már ma, szombaton elhagyhatja Genfet. A külügyminiszter természe­tesen Bukarestbe utazik vissza, ahol jelenlétére sürgősen szük­ség van. Ezerpengős pénzbüntetések párviadal vétségéért. Odescalchi Miklós herceg és Kégl György földbirtokos egy margitszigeti mulatságon össze­szólalkoztak és ebből kifolyóan kardpárbajt vívtak. A budapesti büntetőtörvényszék párbajvétség címén vonta kérdőre a feleket, akik azzal védekeztek, hogy a a társadalmi kényszer hatása alatt követték el cielekményü- bet. A bíróság bűnösnek mon­dotta ki mind a két vádlottat és egyenként ezer pengő pénz­büntetésre ítélte őket. Az ítélet jogerős. * Berg Tibor báró, aki régebben Bálint Kálmánnal összeszőlal- kozásból kifolyólag kardpárbajt vívott, párviadal vétségével vá- doltan ugyancsak pénteken ál­lottak a járásbirő előtt. A tár­gyalás lefolytatása után a járás­bíróság megállapította a vádlott bűnösségét és ezért államfogház helyett ezer pengő pénzbüntetésre ítélte el. Ond vezér fellovagolt Árpád fejedelem mögé a milleneumi em- , lék talapzatára. Budapestről jelentik: Szómba ton délelőtt az enyhe tavaszi verőfényben nagy tömeg állt a városligeti milleneumi emlékmű­nél. Az Árpád-szobornál magas állás van gerendákból ácsolva, munkások dolgoznak. Nehéz vas­csigákkal húzzák Ond vezér méltóságteljes alakját az Árpád mellett üresen állő bal szobor talpazatra. Árpád jobbján már ott áll Tas vezér és most Ond szobrának felállításával teljes lesz a milleneumi emlékmű.

Next

/
Oldalképek
Tartalom