Egri Népújság - napilap, 1928/1

1928-01-01 / 1. szám

2 Dr. Mályusz Egyed az egri kerületi Munkás- Biztosító Pénztár új ügyvezetője. Kinevezték a Munkáabiztositó pénz­tárak új tisztikarát. Eger, december 31. A Hivatalos Lap mai száma közli a muokásbiztosítő pénztá­rak fogalmazói, számvevőségi kezeiéi létszémába kinevezett tisztviselők Dévsorát. Az egri ke­rületi Munkáabiztositó élére ügy- vezetőek dr. Mályusz Egyed kér. munkásbiztosító titkárt VII. fize­tési osztálynak megfelelő illet­ménnyel nevezte ki a népjóléti miniszter. Az egri pénztárhoz dr. Kolozs Bélát, a gyöngyösi­hez pedig Berenkey At diát fogal­mazókká; Szeberényi Gyulát az egrihez, Pintér Viktort pedig a gyöngyösihez segédfogalmazókká; Molnár Gyulát az egri pénztár­hoz számvevőségi tanácsossá; Pa dala Aladárt és Dobos Józsefet az egrihez, Szuppiny Ferencet a gyöngyösihez számtisztekké; Szá­lai Jánost a gyöngyösihez iroda• főtisztté; Bohaty Máriát ez egri­hez, Birnbaum Dezsőt a gyön­gyösihez irodatisztekké; Pásztor Henriket ős Köhler Gusztávot a gyöngyösihez irodasegédtisztekké; Székely Margitot ős Kerekes Ilonát az egrihez, Hebrony Lajost, Varga Lászlót, Gyulai Józsefet és Balogh Jenőt a gyöngyösihez kezelőkké nevezte ki a miniszter. Agnoszkálták a szihalmi vasúti elgázolás áldozatát. Miskolc, december 31. A Szihalom mellett történt ha- lálosvágű vonateigázolás ügyé­ben a ”ykjmozás csütörtökre megállapította, hogy a szeren­csétlenség áldozata Takács Ist­ván. Takács Komló községből indult el szerda reggel Sziha­lom felé, útját a vasúti töltés mellett folytatta, amikor a buda­pesti gyorsvonat elütötte. Hogy a szerencsétlenség hogyan tör­tént, arra eddig még semmiféle adatot nem sikerült a csend­őröknek beszerezni. Szemtanúja az elgázolásnak nem volt és hogy mi történt, ezt csak a vo­natvezetője is csak akkor vette észre, mikor Takácsot élettele­nül a töltésről az árokba látta zuhanni. A vizsgálatot folytatják. — Zsembery Istvánt, az orszá­gos Katolikus Népszövetség al- elnökét a budapesti Munkásbiz- tositó igazgatójává nevezték ki. utscrafl9eH63fi»<9se«H9ts6«st3a8eaa8> Hírek az egri postáról — Az éjfélig tartó telefonszolgálat az új évben is érvényben marad, mert a város által felajánlott évi 800 pengő költséghozzájárulás lehetővé teszi annak fenntartását. — Az egri posta forgalma karácsony előtt sokkal nagyobb volt a tava­lyinál. 1926.-ban 3946, 1927.-ben pedig 5318 csomagot küldtek Eger­ből a karácsonyi ünnepek előtt. — A m. kir. kereskedelemügyi mi niszter tekintettel arra, hogy az egri posta forgalma már évek óta emelkedő tendenciát mutat, 1928. január 1.-től két tisztviselővel és egy altiszttel felemelte az egri posta személyzetének létszámát. Udvardy Jenő postagyakornok már el is foglalta hivatalát. Az egri Hősökszobráért. EGRI NÉPÚJSÁG \X Az Uránia színház igazgatósága egy nagy film két előadásának teljes bevételét felajánlja a világháború egri hősei emlékének megörökítésére. Eger, december 31. Tizedik éve már, hogy a világ mind a négy tájának magyar vértől ázott csatamezőin elcsen desedett a halál borzalmas vi­hara. Ismert és ismeretlen harc­tereken, fakeresztes és jeltelen cirok véres hantjai alatt pihen a magyar nemzet egy hatalmas nemzedékének színe-virága. A kiöntött vér emlékéből, a magá­nyos tömegsírok mélyéből, a vi­lág mind a négy tája felől, a ka­tonai erények ragyogása, az ősöktől örökölt hó*i dicsőség fénye árad a szenvedd magyar nép falé. És a bősök emlékének tiszteletében megűjhodik a leti­port nemzet, friss erőt nyer a már-már csüggedő nemzeti érzés. A hőtök példái mint tüzes osz­lopok világítanak elöltünk a ma­gyar éjszakában, hogy megta­nítsanak bennünket dacolni min­den ellenséggel és veszéllyel, el­szántan, bátran cselekedni vagy szenvedni, életet és vért felál­dozni tudni, ha kell, a hazáért. A világháború borzalmai után, a forradalmi idők brutális ese­ményein át, az anyagias gon­dolkozás vezette társadalmakban is, a háború utáni lélek érzésé­nek csaknem egyedülálló szép virága: a hősök emlékének ke­gyelete és tisztelete minden nép­nél. Nyugaton minden faluban és miod< n városban az Ismeret- retlen Katona síremlékét veszik körül a háláé megemlékezés ko­szorúival a nemzetek. Hazánk­ban emlékszobrokat, díszes em­lékműveket emel a hódoló tisz­telet az elesett hősöknek. Ennek a lapnak hasábjain ünnepi sza­vakkal számoltunk be arról min­dig, amikor Heves vármegye egy-egy falujában lelketító és megindDó ünnepléssel leleplez­ték a Hősökszobrát. Városok és falvak versenyeznek egymással, hogy minél méltóbban és impo- zánsabban örökítsék meg köbén, márványb n, vagy büszke érc­ben hőseink emlékét. Nem egyszer fájó panaszként iriuk ide, hogy vármegyénk leg­kisebb falujában is van már, c»ak a megye székvárosában: Egerben nincs még Hósökszob ra. Az Egri Népújság legeltő új­évi számában eppau ezért haza­fias örömmel küldjük szét a hírt, hogy végre Eg-rben is megin­dult a mozgalom a Hösökszob- ráért. Az egri Uránia mozgókép színház igazgatósága ugyanis az új év elején egyik nagyszabású film két előadásának teljes be­vételét az egri bősök emléké­nek megörökítésére ajánlotta fel. A hazafias áldozatkészség­nek ezt a megnyilatkozását bi­zonyára a többi vállnletok is követni fogják. Arról pedig meg­vagyunk győződve, bogy az egri városi hatóságok a m-guk részéről a legodaadóbb támoga- gatással igyekeznek sikerre vin­ni az akciót, amelyben most tette meg az Uránia igazgató­sága ezt az első lépést .. . Fehér könyvtár létesül Egerben. Az Egri Urak Mária Kongre­gációjának vezetősége legutóbb tartott választmányi ülésén el­határozta, hogy a valóban lélek- nemesítő, pozitív erkölcsi alapo­kon nyugvó irodalom megszeret­tetése és propagálása végett nyilvános Fehér Könyvtárat léte­sít. B.’r Egerben nagyon sok könyvtár van, melyek országos viszonylatban is elsőranguak és dicsőségére válnak a város kul­túrájának, mint alyceumi könyv­tár, az érsekijogakadémiaikö.ny v- tár, a szemináriumi könyviár, városi könyviár, megyei kÖDyv tár, iskolák, kaszinó, Katb. Kör s más egyesületek házi könyv­tárai, ezeket azonban v> gy •zakirányukná), vagy zárt jelle­güknél fogva csak egyesek hasz­nálhatják ■ a nagyközönség ré­szére kevésbbé hozzáférhetők, úgyhogy az uj vállalkozás va­lóban bézegpőtlő lesz. A Fehér Könyvtár elsősorban a keresztény irányú külföldi és belföldi szépirodalmat kívánja terjeszteni, azonban hitbuzgalmi, ifjúsági és tudományos múvek beszerzését is programmjába vette. Az eszme megvalósítása végett Egri Fehér Könyvtár Egye sületet fognak létesíteni, mely­nek alapító s pártoló tagjai a könyvtár anyagi bázisát fogják megteremteni, rendes tagjai pe­dig az olvasók lesznek, akik csekély biztosíték s még cseké lyebb használati díj ellenében részesülni fognak a jő és szép könyvek áldásaiban. A könytár helyisége a Szent Ferencrendi Otthon katakomba terme lesz. A gyönyörű gondolat oly mély hatást tett az Egri Urak Mária Kongregációjának amit heti ülé­sén részt vevő tagjaira, hogy pár perc leforgása alatt közel kétszáz darab könyvet ajánlot­tak fel s a felajánlások azóta is lelkesen folynak. Szörnyethalt egy lipótaknai asszony. Lezuhant a 4 méter magas létra tetejéről és eltörte a nyakcsigolyáját. Lipótakna, december 31. Tudósítónk jelenti: Borzalmas szerencsétlenség történt az Éger- csehi KőszénbáDya r. t. lipótak­nai telepén. Egy 60 éves öreg­asszony lakóházának udvarán leesett a létra tetejéről és 'ször­nyethalt.* Az elmúlt délután 4 óra táj­ban Hnilcsik Jáncsné 60 éves lipótaknai asszony a háza pad­lására mászott, hogy a kecsfeé­1928 január 1 jének takarmányt hozzon. Az öregasszony minden baj nélkül feljutott a padlásra s ott, hogy kétszer ne kelljen járnia, mind­két karját megrakta az állatnak szánt babszárral. Mikor lefelé igyekezett, a körülbelül 4 méte­res létrán, minden támaszték nélkül próbált lejönni. Abban a pillanatban, mikor a létra leg­felső fokára reálépett, elveszí­tette az egyensúlyt a mivel a takarmánnyal megrakott kezeit nem használhatta, lezuhant. A szerencsétlen öregasszony fej­jel esett a földre és menten szörnyethalt. Amint az orvosi vizsgálat meg­állapította, nyakcsigolyatörést szevedett. A csendőrség megin­dította a nyomozást, amelynek sorén beigazolást nyert, hogy Hnilcsik Jánosné saját vigyázat­lanságának lett az áldozata. Vajda Mihály m. kir. pénzügy­őrségi főfelügyelő nyugalomba vonult. Eger, december 31. Negyven évi szolgálat után a in & i napon nyugalomba vo­nult Vajda Mihály m. kir. pénz­ügyőrségi főfelügyelő, az egri pénzügyigazgatóság mellé ren­delt m. kir. pénzügyőrség elő­adója. Vajda főfelügyelő távozása vesztesége nemcsak a hivatal­nak, hanem Eger városának és Heves vármegyének is. 1915 ben, a nagy vérözön kellős közepén helyezte Egerbe a pénzügymi­niszter. Ebben az időben ren­delte el a kormány a rekvirálá- sokat. És vármegyénkben Vajda Mihályra volt bízva ez a nehéz kötelesség, amit azonban ő olyan szerencsés kézzel teljesített, bogy míg az egész országban csaknem mindenütt kapára-ka- szára kaptak a rekvirálások mi­att a falvakban az emberek, addig itt Hevesmegyében a leg­simábban folyt le minden. 1918- ban és 1919-ben, a forradalom és faommun dulása idején a pénz­ügyőrség 80 tagját olyan haza­fias szellemben tudta együtt tar­tani Vajda Mihály, hogy a májusi egri ellenforradalom alkalmával valamennyit felfegyverezve küld­hette ki az egri vasúti állomásra az ellenforradalom élén álló Szita Mihály alezredes (most ny. tá­bornok) parancsnoksága alá. És a szerencsétlenül végződő ellen- forradalom utáD, bármint val­latták és kínozták őket a kom­munisták, egyetlenegy pénzügy­őr sem árulta el, hogy Vajda Mihály fegyverezte fel a gárdát. A forradalmak után óriási mértékben megindult a dohány- csempészés a trianoni cseh-szlo- vák határ felé. Ennek megaka­dályozása fontos állami érdek volt. Vajda Mihály vette kezébe ezt az ügyet is, még pádig olyan sikerrel, hogy rövidesen veget vetett a dobányciepészésnek. Érdemeinek elismeréséül 1922- ben megkapta Magyarország kormányzójától a m. kir. pénz­ügyőri főfelügyelői cimet és jel­leget, 1926-ban pedig valóságos főfelügyelővé nevezte ki a kor­mányzó. Egészen mostanáig egyedül viselte Magyarországon Vajda Mihály ezt a legmagasabb pénzügyőri rangot. Csak nemré­giben kapta ezt meg rajtakivül még egy kitűnő férfiú a testület-

Next

/
Oldalképek
Tartalom