Egri Népújság - napilap, 1927/2

1927-08-31 / 196. szám

L 2 egri nefüjsag 4.927, augusztus 31 SBBaiSBXMSXBSWBS&iKiS'!, LJ-----_•» L ajos tb. kanonok, esperesplebá- nos végezte ős a megjelentekhez lelkei beszédet intézett. Mise után hosszú kocsisorban a káli tagba vonult a közönség, ahol dr. Hedry Lőrinc főispánt Kriatóffy János üdvözölte és Gál Bertalant bemutatta. A fő­ispán szeretetteljes beszédet in. tézett az ünnepelthez és átadta a diszokmányt ős a pénzado­mányt, Kristőffy János jószág­igazgató pedig az uradalom aján­dékát. Ezután közebéd követ­kezett, amelyen Ferenczy And­rás jőszágfelügyelö ős Mezey Illés plébános mondottak felkö­szöntőt. SHWBaBBBBgraasfflSKt&tBaHBaaaB e Földikutyát fogtak Hódmezővásárhelyen. Hódmezővásárhelyről Írják: Az elmúlt hőt egyik napján egy­szerű kétlovas kocsi döcögött az Erzsőbet-úton a város felé. A bakon ülő, napbarnított arcú magyar az egyik hajlatnál hir­telen észrevette, hogy az úton egy furcsa alakú, pocoknagysá- gu állat fut keresztül. Leugrott a bakról ős utána iramodott. Rövid hajsza után el is csípte a remegő kis jószágot s hogy behozza a városba, bedugta a kocsin levő vetőgép egyik ha­talmas csövébe. Mire azonban hazaért, a furcsa állat eltűnt, megszökött. Ugyanez időtájt dr. Héjjá József orvos a Jánoa-té- ren haladt, mikor észrevette, hogy a járda mellett egy furcsa kis állat szökdécsel ide s tova. A vetőgép kis vendége volt. Dr. Héjjá megfogta, hazavitte, be- kvártélyozta egy befőtte» üveg­be, ellátta minden jóval. Másnap pedig elvitte Bodnár profesz- szórnak, a főgimnázium hírne­ves természettudósának, aki azonnal megállapította, hogy a furcsa kis állat főldikutya, egy igen ritka, kiveszőiéiben levő állatfajnak egyik példánya. Ez az állat ma már az egész világon csak Magyarországon él. Kőt évvel ezelőtt a londoni mú­zeum tudósai egyenesen azért jöttek el Vásárhelyre, hogy né­hány földi kutyát szerezzenek. Mint értesülünk, a most kézre- került példányt is a londoni múzeumba szállítják. Egy öntudatlanságig részeg em­bert találtak a rendőrök. Tegnap éjszaka a cirkáló rendőrjárőr egy halálosan ittas embert ta­lált a gyalogjárón. Beszállítot­ták a kapitányságra, ahol 48 órát aludt, mig végre annyira magához tért, hogy' ki lehetett hallgatni. Megállapítást nyert, hogy Tóth Miklós T6th-u.36. sz. a. lakó cipészsegéd az illető, aki mivel tettét megbánta és teljes józanságot fogadott s különben is büntetlen előéletű egyén, mindössze 4 pengő pénzbünte­téssel szabadult meg a rendőr­ségről. Az egri háztulajdonosok azzal a vállalkozóval készíttethetik el a vízmérő óra aknáját, akivel akarják. Eger, augusztus 30. A vízvezetékkel kapcsolatos vízmérő órák aknáinak elkészí­tése körül a legnagyobb zavar­ban vannak az egri háztulajdo­nosok. Kezdetben úgy lépett fel egyik vállalat, mintha neki kizá­rólagos joga volna a vízmérő óra aknák elkészítésére és a háztu­lajdonosok megkérdezése nél­kül egyszerűen bementek a ka­puk alá, ástak és megcsinálták az aknát meglehetős borsos áron. A háztulajdonosok panaszkodtak ez ellen a monopólium ellen, an­nál is inkább, mert egri iparo­sok sokkal olcsóbban vállalták ugyanezt a munkát. Csak az volt a baj, hogy senki sem mondotta meg eddig, hogy lehet-e, illetve szabad e a ház- tulajdonosnak tetszés szerinti vállalkozóval elkészíttetni a víz­mérő aknát. | Munkatársunk ebben az ügy­ben kérdést intézett dr. Kálnoky István városi tanácsoshoz, a víz­vezetéki ügyek előadójához, aki abban az értelemben nyilatko­zott, hogy minden egri háztulajdonos azzal a vállalkozóval készíttetheti el a vizmérő óra aknáját, akivel akarja, de az aknákat csak úgy veszi át a viz mii építésvezető­sége, ha azok teljesen megfelel­nek az idevonatkozó előírások­nak. A sok zavart okozó kérdés­nek ez az eldöntése, úgy hisz- szűk, megelégedést fog hozni a háztulajdonosoknak. Arról is ér­tesülünk, hogy az általános vál­lalkozót illetékes helyről figyel­meztették, hogy mindenütt csak a háztulajdonos beleegyezésével foghat hozzá a vízmérő akna elkészítéséhez. Az elbocsájtott inas „hálából“ 250 pengőt lopott volt gazdájától. Három órai sikertelen fáradozás egy Wertheim-szekrény körül. — A hajnal az izraelita imaházban találta a betörőt. Gyetvai Gyula miskolci szabó- segéd az egri szemináriumban szolgált mint inas, de Julius 15.-én elbocsájtották állásából. A többi inas azonban megen­gedte n8ki, hogy pár napig még az épületben tartózkodjék. Gyet­vai azzal hálálta meg barátai szí­vességét, hogy az egyiknek a a kabátjából kivette a prefek­tus szobájának a kulciát és munkához látott. Kinyitotta a szobaajtót, majd az asztalfiókból ellopott 250 pengőt és a déli vonattal Miskolcra uta­zott. Ott megismerkedett Tóth Béla asztalossegéddel, aki rábe­szélte, hogy menjen vele Gyön­gyösre, ahol »kitűnő alkalom van« a pénzszerzésre. Mint jóbarátok érkeztek Gyön­gyösre és az első éjjel kifeszitették az orthodox izra­elita imaház egyik ablakát, azon bemásztak és a Wertheim szekrényt kezdték feszegetni. Munkájuk, bár a legjobb betörő szerszámokkal dolgoztak, három órai fáradozás után sem sike­rült ; hajnalodott, amikor az ab­lakon keresztül ismét kifelé igye­keztek. Egy rendőr azonban meglátta a két betörőt, akik fu­tásnak eredtek. Tóth jobb futó volt b így csak Gyetvai került rendőrkézre. Az egri kir. törvényszék Hollós- tanácsa előtt lopás bűntettével vádolva állott Gyetvai Gyula. Az elnök az első tanú beszó- lítássa után így szólt: — Rokonságban, perben, ha­ragban áll-e a vádlottal? — Igen áll, rokonyságban, hangzik a válasz, — Hogy rokonok ? — Az ő felesége, illetve az én feleségem az ő testvérbátyjának a keresztkomájával édestest­vérek . . . A többi tanú kevésbbé érdekes vallomása után a bíróság Gyet- vait bűnösnek mondotta ki és jogerősen 8 hónapi börtönre ítélte. —ante— —— ——— .’*í*Zr£> Kassai szélhámos Egerben. Az álgépészmérnök dajkamesékkel járta sorba a kassaiakat éi pénzt csalt ki tőlük, Eger, augusztus 30. Láncz Sámulné Káptalan-utca 8. sz. alatti lakos fordult a mi­nap panaszával az egri rendőr­séghez. Csalás címén tett felje­lentést egy ismeretlen fiatalem­ber ellen, aki naiv mesékkel 220 pengőt vittel tőle s azután nyom­talanul eltűnt. Lánczné elmondotta, hogy né­íány nappal ezelőtt egy jőmeg- elenésű 28—30 év körüli fiatal­ember jelent meg Dála, aki Fá­bián László néven, mint gépész­mérnök mutatkozott be. Lánczné caasai rokonaitól hozott üdvöz- etet és bővebb felvilágosítást nyújtott az ottani állapotokról, családi körülményekről, majd be­széd közben azt is elmondotta, hogy Füzesabonyban az átszál­lásnál valaki a kabátja zsebéből kiemelte pénztárcáját, amelyben 1500 szokol volt. — Az egri is­merő« a legnagyobb készséggel bocsájtotta a károsult fiatal- embor rendelkezésére a pénz­tárcáját és 220 pengőt adott kölcsön neki. Az idegen nagy hálálkodva eltávozott ős megígérte, hogy a pénzt azonnal küldi. Két nap múlva Lánczők a fővárosba utaz­tak rokonaik meglátogatására és ott a legnagyobb meglepetés­sel hallották, hogy a kassai fia­talember ott is hasonló mesével ugyancsak nagyobb pénzössze­get kért kölcsön. Sejtve, hogy csalásnak lett áldozatául, a két család a rendőrségen feljelen­tést tett. Az egri rendőrség kö­rözésének és nyomozásának ered­ménye szerint a szélhámos fia­talember Feuermann N. kassai fakereskedőnek a fia, Feuer- mann László lakatossegéd, akit már a szlovák rendőrség is kö­röz különféle cselekményeiért. — A rendőrségi nyomozás az egész ország területén megin­dult a kapott személyleirások alapján és minden valószínűség szerint rövidesen kézrekerül a kassai szélhámos. Forgács Anna rejtelmes halála ügyében újabb terhelő adatok merültek fel dr. Erdélyi Béla ellen. A klagenfurti rendőrség nyomo­zási iratai megérkeztek Budapestre. Budapest, augusztus 30. Dr. Erdélyi Bélánő sz. For­gács Anna titokzatos halála ügyében tegnap este Klagen­furtból megérkeztek az ottani rendőrség nyomozásának adatai. A boncolási jegyzőkönyvhöz még nincs mellékelve a vegy- vizsgálat eredménye. A Mill­statt fürdőhely vendégei, mint­egy huszonnégyen arről tettek vallomást, hogy dr. Erdélyi Béla a legjobb egyetértésben élt fe­leségével. Ma délelőtt Budapesten a kir. főügyészhelyettes úgy nyilatko­zott, hogy föltétlenül le kellett tartóztatni dr. Erdélyi Bélát, mert feleségének meggyilkolásá­val alaposan gyanúsítható, a klagenfurti rendőrség nyomozá­sának adatai szerint. A főügyész­helyettes — kijelentése szerint

Next

/
Oldalképek
Tartalom