Egri Népújság - napilap, 1926/2

1926-09-19 / 212. szám

1926. szeptember 19­Hassa x Anyját keresi egy szőke kisleány. A híres servita búcsúra gyüle­kező tömeg zűrzavarából egy szőke csöppséget halászott ki a rendőr. Kopottas kék kabátká­ján, a lenge kis szoknyán ke resztül fújt a hideg reggeli szél, s a barna cipícskékbe bujtatott apró läbnk gyorsan vitték bz ismeretlenül eiüagyatva kóborlő, 8—4 éves ártatlan kisleányt. Durva kezek tuszkolták félre a rohanó etnberáradaíb*n, itt-ott szánakozó mosoly is suhant felé, de sehol egy résztvevő kéz, mely melengetné. Sírásra görbül apró szájsc3kájö, matzatos arcáról az út porába potyognak keserű könnyei. Ekkor feléje nyúl a kérges rendörtenyér. A marcona bajűezos arc tors vonaglásban iparkodik mosolyra rándulni. A keményen szavakhoz szokott parancsoló torok kedveskedő szavakat gyügyög. Karjaiba öleli az apróságot, aki szinte el­vész a szeretet meleg szivet ta­karó mellkason és tíz perc múl­va a komor őrszoba csendjét ctaciogäs», boldog mosoly ara­nyozza. Bánatot, fájdalmat, szü­lőt feledve, hatalmas kenyeret msjBzol az elhagyott kisleány. Még szeptemberben megkapják a kölcsön első részét a vármegyék. A pénzügyminisztérium a vár- megyei beruházási kölcíön fel­osztása ügyében már elkészí­tette véleményét és tervezetét. A jóváhagyott tervezetek alap­ján a vármegyék még szeptem­berben kézhez kapják a kért beruházó kölcsön első részletét. Egyházi hírek. Vas® József er­dőtelki lelkész &öját kérelmére nyugdíjaztatok. Fábry Béla egri káplán fökáptaiaoi jegyzővé és helyettes sekrestye igazgatóvá kineveztetett. Harkabmz László pásztói és Dankó Endre edácu lelkészek investiiurát kaptak. Reviczky István sajcnémeti lel­kész Recskre, Dr. Seres András pétervásé-ri lelkész pedig S«jó- námetibe neveztetett ki lelkész­nek, Képes József eddigi recski adminisztrátor, hasonló minőcég­ben Pótervásárra küldetett. Bán- kövi Kornél eddigi büdszsntmi- hályi lelkőszheiyettes ugyanott lelkész lett. Erdőssy Gyula er­dőtelki ideig, lelkészhelyettessé neveztetett ki. Bakos Károiy Kistályára, Király Alajos pádig Orosj a küldetett id. administra­tors k, Győui József polgári káplán ugyanét, lelkiekben lel­készhelyettes lett. Kisantal Ist­ván Erdőkövesdről Sajóvárkony- ba küldetett káplánnak, helyére Lóránt József ment. Csont Géza jászapáti káplán nyíregyházai hitoktatóvá neveztetett ki. Jász apátiba káplánnak Bozóky Já nos Szendrőből, SzeDdróba Mól nár István Eesenyőtelekről, Jász dósára Szalay Ferenc Bodorty bői, Bodonyba pedig Szarvas József ujmisés küldetett káplán­nak. * Alföldi Irén ny. operaénekesnő, énektanáraő énekórákat ad la­kásán, Osiky Sándor utca 45. sz. alatt. Jelentkezni lehet 10-től 6 óráig. EGRI NÉPÚJSÁG 3 Ismét terjed a hólabda rendszer. Az elmúlt években annyira di­vatos hólafcda rendszert eleve­níti fel ismét néhány külföldi cég. Elárasztják a hiszékeny közönséget felhívásaikkal, me­lyekben a »hólabda« szerződé­sek kötésére tesznek ajánlatot. Dr. Horváth Gyula rendőrtaná­csos, az egri kapitányság veze­tője jónak látott praeventiv in­tézkedésként egy hirdetményt kiadni ezen felhívásokkal szem­ben. Figyetmezteti a közönsé­gét, hogy ne üljön fel a hang­zatos ígéreteknek, hiszen a múlt esztendők példái bizonyítják, mennyire nem váltják ba azo­kat az ilyen tisztességtelen üz lettel foglalkozó, megbízhatatlan cégek. Ellenben a fölhivottak tegyenek jelentést a hatóságok előtt, hol csalás címén a legszi­gorúbban megbüntetik a közön­ség zsebére utazó, lelkiismeret­len egyéneket. Katonák és civilek harca. A na­pokban táncmulatság volt Eger- szőláton, ahová Prokay Márton é® Msgyary András egri, 14. hon­véd gyalogezredben közlegények beléptidíj lefizetése nélkül akar­tak bejutni. Mikor nem engedték be őket, előrántották ezuronyai- kát, és véres harcot vívtak a táncoló legényekkel, akik négy fadorongokkal védekeztek. A harc eredménye négy könnyű sebesült volt. A községi bíró feloszlatta a táncmulatságot, a czendőraég pedig megállapította, bogy a katonák kihívó maga­tartása idézte elő a véres vere­kedést. * Értesítés. A Magyarországi Munkások Rokkantsegélyző és Nyugdíj egylete egri fiókja ke­belében megalakult temetkezési segélyezést folyó évi október 1-től életbe lépteijük. A temet­kezési segély a mostani taglét­szám arányához képest egyelőre 2 millió boronában állapíttatott meg, mely összeg a taglétszám emelkedéséhez képest 3 millió koronára lesz fölemelve. Saját érdekében felhívjuk tagtáraain- kat, hogy október 1 ig iratkoz­zanak be a temetkezési segályző egyesületbe, mert csak az 50.000 K tagdíj lefizetése ellenében lesz elhalálozás ecetén részükre a temetkezési segélyösszeg ki­utalva. Az október 15-ike után belépő tagok a beiratási díj kétszeresét fizetik. A beiratások az ipartestűl8tuél eszközöltetnek vasárnaponként délelőtt 10—12 óráig. A Maggarországi Mun­kások Rokkantsegély ző és Nyug­díjegylete egri fiókja. * Hatvan II negyedi rk Földműves Olvasókör f. hő 26 án d. u. 4 órá­tól éjjel 12-ig saját kerthelyisé­gében (kedvezőtlen idő esetén zárt helyiségében) táncmulatsá­got tart. Beléptidij 8.000 kor. és a vigalmiadé. A mulatságra a város földmives fiatalságát ez­úton hivja meg sz Elnökség. * Bágyadt, levert, dolgozni kép­telen egyéneknél a természetes «Fe­renc József« keserűvíz szabaddá teszi a vérkeringést és emeli a gondolkodó- ős munkaképessé­get. Beható kórházi kísérletek alapján bsbizonyult, hogy a Fe­renc József víz szellemi munká­soknál, betegeskedő asszonyok­nál és neuraszténiás embereknél rendkívül jótékony hatású gyo­mor- és béltiszfitó szer. Kapható gyógyszertárakban, drogériák­ban és fűszerüzletekben. * Hadirokkantak figyelmébe 1 A választmány határozata folytán felkérem azon rokkantakat, akik az O. F. B. útján házhelyet, vagy földet nem kaptak, hogy líceumi helyiségünkben 23-án (ciütörtö- kön) 6—8 óra között jelenjenek meg. Titkár. * Minden második sorsjegy nyer. A pénzügyminisztérium által en­gedélyezett m. kir. osztálysors- játák 72.000 sorsjegyből áll, öt osztályba elosztott 36.000 nye­reménnyel. Ezekből alegnagyobb szerencsés esetben 500.000 pengő, azaz 6 és 1/i milliárd korona. A m. kir. osztályaorsjátók a vi­lág összes nagy állami sorsjá­tékai között vezet. Számtalan óriási nyereményeinél fogva a játékban résztvevőknek rendkí­vül kedvező nyerési esélyeket nyújt. A mai gazdasági viszonyok mellett a gyors meggazdagodás egyetlen módja, ha osztályBors- jegyet vesz és nyer egy főnye reményt. Hivatalos játéktervet díjmentesen küldenek az összes budapesti és vidéki árűsítők. * Gáspárdy Katinka áll. eng. zene­iskolájában (Csiky Sándor utca 2.) a beiratások tartanak. Zongorát tanít az igazgatónő és Schuller Margit okleveles zenetanár. He­gedűt Kalina Erzsébet, állami művészi oklevelet nyert hegedű­művésznő. Tanárin Mambrinyi Gyula, művészin Hubay Jenő voltak tanárai. Hegedűt tanuló tanítványok heiratást nem fizet­nek. * Látható irású írógépek gyári újak és keveset használtak. Ked­vező fizetési feltételek. Külön javító műhely. Lusztig Sándor, Széchenyi utca 9. * Heti műsor az Urániában. Ma 6 és 8 órai kezdettel: «Kisértet a farmon« arizonai cowboy törté­net, főszerepét Hoot Gibson játsza. Burleszk és Magyar-hir- adő kiegészítő műsor. — A jövő hét műsorán szerepel: «4 regi­ment gyöngye* egy szegény bun­dáé vidám kalandjai, főszerepét Reinbold Schünzel játsza és • Surcouf*t (A brit partok kalóza) nagy történelmi film dráma 12 felvonásban. Jegyek előre vált­hatók a Mozitózsdében. * Rádió készülékek 1-3-5-7 lám­pás, valamint hangosan beszélők nagy raktára. Bemutatás díjta­lan. Kedvező fizetési feltételek. Lámpák, elemek és az összes alkatrészek nagy raktára. Lusz tig Sándor. Telefon 30. Értesítés. A Hisz Házhelyigénylők Or­szágos Építő Szövetkezete által házépítésekre igénybe veendő amerikai dollár kölcsön ügyében értesítem az érdekelteket, hogy a legközelebbi értekezletet csak jövő vasárnap, szeptember hő 26-án d. e. 10 órakor fogjuk megtartani a városházán; ameny • nyiben az építészvállalkozók nagy elfoglaltságuk miatt kép­telenek voltak a több tipusú terveket előbb elkészíteni. Az építészvállalkozők a ké­szített vázlat terveket a pénte­ken tartott értekezleten együt­tesen megtárgyalták és gazda ságos építkezés szempontjából némi módosításokat eszközöltek. A végleges tervek és ezek alap­ján a költségvetések a jövö hét folyamán feltétlenül készen lesz­nek, hogy a vasárnapi értekez­leten az érdekelteknek bemutat- hatők legyenek. Tekintettel arra, hogy az épít­kezni szándékozók igen tekinté­lyes száma a különböző típus­ban készülő egy-egy példány tervrajzot és költségvetést az értekezleten behatóan nem szem­lélheti meg, lehetővé akarom tenni, hogy mindenki láthassa a tervek alaprajzát és az egyes típusok építkezési költségeit. Az Egri Népújság jövő va­sárnapi, szeptember hő 26-án, vagyis az értekezlet napján meg­jelenő számában az 1. 2. és 3 szobás házak alaprajzait a he­lyiségek és méretek feltüntetésé­vel, a megfelelő magyarázatok­kal és az építkezési költségek­kel külöa-külön ismertetni fogom, hogy mindenki tisztában legyen az építendő házak beosztásával, méreteivel és a költségekkel. Ilyen körülmények között mód­jában lesz mindenkinek a leg­gazdaságosabb építkezést teljes részletességgel megismerni és határozni, hogy hány szobás házat lát szükségesnek és van utódjában építtetni bármelyik helybeli vállalkozónkkal. A Hisz Országos Építő szö­vetkezettel folytatott tárgyalá­sok eredményét az értekezleten behatóan ismertetni fogom. Radii Károly. Az egri gyógyszertárak közül ezen a héten Preszler Ármin (Széchenyi- utcai) és dr. Hibay György (Piac­téri) üzlete tart éjszakai szolgálatot* SPORT. Nagyszabású úszóverseny Egerben. Az Egri Torna Egyesület ma délután 3 órai kezdettel rendezi szokásos évi nagy úszőverse- nyét a versenyuszodában, amely­re oly nagyszerű programmot állított össze és oly elsőrangú gárda startját biztosította, hogy Beretvás Pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja önnek nincs S^ííksé^ő arra, hogy gyomor és bélbántalcnai miatt állandóan szenvedjen, amikor köztudomású. .hogy a világhírű és mindenki által legelsőnek elismert IGMÁNDI keserüvíz azonnal megszünteti a rendszerint fenti bajokból eredő fejfájást, csökkenti a vérnyomást az agyban és meggátolja ez érelmeszesedést. Emészted zavaroknál éhgyomorra már félpohár langyos IGMÁNDI keserüvíz elegendő. Kapható kis és nagy üvegben. Szélküldési hely: Igmándi kesesüvíz forrásvállalat Komárom. Árjegyzék ismételadóknak kívánatra bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom