Egri Népújság - napilap, 1926/1

1926-01-01 / 1. szám

*Ára 3000 koron*. Eger, 1926 január 1. péntek. LXIII övf. 1 sz. W 0 w Előfizetési díj postai szállítással: agg hóra 40.000 K, neggedévre 120.000 K. POLITIKAI NAPILAP. Főszerkesztő: Dr. Óriás Nándor. Szerkesztőség: Eger, Líceum. Kiadóhivatal: Líceumi ngomda. Telefonszám: 11. Az új esztendő vájjon mit tartogat számunkra ? Ez a ki nem mondott kérdés tzgat ma mindnyájunkat. Miköz­ben harsány hangon minden jót kívánunk egymásnak, a lelkünk mélyén ott lappang a kíváncsi­ság : hát velünk mi lesz? Vár­hatunk-e valami jót a hosszú esztendőtől, vagy nem leszen benne köszönet ? A közelmúlt évek sok megpróbáltatása után itt van-e már a megkönnyebbü­lés ideje, avagy még mindég hiába várjuk eljövetelét? Az új esztendő ma még elrej­tett arculatáról bizony szeretnék a fátylat egy percre föllebben- teni. A jövőbe látás azonban nem adatott meg az embernek, jósolni hiába próbálnánk. Az eddig megtett útra ámde ha visszatekintünk s erőinket és a itwnk váró feladatokat mérlegre tesszük, mégis csak módunk nyílik annak az elképzelésére, hogy rendkívüli körülmények ha nem fogják megzavarni szá­mításunkat, valószínűleg milyen lesz életünk folyása a kövei jö­vőben. Az új esztendőtől sok jőt vár­nunk nem szabad. Helyzetünk lényeges javulásában bízni nem volna okos dolog s a vérmes reményekre aligha reá nem cá­folna az élet. Oktalanságszámba menne, ha magunkat hiú vára­kozásokkal áltatnők. A magyar ember bizony csak lőpősről- lépésre haladhat előre jő ideig. A háború előtti kedvező viszo­nyok visszatérésére még nem lehet számítanunk. A kitartó munkának azonban nem marad el a gyümölcse. Az egészséges gazdasági helyzethez megint közelebb fogunk jutni egy lépéssel az uj esztendőben is. Az őstermelő országra köny- nyen bekövetkezhető bajok per­sze most is meglátogathatnak. Az Alföldet itt-ott sujtő árvíz már súlyos csapás földművelé­sünkre, hiszen ezer és ezer hol­don teszi tönkre az őszi vetést. Aratásig még sok más baj fe­nyegethet. Mindig éreznünk kell, hogy mint földművelő állam, egészen ki vagyunk szolgáltat­va az elemek játékának, az idő­járás szeszélyeinek. Mivel pedig mai területünkön, ipari nyers­anyag meglehetős hiányában, az ipari fejlődésre módot találnunk alig lehetne, már ezért is ra­gaszkodnunk kell az elszakított területek visszaszerzésének gon­dolatához s ezt az eszmét az uj esztendőben sem szabad elalud­ni engednünk. Erre az eszten­dőre egyébiránt a gazdasági vi­szonyok valamelyes javulását nem ok nélkül reméljük s váro­sunk erősebb iramú fejlődése (vízvezeték, fürdőváros, idegen- forgalom stb.) hihetőleg megfe­lelő munkaalkalmat fog terem­teni a dolgos kezek számára. Az országos politikában hogy mit tartogat számunkra az uj esztendő, e tekintetben bajos volna a számvetés. A nemzet- gyűlésen, főleg az elvtársak jő­Eger, december 31. Okoliesányi Imre, Hevesvár­megye alispánja, az Egri Nép­újság munkatársának kérésére a következőkben nyilatkozott újévi programmjáról: — Ami a programmot illeti, azt rendkívül könnyű volna ad­nom. Bő programmot lehetne kidolgozni, mert bizony a gond­jaimra bízott vármegye közsé­geiben nagyon sok a tenni való. Számolnom kell azonban a reánk szakadt nehéz időkkel és a ren­delkezésre állő, valamint a re­mélhető anyagi erőkhöz vagyok kénytelen szabni a megye fej­lesztésére irányuló terveimet, amelyeket ilyen rövid interjú keretében mégsem részletezhe­tek. A maga széles alapvonalai­ban, részletek nélkül, tisztán csak a főbb irányelvek felsorolásával, tessék, ez az én újévi program- mom: — Gazdasági, szociális és kul­turális téren akarom fejleszteni Hevesvármegye községeit. Természetesen nem légvárak építésével, hanem a mai adott helyzetnek szem előtt tartásával. A gazdasági fejlesztésnél első­rendűen fontosnak tartom a termelő szövetkezetek felállí­tását. — Szociális téren a falu tár­sadalmi rétegeinek békés össz- hangbahozása egyik legköze­lebbi célom, mert csak egyetér­voltáből, bizonyára bőségesen lesznek skandalumok megint, en­nél nagyobb eredményeket azon­ban hiába remél a vörös szeg­fűé parlamenti komédiástrupp. A polgári rend bástyáit elszánt akarattal s ha kell, erős kézzel is, meg fogjuk védelmezni s eb­ben a tekintetben az ország la­kosságának komoly elemei kö­zött az uj esztendőben sem lesz ellentét. A vörös áradat ellen gátat emelni mindannyian szí­vesen kirukkolunk. És egymást megérteni igyekezve, türelem­mel, fegyelmezetten, a jog- és te­kintélytisztelet szellemében mun­kálkodva, iparkodunk magunk­nak és mieinknek megteremteni I a hőn óhajtott, boldog uj esz- j tendőt. tésben végezheti a falu azt a hazafias társadalmi munkát, ame­lyet szegény hazánk ma min­den polgárától megkövetel. A szegénysorsű néprétegek ügyeit teljes erőmből felkarolni kívá­nom. Munkaalkalmakat óhajtok létesíteni a munkanélküliség csök­kentésére, a mezőgazdasági mun­kásoknak kellő (időben valő el­helyezéséről pedig szintén gon­doskodni kívánok a rendelkezé­semre állő közigazgatási szer­vek utján. — A népművelés fontos ügyét éppúgy, mint a testnevelésnek nemzeti szempontból nagy hord­erejű kérdését minden erőmből A Tisza áradásáról újabban megnyugtató táviratok érkeztek. December 30-ikán este 3/4 9 óra­kor két egymást követő távirat szerint Tokaj felett az áradás 832—740 cm. A jég áll. A Bod­rogból éjjel 11 órakor a jég el­ment. — Tiszafüredről jelentik, hogy a jég megindult. Közvet­len veszély nincs. Egy ma érkezett távirat sze­rint az árvíz Tokaj felett 819 cm., Tímár felől reggel 7a4 óra­kor a jég megindult. A nagy­falusi kanyar alsó szárából a jég támogatni és elősegíteni igyek­szem, erre vonatkozóan részletes terveket is dolgoztatok ki szak­közegeim által. — A községek gyakorlati fej­lesztése egyik legfőbb gondomat képezi. A fásítás, az licca-rendezés, a tűzvédelem fejlesztése, az egész­ségügyi intézkedések szigorú ellenőrzése, patakszabályozás stb. játszanak itt különösen nagy szerepet. Az utak javítása a költségvetés keretei között szintén közérdekű. Ezen a téren nagy eredményeket mutathat fel a vármegye eddig is. Én is sze­retnék jobb utakat, de nincs pénz és az sdőző polgárokat nem lehet mőgjobban túlterhelni. A megye közigazgatásában engem továbbra Í3 a régi alap­elvek fognak vezetni: <Kinn lenni a nép között, közvetlen tapasztalatokat szerezni a ba­jokról.» Programmomba vettem ezzel kapcsolatban a közigaz­gatás fokozottabb és gyakoribb ellenőrzését s az ügyeknek lehetőleg a helyszínen való elintézését, illetve elintéztetését. — Ezek volnának az én főbb irányelveim, melyeknek ha csak egy részét is meg tudom az én készséges, derék munkatársaim­mal valósítani, akkor nyugodtan' mondhatom majd az 1926. év vé­gén, hogy nem értem el kevés eredményt. kiment. A kanyarodás felső vé­gében Kis-Tokajig jég áll. A hevesi főszolgabirőság tele­fonon közölte az Egri Népújság­gal, hogy Tisza-Bábolnánál jégtorlaszok miatt keletkezett az áradás. A jég megindult. Egyelőre veszély nincs. A víz apad. A legutóbb beérkezett je­lentésekből az tűnik ki, hogy árvíztől nem kell tartanunk. MgBBOaBB^pBUaMHEBBBaaPHM «Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában, Hiszek egy isteni örök igazságban; Hiszek Magyarország feltámadásában!« <»«**{* ?,**#*>' Az alispán újévi programraja. Tisza-Bábolnánál a víz apad. Az áradást jégtorlaszok okozták. — Egyelőre nem fenyegeti veszély Hevesvármegyét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom