Egri Népújság - napilap, 1925/1

1925-02-01 / 26. szám

Előfizetési díj postai fi POLITIKAI NÄP1LÄP­Egy hóra . 40.000 K Égé»* ét félévi el611scté»t H Neggedévre 120.000 K I ~ nem fogadnak el. — I FŐSZerkeSZtŐ: Dr. Óriás Nándor. Szerk«szt6ségi Eger, Licenm. kiadóhivatal: Líceumi nyomda. Telefon szám 11. Megmozdult a föld és eÍ6ápadtak ez arcok. Rémü let lett úrrá a lelkeken. A biz­tosnak hiit otthonból megindult a menekülés. Az Isten szabad ege alá. A természet sátorába. Ez nem szakad reánk. Akkor sem, ha megérdemelnék. A technikai kultúra fölényes önbizalma ugyan hová lesz, ha megrendül a föld? Hiszen már- már a világ urainak képzeljük magunkat. Büszkén tekintünk szét a tudás vívmányainak or máról. Az ember megtagadja hódolatát az igazi Űrtől. És Luciferrel gőgösen vágja oda Istenének: «Egy talpalattnyiföid elégnekem, Hol a twgedás lábát megveti S világodat megfogja dönteni.« A földre szegzi fejét az elva­kult ember. Nem akar magasabb tekintélyt ismerni önmagánál. Kemény léptekkel járja a saját girbe-görbe útjait. Egészen addig, mig h8ragvő morajjal meg nem rendül talpa alatt a föld. Ilyenkor aztán öerzeroskad- nak az emberi gőg sáncai. Ham­vába hull a vágyak tüze. Elfe­ledjük az álmodat é» ambíció­kat. Az önzést és a gyűlölkö­dést. Kicsivé zsugorodik min­den. Átvillan lelkűnkön a mú­landóság gondolata. Egyik pil­lanatról a másikra jobbakká le­szünk. Sokká« jobbakká. A magasra emelt fej pedig, a tudós fő, az öntelt, büszke homlok mélyen meghajlik a n jgy természet mindenható Ura előtt. Érzi az emberi tudás végessé­gét. És vallja Tárkányival, hogy »a megadás szelíd nyomán kél az igazi tudomány.» Testvér, ilyenkor ugy-e együtt vagyunk gondolatban? És sze reteiben. Hát máskor ? A főbiztos Genfbe utazott. Budapest, MTI. Smith Jere- i miás a nemzeti szövetség magyar | főbiztosa és helyettese Mr. Tyler j ma Olaszországon keresztül Genf- ; be érkeztek, ahol a főbiztos részt vesz a Népszövetség pénzügyi bizottságának február 6.-án kez­dődő ülésein. Pusztító szélvihar Tiszavárkonyban. Budapest. MOT. Tisza várko- nyon tegnap hatalmas szélvihar vonult át, amely fákat tépett ki. Egy lezuhant fa Fejes János 27 éves földraívesen súlyos sé­rülést ejtett. A sebesültet Buda- i pesten a dologkórházban ápolják."! Földindulás. Szombaton reggel pusztító földrengés reszketette meg Eger vá­rosát. — Házfalak és kémények dőltek le. — Emberéletben nem esett kár. Még súlyos sebesülés sem történt. Kger, 1925. január 31. Földrengés, a borzalmak bor­zalma reroegtette meg ma reggel Eger város alatt a fuadamen- tumot. Már pénteken este pgy- negyednyolc óra tájban érezhető volt egy hatalmas földlökés, mely csak egypillanalig tartott: mintha valami irtózatos súly esett volüa hirtelen a főid kérgére ; mintha valami földöntúli erő nagyot dobbantott volna. Ma szombaton reggel 8 óra 3 perckor erős és több másod percig tartó földrengés riasztotta fe! az embereket megszokott munká­jukból. Inogni kezdtek a fiiak, kinyíltak az ajtók, lehulltak a képek, a csillárok; tűzfalak és kémények dőltek le rettenetes robajjal. Az * aiberek megrémül ve futottak ki a házakból. Mire rá eszméltek, hogy földrengés van, a veszedelem már el is múlt. Utána körülbelül negyedórá­val újabb földrengés kezdődött, de ez már gyengébb volt és rövidebb ideig tarlóit Sokan mondják, hogy még később is éreztek gyöngébb földlökéseket, ezek a hírek azonban inkább kép­zelődésnek tudhatok be a reggeli izgalmak után. Kárt, még peaig az épületekben és a törékenyebb szobaberendezési tárgyakban több iniliiárdra becsülhető kárt, csak a 8 órakor kezdődött erő3 rengés okozott. Igyekeztünk pontosan meg tudni a földrengés által okozott károkat. Egész napi utánajárá­sunk ereaményét & következők­ben i.mertetjük: A földrengés hatása. A földrengés ez egész város­ban érthető rémületet okozott. Az embtrk h&lálsápadtan sza ladtak ki az utcára, ahol már láthatók voltak a ledőlt kémé­nyek, tűzfalak romjai. TégL, kő Ó3 vakolat der bök borították a járdákat. A piac, a főutca, mind tele volt emberekkel. A m; gron­gált házakban bezárták az üz­leteket. 9 óra tájban csaknem az egét-z 1 kosság az utcá i volt már. Izgatott beszédben adták tovább egymásnak az emberek, mi történt egyik s mi a másik városrészben. A legnagyobb pusztítást a Csiky Sándor utcán, a Széchenyi ulca felső észéin, a Szent János utcában és makiári nogyedek- be-n láttunk. A ciszterciták templomában a főoltárnál 8 óra előtt 5 perccel fejezte be miséjét Szalay Gábor tanár. Pár perccel utóbb a főol­tár fölötti hatalmas terrakotta- feszület súlyos darabokban hul­lott alá, ». főoltár némely egyéb díszítéseit magával ragadva.Csu pa faltörmeléu. az oltár és kör­nyéke. — A szentélyt a hajó vnl összekapcsoló ív alatt, úgy­szintén a kórus táján súlyos va­kolatdarabok, az egyik ablakfül­kén át szinte a földig leérő ha­talmas repedés. Á rendház falain is itt-ott repedések tátonganak, a második emelet egyik folyosó részletének közepe észrevehetően sülyedt. A hatalmas épületben teljes nyugalom uralkodik, az első emelet folyosóján Bárdos tanár energikus rlakját pillant­juk meg fel-alájárva intézkedik. Érdemes cisztercitáink ezúttal is, mint ny. é etben oly sokszor, kö­zepébe ju ottak a' viharnak. Az iskolákban A földrengés az iskolákban találta a diákságé!. Leg öbb he­lyen éppen az előadás előtti imát végezték a tanuló-', mikor a ré­mes morajlás hallatszott é inogni kezdtek a falak. Az iskolák mind hazaküldtek a növendékeket. így elmaradt a félévi bizonyítványok kiosztása is, amit mára terveztek. Leomlott kémények, tűzfalak és házak Az Irgalmasok női kórházában igen nagy károkat okozott a földrengés. A falak megrepedez­tek, a vakolat hullott, a kémény ledőlt. Az elmebetegek,mintha fel­eszméltek volna e szörnyű pilla­natban, térdrehulltak és imád­koztak .. . Egyik teremből ki is kelleti őket vitetni, mert leom­lással fenyegettek a falak Az írgalmasrend férfikórházá­ban szintén nagyobb kár támadt az épületben. A rend páterének, Szabó Laurusiak fejőre hullott a mennyezet vakolata és meg­sebesített-. A Hangya főüzleténél majd­nem nagyobb szerencsétlenség történt, A szemben lévő Mészá­ros-féle ház tetejéről a kéményt boritő mintegy masfálméseres kőlap hatalmas ívben lehullott és a sző szoros értelmében szét­vágta az ajtót és megrepesztette a falakat. Itt a közlekedés la olyan veszélyessé vált, hogy az u’cát r-rdúrltrrdca zűri» *»«. A ravatalon fekvő Balkay Béla házának tetejét is teljesen össze­törte a szomszéd tűzfala, mely nagy robajjal omlott K A rossz-templom kaszárnya oromzata sziu>én nagy dübör­géssel hullott alá A Lemezgyár két tűzfala igen h~ves zajjal dőlt le. Egyik be­dőlt fal 3 kacsát üiöU agyon. A vasúti állomásnak össze» kéményei leomlottak és betörték a tetőzetet. Az érseki líceumnak különösen a keleti ő« déli old »Irt viselte meg a földrengés. Az ősrégi, öl- nyi vastag falakon is elég sű­rűn láthatók a répádénak. A Deák Ft-renc-uica 90. sz. háznak 2 'űzfala ledőlt és egy konyhát, valamint egy kamrát földig leromboltak a lehullott falak. A Deák Ferenc és a Ko- szőrű-utca sarkán «gy tűzfal le­dőlt és a szomszédnáz tetejét betörte. A Piactéren egy háznak ké­ménye kidőlt és kiütötte a -Han­gya» irodájának ablakát. A Szent János ucca 9. számú háznak tűzfala ledőlt s a szom­szédos Balkay ház tetejét meg­rongálta. A Széchenyi út 15. számú ház­nak két kéménye ledőlt és össze­törte a ház cserepeit. A halaspiaci iskola kéménye leomlott. A Hold-ucca 9. számú ház | oldalfala a szomszédos ház ud- j varára zuhant. j A Bárány-úti olemiiskola kő- j mónye led» it. Á Cifrakapu 13. szám alatti ház kéménye ledőlt. A Cifrakapu 66. számú ház oldala és padlása megrongáló­dott. A Malom utca 4. és 14 szám alatti ház kéménye ős tűzfala ledőlt. A Nyíl-utca 10. számú ház kéménye ledőlt. A Gerinc-utca 35. számú ház teljesen leomlott. A Virág utca 4. szám alatti ház i egyik íiz< bája bedőlt és teljesen j lakhatatlanná vált. I A Virág-utca 5. számú ház ol- j dala é* padlása megrongálódott, j A Wesselényi-utcai iskola tűz­fala ledőlt. A Csiky Sándor-utca 45. számú háznak tűzfala ledőlt és a mel­lette levő tetőt teljesen Összetörte. A Cúky Sándor, Rózsa- és Bartakovics-u cákon alig van ház, melynek valami nagyobb baja ne 9B8tí volna. A posta-épület tetőzetén a ké­mény rongálódott meg. A föld­rengés a telefon- és távámvona­lakat is megrongálta, de a de- ; rék telefouisták megfeszített mun- ! kája hamarosan helyreál ította i az összeköttetést.

Next

/
Oldalképek
Tartalom