Egri Népújság - napilap, 1924/2

1924-11-05 / 255. szám

Ára 1500, vasárnap 2000 korona. Elger, 1924. november 5. szerda XLí. évf. 255. s* ' W •# # Előfizetési di) postai szállítással S.aa hét a . 3*.000 K I Égési és iélévl cltfizctösl «cBBeééTte 108.000 K I ----- nem fogáénak el. ----­P OLITIKÄI NÄPILÄP. Sztrlcgsztöség i Eger, Licenm Eladóhivatal: Líceumi nyomd,» Telefon szám 11. 1 A konzervatív Nyugat. Eger, 1984. november 4. Az angol választások eredmé­nye, a konzervatívok diadala, a liberálisok és a munkáspárt tel­jes bukása, csak most kezdi érez­tetni hatását az európai politi­kában. És a konzervatív ango­lok győzelme, kell hogy nyomot hagyjon Csonka-magyarortzág lármás politikai életében is. Sehol talán e széles világon nem vált annyira szokássá, di vattű, majd egyenesen hóborttá a nyugati dekadenciának tiszte- late, túlértékelése és majmolása, mint éppen a magyar társada­lom egyes rétegeiben. A politi kai ssélsöségek, a nép szájaizé- nek hízelgő demagógia, éppúgy mint a sajtó és az irodalom egyes képviselői, széles gesztussal, ért­hetetlen babonás tisztelettel mu­tattak Nyugatra, t honnan a fran­cia materializmus, a tudományt hazudó istantagadáB. a felekezet nélküli »vallás«, szabadkőmű­vesség, a «világot felszabadító nemzetközi szociáldemokrácia« j az erény kigúnyolása, a bűn dicsőítése regényekben, versek­ben, szobrokon és képeken, egy szóval a szecesszió, a dekaden­cia, a »modern* világnézet, fa­kadnak. Már csaknem az volt a hely­zet nálunk, hogy az istentelen- ségek vagy a szabadosság ki­növései ellen élig lehetett meg­moccanni, mert a forradalmas, tzabadkőmives, a testi és lelki beteg, a bűnökben is dicsért Nyugat rajongói azonnal l6pisz- szegték az egészséges magyar lélekből csengő hangokat. A szocialiäta frakció a magyar nemzetgyűlésen, a liberális és radikális forradalmi sajtó, min­den egészséges magyar megmoz­dulásnál azzal szürnyűkődott, hogy »mit szól ehhez a művelt Nyugat ?* Nos, a művelt nyugat most nemcsak megszólalt, hanem cse­lekedett is. Anglia, mely ország­ról bizonyára mindenki elismeri hogy a mai emberi kultúra leg­magasabb fokán álló nyugati állam, az általános kéyviselő vá­lasztásnál megbuktatta Mac Do­nald munkás-kormányát, meg­semmisítette a liberális pártot és demonstráló nagy többségben küldte parlamentbe a konzerva­tív képviselőket. Történt pedig ez éppen akkor, amikor Mac Donald miniszterei nők munkágpárti kormánya ép­pen az orosz szovjet köztársasá got akarta elismerni, hogy az angol állam nagyobb pénz'aöl- esönnel támogathassa a vörö­söket. Mac Donald munkáspárti mi­niszterelnök az angol királyi kormány élén a magyar szocialis­ták és radikálisok körében is jó étvágyat csinált a hatalom után. Már az egész világ átalakulásá­ról beszéltek. Hangosak lettek a nemzetköziek, mert Franciaor­szágban a katholikus egyházat üldöző Harriot szocialista kor­mánya, Angliában pedig a mun­Eger, 1924. november 4. Hevesvármegye igazoló vá­lasztmánya 1924 évi október hő 27-ik napján gyűlést tartott, me­lyen Dutkay Pál elnöklete alatt jelen voltak: Kriston Endre, dr. Barchetti Károly, Gröber Jenő, dr. Petro Kálmán, Grónay An­dor, Károly János, Kolmann Já­nos tagok és Puchlin Lajos vm. főjegyző, előadó. A gyűlő« tárgya a vármegyei tör­vényhatósági bizottság legtöbb adót fizető tagjai 1925. évi név­jegyzékének megállapítása volt. Az igazoló választmány a tör­vényhatósági bizottság legtöbb adót fizető tagjainak 1925. évi névjegyzékéből a községi és vá­rosi adőkimutatások alapján a következő 1924. évi tagokat hagyja ki: Elhalálozásuk miatt: Eisele Vilmos, Hazenfeld Hen­rik, Petheő Géza, Spitzer Vilmos (összesen 4 tag). Mert adójuk az adókimutatásban fel­tűntetve nincs, illetve nem éri el az utolsó helyre felvett tag 380 arany­korona adóját: Ledniczky István, Puky Pál dr. Szabó Rudolf, Gröber Ferenc, Gulyás Béla, Vajda István, Grosz- man Sámuel, Kérészi István, Un- gár Ignác, Szabó Antal, Gáspárdy káR kormány ült a hatalom sze­kerén. Most azonban már a vak is láthatja, hogy nem az a művelt Nyugat, melyet kétes demagógok vagy kisiklott agyú különcök a beteg Páris külvárosaiból hoz­tak magúkkal bajnak e szegény magyar földre, hanem az a mű­velt Nyugat, amelyet a szabad Anglia józan népe jelent. A bolsevista Kelet minden bomlasztó törekvése és minden agitátora előtt, de az itthoni lár­más izgatők előtt is komoly in­telem legyen a konzervatív An­glia állásfoglalása. A világrend­jének, a táreedalmi békének, az emberi boldogulásnak alapja nem a romboló szélsőségekben, ha­nem a józan, építő konzerva­tivizmusban keresendő. Elemér, Rágó Albert, dr. Lukács Gyula, ifj. Szekeres János, Le- gányi Rezső, Polgár Sándor, Bsbik József, Vályi Andor, Er- hardt József, Braun Pál, Suránvi Géza, Szekeres Ferenc, Schneller Ferenc, Rédei Menyhért, Síkor- szky József, Rédei József, Brü- nauer Ede, Vincze János, Szabó János, Pádár Ferenc, Viczián Jó­zsef, Széplaky György, Bozóky János, ifj. Borhy Bertalan, Petheő Ferenc, Bóta József, dr. Bartók István, Kobolák János, Rusz Jakab, Msgnin Adorján, Tóth István, Török Dezső, Nyitray Endre, Grüizner Jenő, dr. Ivády Béla, H. Kovách Géza, Farkas Sándor, dr. Hibay György (ősz ízesen 48 tag). Az így kimaradt 52 tag he­lyébe, a törvényhatósági bizott­ság legtöbb adót fizető tagjainak 1925. évi névjegyzékébe, a vá­rosok és községek által bekül­dött adőkimutatások alapján, új tagokul a választmány a kivet­kezőket veszi fel: Dr. Braun Ferenc, dr. Eisele Tibor, Balázs László, gr. Apponyi György, Kövér Péter, Meleghegyi László, Szabó György, Beökönyi Béla, Deutsch Pál, Szabó Tamás, Vass Iván, Láray Mihály, Tahy István, Schweiger Imre, Reiner Adolf, Detky János, Reich Mondi, Rusvay Miklós, dr. Végh József, \ Borsos Sámuel, Gruss István, Végh György, Markovics Sala­mon, Rózsa Péter, Zádcr Frigyes, Szántó Zsigmond, Klein Márton, Reiner Ármin, Gebauer Ferenc, Csépány Béla, Münkó Jenő, Luby István, Beniczby Elemér, Kecs- inár István, Schwartz Dávid, Ozakó Kálmán, Szántó Fülöp, Wildmann Gyula, Vass Frigyes, Prágai Lajos, Borovicsényi Ele­mér, Kovaesőczy László, Boxhorn Izidor, Kornstein Soma, Mátrai Sándor, Pál János, György Ernő, Krausz Mór, Öllé László, dr. Barsy István,Dancz Gyula;Poliizer Jenő (összesen 52 tag). Nagyatádi Szabó István temetése. Hátfőn délután tízezrek kísér­ték Nagyatádi Szabó Istvánt utolsó útjára az erdócsokonyai kicsiny falusi temetőbe. Az el­hunytat a sírnál Bethlen István gr. miniszterelnök, Ravasz László református püspök és Huszár Károly, a nemzetgyűlés alelnöke búcsúztatták el. Az ipari munkanélküliség meg­szüntetése, az adópanaszok és a forgalmi adórendszer. A Miskolci Kereskedelmi és Ipar kamara teljes ülése. A múlt hétsn tartotta teljes ülését a Miskolci Kereskedelmi Iparkamara. Kánitz Dezső ka­marai alelnök a Budapest—Fü­zesabony vasútvonalon több sze­mélykocsi beállítását és az eger­vári vasútállomásnak villany­világítással és telefonnal való ellátását kérte. A munkanélküli­ség enyhítése érdekében azt ja­vasolta a teljes ülés, hogy a helybeli iparosok a középítke­zéseknél fokozott mértékben fog­lalkoztassanak. Helyeslőén vették tudomásúl azon akciókat is, ame­lyeket a Kamara a súlyos adó­terhek enyhítése, főképen pedig azok arányosítása érdekében tett A forgalmi adó kivetésénél, áta­lányozásánál és behajtásánál fel­merülő panaszok gyökerét a Kamara főleg a jelenlegi hely­telen forgalmi adórendszerben látja s elhatározta, hogy újból nyomatékosan kéri a forgalmi adónál az osztrák rendszer be­hozatalát. A vármegye elhunyt, lemaradt és új virilisei

Next

/
Oldalképek
Tartalom