Egri Népújság - napilap, 1924/1

1924-06-21 / 142. szám

1 §24. június 21. EGRI NÉPÚJSÁG 3 A nyomozás szerint még második személy is érdekelve van a dologban. A sérültet kocsin hozták Egerbe — állítólag a tettes saját kocsiján — a városházához, de mire odaértek — meghalt. A hullát lmregh Lajos vizsgálóbíró rendelkezésére Türk Szilárd dr. éa Karikás József dr. törvényszéki orvosok boncolták föl A bon­colás kiderítette, hogy az emberre rá­lőttek. A lövés a jobb karon ment be ás összezúzta a jobb aliőkar két csontját, a csuklón kijött, beszaladt a mellkasba és a mellkas közepén megállt. Fején 9 sérü­lés volt. Zúzott és vágott sebek. A ko­ponya ketté volt hasítva, ami rögtöni ha­lálát okozta Nagy Antalnak. KIS HÍREK a nagyvilágból. Külföld A német demokraták vezére Mac Donald, Her iot és Marx találkozását javasolja. — Még most sem találták meg Matteotti holttestét. — A francia naciona­listák elitélik Herriot egyházeiienes politi­káját. — Mussolini megakadályozta az olasz vasutasok sztrájkját. A németek bíz­nak a Ruhrvidók kiürítésében. — Seypei kancellár jól érzi magát. — Válságban van a cseh koalíció. — Pastes új választá­sokat akar. — Újra leszavazták az angol kormányt. — Az albán felkelők új kor­mány alakításáról tanácskoznak. Magyarország Bethlen bejelentette az adóemelés megszüntetését. — Közeledés történt a pénzügyi kormány és a Kansz között. — Júliusig megkapjuk a külföldi kölcsön egy részét. — A magyar nők kongresszust tartanak Budapesten. — A hivatalos urnapi börmenetet Schioppa Lő­rinc vezette. — Politikai foglyokat cserél­tünk ki Romániával. — Kuuszentmiklős akciót indított a gimnázium megmenté­sére. .... Az olasz követ meglátogatta a hercegprímást. — A tábori püspök csak augusztus végén tér vissza Amerikából. — Még nincs döntés a gabonaforgaimi adó ügyében. — 140 000 korona egy kiló diny- nye Budapesten. — Állandó árúmintavá- sár lesz a Lágymányoson. — Eszterházy Lujza grófnőt szabadon engedték a cse­hek. — Kartelibe tömörülnek a faterme- lővc. — 300 boronával olcsóbb a nullás liszt. SZÍNHÁZ. Menyaszonyháború. Sas Edének Erdély­ben játszó operettje igen meleg, történel­mi patinával és az elvesztett föld iránti fájdalom hazafias dalaival indúl. Az első felvonás vége gyönyörű kép, remek irre­denta hatással. A darab többi részében is élénk a történet. Sajnos a magyar nyel­vezet néhol korszerűtlen modernségekbe siklik. A darab általános hatása minden­esetre jő és megérdemelte volna hogy tel­jes házat hozzon, ami azonban úgy szer­dán, mint csütörtökön elmaradt. Kiváló alakítása volt Földváry Sándornak (Ando- rás levente) Szenczy Máriának (Anikó), Egyed Lenkének (Aporka), Szigethy Anna (Julianna) igen temperamentumos, szín­tiszta magyaros játékát éa táncát többször megismételtették. Erdélyi Mihály (Csellebi bég), Gonda György (Ibrahim), Szigethy Bandi (Nyuláczi) valamint a többiek ki­váló alakítást adtak. Érczkövy (Apaffy) ezúttal nem talált hálás szerepre. Pénteken a kiváló spanyol drámaíró­nak : Echegaraynak Folt mely tisztit c. drá­mája ment, ma este pedig Stella Gyula, a Magyar Színház művésze lép föl vendég­ként, Molnár Ferenc darabjában. Vasár­nap és hétfőn Harsányi fordítása, a Diadalmas asszony, hatalmas zenéjfi és szövegű operett újdonság, kerül színre. Ennek főszerepeit Gyöngyössy Mary, Szen- czi Mária, Egyed Lenke, Földváry Sándor, 1 Károlyi Vilmos, Érczkövy Károly és Szi- gethi Bandi játsszák és a rendezést is Földvári Sándor végzi. Műsor: Szombat, juu. 21. Az ördög, vígjáték, Stella Gyula föllépésével. Vasárnap és hétfőn este Diadalmas asszony. Operett. Eger, 1924. június 21. Papszentelés. Érsekfőpásztorunk jun. 22-én, vasárnap reggel 7 órakor a főszé- kesegyházban papokká fogja szentelni a következő végzett teológusokat: Bozöky János, Gáli Gyula, Gruber Sándor, Har­sányi József, Losonczy Géza, Schernhardt Kornél, Stelz Sándor, Szalay Ferenc, To- bakos Páter és Tóth Elek. — Ezek közül ketten Egerben mondják első szentmisé­jüket. Gruber Sándor jun. 23-án a szemi­nárium kápolnájában, Losonczy Gáza pe­dig jun. 26-án a szentferencrendiek tem­plomában. Mázy Engelbert dr. búcsúja Kedves mó­don búcsúzott el a főgimnázium tanári kara és ifjúsága Mázy főigazgatótól. Űr­napján, a körmenet után, a tornateremben gyűlt össze a tanári kar és az ifjúság, s előbb Werner Adolf dr. c. főigazgató mon­dott meleg, tisztelő és szerető szívből fa­kadt szavakat a távozó vezérnek, atyának és jőbarátnak, majd Barankovics István VII. o. t. a tanűló ifjúság nevében búcsú­zott a mindig igazságos, mindig szerető, mindig példaadó, szavában és példájában Istenre és hazára mutató jóságos főigaz­gatótól. Meghatott szavakkal, könnyes szem­mel köszönte meg Mázy főigazgató a ked­ves búcsúszavakat: emlékezetet és imád­ságot Ígér s azt kér a maga számára is, mert nem nyugalomba, hanem Istennek újabb oltára elé megy áldozni élete hát­ralevő idejében. A főgimnázium évzáró ünnepsége. A ciszt. Rend Szent Bernát-fógimnáziuma az is­kolai évet vasárnap 22-én zárja be a kö­vetkező rendben: I. 8 órakor hálaadő szentmise. II Utána a tornateremben év­záró ünnepély a következő műsorral: 1. Hiszekegy. . . Nyitány (Lackner: A négy emberöltő), előadja a zenekar. 2. Werner Adolf dr. c. főigazgató s az intézet igaz­gatója záróbeszédet mond. 3. Népdalegy­veleg, játsza a zenekar. 4. Végváry: Han­gok a mélyből s Válasz Végvárynak. Köl­temények, szavalják Erdélyi István és Ringelhann György III. o. tanulók. 5. Révfy : Magyar nóták, előadja az énekkar. 6. Ju­talmak kiosztása. 7. Koudela: Rendület­lenül (a budapesti győztes versenydarab), előadja az énekkar. 8. Himnusz : énekkar és zenekar. III. Az ünnepély után a tor­nateremben tartja rendes évi közgyűlését a Ciszterci Diákszövetség. Az évzárásra a m. t. szülőközönséget, az intézet s az ifjúság jóbarátait mély tisztelettel ez utón hívja meg az igazgatóság. Egy tanítónő jubileuma. A füzesabonyi tanítótestület f. hó 16-án meleg ünnepség­ben részesítette B. Patek Ilona tanítónőt, aki ezelőtt 25 évvel kezdte meg tanítónői működését. Az üdvözlő beszédet Jurassa Endre igazgató mondotta, aki után Meg- nin Alfréd köszönte meg a tanítónő ed­digi munkásságát. Ugyanakkor búcsúzott el a testület Less Lajos plébánostól, aki­nek nagy érdemei vannak a füzesabonyi népoktatásügy fejlődésében. Búcsúzik a színlaposztó, A régi vándor­színész világ derűs nyomorúsága csillan föl újra a Kendy Ador alkotta »Bucsuzó«- ban. A költői és színlaposztői szabadsá­gok lehető bő kihasználásával, rövid epi­kai tárgyalás után elköszön Eger városá­tól, amely a mostoha viszonyok között mostoha, deficites teret jelentett a társu­latnak. De hát a színlaposztó nem kíbicz, aki sír is, meg nevet is. Neki joga van ahhoz, hogy őszre jobbat várjon és joga van ahhoz, hogy». . . vissza, vissza vágy­jék meleg szeretettel! és hálás tisztelettel.« Érettségi vizsgálat Á Dobó-István fő­reáliskolában f. hó 16—18. napjain folytak le az érettségi vizsgálatok a kővetkező eredménnyel. A vizsgálatot tett 21 tanúid közül jelesen érett 7, név szerint: Ádámffy István, Bán Imre, Blasz Artúr, Deutsch Artúr, Kunovits László, Stern Béla, Timon Tihamér: jól érett 6 éa pedig : Altai Ottó. Angyal Béla, Reich László, Szakács Pál, Tömösközy Endre, Weisz Jenő; egyszerűen érett: 8. Nem bukott senki. A kiválóan szép eredményt még fokozza az, hogy a VIII. osztályban az osztályvizsgálatokon sem bukott senki. Az elnöklő dr. Mázy Engelbert főigazgató a vizsgáló bizottság tagjainak és a tanári karnak buzgó mun­kásságáért ez alkalommal is köszönetét és teljss elismerését nyilvánította annak hangsúlyozásával, hogy kerületében a két egri intézet érte el a legjobb eredményt. A Miskolczon székelő kassai tankerüiet megszüntetése miatt távozó főigazgatótól a főreáliskola tanári teBtülete és ifjúsága ez alkalommal vett érzékeny búcsút. Vizsgálati hangversenyek. A Gdspárdy Katinka áll. eng. zeneiskolájában a vizs­gálati hangversenyeket vasárnap d. e.~ll — és hétfőn d. u. 4 órakor tartják, ame­lyekre a szülőket és az érdeklődő közön­séget szívesen látja az intézet. Izgatások a vármegyében. Hevetvárme- gye közig, bizottságában szóvá tette az alispáni jelentés, hogy Hatvanban Holá- nyi Béla és társai a vasúti munkások közt izgató tartalmú röpiratokat terjesztettek és titkos, kommunista jellegű egyesületet szerveztek; az építő munkások közgyűlé­sén pedig Sütő József, nemzetgyűlési kép­viselő, a lelkek forradalmosításáről be­szélt. A rendőrhatóság megtette a kellő intézkedéseket. Ezek a jelenségek igazol­ják, hogy a szociáldemokraták felforgató szándékaikkal nem hagynak fel. A pol­gári társadalőm tömörülésére nagy szük­ség van. Köszönetnyilvánítás. Mindazoknak a jő barátainknak és ismerőseinknek, kik fe­lejthetetlen jó uram, illetve édes apánk elhunyta alkalmából mélységes fájdalmun­kat részvétükkel bármily formában eny­híteni szívesek voltak, ez utón mond hálás köszönetét Özv. Müller Fereneznó és családja. A Sajtószövetkezet propaganda vállalata fölkéri a kölcsönkönyvtár azon tagjait, akik a felszólítólevél dacára, a régebben kivett könyveket még be nem szolgáltat­ták, hogy azokat haladéktalanul hozzák be a könyvkereskedésbe, mert ellenkező esetben a szabályzat szerinti két héten tűi terjedő időért minden további 15—15 napi késedelemért 300—300 kor. használati díjat lesz kénytelen felszámítani. Jótékonycélú államsorsjegyek 5000 koro­náért a Hevesmegyei Takarékpénztárnál kaphatók f. évi június hó 22-ig. A legna­gyobb nyeremény 70 milliő korona. Két sláger az Urániában. Ma egy elő­adáson Va9 órai kezdettel: <A rejtelmes lovagvár* regényes történet a lovagkor- ből, egy középkori monda után filmre át­dolgozva, főszerepben Hedda Vernon és a «Koldus és hercegleány* amerikai mese egy gazdag és egy szegény leányról, fő- szerepét Gladys Válton alakítja, ki kettős szerepet játszik. Illetmény kifizetési ív a kereseti adő befizetéséhez ívenként (1 ív 2 pl.) 500 kor. alkalmazottak nyilvántartása ívenként 300 koronáért kapható az Egri Érseki Líceumi könyvnyomdában és a Sajtősző- vetkezet könyvkereskedésében. Kerékpárok: Puch, Diamant, Helical, Alfa, stb. gyártmányok, újak s alig hasz­náltak a legnagyobb választékban, ked­vező fizetési föltételek mellett kaphatók Lusztig Sándornál, Széchenyi-u. 9. Talált szemüveg. Egy úriember bőr- tasakos orresiptetőt talált a Csiky Sándor- űtcában. Jogos tulajdonosa átveheti szer­kesztőségünkben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom