Egri Népújság - napilap, 1923/2

1923-07-01 / 146. szám

LGK1 NEPUJSAU 1923. július 1. 2 mmmmtmrná A belső politika hirei. Budapest. MOT. A nemzetgyűlés az eddigi szokástól eltérően nem kedden, hanem már hétfőn tart ülést. Az indem- niíás vitája egyre élesebb mederbe tere­lődik. A fzociáldemokraták a legkényesebb kérdéssel állanak a nemzetgyűlés elő. Peidl Gyula már a csütörtöki ülésen a bíróság ellen intézett támadást, a legkö­zelebbi ülésen pedig a rendőri nyomozás egész kérdésének komplexumát akarják a nemzetgyűlés elé vinni. A pártonkivüliek csoportja is akcióba lép. Többek között Gall Gaszton készül hosszabb beszédre. Az összeférhetetlenségi eseteket akar­ja ismertetni, amelyekkel kapcsolatban a Ház elé akarja tárni adatait. El fogja so­rolni azokat a képviselő : et, akik a pénz­intézeteknél vagy más vállalatoknál, ame lyekkel az állam összeköttetésben áll, igaz­gatósági tagságot viselnek. A kartellek és a szövetkezetek ügyeinek megvitatására is ki akar terjeszkedni. Úgy hírlik, hogy a sürgősségre vaiő tekintettel, a kormány­párt a nyolcórás ülések bevezetését fogja javasolni, hogy az indemnitás vitáját jú­lius közepén befejezhessék, amire a ren­des ülések mellett nem volna kilátás. Az egyházközségek maguk tartják fenn a felekezeti iskolákat Eger, 1923. június 30. I A képviselőtestület m?d közgyűlésé nek nem minden érdekesség nélkül váló pontja volt a tárgysorozatban a 17 ik mely így szóit: «Előterjesztés a felekezeti iskolák fenntartásához adandó városi hoz- zájárűlás tárgyában». Trak Géza b. polgármester munka­társunknak erre vonatkozóan a követke­zőket mondotta : — Ezernyolczszázkilencvsnhétben a város és az összes felekezetek közöt meg­állapodás történt az iskolák fenntartására vonatkozóan. A képviselőtestület az álta lános adók 5°/o át osztotta meg az egyes felekezetek között, a tantermek arányában. Ez a megállapodás azt célozta, hogy ne kelljen még külön egyházközségi adót is fizetniök a polgároknak. A rőm. kát isko­laszék már régebben kérvényt adott be, hogy a város 300,000 K-ra emelje föl az is­kolafenntartási segéljt, most pedig 500,000 koronát kért. A város még a 300,000 ko­ronás kérelem vétele után bizottságot kül­dött ki a kérdés tanulmányozására és ren­dezésére. (Mivel az á'/s-oí ez az összeg jóval túllépte, a megállapodás felbomlott.) — Ez a bizottság az egyházközség kiküldöttjével tárgyalt s az eredmény az volt, amelyet az állandó választmány is magáévá tett, hogy az egyházközségek felekezetenként külön-külön vessenek ki iskola-adót hitsorsoäaikra s ebben a mun­kában fi város készséggel siet segítségükre. Űj adóról nincsen szó, mert ha a város vállalná a terheket, a pőtadőt kellene emelni, így pedig minden vallású polgár a maga hitközségének iskola-adójául fizeti meg a pőtadőt. A képviselőtestület ebben az értelem­ben határozott. KIS HÍREK a nagyvilágból Külföld Poincaré és Baldwin a francia válasz után találkoznak. — Bratiaiiu köl­csönt keres Parisban. — Nehézségekkel jár a kisantant kölesönügye Londonban a magyar kölcsön elgáncsolása miatt. — Banpériura kisérte Zita királynét Lequti- tóba. — Ludendorff Franciaország légi fö­lényéről nyilatkozott« — Belgrádban poli tikai hátterűnek tartják a Pastes elleni merényletet. — 5 angol képviselőt az ülés terem elhagyására köteleztek. Magyarország. Az év végéig elbocsát­ják a köztisztviselők 20% át. — A csehek visszautasították a magyar kormány min­den közeledési kísérletét. — Az ügyvéd- jelöltek küldöttságileg kérték az igazság- ügyminisztert a gyakorlati időnek 3 évben való megállapítására. A nagyváradi premontrei gimnáziumot feloldották a zár alól. — Közgyűlést tartott a Gyógyszerész- Egyesület. — Megnyílt a Földtani Intézet múzeuma. * I Tűzoltó majális. Az Egri Önk. Tűzoltó és Mentőegyesüiet hagyományos majálisát Péter-Pálkor tartotta az Érsekkertben. Az Ízletes halászlé és az önkéntes tűzoltók I közismert vendégszeretete nagy közönséget i vonzott. A víg majális a késő éjjeli őrák- j ban ért véget. HÍREK. Eger, 1923. július 1. Személyi hir. Dr. Vakar P. Arthur miniszteri biztos, a népjóléti minisztérium megbizásábói szombaton városunkban idő­zött s az Egri Városfejlesztő r. t. fürdő- telepét tekintette meg azon célból, hogy mennyiben volna alkalmas az egri hév- fürdő bekapcsolása a minisztériém által programmi a vett tisztviselői üdülési és nyaraltatási akcióba. A miniszteri biztos, aki városunkat és a hévforrásokat rnind- ezídeig nem ismerte, űgv nyilatkozott, hogy a kormánynak mindent el kell kö­vetnie, hogy támogatásával a fürdők ki­épüljenek, mert Eger város predesztinálva van arra, hogy elsőrangú fürdővárossá fejlődhessen. Hírek a kepviselötestületi közgyűlésből. A Gárdonyi-Társaság védnökségét a kép­viselőtestület, mint nagy megtiszteltetést, köszönettel és hálával fogadta el. — A városi orvosok beteglátogatási díjának összegét ötszörösére emelte föl, — A ké ményiseprési dijakat az eddigi díjtételek háromszorosában állapította meg a köz­gyűlés. — A színügyi bizottság javasla­tára a vasár- és ünnepnapi délutánok színielőadására a város ingyen adja a vi­lágítást. — A Csáka-féle üzlethelyiséget Tomidálszky Sándor nyerte el 1 millió 20 ezer K bérért. Évzáróünnepek Az egri közép- és pol­gári iskolákban június hó 29-én tartották meg, mindenütt igen élénk érdeklődés mellett, az évzáró ünnepségeket. Az évzáró minden iskolában magas színvonalú műsor keretében ment végbe, amelyekről bárhogy szeretnénk is kimerítő tudósítást adni, lapunk szűk terjedelme azt ezúttal meg nem engedi. Mégis a főreáliskola évzáró­ünnepében volt egy pont az igazgatói jelentésben, amely mellett nem mehetünk el minden szó nélkül. Kántor Nándor h. igazgató ugyanis bejelentette, hogy Gzunya Sándor főreáliskolai tanár ebben az esz­tendőben töltötte be tanári működésének huszonötéves jubileumát. A h. igazgató, a tanuló ifjúság és a közönség melegen ünnepelte a jubiláns tanári, aki huszonöt­esztendőn keresztül nagy türelemmel pá rosult atyai jósággal szolgálta a magyar kultúra szent ügyét. Az egri társadalom nevében mi is őszinte elismeréssel hajtjuk meg a jubiláns előtt az elismerés zászlaját. Ahol Gárdonyi bölcsője ringott. Irta: Tóth Kálmán. Sokan még ma sem tudják, hogy Gárdonyinak melyik volt az igazi szülő­földje. Többen Hevesvármegye metropo­lisát, Egert, vélik annak, mivel a nagy iró egy negyedszázadon át lakott Egerben. Mások ellenben a borsodmegyei Sály nagyközséget mondják szülőhazájának, ahol Gárdonyi csak népiskoláit járta. Sályt a Gárdonyi nevének felvételével is vonatkozásba hozzák azzal, hogy Bükk alja mentén a Hegyközön: Harsány mei lett — Sály községtől egy hegyi utón át — van egy kirándulóhely: Gárdony erdő. . Eger és Sály, bár összefüggésben vannak Gárdonyi anyaföldjével, de a nagy Írónak más a szülőfaluja Igazi anyaföldje a dunántúli puszta: Agárd. Gárdonyiék borsodi letelepedésével Sály község azért kerül az irodalomtörté­net lapjaira, mert Gárdonyi maga őzt val­lottá : — Borsod az én második anyaföl­dem, mivel sályi letelepedésünk adta a módot arra, hogy valapiikor Egerbe ke­rüljek. Az Eged regényes völgyét Dunán­túlnál is jobban szerette : itt lett Dobó halhatatlan emlékű iródiákja . . . Agárd puszta a Déli-vaspálya szé kesfehérvári fővonalán (»balatoni vasutc) van, a székesfővárostól 52 km. távolságra. Mögötte Dinnyés után nénány km. távol­ságra Gárdo yi szülővármegyéjének szék­helye: Székesfehérvár. Agárd pusztaságon van. 5000 hold a határa. Ennek nagyobbrésze szántóföld, egyrésze pedig a helységtől 3 km. távol­ságra lévő Velencei-nádasba nyúlik. Hoz­zátartozik még a két puszta: Csirib­puszta és Pál major. Maga Agárd ősrégi puszta, dinnyéjéről hires. Fejlődése azon ban nincs. Elöljáróság, községi bíróság, vagy hitesi-rendszer Agárdon nincsen. A helység közigazgatási tekintetben a szom­szédos, 2 sm távolságra fekvő Gárdony nevű nagyközséghez tartozik, egyházilag azonban Agárd önálló plébánia és Gár­dony mint filia tartozik Agárdhoz. Az agárdi r. k. plébániai templom, ahol Gárdonyit keresztelték, 1814 ben épült, jobbadán az ottani kath. uradalmi alkal­mazottak (tisztek és béresek) számára. Ugyanekkor alakult az agárdi r. k. plé­bánia is. (Történetét a Gárdonyi életrajz­ban fogom részletesen ismertetni.) Jelen­legi kegy ura: özv. gróf Nádasdy Tamásné. Fitiája : Gárdony, mely csak a 60 as évek­ben lett egyházilag Agárdhoz csatolva, illetve Velencétől elszakítva. A templom tornyában csak egy kisebb harang van. A katolikus hívők száma az egész plébá nia területén összesen: 800 lélek. A plé- báni nem gazdag. Jelenleg a vaáli espe- resi kerülethez tartozik. Említést érdemel Agárdotumég a r. k. népiskola, ami egyidöben laauh a r. k. plébániával: 1814-ben. 109 évvel ezelőtt épült az ottani kath. és ref. gyermekek számára. Az agárdi tauiigyet 1911 óta pedig új iskola nirdati. Agárd helységnek csekély a történeti adata. Nevének eredetéről is alig tudnak az agárdiak. 500-on felüli lelket számlál. Ház kevés van benne. Modern épülete nincsen. Utcáról sem lehet szó. A házak báreslakások s több család lakik együtt. Istálló, magtár több is van Agárdon. Em­lítést érdemel még a plébánia épület és a tanítói lakáj;. Egy kis boltja is van, de korcsma nincsen. A vásárlás Gárdonyban történik. Agárdon van meg a Nádasdyak vadászkastélya és családi sírboltja. Tár­sadalmi élete alig van. Intelligenciája : a plébános, a tanító, a tiszttartó, az ispán és az urasági írnok. Úgy az agárdiak, mint a Gárdonyi­család közlése szerint: születése óta Gár­donyi sohasem fordult meg Agárdon. Az agárdi vasútállomás: őrházszerű kiadó-őrség, ahol naponként három vonat­pár áll meg, a helységhez másfél km. tá­volságra esik. Az agárdi vasútállomásról Gárdonyi édesanyja a következőket mondotta nekem : — Mikor Agárdon laktunk, a vonat feltételesen sem állt meg Agárdon, így Dinnyésen szálltunk a vonatra, amikor csak Székesfehérvárra utaztunk. A kon­venciót: a baromfit, a malacot és ami csak eladni való volt, —■ mindent. Fehérvárra vittem eladni. Ott tettem péruzé a disznó- 1 kát is, mert Fehérvár volt a legközelabbi ; piac. Gárdonyi születési házát, amit utóbb : egyik leírásomban röviden #á r ismer I tettem — az agárdi uradalom gondozásába i veszi s ma jelölik meg emléktáblával. Az az ágy, amelyben Gárdonyi Agárdon

Next

/
Oldalképek
Tartalom