Egri Népujság - napilap 1922/2

1922-07-01 / 146. szám

2 EGRI NÉPÚJSÁG 1922. július fl legenda szól, a kis Jézussal együtt nőtt az ő palástja is: éppen úgy a korral a fő­gimnáziumunk iránt a mi hálás tisztele­tünk is csak együtt növekedett. Nektek pedig, kedves diáktársaim, én is csak azt ajánlom, azt óhajtom, amit Faulhaber német kardinális az egyháziak­nak és világiaknak tanácsolt: Habet Ver­trauen zu einander. Legyetek, legyünk bizalommal, hűséggel és a szív édes böl­csességével, szeretettel egymás iránt. A mai ünnepies alkalommal, hogyan végezhetném felszólalásomat méltóbban, Budapest. MTI. A mai nemzetgyűlést Gaál Gaszton 11 órakor nyitotta meg. Je­lenti, hogy a következő képviselők man­dátuma ellen érkezett be panasz : Pakots József, Nagy Ernő, Rakovszky István, Haller István, Berki Gyula, Apponyi Al­bert gróf, Lukács György, Peidl Gyula, Szeder Ferenc és Urbán Péter báró. Ezek megbízó levelét a C osztályhoz teszi át. Bemutatja továbbá Homonnay Tivadar megbízólevelét és jelenti, hogy az Ameri­kai Magyar Társaság az Egyesült Államok függetlensége emlékére június 2 án ünne­pélyt rendez, amelyre meghívót kapott a nemzetgyűlés. Ajánlja, hogy a nemzetgyű­lés Huszár Károlyt küldje ki az ünnepé­lyen való részvételre. A Ház iíyen érte­lemben határoz. Ezután az indemnitási javaslat kö­vetkezik. Ivánffy Béla, a pénzügyi bizott­ság előadója, ismerteti az 1922—23 ik költ ségvetési év első hát hónapjában viselen­dő és fedezendő állami kiadásokról szóló törvényjavaslatot. Ezután Bethlen miniszterelnök emel­Két ellenzékieskedö kisgazda. — A Eger, 1922. június 30. A Hevesmegyei Földműves Szövetség tegnap, f. hó 29-én tartotta nagygyűlését a Vármegyeház nagy üléstermében. Jelen voltak: Mayer János v. földművelésügyi miniszter, Bobory György dr. főispán, Isaák Gyula alispán, Nagy János dr. nem­zetgyűlési képviselő, Puchlin Lajos vm. fő­jegyző és Trak Géza h. polgármester. Mayer János volt miniszter 10 órakor nyitotta meg a Földműves Szövetség gyűlését. Megnyitó beszédében rámutatott a kor­mány nehéz helyzetére és arra kérte a Szövetség tagjait, hogy minden erejükkel támogassák a kormányt. Ezután Márkus Zoltán olvasta föl titkári jelentését, melynek poétikus befe­jező sorai a következőképen szólnak: — Visszatekintve a közeli múlt ese­ményeire, melyek alapjaiban rázták meg az ezeréves Magyarországot, mindannyi­unk élénk emlékezetében él az az átkos uralom, mely dicsőséges emlékű királyunk, Szent István koronáját akarta összetörni és a kettős keresztet porba sújtani... Okúivá a múltnak hibáin, álljon talpra a város és falu népe, mert elsősorban egy­ségre van szükség... Ha mindannyian teljesítjük kötelességeinket, élni fogunk. Dolgozzunk tehát és munkálkodjunk, hogy újra dicsőséges fényében ragyogjon a kettős kereszt. mint ha a főtisztelendő ciszterci-rendre, an nak mélyen tisztelt apátura, O méltóságá­ra, a rend minden tanító intézetére, azok igazgatóira és tanári testületéire, valamint minden intézeteik összes diákjaira és a mi kedves Diákszövetségünkre a jóságos Isten kegyes áldását kérem. * Ennek a kedves és szép beszédnek nem múlékony hatása alatt zárult a köz­gyűlés,vmely bizonyára emlékezetes lesz mindazokra, akik ott voltak. kedett szólásra: Arra vau szükség, hogy minden társadalmi osztály letegyen arról a szándákéról, hogy uralmat gyakoroljon; letegyen arról a szándékáról, hogy más osztályokkal szemben, azok rovására, ma­gának előnyöket biztosítson. Arra van leg­nagyobb szükség, hogy minden társadalmi osztály közösen munkálkodjék a többi osz­tállyal, bizonyos önmérsékletet és önmeg­tagadást kell tanúsítani a nemzet egész összességének és társadalmi osztályoknak egymás iránt. A múlt nemzetgyűlés min­dent megtett arra, hogy lassan hatályon kívül helyezze a kivételes hatalom alap­ján kiadott rendelkezéseket. Ebben a te­kintetben a kormány már meg is kezdte a munkát ás pedig két irányban. Első fel­adata az volt, hogy egyes, a kivételes ha­talom alapján kiadott rendelkezéseket ha­tályon kivül helyezze. Munkájának másik része az volt, hogy utasítást adott a köz­hatóságoknak arra, hogy bizonyos ren- 1 delkezéseket, megváltoztatás nélkül, eny- | hébben kezeljenek. kisgazdák nemes politikai föladata. A titkári jelentés után két radikális i kisgazda okvetetlenkedett. Pállay Pál sa- rudi és Makó István tiszaörsi kisgazdák, holmi Rassay-szellemben tették szóvá a választási atrocitásokat. A gyűlésen különben a szélsőséges irányzat is képviselve volt, mely amellett kardoskodott, hogy a Herceg féle frakció­hoz csatlakozzanak és a szövetség hagyja ott a kormányzópártot'. Mayer János v. miniszter a legna gyobb higgadtsággal és nyugodtsággal vezette le minden esetben az indulatokat. Juhász Antal, a szövetség elnöke lemon­dott, lemondását azonban nem fogadták el s így újból megválasztották 3 évre. Plósz István v. nemzetgyűlési képvi­selő, a kisgazdák és földművesek meg­szervezését sürgette ezután. Nagy János dr. nemzetgyűlési kép­viselő, a német centrumpárt hatalmas szer­vezetét állította példaképül a szövetség elé. Ez a centrumpárt még a császárral szemben is meg tudta óvni politikai érde­keit s amikor 1906-ban feloszlatta a biro­dalmi gyűlést, a centrumpárt a választások Után fölényes többséggel vonúlt be a par­lamentbe. Ilyen szervezettségre van szük­ség, hogy a kommunista-szociálista moz­galmakkal föl tudja venni a versenyt a magyar kisgazda. Bajorországban is a kisgazdák buktatták meg a kommunizmust. A magyar kisgazda nemes politikai sze­repe tehát nyilvánvaló s ez a feladat le bégjén mindig a Szövetség előtt. Kakuk Ignácz a vagyonváltságot tette szóvá s azt kérdezte Mayer v. miniszter­től, hogy miért nem szedik be a vagyon­váltságot a nagybirtokosoktól is. Mayer válaszában kijelentette, hogy a nagybirtokok megadóztatása súlyosabb lesz, amennyiben a nagybirtokoknak föld­ben kell lerőniok a váltságot. Az erre vo­natkozó munkálatok már folynak, de egy kissé hosszabb időt vesznek igénybe. Kassa Kristóf (Poroszló) a július 2-án, Miskolczon megalakuló Mező gazdasági Kamara alakúlő gyűlését tette szóvá s kér­te a Szövetséget, hogy’ a gyűlésen minél számosabban jelenjenek meg. Bene Lajos kir. s. tanfelügyelő a köz- ' ségi fiókokról ős a községi megbízottak választásáról tett jelentőst. A közgyűlés úgy határozott, hogy is­mét a volt megbízottakat választja meg s utasítja a fiókokat, hogy a halálozás, vagy elköltözés miatt támadt üresedéseket jelentse be, hogy betöltésükről gondos­kodni lehessen. Elhatározta még a Szövetség, hogy a községekben ismeretterjesztő előadáso­kat tartanak. A gyűlés fél 1 óra tájban ért véget. Kis hírek a nagy világból Magyarország: Vatikáni követünk ki­hallgatáson volt a pápánál. — Vander- lipet üldözik a pesti feltalálók. — Hoff mann Ottót 2 évi börtönre Ítélték. — A román belügyminiszter kitiltotta Erdély ból a magyar vendégművészeket. — 78 láda műkincset adtunk ki a románoknak. — Papi lelkigyakorlat lesz Esztergomban — Ismét esett a gabona ára. — A kor­mányzót Kecskeméten nagy ünnepélyes­séggel fogadták. — Hétfőn kezdődik az orgoványi pör. — Ismét drágább lesz a cukor. Külföld: Brockdorff Rantzau lesz Rat- henau utóda. — A birodalmi gyűlés elve­ti a köztársaság védelméről szóló törvény­javaslatot. — 5Ó halottja van eddig a ber­lini katasztrófának. — A bécsi villamos sztrájk 130 millió kárt okozott az állam­nak. — A román szenátus merénylőjét é- letfogytigíani fegyházra ítélték. — Bör­tönre itéitek tíz fascistát. — Beterjesztet­ték az osztrák jegybank törvényt. — Ang­lia a nőmet jóvátétel új módját tanulmá­nyozza. — Ismét vihar volt a cseh parla­mentben. — Lenint megoperálták. — A horvát parasztszövatség kongresszusát betiltották. — A cambrayi érseket autó­szerencsétlenség érte. — Stockholmban le­égett a régi városnegyed. Színház és Művészet. A színházi iroda hírei. A színház igaz­gatósága felkéri a t. bőrlőközönsőget, hogy a helyáremelőssel kapcsolatban előadott bőrletkülönbözeti összeget a színház iro­dájában lefizetni szíveskedjék. Színre kerül: Pénteken, 30-án: Tosca B. 17. Szombaton, július 1-én (Czakó Pál felléptével): Taifun. A. 16. Vasárnap, július 2-án, délután 4 óra­kor: Aranyember. Vasárnap este 8 órakor: Varázske­ringő. Hétfőn, július 3-ánj£!zakó Pál fellép­tével) Molnár Ferenc nagysikerű vígjáté­ka, a Farkas kerül színre. ft Kormány a HieitjUsztcUs politikáját folytatja. A nemzetgyűlés ülése. A Hevesmegyei Földműves-Szövetség gyűlése.

Next

/
Oldalképek
Tartalom