Egri Népujság - napilap 1922/1

1922-06-15 / 134. szám

1922. június 15. EGRI NÉPÚJSÁG 3 Átalakult a kormány. Hegyeshalmy, Tomcsányi, Bernolák távoznak — Rakovszky lesz az új belügyminiszter. Budapest. A kormány alakulására vonatkozó tárgyalások megindultak. Beth­len miniszterelnök Nagyatádi Szabóval tárgyalt és szóba került a földmivelésügyi tárca betöltése is, de erre vonatkozóan döntés még nem történt. Befejezett tény, hogy Hegyeshalmy Lajos kereskedelmi, Tomcsányi Vilmos Pál igazságügyi, Ber­nolák Nándor népjóléti miniszter elhagy- 1 ják helyüket. Végleges megállapodás tör­tént a belügyi tárca betöltésére vonatko­zóan is. Rakovszky István belügyminiszteri kinevezése a hivatalos lap pénteki számá­ban jelenik meg. A kereskedelmi és igaz­ságügyi tárcák sorsa is eldőlt, de egyelő­re még nem hozzák nyilvánosságra. Klebelsberg Kunó gróf a kultuszmi­niszteri tárcát veszi át. Vass a népjóléti miniszteri tárcával cseréli föl a kultusz- miniszterséget. Szombaton délután, az Egységes-párt első értekezletén tehát már a rekonstruált kormány mutatkozik be és ezen az érte­kezleten mondja el Bethlen gróf pro- grammját. A párt elnöke ezután is Nagyatádi Szabó marad, alelnökül pedig Gömbös Gyulát választják meg. Vasúti szerencsétlenség Biatorbágy és Herceghalom között. Budapest. M. T. I. (Magánjelentés.) A Budapest—keleti pályaudvarról reggel 8 órakor elindúlt gráci gyorsvonat Bia­torbágy és Herceghalom között, síntörés következtében kisiklott, majd lezuhant a töltésről. A szerencsétlenség színhelyére azonnal kivonúltak a budapesti mentők. A szerencsétlenül jártak száma még nem volt megállapítható. Délelőtt 11 órakor Budapestre négy halottat és egy súlyos i sebesültet hoztak be. caeaKSKseaesesBSSBRaisaiaesRsiesescst Színház és Művészet. , Az ördög. Vígjáték 3 felvonásban. — Irta Molnár Ferenc. — Rendezte Földessy Sándor. Elismerték. . . A világ minden mű­velt nyelvére lefordították. De még senki­nek se jutott eszébe, hogy az ördög volta- képen maga Molnár Ferenc, aki sikeresen elsajátította Oscar Wilde szellemességét. S ez a darab bibéje. Ez az ördög nem az a bizonyos sátán, amely az egész emberi ség szemében egy fogalom, a kisértő. Ez az ördög kiváltságosán budapesti ördög, aki nagyon szereti a szójátékokat. Az arca, a gondolkozásmődja, a léha filo­zófiája a Molnár Ferencé. Nem is annyira ördög, mint inkább médium, aki mögött Molnár Ferenc, az író áll. Tomboló sikerét inkább a külsőségek nek (hiszen a könnyű szellemesség is a darab «külsőségeihez» tartozik) köszön heti, a misztikumnak es a Monna Vanna féle trükknek. S az ördög mellett állandó­an ott kisért Oscar Wilde, aki a szellem­szegény sátánnak egy színházi estére szí­vesen odakölcsönzi kifordított ötleteit, tek nikáját ős gondolatgyártó műhelyét. Kovács Lulu (Jolán) a vergődő lelkű pesti asszonyt jól megrajzolta. Dénes Ró­zsi (Selyem Czinka) bájos volt. Fejlődését szinte fokozatosan tapasztaljuk; Tarnay Margit (Elza) kissé bizonytalanúl mozgott, a darab nem nekivaló levegőjében. Or bán Viola kedves jelenség volt. Földessy Sándor (ördög) derekas munkát végzett ős betetőzte sikereit. De egy hibájára fi­gyelmeztetjük: olykor gyorsan beszél, de- klamál. Nem bontja fel a mondatokat. Ha erről a hibájáról leszokik, akkor a Nem­zeti Színházban fejezi be színészi karrier jót. Andai Ernő (János) túlságosan bla- zírtan játszott. Ez a blazírtság, mely min den szerepét átitatja, még — veszélyes le­het részére. Jellemeit nagyon is pesszi­mista szemszögből ítéli meg. Baranyai László természetes játékát mindig szíve­sen látjuk. Lalabár (Radványi Radó), «az álmos ifjú», egy kis vígságni^jzotta fel az idegeket. * iZ­A színházi iroda hírei. Az »Arany em­beri, Jókai Mór gyönyörű színműve, csütörtökön, 15-én esté kerül színre Föl­dessy Sándorral a címszerepben és Czakő Pál felléptével, ki egyik legjobb szere­pét, Krisztyán Tódort játssza. Fellépnek még: Dinnyésy Juliska, Tarnay Margit, Dénes Rózsi, Püspöky Rózsi, Baghy Gyula, Baranyai László és Latabár. — Csütörtök d. u. 4 órakor Bestié Henrik mulatságos operettje, a »Három a gavallér» kerül színre, Marcinkával, Bánffyval, Nagy Pál­lal és Latabárral a főszerepekben. — «.d hamburgi menyasszonyi, a budapesti Városi Színház ezidei slágerdarabja pén­teken kerül bemutatóra, bérletszünetben, Nagy Pál rendezésében. A nagyszabású- ős fényes kiállítású operetthez teljesen új díszletek készültek. Föllép az egész ope- rettszemőlyzet, Papp Mancival az élén, aki a címszerepet játssza. Partnere Nagy Pál lesz. Marczinka és Latabár új táncai kü­lön érdekessége lesz az előadásnak. A ham­burgi menyasszony szombaton B) bérlet­ben, vasárnap este ismét bérletszünetben kerül színre. — Vasárnap, 18 án délután ismét a Tatárjárás lesz műsoron. HÍREK. Eger, 1922 június 15. Hz «Egri Népújság» legközelebbi száma — az úrnapi munkaszUnet miatt — szombaton reggel a rendes időben jelenik meg. Űrnapja. Ma van az Oltáriszentség imá- dúsára szentelt nagy egyházi ünnep, ame lyet Égerben az idén is hagyományos dísszel ülünk meg. A főtemplomban reggel fél 6 órakor prédikáció lesz, utána nagy­mise. 8 órakor ünnepi nagymise, amely után 4 oltárhoz indul a körmenet. — Űrnap nyolcada alatt az összes istenitiszteletek úgy a 7 órai, mint a 9 órai szentmise szentségkitétellel lesznek. Este 7 órakor az egész nyolcad alatt litániát is tartanak. Szent Antal újból csodát művelt. Reme­gő szívvel és nem csekély aggodalommal, de erős hittel és bizalommal indúlt útra az egri Szt. Ferenc rend egyik érdemes tagja, hogy a Szjent Antal napján szoká­sos kenyérosztáshoz szükséges lisztmeny- nyiséget a szomszéd községbeli malomtu lajdonosoknál megszerezze. Szent Antal közbenjárására rövid idő alatt annyi liszt gyűlt össze, hogy abból június 13 án min­den jelentkező háziszegónynek egy-egy kenyér jutott, Kegyes adományozók vol­tak :özv. Szabó Lászlónó, Szabó Béla, (Kis tálya), 15—15 kilo kenyérliszt, Mocsáry La­jos (Andornak) 30 kilo nullás liszt, Knittli Antal (Nagytálya) 50 kilo nullás liszt, Ér­sek János öccse (Makiár) 20 kilo nullás liszt, Szabó László (Makiár) 40 kilo kenyérliszt, Illés János (Mezőtárkány) 25 kilo nullás liszt, Szigeti József egri iparos pedig a kocsiját engedte át a szegények lisztjének hazaszállítására. Tárgyalnak a tátrai gyors megindításáról. Péntektől kezdve — amint megírtuk — a tátrai gyors ismét szünetel. A tárgyalások ebben az ügyben már szombaton megin­dultak, ami azonban nem vezetett ered­ményre. Az első tárgyalások Hidasnémeti ben folytak. A magyar megbízottak elmen- teK addig az engedményekben, ameddig lehetett. A tárgyalást azonban ennek eile nére meg kellett szakítani, azonban rövi­desen folytatni fogják. Felhívás. Az Egri Protestáns Temet kezési Társulat f. hő 18-án, vasárnap, dél­után 4 órakor tartja meg rendes közgyű­lését. A tagok teljes számban szívesked­jenek megjelenni, mivel a tag- ős halotti­díj emelése van tervbe véve. A közgyű­lés helye: a halaspiaci állami népiskola. Az elnökség. Petőfi esztendeje és az Egri Dalkör. A magyar irodalom legnagyobb büszkesége az 1823. év első éjtszakáján született. Nincs följegyzós: éjfél előtt-e, vagy éjfél után. Azért a_ százéves fordulót már ez óv má sodik felében kezdik ünnepelni a tudomá­nyos és a kulturális körök. Az Egri Dal­kör ennek a nemes gondolatnak a szolgá­latában áll, mikor pénteki dalünnepőlyőn dr. Tordai Ányos Petőfi lelkét és a lélek­nek legszebb nyilatkozásait, dalait fogja ismertetni. Itt említjük meg, hogy a mű­sorban némi változás történt. Bedross Lili ős dr. Pataky István duettjének témája: Götze egyik bájos műdala ős Lányinak kőt népdal-kettőse. Jegyeket az előadásra a Mozitőzsde árul. Az ifjúsági tornaünnepély, mely ma dél­után fél 4 órakor kezdődik az érsekkerti Sport telepen, igen érdekesnek Ígérkezik. Az áll. főreáliskola és érs. tanítóképző, az az őrs. fiú felsőkereskedelmi ős az áll. polgári fiúiskola, valamint a Oifranegyedi Ifj. Levente egyesület gyakorlatai általá­nos érdeklődésre tarthatnak számot. Kü­lönösen felhívjuk a figyelmet a cifrane- gyedi földmíves ifjúság szereplésére. Ez éppen olyan úttörő munkát végez, mint a kis elemi népiskolás fiúcskák végeztek a vasárnapi tornaünnepsógünkön. Kedves gyakorlataikat, sajnos, nem kisérte meg­felelő érdeklődés, jóllehet kiérdemelték volna a legteljesebb elismerést. Hisszük, hogy felnőtt társaik majd szerencsésebbek lesznek. Esett az eső végre valahára; ha nem is elegendő, de mégis annyi, amennyi meg­biztatott egy kicsit bennünket. Esőt jelen­tenek mindenünnen a környékről is, így remény van rá, hogy főként a kapás nö­vények rohamos fejlődésnek indulnak. A barométer acéltűje is sülyed s így még további esőzés várható. Holttányilvánítási rendeletét adott ki az igazságügyminiszter. A rendelet értelmében holttá nyilváníthatók azon egyének is, a- kik 1916. év december 31, után, de még 1920. január 1. előtt tűntek el és azóta rincs semmi hír életbenlétükről, vagy azok, akik 1914. július 14 ike előtt és 1917. jan. 1. közötti időben tűntek el és bár időköz­ben volt is hír róluk, de 1920. január 1. óta nem adtak életjelt magukról. Miért nincs trafik? Olasz kereskedők legutóbb nagymennyiségű szivarneműt vá­sároltak Magyarországon* amelynek fejé­ben olasz textilárúkat szállítanak. Most a román ős a magyar állam között megál­lapodás jött létre, mely szerint Románia 50 hajórakomány petróleumot ős 2000 ko­csirakomány 6Ót szállít Magyarországnak, amelyet magyar gyártmányú szivar-árú val fog megfizetni. Táncmulatság. Az Egri Izr. Fillér-egy­let. vigalmi bizottsága a legodaadóbb buz- gőságot fejti ki, hogy nyári mulatsága, melyet július hó 2 án az Érsekkertben, s folytatásképen a Korona-vendéglőben tar­tanak meg, nagy sikerrel járjon. Lesz a többek között 80 leányka által előadandó remek, tündári kép, az ébredő tavasz, tánccal bemutatva; lesz konfetti, szerpen­tin világposta és sok egyéb tréfás dolog is. Köszönetnyilvánítás. Kik tudásuk legja­vát bocsájtották e cél szolgálatába, Czakő Pál úr a bpesti Várszínház igazgatója, vá­rosunkban tartott első előadása tisztajöve delmének felét az »Egri Izr. Fillőregylet« tápintézete javára ajánlotta föl. Annak eredményeként 5631 koronát volt szíves nekünk átadni. Fogadja a m. t. Igazgató Úr, nemkülönben a közreműködő művé­szek, ezért az önzetlen, emberbaráti szere- tetből fakadó cselekedetükért a szegény- sorsú tanúlők nevében is leghálásabb kö- szönetünket. Az Egri Izr. Filléregylet El­nöksége.

Next

/
Oldalképek
Tartalom