Egri Népujság - napilap 1922/1

1922-05-24 / 117. szám

a EGRI NÉPÚJSÁG A magyar jóvátétel ügye az angol Alsóházban. Budapest. M. T. I. A Reuter ügynök­ség szűkszavú jelentése nyomán ma ér­kezett meg az angol Alsőház hivatalos gyorsíró-naplója, amelyben benne van a magyar jóvátétel kérdése is. A naplóból kitűnik Magyarország súlyos helyzete. A napló szövege szőszerint a következő: Newmann ezredes megkérdezte a minisz-i terelnököt, van-e tudomása arról a súlyos helyzetről, amellyel Becs társadalmának minden rétege küzd és van-e tudomása a nagy gyermekhalandóságról, amit a hús és tej hisnyának lehet tulajdonítani és van-e tudomása arról a súlyos helyzetről hogy Magyarország az éhező Ausztriának nem tud szállítani sem tejet, sem húst, mert a trianoni békeszerződés értelmében Romániának és Jugoszláviának kénytelen élőállatokat átadni, jóllehet ennek a két államnak ellátása biztosítva van. Azt kér­dezi a kormánytól, szándékozik-e az em­lített két országnak állatjővátételi köve­teléseit más alapokon biztosítani? Hartmsvolh államtitkár válaszában kijelentette, hogy van tudomása azokról a nehéz viszonyokról, amelyek Becs hús és tej ellátása körül vannak. Ez az álla­pot néhány éve tart már és nem lehet Eger, 1922. május 23. A kormány, mely roppant erőfeszí­téssel s igen nsgy jóakarattal dolgozik ennek a szerencsétlen országnak a talp- ráállításán, most újabb jelét adta közgaz­dasági érzékének és az alkotó munkára rátermettségének. Értjük az új menetrendet, mely hi vatva van arrg, hogy közgazdasági éle­tünknek egészséges vérkeringését megin­dítsa és biztosítsa. Az új menetrend, a- mely június 1 én lép életbe, sok örömet hozott Hevesvármegyének, mert úgyszól­ván minden kívánságunk meghallgatásra talált s — amennyire a mai nehéz viszo­nyok között lehetséges volt — kielégítést nyert. Látszik ez a következőkből: A folyó évi június hó 1-én életbelép­tetendő új menetrendben, 422. sz. alatt, új személyszállító vonat fog közlekedni, mely Hatvanból 4 óra 16 perckor indúl és Mis­kolcz személypályaudvarra 9 óra 10 perc­kor érkezik. E vonatnak Vámosgyörkön csatlakozása lesz Gyöngyös felől és felé, Füzesabonyban Eger felől és felé, vala­mint Putnok felé, végűi Kál-Kápolnán Kis­köre felől és felé, valamint Párád felől és felé. Evvel tehát teljesül az a kívánsá­gunk, hogy egy Hatvanból Miskolczig a kora reggeli órákban helyi (u. n. törvény- széki) vonatunk legyen, megfelelő csatla­kozásokkal. A Tiszafüred felől a reggeli órákban Füzesabonyba érkező vonatnak közvetlen csatlakozása lesz Eger felé, ahová 7 óra 47 perckor érkezik. Debreczen—Tiszafü­red—Füzesabony között egy új vonatpárt helyeznek forgalomba, melynek Füzes­abonyban Eger felé és felől szintén köz­vetlen csatlakozása lesz. így tehát a Ti­szafüred—Eger közötti forgalom javításá­ra vonatkozó kívánság szintén teljesül, visszavezetni pusztán arra, hogy Magyar- országnak a trianoni békeszerződés értel­mében az élő állatok követelését teljesítse, bár a magyar kormánynak elég tekinté­lyes időt bocsájtottak rendelkezésére, még­is a magyar kormány nem hajtotta végre. A szállítandó állatmennyiség Magyarország állatállományának egy ötöd része, vagyis az egész ország állatmennyiségének fél százaléka. Kérdi, van e az államtitkárnak tudomása arról, hogy Magyarország épen ezen indokoknál fogva a hús szállítását beszünteti? Kijelenti, hogy Magyarország ebben az ügyben még hivatalos értesítést nem kapott. Ashley kérdi, hogy mivel Németor­szágot fölmentették az állatjóvátétel kö­telezettsége alól, nem lehetne-o ezt a föl­mentést kiterjeszteni Ausztriára és Ma­gyarországra is ? Raloott kapitány azt teszi szóvá, hogy Magyarországból a megszállás alatt a ro mánok rengeteg állatot vittek el és már ekkor kárpótolták magukat. Az államtitkár azt válaszolta, hogy a kérdést át kell tanulmápyözniíi. avval a különbséggel, hogy Füzesabony­ban át kell szállni. A szerelvény közvetlen továbbítása Tiszafüred és Eger között azért nem le­hetséges, mert a füzesabonyi állomáson abban az időben, ainikoi 'Tiszafüred felől a vonat beérkezik, még három személy- vonat tartózkodik. így a vonat átállítása, valamint a mozdony és kalauzkocsi átso- rozása (mert Füzesabonyban fordúl a vo­nat) oly nehézséggel van összekötve, hogy az említett mozgások végrehajtására leg­alább 35 percnyi idő lenne szükséges. Minthogy pedig a tiszafüredi vonat föl- tétlen pontos beérkezését nem lehet biz­tosítani, másfelől^viszont az egrinek pontos érkezésére az iskolás gyermekek miatt, (akiknek csak 13 percük marad az állo­másról a távolfekvő városban levő isko­lákhoz való bejutásukhoz) föltétlenül súlyt kell helyezni: a szerelvény közvetlen köz­lekedtetése, épen az előrelátható pana­szokra való tekintettel, a legjobb akarat mellett sem vihető keresztül. Egernek Füzesabonyban Budapest felé egy gyorsvonati és három személy- vonati, Budapest felől egy gyorsvonati és két személyvoDati, Hatvan felől és felé egyegy személyvonati, Tiszafüred felől és felé két-két személyvonat. Miskolcz fe­lől és felé egy gyorsvonati és három sze­mélyvonati csatlakozása lesz. Gyöngyösnek Vámosgyörkön Buda­pest felé három személyvonati, Budapest felől egy gyorsvonati és két személyvo- naíi, Hatvan felől és felé ©gy*egy sze­mélyvonati, Miskolcz felől és felé három személyvonati csatlakozása lesz. A csatlakozásokat tehát úgy Eger, mint Gyöngyös jogos kívánságainak szem­pontjából lehető messzemenően biztosítja az új menetrend. Ennél több csatlakozást létesíteni már csakugyan nem lehetett, különösen ami kor úgy a Füzesabony— egri, mint a Vá- mosgyörk—gyöngyösi vonalon oda és visz- sza öt-öt vonat fog közlekedni. E vonalak már így is meg vannak különböztetve más hasonló másodrangú, illetve mellék­vonalakhoz viszonyítva. Közvetlen kocsik járatása még ezidő- szerint nem lehetséges, mert a június 1-én életbelépő új menetrend a Máv. összes kocsijait annyira lefoglalta, hogy egyelőre még a szükséges tartalékoláshoz és előre nem látott eshetőségekre szükséges pót­lásokhoz sem tud a Máv. a javításos ko­csikból elegendő futóképes kocsit gyűjte­ni. Nagyon is kockázatos lenne a közvet­len kocsik rendszerét megkezdeni, mert lehetetlen volna megfelelni ama számta­lan igény kielégítésének, melyet az érde­keltek e tekintetben a vasúttal szemben már régebb idő óta támasztanak és ame­lyet csak azért nem sürgetnek, mert ma­guk is látják, hogy közvetlen kocsi még sehol sem jár, de azonnal szorgalmaznák mindenfelől a kérdést, ha a Máv. bármely viszonylatban beállítana közvetlen kocsit. Végül az Eger—piúnoki vonalon a kívánt kiránduló vonatot nemcsak hogy fölvették a menetrendbe, de június 1-től gyorsabban és nem úgy, mint eddig, he­tenként háromszor, hanem naponként fog közlekedni. — Mindezekből látható, hogy. a keres­kedelemügyi kormány minden lehetőt meg­tett úgy az általános forgalom, mint He­vesvármegye érdekében is. Színház és Művészet. Ördög báró. F. hó 26 án, pénteken, lesz be­mutatója a budapesti Várszínház nagysi­kerű eredeti nagy operettjének, amely a Várszínházban egymásután mintegy 50 elő­adást ért meg. A szenzációs operett szer­zői Czakó Pál, Basics Gyula. Zenéjét Szántó Mihály szerzetté. A kedves zenéjű, ötle­tektől sziporkázó darab Nagy Pál kitűnő rendezésében — aki a címszerepet isjátsz- sza — és a zeneszerző személyes vezény­lete mellett kerül színre. A darab fő női szerepét a színház primadonnája, Papp Manci játssza, aki már első föllépésével is teljesen meghódította a közönséget. A művésznő játék és őnekbeli skálája ebben a szerepében domborodik ki különösen. Ragyogó toilettjei szenzáció számba men­nek. Bájos bakfis kislányszerepet játszik Marczinka Vica, aki már szintén egyike a színházlátogató közönség kedvencének. A humorról a boszorkányügyességű Latabár Kálmán gondoskodik, aki a darabban elő­forduló pompás és mulatságos táncok koré ográfiáját készítette és betanította. Főbb szerepet játszanak még: a színház fiatal komikája, Orbán Viola, Baghy Gyula, Ve­szély Pál, Szentiványi Béla, Baranyai László ős Várady Rezső. Mátyás szerelme. Géczy Stephanides operaszerű daljátékét játszotta tegnap es­te az operett ensemble. Végtelenül fehér a szövege, (egyik számunkban sajtóhiba miatt a fehér sző helyett Lehár került) s muzsikája is ilyen. Magvas, nem kiabálói De ha közelebb férkőzünk hozzá, a szi­várvány minden színét látjuk benne for- rongani, mint az abszolút fehér fényben. Csak a perspek-tiva egyszerűsíti le és teszi simává minden operaszerüsége mellett is. Melódiái súlyosak, tömörek. A fegyelme­zett zenekart Szántó dirigálta. A szereplők komoly művészi invenciókkal játszottak. Az új menetrend. Egernek, Gyöngyösnek, Tiszafürednek slb. stb. minden lehető kívánsága kielégítést nyert.

Next

/
Oldalképek
Tartalom