Egri Vörös Ujság / Egri Munkás / Egri Népujság - napilap 1919/2

1919-07-17 / 3. szám

Ä SZOCIALISTA-KOMMUNISTA MUNKÁSOK MAGYARORSZÁGI pártjának egri hivatalos lapja. Előfizetési dijak: Egész évre 80 K, fél évre 40 K, negyed évre 20 K, egy hóra 8 K. POLITIKAI NAPILAP ___________Ara 30 fillér.________________ S zerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Líceum. Kezdjük meg az építést. A proletárdiktatúra már el­végezte a rombolás munkáját, összetörte a kapitalista termelési rendet, amely az idegen munka megrablásából táplálkozott. A rombolás befejeztével most rnár el kell takarítani a romokat az útból és meg kell kezdeni az építés munkáját. Ez a kötelességünk itt Eger­ben is. A munkástanácsnak, az intézőbizottságnak és a munkás­ság valamennyi autonom szervé­nek a komoly cselekvés terére kell lépni és sürgősen létesíteni mindazokat az intézményeket, azokat a készmunkákat, amelyek egy rendes, modern város képé­hez és életszükségletéhez hozzá­tartoznak. Utasítani kell a szak­osztályokat, hogy azonnal készít­sék el a terveket, ahol pedig a tervek készen vannak, ott azonnal kezdjenek hozzá a megvalósí­táshoz. Úgy a tanácsok országgyűlése, mint maga a proletáruralom lé­nyege kívánja, követeli a tetteket, a cselekvést. Enélkül posványba fog fűlni a proletárállam. A proletár közigazgatás megszer­vezése elsőrangú feladat, amelyre nézve történtek ugyan intézke­dések, de még mindig sok a hézag, a rés, amelyen a múlt sötét szele vigan jár ki és be. A megszervezett proletárköz­igazgatásnak a városokban igazi tartalmat pedig egy nagyszabású várospolitika ad, a mely meg­teremti mindazokat a föltétele­ket, a melyek között a lakosság, a dolgozók kulturális élete ki­lendíthet az uj világ társadal­mának régióiba. Itt Egerben rendkívül sok a teendő a várospolitika terén. Mindenben elmaradt, elhagyatott. A régi várospolitikai követelé­seket például sorjában, sürgősen meg kell valósítani. Rendezni kell a közegészségügyet, meg kell hamarosan teremteni annak legmodernebb intézményeit. Meg kell kezdeni a vízvezeték, csa­tornázás, a munkásházak építését. A munkástanács vegye elő ezeket a dolgokat s ne személyeskedé­sekkel, rekriminációkkal töltse az időt, hanem alkotásokkal fog­lalkozzék. Vegye tárgyalás alá és tárgyalja le ezeket a kér­déseket s rendelje el sürgősen azok munkálatainak megkezdé­sét. A népbiztosságok s a tanács­kormány egyeteme teljes erővel támogatni fogják ezeket a ko­moly törekvéseket, mert hiszen a proletárdiktatúra alkotásai a legerősebb oszlopok s ezek az oszlopok fogják tartani az uj világrendet. Lássunk tehát hozzá sürgősen a munkához, az építéshez, ha­bozás nélkül teljes erővel és komolysággal s akkor biztosak lehetünk sorsunkról és jöven­dőnkről. Az olasz fegy verszii neti bizottság jegyzéke a tanáeskormányhoz* Romanelli alezredes és Kim Béla jeggzékváltása A Magyar Távirati Iroda je­lenti : Kun Béla külügyi népbiztos a következő memorandumot kapta a budapesti olasz katonai fegyverszüneti missziótól: Budapest, julius 13. Memorandum Kun Béla kül­ügyi népbiztos urnák, Budapesten. A bécsi fegyverszüneti bizott­ság tudomást szerezvén a buda­pesti julius 12-iki lapokban köz­zétett általános mozgósítási pa­rancsról, a következő kérdések tételére utasított engem: 1. Az Önök kormánya tényleg kibocsájtott-e ilyen mozgósítási rendeletet a közétett mértékben? 2. Igenlő esetben mekkora haderőt szándékoznak fegyver alatt tartani? 3. Miféle indok vitte rá az Önök koi’mányát ilyen, a fegy­verszünet feltételeivel ellenkező rendelet kibocsájtására, miután azt a magyarázatot, hogy «fegy­veres megtámadás elleni véde­kezés végett» nem tartjuk kielé­gítőnek. Választ, várva maradok Romanelli tí. alezredes, a budapesti küldöttség főnöke. Kun Béla külügyi népbiztos erre a memorandumra a követ­kező választ küldte: Romanelli alezredes urnák. Julius 13-ikán kelt memorandu­mára van szerencsém a követ­kezőkről értesíteni : 1. A magyar tanácsköztársa­ság kormánya nem mozgósítási parancsot adott ki, hanem a dol­gozók általános védkötelezett- ségéről és a burzsoázia általános munkakötelezettségéről adott ki rendelkezéseket. 2. Az előbbi kérdésre adott válaszommal a 2-ik számú kér­désre vonatkozó felelet szük­ségessége elesik, megjegyezve azonban, hogy a magyar tanács- köztársaság kormánya minden­ben eleget tesz a fegyverszüneti feltételeknek. 3. Tévedésnek tartom ama felfogást, amely szerint a ma­gyarországi tanácsköztársaság kormánya a fegyverszüneti szer­ződést akár ezelőtt, akár az 1. pontban foglaltak által megsé* 1 2 3“- tette volna. Hogy az a magya­rázat, amely szerint a felhozott és az olasz fegyverszüneti bizott­ság által tévesen értelmezett ren­delkezés a fegyveres megtámad- tatás elleni védekezést célozza, mennyire alapos, azt igazolják az utolsó hónapokban lefolyt hadi események, amikor is a cseh-szlovák haderők olasz pa­rancsnok alatt támadtak elle­nünk. Ha ellenben az olasz fegyver­szüneti bizottság garantálni tudja bárminő biztosítékokkal, hogy a magyarországi tanácsköztársa­ság semmiféle támadásoknak nem lesz kitéve, azt csak köszö­nettel és hálával fogadhatjuk annál is inkább, mert kormányom nemcsak a felesleges vérontásnak ellensége, hanem a dolgozók improduktív foglalkoztatásának is, amit már a hadseregnek ránk kényszeritett fenntartása is elő­idéz. Kormányomnak az olasz néppel szemben való békekósz ségét újból hangsúlyozom. Kun Béla. A szak- és pártszervezete két, valamint a különböző ha­tóságokat és intézményeket felkérjük, hogy közleményeiket naponkint legkésőbb délután hat óráig küldjék be szerkesz­tőségünkbe, mert máskülönben 1 azok közlése lehetetlen.

Next

/
Oldalképek
Tartalom