Egri Ujság / Egri Vörös Ujság - napilap 1919/1

1919-01-01 / 1. szám

XXYI. évfolyam. íí)!9 január 1 szerda l. v Ára 29 iliU>r Előfizetési árak: Helyben és vidéken postán>küldve egész évre 50 korona, — fél évre 25 korona, — negyed évre 12-50 korona, — egy hóra 5 korona. — Egyes szám ára vasárnap és ünnepnap is 20 f. — Szerkesztőség és kiadóhivatal: Eger, Jókai Mór-utca 6. — Megyei és helyközi telefon: 106. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Or. SETÉT SÁNDOR. Felelős szerkesztő: SOMFAI JÁNOS. Megjelenik héttő és ünnep utáni nap kivételével mindennap. Hirdetési árak: Soronként: Nyílttéri közlemény 3 K,bírósági Ítéletek, köz- gazdasági közlemények, gyászjelentések 1'50 K. Jótékony- célú egyesületek, bálbizottságok értesítései, felülfizetések nyugtázása 60 fill. Eljegyzések, házasságok, köszönetnyil­vánítások 10 sorig 15K. — HIRDETÉSEK: egész olda­las 400 K, hasábonként és centiméterenként ható­ságok, gazdaságok és hivataloknak l-50 K, magáncégek- — nek 1 K, szallaghirdetés szövegoldalon 1'50 K. — újév. Budapest, dec. 31. • Régi esztendőt temetve s visszaemlékezve fannak keserű­ségeire, bajaira, az uj év elébe mindig bíró reménykedéssel néznek az emberek. Az ó évet temetjük ma mi is, magyarok. Vele temetjük az idegen érdekekért magyaros hű­séggel, de irtózatos áldozatok- kat viselt és végül borzalmasan elvesztett háborút is. S sze­münk, mely még könnyes a háború áldozatai és a háború utáni összeomlás miatt, a köny- ayek fátyolán át is bizóan, reménykedve, vágyódással néz * íttvflhe w * Milyen lesz ez a jövő, a magyarság, Magyarország jö vője, ki tudná azt megmondani ? Kétség és remény, fájdalom és bizakodás vegyes érzetei töltik be lelkünket. Temessünk el mindent, az ezeréves múltat, melyben meg bünhődtük a jövendőt is, a múlt rengeteg keservét, küz­delmeit, szenvedéseit? Temes­sük el minden vágyunkat, te­messük el az ezredéves múltra felépített jövő legszebb ál­mait is?! A nemzet felett végigsüvölt egy rettenetes forgatag, mely ma még nem engedi tisztán látni a jövő képeit. De szabad e elcsüggednünk, szabad-e fel­adnunk minden reményt, el­veszteni hitünket egy szebb, boldogabb, mert igazságosabb ás megelégedettebb társadalmi renden alapuló uj Magyaror­szág megszervezése iránt?! Nem, ezerszer nem! Ezer esztendőnek változékony időszakai alatt ez az ország, ez a nemzet megért már rend­kívüli időket és a rendkívüli idők keserűségei, elnyomatásai sem tudtak bennünket teljesen összetörni, tönkretenni, mindig mindig uj élet támadt a ro­mokon, izzóit a hó alatt is a szabadság szeretet?, a lelke­sedés, a vágy, mely kedvezőbb viszonyok bekövetkeztekor újra felemelte ezt a nemzetet, újra összekovácsolta ezt az országot. Hinni kell ma is egy szebb, egy boldogabb jövőben, bízni megfogyott, de töretlen erőnk­ben! Hirdetnünk és éreznünk kell, hogy mi nem akarunk, nekünk nem szabad meghalni, ennek a nemzetnek, ennek ar, országnak élni kell! De a hit és a bizalom nem elég. Eddig is azért vert ben­nünket az átok, mert a dolog- tálán, a henyélő, a biborágy­ban született, 2 selyempárná­kon nevelkedett emberek, a tehetségtelenek és tunyák, a nagy ivók és nagy verekedők, a pöffeszkedők voltak a vezé­reink. ' Az uj világban, mely a munkát teszi meg egyedüli értékül, csak az boldogulhat, aki dolgozik. Aki dolgozik az becsületes, emberi elbánást, em­beri jogokat érdemel. A dolgozó munkások és dol­gozó polgárok milliói eddig ebben az országban a lenézet­tek, a megalázónak voltak: ma már látjuk, csak ezek a milliók menthetik meg' szorgos és ne­héz munkával mindazt, amit néhány ezer dologtalau, néhány ezer kizsákmányoló here már majdnem teljesen veszendőbe vitt. Dolgozzunk, becsüljük meg a dolgozókat, vessük meg a herét, a tétlenkedő! s akkor, de csakis akkor menthetjük meg ezt az országot. Ma még ködös a jövő, még marcangolnak bennünket a múltak bűnei, pusztulófélben, szert északi iva az ország s már szinte látjuk, hogy „a sirt, hol nemzet sülyed el*, mint veszik már körül a ragadozók, akik még be sem várják a teljes elmúlást, de a ködök fátyolán át halvány fény, a megmentés, az uj élet fénye is dereng. Messziről, ismeretlen vidékről jő a fény, de ragyogása áthat a szürke ködön s mind erőseb­ben közeleg felénk, hogy nem­sokára diadalmasan bevilágítsa az egész égboltozatot. . . El fekete múlt, ködös jelen: fordítsuk szemünket a jövő di­adalmas fénye felé. Bizzunk és dolgozzunk s az ó év keserű szenvedései után az uj év meg fogja hozni a mi megváltásunkat is. A vasúti közlekedés újabb korlátozása. A cseh megszállás miatt fölfelé szünetel a forgalom. Egerből csak Losoncig lehet menni. — Saját tudósítónktól. — Eger, dec. 31. A cseh megszállás újévi ajándékul eddigi nehéz közlekedésünket még jobban megnehezíti, sőt fölfelé Mis­kolcion túl egyszerűen megakasztja. A vasúti állomásfőnökség értesi tése szerint ugyanis január elsejétől, tehát mától kezdve, a személyszál­lító vonatok csak Hatvantól Loloneig, továbbá Mi8kolcztól Bánréve, Füleken ké­résziül Losoncáig megy. Ezektől a vonalaktól felfelé nem közlekednek a vonatok. Nine közlekedés Miskolcz és Kassa között sem. Miskolcz és Sátoraljanlyhely kö­zött 'a vonatok a további rende'ke zésig az eddigi menetrend szerint közlekednek. Ettől a vonattól észskra azonban a szemé yszállitó vonatok közleke­dése szintén megszűnt. — Dr. Bállá Mór belgyógyász, nrulogus, orvosi rendelését ideigle­nesen Széchenyi ut 17, II. emelet (Kaszinö épü et) megkezdte. Rendel délután 2—4 ig. Telefon szám 169. Felhívás előfizetésre. Eger, dec. 3í. Az uj esztendővel s;j évfolyamba lép az Egri Újság. Huszonhatodik esztendejét kezdi meg, de ez a huszonhatodik esz­tendő az újjászületés első esztendeje. A régi Magyarország rombadőlt. Rombadőlt minden régi korhadt in­tézménye s a roméiból megszüle­tett az uj Magyarország, a népsza­badság és népjogck diadala. Lerázna magáról a bilincset az elfojtott sző, a gondolat, a sajtó s a forradalom gyönyörű füzében porráégett rab­szolgaság hamvaiból főnix madár­ként keit uj életre s friss lendületű szárnycsapásokkal röpköd a fölsza­badult népmiiiiók fölött. A magyar sajtó munkásai között, akik most mind az uj idős eszméit szolgálj k, lelkes harcossént áll az Egri Újság is. Meleg szívvel, elszánt akarattal csctJakozik u maga gyönge erejével azokhoz, akik az emberiséget é& ennek egyetemében a magyar népei is megváltó nagy szociális eszméket írták zászlajukra. Az uj idők nagy eszméiért, igaz­ságaiért fog tehát küzdeni az Egri Újság minden pártpolitikától és pár* toskodásiól távol, a nagy kérdései tárgyilagos részrehajtaíban mérlege- lésével. Megdönthetetlen a hitünk, hogy az uj idők eszméi bizton teljes di­adalra jutnak s a népjrgok és nép­szabadság ellenállhatatlan erővel di­adalra jutatják Magyarországnak ás a magyar népnek minden igazságát. Emellett, úgy mint eddig lovábbia is, pontos, gondos, lelkiismeretes és gyors hírszolgálatot fog nyújtani a köiönségnek^az*Egri Újság s hisszük, hogy olvasóközönsége az uj eszmék páncélos öltönyében megjelenő Egri Újság út az eddiginél is nagyobb szeretettel fogja körülvenni s küz­delmében — mindnyájunk közös küz­delmében — támogatni. Az Egri Újság előfizetési ára: Egész évre . .............. 50 kor. Fel * ..................... 25 „ Negyed „ 12 B 50 Et»y hónapra ............ 5 „ Egyes szám ára 20 fillér. Eger, 1919 január 1. Egri Újság t szerkesztősége *8 k adóhivatala

Next

/
Oldalképek
Tartalom