Egri Ujság - napilap 1917/2

1917-07-01 / 163. szám

- v> XXIV. évfolyam *gáSiFS:««wsw»i Sft£ 1917. július 1. vasárnap E&SgsSs t»Sí 163. ysáiki 5SE^>*«Kr»^ éí»c06««xaÍ5Ö&^»*i Előfizetést Arak Mrs I koros# TO f. Hw Imréit*, — íé! ie ífdídni, rTV-»ÍÍS ÄL» i. óé­ke#it6*íj és tósdótaMuel: Eger, ]ékai ttteh A. — Mégr« és hetfkáE : 10*. POLITIKAI NAPILAP Főszerkesztő: Dr. SETÉT SÁNDOR Felelős szerkesztő: KÁLLAY MIKLÓS KtaA&süsftíoQos; Dobó !«tvÖn>nfomda részvénytársaság Hirdetési árak: □cm.-kén! nyílttéri közlemények, bírósági Ítéletek, irtat- |«lentések hírek rovatában 20 Ullór, hatíiágok, réervéMo Sárgaságok, gazdaságot;, hivatalok hirdetményei, árverést hirdetések 12 fillér, magánvállalatok hirdetményei é filHA Eljegyzések, egybekelések, köszönetnyilvánítások eib. l--é •Orig S K. Egyesületek, bálhlzottságok értesítései, kösef* netnyllvinttásai, (elülfizetéseU nyugtázása 20 sorig S ifi. Hz osztrák barátság. Eger, juaitts 30. Fordítsuk el tekintetűn* két az uj kormány sajtójá­nak azon botrányos beállí­tásától, amellyel az általuk felbujtott budapesti uteai nép rombolásait olybá akarják feltüntetni, mintha ezt a munkapárt rendezte volna. Izek az uj kormány lapok addig hirdették az ellenzé­ken, hogy a régi kormány lapjai meggyőződés nélkül hirdetik a lelépett kormány igazságait, hogy most azt hi­szik, hogy akkor lesz a bé­rük a legnagyobb, ha az ilyen aláralóságokkal igyek­szenek kiédemelní. Undorral kell felfordulnunk az ilyen rágalmazó manővertől, amely alávalósága mellett arra is számit, hogy az olvasókö­zönsége olyan ostoba, hogy még az efféle huta beállítá­sokat i* elhiszi. A budapesti utcai tünte­tés balfogásán kívül egyéb és sokkal különb baja is van az uj kormánynak. Bécs- ből ugyanis napról-napra prezentálják a számlát. Bées segítette a magyar ellenzé­ket és most kéri az árát. Álig múlik el nap, hogy az osztrák nyilvánosrág vala­melyik fórumán el ne han­gozzék egy-egy beszéd vagy .sajtónyilatkozat, amely táma­dás a magyar állam területi épsége és közjogi integritása ellen. Aki ezeket a mosta­nában sűrűén ismétlődő osz­trák támadásokat figyelem­nél kíséri, annak nem ne­z lesz megállapítania, hogy v 51 van itt szó. Nines itt- non a macska és [eineognak az egerek. Anig Tisza István erős kezében volt a kor­mány, addig az állapot az volt, hogy az osztrák-magyar monarchiában Magyarország vezetett. A magyar minisz­terelnök nyilatkozott Euró­pának diplomáciai kérdé­sekben a monarchia nevé­ben s a magyar miniszter- elnóköt, TLza Istvánt hívta meg tanácskozásra a német császár a monarchia képvi­seletében. Amíg ilyen tekin­tély és erő ült a magyar kormányszékon, addig az osztrák centralista és trialista egerek nem merték cineogni a maguk gyűlölködéseit Magyarország ellen. Emlé­kezzünk osak vissza, hogy ha csak egy gyenge hang jelenthozott bárhol az osz­trák nyilvánosságban, amely Magyarország állami [önálló­ságát és Ausztriával való egyenjogúságát csak érintet­te is, nyomban erőteljes sőt néha egész a brutalitásig menő visszautasításban ré­szesült Tisza István gróf ré­széről akár a parlamentben, akár valami sajtó interjuvban. Az ilyen visazataszitás után, amikor olykor-olykor őrül­teknek nevezte azobat, akik még mindég az összmonarhia gondolatával ábrándoznak, visszahúzódtak sötét odúikba ezek a rosszemlékű osztrák elemek. Ma azonban újból kiléptek és napról-napra megismétlik támadásaikat, megbátorodtak, mert nem érzik azt a kemény ellenfe­let a magyar miniszterelnöki székben, az Esterházy és kor­mánya személyében, mint amilyent érezniök. kellett a Tisza István gróf és kormá­nya személyében. Tiszáék- nak nem volt olyan sok osztrák barátjuk, sőt Tiszáék- nak sok ellenségük volt mert ezek egy talpalattnyit nem engedtek az ország jo­gaiból. Esterházyéknak sok az osztrák barátjuk és ezért a barátságért, nekik is, meg az országnak is úgy látszik sokat kell elnézniők. Ki lesz az u| főispán? Eger, junius 30. Hetek öta szállong a Tárosban a hír, hogy a várhegye ^főispánja Vass János dr. megyei másodfő­jegyző lesz. A hirt senki sem tar­tatta komolynak. Mi sem. Ma sem. Tegnap aztán, mint értesülünk, értekezletet tartott a megyei füg­getlenségi párt most már mint kor mánypárt, vezetősége, amelyről megbízható helyről a következő értesítést kaptuk: A hevesmegyei függetlenségi párt végrehajtó bizottságát dr. Vass Já­nos mint értekezloti elnök tegnap délelőttre ülésbe hivta össze. Az ülésen megjelentek a függetlenségi pártnak vezető tagjai. Az első fel­szólaló Malatin szky György orsz. gyűl. képviseli volt, aki kifogásolta dr. Vass Jánosnak a múltkor meg­tartott értekezleten tanúsított eljárá­sát, hogy az elnöki széket önhatal­múlag elfoglalta, holott a gyűlésen a párt egyik alelnöke is jelen volt. Graefl Jenő szólalt fel azután s ne- hézményezte azt az eljárást, hogy az elmúlt értekezletre, amely a párt­szervezés alapvető munkáját volt hivatva elvégezni sem őt, a pártnak egyik alelnökit, sem más oszlopos tngjait meg nem hívták. Kijelenti, hogy ezt az eljárást negyven éves politikai múltja után egyáltalán meg nem érdemelte. Kékessy Dezső állt fel ezután és a következőket mondta: Hevesme­gyében a függetlenségi párt évtize­dek öta egységes volt, amelyben az összes ellenzéki pártok helyet foglaltak, Így volt az egyesült pártnak súlya és ereje. Az egység fenntartása nem volt nehéz, mert a gyakorlati élet­ben minden ellenzéki pártnak tö­rekvése abban kulminált, hogy a kormányt megbuktassa. Az egyesült- ! ellenzék szervezete is egységes volt és pártkeretekre való tekintet nélkül választotta elnökét és tisztviselőit. Mióta a mnnkapárt bukása folytán az ellenzéki pártok kerültek kor­mányra, azóta a párt kebelében elő­térbe nyomultak némely hatalmi és személyi kérdések. Többen sajnálattal tapasztottuk, hogy a pártok első mozdulata a változott helyzetben már a harmó­nia megbontását szolgálja. A közel­múltban két párttag megjelent az alelnöknél, aki az ügyek vezetésével van megbízva és egy pártértekezlet összehívását * követelték. Hiába tar­totta az alelnök az értekezletet idő­szerűtlennek s hiába tiltakozott an­nak összehívása ellen, mégis kény­telen volt azt folyó hő 17-ére £«sz- szehivni. Nem tudjuk kik, azt azon­ban tudjuk milyen célzattal, a párt országgyűlési képviselőt, továbbá a párt számos jelentékeny előkelő tagját mellőzték és tnég csak meg­hívót sem küldtek nekik. Magán az értekezleten pedig, ahol egyik aleinökünk jelen volt, akit illetett volna az elnöklés, dr. Vass János ur önhatalmúlag elfog­lalta az elnöki széket. A mestani végrehajtó^ bizottsági ülést pedig már ő hivta Össze mint „értekezleti elnök." Konstatálnunk kell, hogy az értekezlet összehívásának kierősza­kolása az a mód. amellyel ősszebi- vatott, dr. Vass jános e viselkedése mind jegos vagy jogtalan személyi és hatalmi törekvéseket szolgál. Nos, hát mi kénytelenek vagyunk kijelenteni, hogy ezen törekvések szolgálatába állani nem szándéko­zunk 8 pártunkat sem engedjük erőszakkal belevonszolni. Nevezzük nevén a gyermeket: dr. Vass ur iránt bizalommal nem viseltetünk, őt vezető állás betöltésére alkalmas­nak nem tartjuk. Tudatával bírunk #3e®8

Next

/
Oldalképek
Tartalom