Egri Ujság - napilap 1917/1

1917-01-01 / 1. szám

XXIV. évfolyam 1. szám. ^érnapésűn ÍSeszíóség és ki 'föca 6. Megyei A béke uj éve, Eger, dec. 31. BgJ napra kiragadta ér­deklődésünket a koronázás magasztos ünnepe — a katé­terektől. Hj napra mag- itledkeztöak axokról a mér­hetetlen szenvedésekről, a mik a háborút kísérik, s ezekről a hősi feladatokról a miket vitéz katonáink oly önfeláldozással megvívnak. De csak egy napra. Ma már visszaszáll a lelkünk érzése a harcoló táborokba s az ellenséges országokba foglyul esett véreinkhez. Ismét agy határállomást jelző ünnepre virradunk. Ismét iYiéied a gondolat, hogy íme harmadik uj esztendőt ünnepelünk, a háború ki­térése éta. Ki hitte Tolna ezt a háború kitérésének első hónapjában I Ki hitte volna, hegy még a harmadik Szilveszter estét is ágyu- dörgés és véres viharok kö­zött vívják meg vitéz ka­tonáink. Mégis mintha az uj esz- tendStől moit egyéb remény­ségeink beváltását várnánk, mint a most búcsúzétól Tavaly úgy fastsü a kábé- [ rus helyzet, hogy a legme­részebb jósok sem mertek határidőt szabni a hábo­rúnak. Ma azonban a béke jögyébr-n indulunk az uj esztendőnek s tele vagyunk reménységgel, hogy a há­borús szenvedések végtelen sorozatához az 1917-ik év­ben odailleszthefjük a be­fejező pontot. Msrt hasz­talan csikorgatja fogait az éhes orosz farkas, ez már nem a támadásra készülő, hanem a tehatetlenség dühe. Az embarszeretet hangja szóhoz jutott a mi béke kiáltványunkban és vissz­hangot talált a semleges országokban. És amit. a számitó angol nem vett szá­mításba — az esaberszoretet érzése felülfog emelkedni minden kalmár üzérkedé­sen. A bákekiáltvánnyal ki­nyitott ajtón tódul be a visszaszorított béke vágy, a melyet többé a népek lei­kéből semmiféle lázitó jel­szóval és |semmiféle kábító ígérettel kiirtani nem lehet. Lesz még sok változata a béke utjának, lesz még sok akadály — de a béka ma már mégis útban van s nines az a hatalom, amely azt megállítsa. Ebből a háborúból nem­csak azt a dicsőséget fogja rólunk feljegyezni a törté­nelem, kogy megvertük el­lenségeinket, hanem azt is, hogy legyőztük őket ésszel Is, hogy sm ailufc meg ne­kik is a békét. A békét, ara&lyet ők is várnak, de amelyet kérni nekik nem volt bátorságuk, Ebben a béke jegyében köszintjük az uj esztendőt azzal a re­ménységgel, hogy az 1917-ik év hesszu^bo3&zu időkre le­zárja a népek háborúinak lehetőségeit. — A Schick Tamás alapítvány kamatainak az e célra kikfildött bi­zottság • hó 29 én tartott ülésében esztetta ki. 15 szegénysorsu a5 ré­szesült ez ^alapítványi egyenkint 60—60 korona segélyben, — Megyebizottsági tagváiasz tás. A Nagyrédén e hó 28-én Ro senfeld Emil elnöklete alatt megtar­tott raegyebizcitsági tagválasztáson Herczeg Andrást választották meg. Mmt ii fgri DM. ftimiiiettl'Savatió! keletre betörtlnk as «rostok vonalaiba A inti sorog Mxolodtk a rendkivll negeésiteit 6ariM8Ü-CiicM tomIIos. loldvábaa elére hala­dóik. ' % Ojte* rtlgy kél oldaléi a ronda áilá- »kat eliogMiik. lebraduáhaa a bolgárok neg- btielitstiék a laoia hidfét. A ayagati harotéraa helyeikéit feketédé ágyai!?. Hafer jelentése. (Közli a nainisst*! elnökség sajtóosztálya.) (MmUiim jelentés,) Budapest, december 31. keleti ita^uslhsfé^ s IHaokenaen vezértábofnagy h» alcsoportjap Az ellenséges haderők iépésrfl-lépésre a Brailn- Fec*ani vonat felé hátrálnak. Míg a Btueu folfétól keletre az ellenség tegnap visszavonulóban volt, az említeti folfétól nyugatra Rimnicui*Saraitól északra elkeseredett ellenállást fejtett ki, amely több heves harc után megtört. Jéssef fiboroeg vezóreiredes arcvonala: A hegyvidéken Kézdivásárheiytől keletre és északkeletre Qerok tábornok osztrák-magyar ős német csapatai román területen elöbre küzdik ma­gukat és az Ojtez völgy két oldalán tért nyertünk. A határhegységben Ocnátél nyugatra a Sólyomtar magaslatot rohammal elfoglaltuk. Lipót larceg vezértábornagy harcvonala i Semmi jelentős esemény. Olasz és áélkelsü hadszintén A helyzet változatlan. HSfer, altábornagy. Ludeadorff jelentése. (Közii a miniszterelnökség sajtóosztálya.) Berlin, december 31. (Hiratslss jelentés.) A Bagyf&'badisíállásról jelentik: badtasinléra fltapproeh« bajor tránSrőkSe vexér tábor­nagy arevaaala* \ Lábassá, csatornától délre a Somaié két oldalán s Ríimsfői északnyugatra a tizérségi harc heves volt. Az Abc re déli partján messzehordé ág/tünk több lő* s*erraktárt felgynjtott. Ára 0 fillér. sssSviSSsssr POLITIKAI NAPILAP aagyed évre 3 korona, — egy hé« t »t&i. «Miok nwS2^uhtS»i kwI jssronaTO I. — Egyes szám ára »a- ow R-TfiTSÄifßOft ______káxt av murr Ae SS*1 ‘M**. m^K»mrófeit hinj^mény^« ^ érnap ésCtowepRapla 6 t - Szer- n**Wll®55,!W{ ur- » lal =»8»» mMVt RflUAV iWKLOS. Wir. Etjesrwteék, mtrMMM, ünSntt. jAesífÖség és ktadőkivatal: Jókai Mér- l~'8.*ori« * s- Egytsaietak. Wtt fcSTegre! és helyhőz! telein: m KtedétafaPoim; OOSÓ íSTVÁS* N YOMDA I?ÉSZ V ÉN VIA«SASAO. »zM-tfimmu.-™ Ilim i g-H-aBaMB«". hiúiwblmss» lü'iamaeES i ii■ n m i ra

Next

/
Oldalképek
Tartalom