Egri Ujság - napilap 1916/3

1916-09-01 / 241. szám

XXIX! •18 szeptember péntek 1, 241. agám. ^anWifMWlinTfeit- E1SfÍK*ttei árak: Helyben és viééksn postán küldve egész évre 80 kerena,— fél évre korona, 10— aagyed évre 5 kor’ 50 fiit., — egy hóra 11tamp FsTf. -áSzÍkeKt£te JSáttofttaMfeMlil* mmamOkWáSULAY WBHA% és kiadóhivatal: Jókai Mér-stca 6. Me«rei és helyközi telefon smám: 180. MMéMMISMS! »4MO MUfeMFUMMA at§*Vá*’r-*AB»A«Ü». Hirdetés;, ittak □ cm.-ként nyílttéri közlemények, bíróság Ítéletek, gyászjelentések hírek rovatában 2C fillér, hatóságok, részvénytársaságok, gazda­ságok, hivatalok hirdetményei, árverési hirde­tések 10 fillér, magánvállalatok hirdetményei 9 fillér, Eljegyzések, egybekelések, köszönet- nyilvánítások stb. 1—S sorig b K. Egyestlstek, bálbizottságok értesítései, köszönetnyilvání­tásai, felálfizetések nyugtázása 20 sorig* újjászületését éri meg a világ­történelem változó folyásá- fess százszor halálra Ítélt, de minién orkánban keményen meggyökerezett szilárdsággal megálló fajtánk. Az erdélyi havasok felél vad zivatar si- vit ba a a székely völgyek felé. A vörös íoro&yi, térés- vári, töBftősi és ©jtozi szo­ros környékén láng csap az égnek s asr. erdélyi határ­hegyek őserdőiben vad msr- talócok tábori tüze vet ki sértetie* fényt az éjszakába. Brassó, Kézái vásár hely, Fo- garas, Petrozseny főiéi zsúfolt menekülő vonatok lihegnek s a Predeálnál vad granicsá- rok sortlz^ és vérszomjas szuronyai közt elrobogó vo­nat remegő • zivö utasainak álmát a zslatnai rémnapok borzalmas emlék® zavarja. Félig állati életet álé pg- kulárek, vad jméeok, a ha­vas alföldi vajdák aaaríalóc hada, a Horák és Kíeskáfc, a Jankuk unokái áradnak he az erdélyi hágókon, hogy elragadják a szókelység ősi földjét, hogy teljessé tvgyék, amit ide küldött pópáik ba­bonás népbolonditása nem tudott szép szerével keresz­tül vinni, a magyarság kiir­tását erdélyből s a dákoro­mán lázálom valóra váltását. Az 1848—49-iki időket él­jük át újra, Román és orosz hadak állnak az erdélyi bér­sek között Az Olt vize már kóstolta ezt a vért, a Bargitta bércein 'már visz hangoztak ezek a vezényszavak, a gyer- gyói havasok aaár átélték ezeket a rémnapokat, Talán á támadók közt is lesz mám j egy, akinek az apja vagy az J Öreg apja mesélt valamikor a j Sáfeor Andor ágyúiról & a j Bem apó honvédjeiről s a j magyar {honvédek karjának félelmes erejéről A kozák ló talán veszedelmet érez és bor­zolt sörénnyel vikáneoi, ha Segesvár f«lé fordítják a f«jét. A múlt nagy lehelletét árezzük mi is. Társtalan, ma­gános fajtánk érzi a minden­feléi rá ásitozó gyűlöletet, földi hatalmasok szemérmet­len éhségét s bizonyára ész- tőnszerüieg éled meg benne a tudat, hogy kamatostól kell j most megfizetnie régi adós­ságát. Most érezzük “csak igazán, hogy itt a nagy le­számolás ideje. Szer éve szemeit jogainkat, ezer jévea mull szenvedéseivel, vérével és aaegpóbáltatásaival meg­szentelt birtokunkat akarják elharáeíolni az irigy szem* : szádok. Évtizedeken át jár­tunk borotva kiden, forrott alattunk a nemzetiségi kér­désnek a Balkán kohójából táplált, katlanja; évtizedek óta szivta a vérünket a ha- jj tárainkon testünkhöz tapadó | piócák élfsdi hada. Most itt | az ideje, hegy tiszta helyse- § tét teremtsünk. A magyarság nagy harca ■; ez nemzetüéíéért, országa ép- I ségéért. Folytatása a szabad sághare idejében befejezetle­nül maradt küzdelemnek. Az akkori rettenetes túlerő se tudta megölni az egymagá­ban álló maroknyi magyar­ságot. Határaink épségben maradtak és a magyar föld egységét nesa tudta sseg" beiygatai az éhes szomszéd Sajáéoaákk&za, Most nem /•.'igyunk egyedül. Hü szövet- aégesoink törhetetlen ssilárd- sággal állnak mellettünk. Ebben a harsban gyfznftak kell, az ármány, a gonoszság, sz aljas indultok minden Sisáiehadával szemben ií. Ás erdéiyi hegyek közt iss&ét magyar honvédek har­colnak s valahol a székely ég csillagpor#* eresztékén Bem apó négi Iket. Harcok JXnucuticrcsaél, a Somtne két oldatán és a Dteaa területén. á Knknlail u orouok ailintáosdásilt tUim- vertük. Légi láaidás a I*ckl és tweynl lataaal telepek elles. (Saját tudósítónk telefoajolenté.se.) Boris#*., augu*«tu* 31 j A nagyvezérkor jelenti: Nyugati! Naidiö^Kiérs Az Armentieres alatt húzódó arcvonal szaka­szon az ellenség élénk tevékenységet fejtett ki. Tüzérségi támogatás mellett megismételt rajtaüté­sek kapcsán, elör® raenö ellenséges felderítő osz­tagokat visszautasítottunk. Rochlincourtnái, (Arrastól délre) német járőr az angol árkokban több foglyot ejtett. A Somve mindkét oldalán a tüzérharc tovább is nagy hevességgel folyik. Utólagos jelentés sze­rint tegnap reggel Martinspuichtől délre elveszett az ellenséges állások elé ugró egyik árkunk. A Maas területén a Henry mellett vivott kisebb kézigránát harcoktól eltekintve nyugalom ural­kodott. Keleti hadszíntér a Rigától nyugatra a düaahurgi hídfőnél a Stockod ívben, Követtél délkeletre, Lutktél délnyugatra, Boihmer gróf tábornok hadseregének egyss szakaszán harcok folytak. A Kárpátokban a Kukul elfoglalásánál 1 tiszt és 199 főnyi legénység jutott kezünkre. Az ellenség ellen- támadásait mind visszavertük. A lucki és toreyni katonai telepek ellen légi táma­dásokat intéztünk, mely alkalommal 3 ellenséges repülő gépet lelőttünk s egy: másikat pedig augusztus 29-én Lystepodyuál leszállásra kényszeritettünk. Balkáni hadszíntér; Jelentős esemény nem történt. Ludendarff, első főhadiszáliásmester /Iri 6 flHé% f Nagy idők

Next

/
Oldalképek
Tartalom